Itt jár Ön: A Hivatal >> Álláslehetőségek
A Hivatal
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Pályázati felhívás Tudományos és Technológiai (TéT) szakdiplomata álláshely betöltésére: Brüsszel
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) pályázatot hirdet Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén (a továbbiakban: EU ÁK) betöltendő tudományos és technológiai szakdiplomata álláshelyre (a továbbiakban: TéT szakdiplomata).

A kormányzati szolgálati jogviszony és annak időtartama: a pályázat alapján kiválasztásra kerülő személlyel az NKFI Hivatal létesít kormányzati szolgálati jogviszonyt, ahonnan a kormánytisztviselő a felkészülés, valamint a tartós külszolgálat idejére a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszolgálati törvény) 36. § (4) bekezdése alapján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 56. §-a szerinti határozott idejű áthelyezéssel a Miniszterelnökség állományába kerül.

A közszolgálati jogviszony időtartama előreláthatóan 4,5 év, amely a Külszolgálati törvény 11. § (1) bekezdése alapján a belföldi felkészülési időből, valamint a 17. § (1) bekezdése szerinti 4 év tartós külszolgálati időből tevődik össze.

Próbaidő tartama: 6 hónap

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő (heti 40 óra)

A jogállásra, az illetményre és a juttatások megállapítására a Külszolgálati törvény, a Kttv. és annak végrehajtási rendeletei, a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet, Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete külképviseleti besorolásáról, valamint a tartós külszolgálatot teljesítők deviza-alapilletménye, költségtérítése és az állandó képviseleti devizapótlék kiszámításának részletes szabályairól szóló 16/2017. (VI. 7.) MvM rendelet, az NKFI Hivatal és a Miniszterelnökség belső szabályzatainak, valamint az EU ÁK működésére vonatkozó egyéb szabályzatoknak a rendelkezései az irányadóak.

Ellátandó feladatok:

A TéT szakdiplomata a Miniszterelnökség Európai Uniós ügyekért felelős államtitkárának felügyelete és az NKFI Hivatal elnökének szakmai iránymutatása alapján, az EU ÁK vezetőjének irányítása mellett az alábbi feladatokat látja el:

 • a brüsszeli jelenlét előnyeire építve információszerzés és kapcsolatépítés az Európai Bizottság kutatás-fejlesztési és innovációs szakpolitikáért, valamint az EU Horizont 2020 Kutatási és Innovációs Keretprogramjának végrehajtásáért felelős szerveivel;
 • a Horizont 2020 programban való sikeres hazai részvétel támogatása - a magyar érdekek illetve a magyar érdekeltek (kutatók, egyetemek, államigazgatási intézmények, vállalkozások, civil szervezetek) aktív jelenlétének elősegítése az uniós és tagállami kapcsolati hálózatokban, a hazai Horizont 2020 Programbizottsági tagok illetve Nemzeti Kapcsolattartók munkájának támogatása;
 • a magyar kutatás-fejlesztési és innovációs szakpolitikai érdekek képviselete az uniós intézményrendszer testületeiben, részvétel a tanácsi döntés-előkészítési folyamatokban;
 • a fontosabb szakmai delegációs látogatások előkészítése, lebonyolítása és értékelése;
 • Magyarország tudományos és technológiai eredményeinek népszerűsítése.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • állandó magyarországi lakóhely és életvitelszerű magyarországi tartózkodás;
 • büntetlen előélet és cselekvőképesség;
 • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. melléklet 35. pontja szerinti felsőfokú iskolai végzettség;
 • felsőfokú „C1” típusú állami vagy államilag elismert angol nyelvvizsga;
 • további egy legalább középfokú „B2” típusú állami vagy államilag elismert francia vagy német nyelvvizsga;
 • kiváló kommunikációs készség;
 • hozzájárulás a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához;
 • hozzájárulás a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához;
 • kötelezettségvállalás az egyéb módon nem biztosított házastárs részére a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerinti, nyugellátásra jogosító szolgálatiidő- és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzését célzó megállapodás megkötésére;
 • érvényes „B” kategóriás gépjármű vezetői engedély és legalább 3 éves gépjármű-vezetői gyakorlat;
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:

