A Hivatal
A Hivatal kiadványai
2014. november 06.
Füzetünk célja, hogy segítse a startup fogalmának alaposabb megértését, melyet ma már itthon is széles körben használunk, ám még mindig sokaknak okoz problémát a szó jelentése. Nyolc pontban, a hazai és nemzetközi startup világ szereplőitől származó idézetek segítségével foglaltuk össze melyek ezeknek a speciális kezdő vállalkozásoknak a legfontosabb ismertetőjegyei.
2014. június 26.
A Nemzeti Innovációs Hivatal a H2020 programokban való sikeres magyar részvétel elősegítése és a Nemzeti KFI Stratégia 2020 céljai elérésének segítése érdekében elkészítette a „Nemzetközi kapcsolatok fejlesztésének támogatása a hazai FP7 részvételt elősegítő támogatási programok értékelésével” című dokumentumot.
2013. november 06.
Megjelent a Nemzeti Innovációs Hivatal KFI Obszervatórium Főosztályának legújabb, Kutatás-fejlesztés és innováció Magyarországon címet viselő kiadványa.
2013. július 08.
A Nemzeti Innovációs Hivatalról (NIH) szóló 303/2010 (XII.23.) Korm. rendelet szerint a NIH feladatai között szerepel a KFI intézkedések és programoknak az értékelése. Az elmúlt időszakban kialakult egy KFI értékelési kultúra, amely átvette és alkalmazta a hazai és nemzetközi tapasztalatokat. A NIH értékelési feladatait segíti az EU által támogatott EVAL-INNO projekt, amely eredményeinek disszeminációban a Hivatal is közreműködik.
2013. június 24.
A nemzetgazdaság versenyképessége a gazdaság egészében megújuló módon megjelenő, hasznosuló új tudással fokozható. A gazdasági-társadalmi adottságokra építő technológiai és tudásvezérelt fejlődés nagyobb súllyal és tartósabban járul hozzá a gazdasági növekedéshez, mint az erőforrások puszta bővítése.
2013. június 20.
A Nemzeti Innovációs Hivatal gondozásában megjelent „A 16 legfontosabb dolog, amit tudnod kell a startupokról" című kiadvány, melynek szerzője Turcsán Tamás Péter, a startup világ egyik kulcsszereplője. Írását haszonnal forgathatja bárki, aki startup alapításán gondolkodik, vállalkozás beindításának nehézségeivel küzd, vagy csak szeretné megismerni ezt a dinamikus és kreatív világot, melynek egyre nagyobb a szerepe mind világgazdasági, mind hazai szinten.
2013. június 17.
A „KFI Tükör 3. A KFI területi jellegzetességei Magyarországon" című kiadványunkban a hazai régiók és megyék gazdasági, K+F-releváns, innovációs és ágazati jellemzőit vizsgáltuk, felmértük a régiók innovációs potenciáljának széles aspektusát. A jelentésben több olyan lényeges jelenséget tártunk fel, amelyek túlmutatnak a főváros és a vidék, valamint a keleti és a nyugati régiók közötti (KFI-ben is megmutatkozó) fejlettségbeli különbségek (néha túlzóan leegyszerűsítő) leírásán. Bár igaz az, hogy Budapest kiugró teljesítményt nyújt, a többi régió KFI jellemzői számos esetben igen sokféle képet mutatnak, valamint a főváros dominanciája néhány esetben nem mondható egyértelműnek.
2013. június 17.
A KFI Tükör sorozat második része a kutatás-fejlesztésnek egyik jelentős, széles társadalmi kört érintő aspektusát teszi vizsgálat tárgyává, nevezetesen a nők és a női esélyegyenlőség helyzetét a KFI területén. Az elemzésben a vertikális és horizontális szegregáció jelenségeire koncentrálva elemeztük a nők helyzetét a felsőoktatásban való részvétel, a pályaorientáció és a tudományos előmenetel, valamint kutatási forrásokhoz való hozzáférés szempontjából.
2012. november 12.
Megjelent a KFI Tükör sorozat első kiadványa „Az IKT szektor helyzete” címmel. A kiadvány, mely az IKT szektort a K+F vonatkozásában vizsgálja, a Nemzeti Innovációs Hivatal KFI Obszervatóriumának gondozásában készült. Kiadványunk célja, hogy egyrészt az IKT szektor szereplői megismerjék, milyen jelenleg szektorukban a KFI helyzete, másrészt az államigazgatás döntéshozói is világosabban lássák, Magyarországon milyen kitörési pontok rejlenek a KFI területén.
