A Hivatal
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A közérdekű adatok kérelemre történő szolgáltatása

A közérdekű adatok kérelemre történő szolgáltatása

  1. A közérdekű adat megismerésére írásban (1077 Bp., Kéthly Anna tér 1.) vagy elektronikus úton (nkfihivatal@nkfih.gov.hu) bárki igényt nyújthat be. A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
  2. Az NKFI Hivatal a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmeket az Elnöki Titkárság Kommunikációs Osztályán keresztül fogadja. A más szervezeti egységéhez érkezett kérelmet haladéktalanul meg kell küldeni a Kommunikációs Osztálynak, továbbá a személyes érdeklődőt a Kommunikációs Osztályhoz kell irányítani.
  3. Ha a kérelem nem az NKFI Hivatal által kezelt és tevékenységére vonatkozó vagy feladatellátása során keletkezett közérdekű adatokra irányul, azt a kérelmező egyidejű értesítése mellett meg kell küldeni a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervnek vagy személynek, amennyiben ezen szerv/személy egyértelműen megállapítható. A továbbküldésről a kért adattal kapcsolatban szakmai kompetenciával rendelkező szervezeti egység vezetője a Jogi és Igazgatási Főosztály vezetőjével együttesen dönt. Véleményeltérés esetén a továbbküldésről az NKFI Hivatal elnöke határoz. Amennyiben az illetékes szerv/személy nem állapítható meg, ezen tényről a kérelmezőt értesíteni kell.
  4. A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek a Kommunikációs Osztály az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget, amely indokolt esetben – az igénylő előzetes 15 napon belüli tájékoztatása mellett – egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható.
  5. Ha a kérelem olyan adatra irányul, amelyet az NKFI Hivatal jogszabály vagy az Adatvédelmi szabályzat alapján már közzétett, az igény teljesíthető a nyilvános forrás megjelölésével is.
  6. Amennyiben a közérdekű adatokra vonatkozó kérelem nem teljesíthető, úgy a kérelem megtagadásáról – annak indokaival, illetve a jogorvoslati lehetőségek feltüntetésével együtt – a Kommunikációs Osztály a közzétételi egységek alapján felelős (illetékes) szervezeti egység közreműködésével 15 napon belül írásban értesíti az igénylőt. A kérelem teljesítésének megtagadásáról a kért adattal kapcsolatban szakmai kompetenciával rendelkező szervezeti egység vezetője a Jogi és Igazgatási Főosztály vezetőjével együttesen dönt. Véleményeltérés esetén az NKFI Hivatal elnöke határoz.
  7. A közérdekű adatok iránti kérelmekről, azok teljesítéséről, vagy elutasításáról valamint az elutasítás indokairól a Kommunikációs Osztály nyilvántartást vezet, amelyről minden év január 31-ig az NKFI Hivatal Jogi és Igazgatási Főosztály vezetőjének felhatalmazása alapján a belső adatvédelmi felelős tájékoztatja a Hatóságot.
  8. A közérdekű adatok iránti kérelem elutasítása vagy nem megfelelő teljesítése esetén az igénylő a Fővárosi Törvényszékhez /1055 Budapest, Markó u. 27./ fordulhat jogorvoslatért. Az eljárás soron kívüli és illetékmentes. Továbbá vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., ugyfelszolgalat@naih.hu).

Belső adatvédelmi felelős: dr. Zsók Ildikó

Utolsó módosítás: 2016. október 11.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500