A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Nemzeti Laboratóriumok Program honlapjával kapcsolatos adatkezelési tájékoztatója

I. rész – Általános rendelkezések

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, mint adatkezelő (a továbbiakban: NKFI Hivatal vagy Adatkezelő) Nemzeti Laboratóriumok Program néven új honlapot (a továbbiakban: Honlap) indít és vezet be, amelynek segítségével tájékoztatást ad és információs szolgáltatásokat nyújt a Nemzeti Laboratóriumok Programról, a Program keretében létrehozott és működtetett Nemzeti Laboratóriumokról és a Programmal kapcsolatos információkról, eseményekről, rendezvényekről és az aktuális pályázati hírekről. A Honlap működtetése során az NKFI Hivatal személyes adatokat kíván gyűjteni a honlap azon olvasóitól, akik az NKFI Hivatalnak a honlap segítségével nyújtott egyes – alábbiakban hivatkozott – szolgáltatásait, személyes regisztrációt követően igénybe kívánják venni (a továbbiakban: érintettek). A regisztráció során az érintettek által megadott személyes adatokat az Adatkezelő a hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően kezeli.

Az NKFI Hivatal elkötelezett az adatkezelésével érintettek személyes adatainak védelmére, kiemelten fontosnak tartja az érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az NKFI Hivatal a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapít meg. Az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat kell alkalmazni a Honlap működtetése során az alábbiakban meghatározott adatkezelési tevékenységek körében.

Az Adatkezelő a Honlap működtetésével kapcsolatos adatkezelései során a kezelt személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) foglaltak alapján és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke által kiadott állásfoglalásoknak megfelelően kezeli, összhangban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (általános adatvédelmi rendelet - a továbbiakban: GDPR).

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Honlap működtetésével összefüggésben elősegítse az érintettek személyes adatainak jogszerű és biztonságos kezelését, az érintettek ezzel kapcsolatos alapvető jogainak és szabadságainak védelmét.

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát. A Honlap működtetésével összefüggő minden adatkezelés során törekszik arra, hogy tevékenysége megfeleljen a jelen adatkezelési tájékoztatóban, az NKFI Hivatal általános adatkezelési tájékoztatójában és belső szabályzataiban, valamint a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

1. Az Adatkezelő:

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal)

Székhelye: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Postacím: 1438 Budapest Pf. 438.
Központi telefonszám: (+36-1) 795-9500
Központi e-mailek: nkfihivatal@nkfih.gov.hu, kommunikacio@nkfih.gov.hu
Internet: http://www.nkfih.gov.hu
Képviselő: Dr. Birkner Zoltán elnök
Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Fonyó Gyula
Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: +36 20 932 9144
Adatvédelmi tisztviselő e-mail címei: adatvedelmitisztviselo@nkfih.gov.hu, gyula.fonyo@nkfih.gov.hu

2. Adatfeldolgozó:

Az NKFI Hivatal a személyes adatok kezelésére irányuló tevékenysége során Adatfeldolgozókat is igénybe vesz. Az Adatkezelővel szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozók:

Tevékenység Név / Cégnév Székhely
Honlap fejlesztője és üzemeltetője Webra International Kft. 1051 Budapest, Sas utca 10-12. B. ép. 145-146.

3. Közzététel:

Az NKFI Hivatalnak a Honlap működtetésével kapcsolatos jelen adatkezelési tájékoztatója folyamatosan elérhető a http://nemzetilaborok.nkfih.gov.hu honlapon.

4. Az adatkezelési tájékoztató módosítása, hatálya:

Az NKFI Hivatal fenntartja magának a jogot jelen adatkezelési tájékoztatója egyoldalú, időbeli korlátozás nélküli megváltoztatására, azzal, hogy az esetleges változásokról kellő időben és módon értesíti az adatkezeléssel érintetteket. Az adatkezelési tájékoztató módosítása elsősorban a jogszabályi megfelelés érdekében válhat szükségessé.

Jelen adatkezelési tájékoztató visszavonásig érvényes, hatálya kiterjed az NKFI Hivatal Nemzeti Laboratóriumok Program honlapjának mindazon látogatóira, akik a Honlapot olvassák és információs szolgáltatásait igénybe veszik.

Jelen adatkezelési tájékoztató az NKFI Hivatal általános adatkezelési tájékoztatójával együtt hatályos, annak kiegészítését képezi. Jelen tájékoztatóban nem szereplő kérdésekben az NKFI Hivatal általános adatvédelmi tájékoztatójában foglaltakat kell irányadónak tekinteni.

