Itt jár Ön: A Hivatal >> Álláslehetőségek
A Hivatal
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Pályázat főosztályvezető munkakör betöltésére
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Elemzési és Információs Főosztálya, a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet főosztályvezető munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: Határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 3. melléklet 55. pontja szerinti innovációs feladatkör vagy az 54. pontja szerinti informatikai és számítógépes feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) által kezelt pályázatok adatainak összesítésével és teljes nyilvántartásával, valamint az informatikai szolgáltatásokkal összefüggő feladatokat, így különösen:

Az adatok nyilvántartása és elemzése körében:

 1. Nyilvántartja az  NKFI Hivatal által kezelt kutatás-fejlesztési és innovációs (KFI) hazai pályázatokkal kapcsolatos adatokat (így különösen az  innovatív vállalkozások, a  KFI projektek révén létrejött kutatási infrastruktúrák, termékek, szolgáltatások egyedi és statisztikai adatait) és szereplőket, közreműködik elemzések készítésében az NKFI Hivatal tevékenységéhez kapcsolódóan és a hazai KFI rendszer egészére vonatkozóan;
 2. Felelős az NKFI Hivatal által kezelt hazai vonatkozású KFI projektek egyedi és statisztikai adatainak, szereplőinek, valamint a hazai kutatási infrastruktúrák adatbázisának nyilvántartásáért, az adatok gyűjtéséért, feldolgozásáért, rendszerezéséért és elemzéséért, a stratégiai monitoring és értékelés számára indikátorrendszer elkészítéséért.
 3. Közreműködik a kutatási infrastruktúrákra vonatkozó stratégia elkészítésében, a regionális, hazai és uniós szintű KFI stratégiák monitoring tevékenységében, a hazai KFI területet érintő stratégiai döntések és azok eredményeinek a KFI tervezői folyamatokba történő visszacsatolásában. 
 4. Az NKFI Hivatal elnökének rendelkezése alapján részt vesz kutatási infrastruktúrákkal kapcsolatos nemzetközi és uniós fórumok (ESFRI), az OECD és az OST munkájában, képviseli az NKFI Hivatalt a hivatalos statisztikai szolgálat felé, koordinálja az ESFRI kutatási infrastruktúra projektek hazai megvalósításával kapcsolatos feladatokat.
 5. Közreműködik a hazai kutatási infrastruktúra, a kutatóhelyek kutatás-fejlesztési kapacitásának felmérésével, fejlesztésével és értékelésével kapcsolatos feladatok végrehajtásában, szakmai felelőse az NKFI Hivatal kutatási infrastruktúrákkal kapcsolatos tevékenysége koordinálásának.

  Informatikával összefüggő feladatai körében:
  Az Informatikai Osztály vezetőjén keresztül:
 1. Felelős az NKFI Hivatal informatikai stratégiájának és szabályozásainak előkészítéséért, az informatikai biztonsági feladatok ellátásáért, koordinálja és menedzseli az informatikai fejlesztési projekteket. Üzemelteti, működteti az NKFI Hivatal honlapját és intranet oldalát.
 2. Szakmai támogatást nyújt a pályázati és ügyviteli szoftverek kiválasztásához, gondoskodik az informatikai alapinfrastruktúra és az informatikai eszközök működtetéséről, informatikai üzemeltetéséről, fejlesztéséről, a rendszerek felhasználói oldali támogatásáról.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Elemzési és Információs Főosztály, Informatikai Osztály

Az irányítása alá tartozó státuszok száma: 13

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint az NKFI Hivatal belső szabályzatai az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki, közgazdasági, agrár-, vagy természettudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; villamosmérnök, mérnökinformatikus, műszaki menedzser, közgazdasági programozó matematikus, közgazdász gazdasági informatika szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és ügyvitelszervező, programtervező, rendszerszervező szakképesítés vagy szakirányú továbbképzési szakon szerzett igazgatási rendszerszervező szakképzettség,
 • Kutatási, fejlesztési és innovációs programok és projektek elemzése területén szerzett szakmai tapasztalat,
 • Angol nyelv legalább középfokú ismerete,
 • Kutatási, fejlesztési és innovációs szakmai programok ismerete,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,
 • A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 67. § (4) bekezdésében és 71. § (13) bekezdésében foglaltak alapján a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkárának előzetes jóváhagyása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Kutatási, fejlesztési és innovációs programok elemzésében való jártasság, statisztikai ismeretek,
 • Felsőfokú angol nyelvismeret,
 • Informatikai fejlesztési, alkalmazástámogatási és üzemeltetési ismeretek

Elvárt kompetenciák:

 • Stratégiai gondolkodás,
 • Elemzőkészség,
 • Együttműködési készség,
 • Döntésképesség,
 • Felelősségvállalás és felelősségtudat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz (45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint),
 • Motivációs levél,
 • Oklevél, bizonyítványok másolatai elektronikus (szkennelt) formátumban,
 • 3 hónapnál nem régebbi, a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylésről szóló feladóvevény,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek megismerhetik a pályázat tartalmát, a pályázó adatait

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Berecki Krisztina osztályvezető nyújt, az 1/795-5046-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a Jogi és Igazgatási Főosztály részére az nkfihjob@nkfih.gov.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://nkfih.gov.hu honlapon szerezhet.

Utolsó módosítás: 2017. szeptember 01.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500