A Hivatal
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A miniszterelnökséget vezető miniszter szakpolitikai feladat- és hatásköre

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény

II. FEJEZET
A KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS AZ INNOVÁCIÓ KORMÁNYZATI FELADATAI

4. § (2) A Kormány a kutatás-fejlesztés és innováció közfinanszírozású támogatásával kapcsolatos feladatokat elsődlegesen a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) útján látja el, így biztosítva a kutatás-fejlesztés és innováció egységes joggyakorlaton alapuló felügyeletét és a rendelkezésre álló források kutatás-fejlesztésre és innovációra történő hatékony felhasználását.
(3) A Kormány a kutatás-fejlesztés és innováció közfinanszírozású támogatását elsődlegesen a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) biztosítja. A Kormány által az NKFI Alapból központilag biztosított személyi jellegű kutatói pályázatok nem foglalják magukban a felsőoktatási intézmények doktori iskoláiban doktori képzésben részt vevők állami ösztöndíját.
5. § (1) Az NKFI Hivatal elnökének koordinálásával a miniszterek és a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) elnöke feladatkörükben részt vesznek a kormányzati KFI stratégia és eszközrendszere kidolgozásában, valamint megvalósításában.
(2) A miniszterek, az NKFI Hivatal elnöke és az MTA elnöke feladatkörükben együttműködve
a) irányítják, felügyelik az általuk irányított fejezetbe sorolt költségvetési kutatóhelyeket,
b) gondoskodnak az általuk irányított fejezetbe sorolt előirányzatok terhére támogatott kutatás-fejlesztési és innovációs programok értékeléséről,
c) ellátják a nemzetközi szerződésekből rájuk háruló kutatás-fejlesztési és innovációs feladatokat,
d) elősegítik a kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények hasznosítását, kutatás-fejlesztési célú szakmai együttműködések és innovációs hálózatok kialakítását, működését,
e) a szakterületükre irányuló támogatott kutatás-fejlesztési és innovációs programok tekintetében részt vesznek a tartalmi követelmények, a támogatási feltételek és az értékelési mutatók meghatározásában.
(3) A miniszterek és az MTA elnöke feladatkörükben együttműködve az NKFI Hivatal elnöke véleményének kikérésével gondoskodnak a felelősségi körükbe tartozó kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok ellátásához szükséges források tervezéséről, rendelkezésre bocsátásáról, kezeléséről és felhasználásáról, valamint annak ellenőrzéséről.
(4) A KFI stratégia kidolgozása során az NKFI Hivatal - az érintett miniszterek egyetértésével - az adott szakterületen kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet végző egyetemek rektorainak véleményét is kikérheti.

III. FEJEZET
A NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

4. Az NKFI Hivatal jogállása
6. § Az NKFI Hivatal kormányhivatalként működő központi költségvetési szerv.
7. § (1) Az NKFI Hivatal költségvetése a központi költségvetésről szóló törvényben önálló költségvetési fejezetet képez.
(2) Az NKFI Hivatal költségvetését az NKFI Alap költségvetésétől elkülönítetten kell megállapítani és kezelni.

VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. Átmeneti rendelkezések
45. § (1) Az NKFI Hivatal 2015. január 1-jei hatállyal, az Országos Tudományos Alapprogramok Iroda (a továbbiakban: OTKA Iroda) és a Nemzeti Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NIH) összeolvadásával jön létre. Az összeolvadást követően az NKFI Hivatal mint az OTKA Iroda és a NIH általános és egyetemes jogutódja látja el az összeolvadó költségvetési szervek közfeladatait.

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

1. melléklet a 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelethez

A Kormány tagja által irányított vagy felügyelt központi államigazgatási szervek

A) Miniszterelnökséget vezető miniszter

 
A
B
8
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
felügyelet

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2015. (I. 16.) MvM utasítás

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal jogállása
1. § A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 4. § (2) bekezdése és 6. §-a alapján a Kormány kutatás-fejlesztés és innováció közfinanszírozású támogatásával kapcsolatos feladatai ellátásáért elsődlegesen felelős, kormányhivatalként működő központi költségvetési szerv. Az NKFI Hivatal felügyeletét a Miniszterelnökség látja el.

Utolsó módosítás: 2015. január 21.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500