 • francia vagy német tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • természettudományos, műszaki vagy közgazdász felsőfokú végzettség, Európai Unió szakirányú továbbképzési szakon vagy nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett szakképzettség;
 • tudományos fokozat;
 • nemzetközi TéT együttműködési tapasztalat;
 • KFI területen szerzett gyakorlat;
 • ipari vagy vállalkozási innovációs tapasztalat;
 • tartós külszolgálati tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • részletes szakmai önéletrajz;
 • rövid (legfeljebb egy gépelt oldal) motivációs levél arról, hogy a pályázó miért tartja vonzónak a TéT szakdiplomata pályázatot és pontosan milyen elképzelései vannak a TéT szakdiplomaták által ellátandó feladatokról;
 • a végzettséget igazoló okmányok másolata;
 • nyelvismeretet igazoló okmányok másolata;
 • 3 hónapnál nem régebbi a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylésről szóló feladóvevény;
 • gépjármű vezetői engedély másolata;
 • szakmai szempontból releváns referenciaszemélyek (max. három fő) megjelölése és legalább egy írásos ajánlás;
 • írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó megismerte a pályázati felhívásban szereplő a jogállásra, az illetményre és a juttatásokra vonatkozó jogszabályokban foglaltakat, valamint a pályázó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, illetve azoknak Miniszterelnökség, valamint a NKFI Hivatal a pályázati eljárás lefolytatásában és elbírálásában részt vevő munkatársai részéről történő megismeréséhez.

A pályázat beadásának határideje: 2017. augusztus 31.

Pályázati eljárás, elbírálás módja, rendje:

A pályázati anyagot kérjük a benyújtási határidőig eljuttatni a nkfihjob@nkfih.gov.hu e-mail címre. A tárgyban kérjük megjelölni: Pályázat TéT szakdiplomata álláshelyre.

A jelentkezők pályázati anyagait az NKFI Hivatal értékeli. A követelményeknek megfelelő pályázatot benyújtók az NKFI Hivatal által szervezett szakmai, írásbeli vizsgán vesznek részt. Az írásbeli vizsgán legmagasabb pontszámot elérő jelöltek szóbeli meghallgatására kerül sor. Az írásbeli vizsga várható időpontja: 2017. szeptember első fele. Az írásbeli vizsga és a meghallgatás pontos időpontjáról és eredményéről a jelentkezők a pályázati anyagukban megadott elektronikus elérhetőségükre e-mailben kapnak tájékoztatást.

A pályázat nyertesének személyére a NKFI Hivatal elnöke tesz javaslatot a Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére. A kihelyezésre akkor kerül sor, ha a miniszter az NKFI Hivatal elnökének javaslatával egyetért.

A pályázat elbírálásának várható határideje: 2017. szeptember 30.

A külszolgálat várható kezdő időpontja: 2018. év eleje

A felvétel és a kihelyezés további feltételei:

A sikeres kiválasztást követően az NKFI Hivatal állományába történő felvételre – majd ezt követően a Kttv. 56. §-a szerinti határozott idejű áthelyezésére a Miniszterelnökség állományába – a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása után, a kockázatmentes biztonsági szakvélemény kiállítását követően kerülhet sor.

A tartós külszolgálatra történő kihelyezés feltétele a Miniszterelnökség foglalkozás-egészségügyi szolgálata által elvégzett orvosi vizsgálat eredménye alapján a kijelölt állomáshelyen tartós külszolgálatra alkalmas egészségi állapot.

A kihelyezést megelőzően a határozott idejű áthelyezéssel a Miniszterelnökség állományába átkerült kormánytisztviselő köteles a külügyi és európai uniós – a miniszter döntése szerinti legalább 1, legfeljebb 6 hónapig tartó – felkészülésen részt venni.

Egyéb információk:

A pályázattal kapcsolatban további információt nyújt szakmai kérdésekben Csuzdi Szonja főosztályvezető (1/896-3758), Jeney Nóra főosztályvezető-helyettes (1/795-5301); humánpolitikai kérdésekben: Berecki Krisztina osztályvezető (1/795-5046) és dr. Csizi Enikő humánpolitikai és jogi referens (1/896-2764). A beküldött pályázatokat az NKFI Hivatal az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli. A benyújtott és kiválasztásra nem került pályázati anyagok a miniszter egyetértésének NKFI Hivatalhoz történő megérkezését követő 15 munkanapon belül törlésre/megsemmisítésre kerülnek.

Utolsó módosítás: 2017. szeptember 28.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500