Szakpolitika és stratégia
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Egyszerűbb és hatékonyabb lesz a hazai költségvetési forrásokból finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatok lebonyolítása. - A Kormány elfogadta a „K+F deregulációs rendeletet”.
A hazai költségvetési forrásokból finanszírozott K+F és innovációs programok pályázati eljárásrendjeit egységesítő, azokat egyszerűbbé és átláthatóbbá, kiszámíthatóbbá tevő rendeletet fogadott el a Kormány a 2010. április 7-i ülésén. A kormányrendelet alapvető célja, hogy a mai gyakorlatot meghatározó jogszabályok számát csökkentve, egy rendeletben, pontosabb és egyértelmű – a legjobb uniós gyakorlathoz közel álló – szabályokkal határozza meg a hazai közfinanszírozású programok pályázati támogatásának kereteit. A kormányrendelet érdemi változást hoz a pályáztatási gyakorlat, a pályázati források felhasználása területén.

A kormányrendelet hatására a pályázatkezelés átláthatóbb, hatékonyabb és egyszerűbb lesz, a közpénzekkel való gazdálkodás fokozottabb gondossága mellett. A jobb koordináció javítja a nemzeti innovációs rendszer hatásfokát, a támogatások összehangoltságát.

A változás főbb elemei:

  • A pályáztató tevékenység időkorlátok közé szorítása, a bíráló bizottságok ügyrendjének nyilvánossá tétele, panaszkezelés szabályozása.
  • A jogszabály a pályáztatás, bírálás, szerződéskötés és támogatás folyósításának kereteit adja meg, a részleteket minden forrásgazda/pályázatkezelő a támogatási programok céljának megfelelően alakítja ki. A döntés előtt a szakmailag támogatandó pályázókkal a megvalósításról tárgyalást kedvezményezhet a döntéshozó, valamint a szerződéskötésekor lehetőség nyílik arra, hogy a támogató és a kedvezményezett a megvalósítás részleteire vonatkozó feltételeket együtt alakítsa ki.
  • Egyszerűbb gyorsabb pályázatkezelés: A mérföldköves finanszírozás és elszámolás, gördülő előleg, nyilatkozati elszámolás, valamint a beszámolók benyújtására és elfogadására vonatkozó 60 napos határidők meghatározásán túl, bizonyos támogatás fajtákra (ösztöndíj, díj) és költségtípusokra (rezsi) egyszerűbb elszámolást vezet be az átalány meghatározással. A gyorsabb ügyintézés érdekében a kormányrendelet egyszeri hiánypótlást engedélyez, ezt követően a meglévő adatok alapján kell dönteni a beszámolóról, továbbá részletes szabályokat tartalmaz a beszámolók elfogadásáról és a támogatás folyósításáról. E szabályozás kikényszerítését szolgálja a mindkét felet (pályázói és a pályáztatói oldal) terhelő kötbér intézménye. Ez utóbbiakat a 2010. augusztus 1.-je után indítandó programokra kell alkalmazni).
  • A hazai K+F+I programok pályáztatási gyakorlata egységessé válik. Az EU keretprogramjaiban alkalmazott eljárási szabályok közül néhány szabály beépült a rendeletbe (tárgyalásos bírálat és szerződéskötés, átalány bevezetése, panaszkezelés).
  • A mai pályáztatási gyakorlatot meghatározó jogszabályok számának csökkentése
  • A költségvetési szervek inkasszó mentessége az adminisztratív terhek csökkentése érdekében. (A költségvetési szervek esetében alkalmazott nagy összegű inkasszó akár el is lehetetleníti a költségvetési szerv működését). A fejezetet irányító szerv bevonásával a szabálytalanul felhasznált támogatás visszautalása beszedési megbízás nélkül is biztosítható. Az inkasszó mentesség vonatkozik az utófinanszírozásra, valamint a magánszemélyek ösztöndíj jellegű támogatására is.

A pályázati eljárásrend egyszerűsítése a forrásfüggő pályáztatási gyakorlat megszűnése és az eredmény-orientált, a költség-haszon elvre épülő szemléletmód bevezetése a K+F+I programokban érintett pályázók számára átláthatóbb, kevesebb adminisztrációs teherrel és gyorsabb ügyintézéssel járó rendszert fog eredményezni. Így az ő részükről kedvező fogadtatásra lehet számítani. Pályáztatói oldalról pedig a pályázatkezelő szervezetek rá lesznek kényszerítve a közpénzek gondosabb és hatékonyabb felhasználására.

A kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról szóló 146/2010 (IV.29.) Kormányrendelet 2010. június 1-jével lép hatályba az rendelkezéseit az azt követően meghirdetett programokra kell alkalmazni.

A rendelet hatálya a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektekhez pályázati úton és pályázaton kívül – jogszabályon, nemzetközi szerződésen, kormányhatározaton, valamint kérelmen alapuló egyedi döntés alapján – nyújtott közfinanszírozású támogatásokra terjed ki, illetve a Magyar Tudományos Akadémia esetében csak a pályázati céllal jóváhagyott fejezeti kezelésű előirányzatok terhére nyújtott támogatásokra terjed ki.

A rendelet hatálya – a 6-7. § és a 56-58. § kivételével – nem terjed ki az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokból, az Európai Unió strukturális alapjaiból, az Európai Unió Kohéziós Alapjából, az EGT Finanszírozási Mechanizmusból, a Norvég Finanszírozási Mechanizmusból, valamint a Svájci Hozzájárulásból nyújtott támogatásokra.

A 146/2010 (IV.29.) Kormányrendelet teljes szövege letölthető:

Utolsó módosítás: 2012. április 05.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500