2012. október 10.
Jelen tanulmányt a Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács 2012. január 24-i ülésén, a 2. napirendi pontban megfogalmazott állásfoglalása és felkérése alapján készítette a Nemzeti Innovációs Hivatal „a korábbi innovációs rendszer keretében nyújtott pályázati támogatások hasznosulásáról”.
2012. október 09.
Az elmúlt év eredményeit és az idei esztendő terveit bemutató kiadványunkkal - Évkönyvünkkel - a Nemzeti Innovációs Hivatal munkáját kívánjuk közelebb hozni Önökhöz. Az Évkönyv első fejezetében azt a nemzetközi és hazai kutatás-fejlesztési, innovációs környezetet mutatjuk be, amely a NIH működési kereteit alapvetően meghatározza.
2012. október 05.
Nemzeti Innovációs Hivatal egyik kulcsfeladata, hogy a magyar K+F potenciált minél szélesebb körben bemutassa, segítse annak fejlődését. Az InnovAce kiadvány ennek a törekvésnek egyik fontos eleme.
2012. június 18.
Rövid, angol nyelvű összefoglaló kiadvány a NEKIFUT regiszterről.
2012. április 10.
Április 10-én megjelent a Nemzeti Innovációs Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Központi Statisztikai Hivatal és a Deloitte Zrt. együttműködésében létrejött „Jelentés a vállalati KFI helyzetéről" kiadvány.
2010. szeptember 10.
A tényekre épülő döntésekhez nélkülözhetetlen a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység rendszeres mérése, és az így rendelkezésre álló információk elemzése, valamint közreadása, hiszen ez elősegíti az innovációs rendszer elemei és szereplői teljesítményének, hatékonyságának megismerését, valamint a szereplők alkalmazkodását a globális versenyfeltételekhez.
2010. szeptember 10.
A globális gazdasági versenyben való helytállás jelentős mértékben függ azországok társadalmának és gazdaságának megújulási képességétől; attól, hogy a mikrogazdasági fundamentum milyen mértékben képes a folyamatos innovációra. A versenyképes tudásgazdasági képességek erősítése érdekébe a nemzetgazdaságok a megtermelt GDP növekvő hányadát költik az oktatás minőségének javítására, a kutatásra-fejlesztésre és az innovációs aktivitás ösztönzésére. Ennek megfelelően a szakpolitikák sorában a tudomány-, technológia- és innovációpolitika szerepe, jelentősége kiemelkedővé vált.
2010. augusztus 03.
A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) a közbeszerzési eljárás keretében nyertes Ernst & Young – GKI konzorciummal (Konzorcium) 2010. január 11-én szerződést kötött a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2004.01.01. – 2009.12.31. közötti működésének átfogó értékelésére. A Konzorcium a szerződésben foglaltaknak megfelelően elkészítette az értékelést, amelyet az NKTH elfogadott.
2010. január 18.
Jelen dokumentum a Kormány tudomány-, technológia- és innováció-politikai (TTI) intézkedési tervéről szóló 1066/2007. (VIII. 29.) Kormányhatározatban rögzített, 2007-08-ban megkezdődött illetve már lezárult 32 db intézkedés áttekintését, magas szintű értékelését tartalmazza.
2009. november 25.
A Pro Inno Learning Platform „Pilot testing” programjának a keretében 2009. május 5-én két európai innovációs ügynökség, a holland SenterNovem, illetve a belga IWT Vlaanderen képviselői látogatottak el az NKTH-ba az Innocsekk program elemzésére és véleményezésére.
2009. augusztus 03.
A high-tech, innovatív, kezdeti életciklusban levő, kis- és középvállalkozások támogatása Magyarországon az elmúlt években kiemelt szerepnek örvendett. A kiemelt támogatottsági szerepkört a 2007-2013-as időszakra elfogadott Új Magyarország Fejlesztési Terv is alátámasztja, amely deklaráltan és leosztott forrásokon keresztül támogatja a high-tech technológiákba irányuló vállalkozói innovációt.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500