Nemzetközi tevékenység
EU 7. Keretprogram
A közösségi szintű kutatás- fejlesztési együttműködés fő formáját a tagállamok által megvalósított kutatási-, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramok jelentik. A keretprogramok célja, hogy a tagállamok közti kutatási együttműködések erősítésével, az erőforrások koncentrálásával olyan kutatási célok megvalósítását segítsék, melyek erősítik az európai ipar tudományos és technológiai alapjait, javítják Európa nemzetközi versenyképességét és elősegítik a társadalmi- gazdasági fejlődést
2004. júniusában az Európai Bizottság elfogadta a „Tudomány és technológia, Európa jövőjének a kulcsa- iránymutatások az Európai Unió kutatáspolitikájának támogatásához” című dokumentumot, mely meghatározza az Európai Unió új kutatáspolitikájának hat fő célkitűzését.
Az Európai Bizottság közzétette a 7. keretprogram időközi értékeléséről készült szakértői jelentést. Az elismert külső, nemzetközi szakemberekből álló 10 tagú panel 6 hónapon keresztül dolgozott az értékelésen, munkájukat kiterjedt adatbázis, Bizottsági értékelések és egy online konzultáció is segítették, melyet az érintettek számára szerveztek.
Támogatási formák, finanszírozási rendszerek a 7. keretprogramban: Együttműködési projektek (Collaborative projects), Kiválósági hálózatok (Networks of Excellence - NoE), Koordinációs és támogatási akciók (Coordinated and support actions - CSA), Specifikus csoportok (különösen kkv –k) javára végzett kutatások, A tudás határterületein végzett kutatás támogatása (az Ötletek program pályázatai), A kutatók képzésének és karrierfejlesztésének támogatása (Marie Curie akciók), A 7. keretprogram által bevezetett új eszközök – több forrásból finanszírozott nagyléptékű kezdeményezések.
A 7. Keretprogram Kooperáció alprogramjai: Egészségügy; Élelmiszer, mezőgazdaság és biotechnológia; Információ, kommunikáció; Nanotudományok; Energia; Környezetvédelem; Közlekedés; Társadalom-gazdaságtan; Biztonságikutatás; Világűr.
Az Európai Unió 7. keretprogramjában a Marie Curie pályázatok a People / Emberi erőforrások nevet viselő alprogramban találhatók meg. Cél az európai kutatás és technológia területén a megfelelő képzettségű humánerőforrás biztosítása, a kutatói életpálya választás ösztönzésével és elősegítésével, az európai kutatók Európában maradásának támogatásával és a kutatók Európába vonzásával.
Ezen program elsődleges célja, hogy fokozza az európai kutatás dinamizmusának, kreativitásának és kiválóságának előmozdítását. Az Ötletek program lényege az egyedülálló kutatócsoportok által végzett felderítő kutatás támogatása a tudomány és technológia minden területén, mely magába foglalja a mérnöki, társadalmi és humán tudományokat is.
A 7. Keretprogram Kapacitás alprogramjai: Tudomány a társadalomban; Nemzetközi együttműködés; Kutatási potenciál; Tudás Régiói; Kis- és középvállalkozások javát szolgáló kutatás; Kutatási infrastruktúra.
A Közös Technológiai Kezdeményezés (Joint Technology Initiative) egy olyan új, egyedi mechanizmus, melyet a 7. Keretprogram vezetett be és lehetővé teszi koherens, nagyméretű struktúrák kialakítását, annak érdekében, hogy az Európai Technológiai Platformok által kidolgozott Stratégiai Kutatási Terveket részben vagy egészben meg lehessen valósítani.
A 185. cikk az ERA –NET rendszerre épül, melynek célja a nemzeti és regionális kutatói programok koordinálásának fejlesztése és erősítése két specifikus rendszeren az „ERA-NET akciókon” és az „ERA-NET Plusz akciókon” keresztül. Lehetővé teszi, hogy a tagállamok egy csoportja saját forrásaik hozzárendelésével, közös kutatási programokat indítsanak, melyekhez a Bizottság is hozzájárul.
A közös programozás arra irányul, hogy néhány területen fokozza a tagállamok közfinanszírozású kutatási programjai közötti határokon átnyúló együttműködést, a koordinációt és az integrációt. Célja tehát az, hogy a kutatásra fordított nemzeti költségvetések jobb kiaknázásával segítse Európát a társadalmi kihívások leküzdésében.
A 6. keretprogramban bevezetett és a 7. keretprogramban is sikeresen folytatódó ERA-NET programok legfőbb célja a nemzeti és regionális szinten végrehajtott közfinanszírozású kutatási programok koordinációjának fejlesztése a nemzeti és regionális kutatási tevékenységek hálózatba szervezésével, illetve a nemzeti és regionális szintű kutatási programok kölcsönös megnyitásával.
Az EURATOM Kutatási Keretprogram két részre oszlik, a fúziós energia, a maghasadással és sugárzásvédelemmel kapcsolatosan végrehajtandó közvetett tevékenységekre és a Közös Kutatóközpont keretében végrehajtandó közvetlen tevékenységekre.
Az Európai Unió 7. K+F Keretprogramjának egyik kiemelt iránya a jövő Internet (Future Internet) technológiájának a kutatása.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500