 

II. rész – Definíciók

Jelen adatkezelési tájékoztatóban:

 • Nemzeti Laboratórium: Felfedező és kísérleti megközelítésű kutatásoknak új, nemzetközi dimenzióját nyitó, együttműködésen alapuló, intézményesülő, dinamikus színtér a kutatási eredmények társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosítására.
  A Nemzeti Laboratórium fő célkitűzései:
  • egy adott tématerület hazai szakmai műhelyeinek koncentrálása,
  • jelentős globális problémákra nemzetközi szinten választ adni képes kompetenciák fejlesztése,
  • kutatási eredmények társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosítása (tudástranszfer).
 • Nemzeti Laboratóriumok Program: Az NKFI Hivatal által – az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakpolitikai támogatásával – 2020. évben elindított Nemzeti Laboratóriumok Program egy többéves, nemzetközi szintű kutatási eredmények elérését is célzó kiemelt kormányzati program, amely a nemzetgazdaság számára különösen perspektivikus területein tudásközpontok, Nemzeti Laboratóriumok létrehozását és működtetését támogatja.
 • Érintett: a Nemzeti Laboratóriumok Program honlap természetes személy látogatója, aki a Honlap szolgáltatásainak igénybevétele céljából megadja az Adatkezelőnek személyes adatait.

Fentieken túl a Nemzeti Laboratóriumok Program honlap adatkezelése során az NKFI Hivatal az Infotv.-ben, a GDPR-ban, valamint az NKFI Hivatal általános adatkezelési tájékoztatójában használt fogalmakat alkalmazza.

 

III. rész – A Honlap működtetéséhez kapcsolódó adatkezelések

1. Cookie (süti) kezelés:

Mivel a természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, azúgynevezett cookie (süti) azonosítókkal, ezért ezek az adatok egyéb információkkal összekapcsolva alkalmasak és felhasználhatók a természetes személyek profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására.

Az NKFI Hivatal által működtetett weboldalak, így a Nemzeti Laboratóriumok Program honlap is, a felhasználói élmény fokozása céljából sütiket használnak. Az olvasó a Honlap meglátogatásakor anonim módon session ID-t kap, amellyel statisztikai céllal rögzítésre kerül a látogatás kezdő- illetve befejező időpontja, valamint a látogatott oldalak. Erről a gyakorlatról minden új látogató az első oldalletöltés alkalmával tájékoztatásban részesül. A cookiek (sütik) felhasználásának célja statisztikai jellegű.

Az NKFI Hivatal szerverei a honlap mindegyik hozzáférési szintjén automatikusan regisztrálják (naplózzák) a felhasználók IP-címét, a felhasznált operációs rendszer és böngészőprogram típusát, a látogatott oldalak URL címét, valamint a látogatás idejét. Ezeket az adatokat az NKFI Hivatal kizárólag összesített, anonimizált és feldolgozott formában kezeli a Honlap esetleges hibáinak javítása, minőségi fejlesztése érdekében, statisztikai célokra.

A felhasználó által rögzített adatokat tároló sütikről, a hitelesítési munkamenet sütikről, a felhasználó-központú sütikről, a multimédia-lejátszó munkamenet sütikről, a terheléskiegyenlítő munkamenet sütikről, illetve a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet sütikről az érintettet előzetesen tájékoztatni kell, azok alkalmazásához az érintett hozzájárulása azonban nem szükséges.

2. Közvetlen megkeresés:

A Honlap látogatói feliratkozhatnak az NKFI Hivatal közvetlen megkeresési szolgáltatására annak érdekében, hogy a legrövidebb úton, az NKFI Hivatal által küldött e-mail üzenetben és/vagy az NKFI Hivatal munkatárásától telefonon értesüljenek a Nemzeti Laboratóriumok Programmal kapcsolatos hírekről, rendezvényekről, továbbá az NKFI Hivatal tevékenységéről, a legfrissebb hazai és nemzetközi kutatási, fejlesztési és innovációs pályázatokról és eseményekről. Ennek érdekében az érintettek neve, e-mail címe és – szükség szerint – telefonszáma kerül rögzítésre.

Kezelt személyes adatok köre Jogcím (jogalap) Cél Adatkezelés időtartama
Név, e-mail cím, telefonszám* Az érintett hozzájárulása Közvetlen tájékoztatási szolgáltatás nyújtása az érintett számára A közvetlen megkeresési szolgáltatásról történő leiratkozásig
* Nem kötelező!

Az adatkezeléshez a feltüntetett személyes adatok közül a név és az e-mail cím megadása szükséges (a telefonszámot az érintett saját igénye szerint adhatja meg), az adatszolgáltatás elmaradásának esetén a közvetlen megkeresési szolgáltatást az érintett nem veheti igénybe.

A közvetlen megkeresési szolgáltatásra feliratkozó érintettek a regisztráció indításakor elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. A regisztrációs igény elküldését követően az érintett az általa megadott e-mail címre egy megerősítő e-mailt kap, amelyre kattintva válik aktívvá a regisztráció. Amennyiben a megerősítés 24 órán belül nem történik meg, a regisztrációs folyamatot újra kell kezdeni.

A közvetlen megkeresési szolgáltatásról történő leiratkozás az NKFI Hivatal jelen Adatkezelési tájékoztatóban feltüntetett bármely e-mail címére (kommunikacio@nkfih.gov.hu, nkfihivatal@nkfih.gov.hu) vagy postai úton az NKFI Hivatal székhelyére (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.) küldött megkereséssel lehetséges. A leiratkozást tartalmazó üzenet kézhezvételét követően az Adatkezelő haladéktalanul intézkedik az érintett hozzáárulása alapján kezelt személyes adatok törlésére és az adatkezelés megszüntetésére.

3. Hírlevél küldés:

Az NKFI Hivatal által működtetett Nemzeti Laboratóriumok Program honlapjának látogatói számára biztosított, hogy az NKFI Hivatal Nemzeti Laboratóriumok Programmal kapcsolatos hírlevél szolgáltatására feliratkozzanak annak érdekében, hogy értesülhessenek a Nemzeti Laboratóriumok Programmal kapcsolatos aktuális információkról, hírekről, eseményekről, és az elért eredményekről, valamint a legfrissebb kutatási, fejlesztési és innovációs pályázatokról, hírekről és eseményekről. Ennek érdekében az érintettek neve és e-mail címe kerül rögzítésre.

Kezelt személyes adatok köre Jogcím (jogalap) Cél Adatkezelés időtartama
Név Az érintett hozzájárulása Tájékoztatás a legfrissebb kutatási, fejlesztési és innovációs pályázatokról, hírekről és eseményekről. A hírlevél szolgáltatásról történő leiratkozás kéréséig
E-mail cím Az érintett hozzájárulása Tájékoztatás a legfrissebb kutatási, fejlesztési és innovációs pályázatokról, hírekről és eseményekről. A hírlevél szolgáltatásról történő leiratkozás kéréséig

A hírlevél szolgáltatásra feliratkozó érintettek a regisztráció indításakor elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. A regisztrációs igény elküldését követően az érintett az általa megadott e-mail címre egy megerősítő e-mailt kap, amelyre kattintva válik aktívvá a regisztráció. Amennyiben a megerősítés 24 órán belül nem történik meg, a regisztrációs folyamatot újra kell kezdeni.

A hírlevél szolgáltatásról történő leiratkozást az NKFI Hivatal könnyen elérhetően és egyértelmű módon közli az érintettekkel. Leiratkozás történhet a hírlevelek alján elhelyezett „Leiratkozás” linkre kattintva, vagy az NKFI Hivatal jelen Adatkezelési tájékoztatóban feltüntetett címére (kommunikacio@nkfih.gov.hu, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.) történő kérés elküldésével egyaránt. Leiratkozás történhet az NKFI Hivatal honlapján elhelyezett „Leiratkozás” gombra történő kattintással is, amelynek során az érintett köteles megadni azt az e-mail címet, amelyre történő hírlevél küldést nem kívánja a jövőben. Ilyen módon történő leiratkozás esetén az érintett az általa megadott e-mail címre egy megerősítő üzenetet kap.

A jelen alpontban írt célból történő adatkezeléshez szükséges a feltüntetett személyes adatok megadása, mert annak elmaradása esetén a szolgáltatást az érintett nem veheti igénybe.

4. A Nemzeti Laboratóriumok Programmal kapcsolatos rendezvények szervezése, dokumentálása:

4.1. Regisztrálás rendezvényre

Az NKFI Hivatal a Nemzeti Laboratóriumok Programmal kapcsolatosan rendezvényeket szervez, amelyeken tájékoztatja a résztvevőket a Nemzeti Laboratóriumok Programról, a Nemzeti Laboratóriumok és az NKFI Hivatal által kezelt egyéb pályázatok eredményeiről, tapasztalatairól. A rendezvények megszervezése érdekében az NKFI Hivatal - a Honlap információs szolgáltatásainak segítségével – adatot gyűjt és kezel a rendezvényekre jelentkezőkről. A rendezvényeken azok az érintettek vehetnek részt, akik előzetesen a Honlapon regisztráltak.

Kezelt személyes adatok köre Jogcím (jogalap) Cél Adatkezelés időtartama
Név, e-mail cím Az érintett hozzájárulása A rendezvényen való részvételi jogosultság ellenőrzése, előzetes kalkuláció a résztvevők számáról, felkészülés az igények kielégítésére Az adott rendezvény befejezését követő 30 napon belül a rendelkezésre bocsátott személyes adatok törlésre kerülnek.

4.2. Fotóanyagok készítése rendezvényen

Az NKFI Hivatal az általa szervezett rendezvények során képfelvételeket készíthet az előadókról, a helyszínről, és a jelen lévő érintettekről, amely fényképfelvételeket a honlapján, illetve esetlegesen kiadványaiban közzétesz. Az érintettek a rendezvényen történő részvétellel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (1) bekezdése alapján hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az NKFI Hivatal róluk fényképfelvételeket készítsen és azokat a saját honlapján, illetve esetlegesen kiadványaiban publikálja. A Honlapon kívüli megjelenítés esetén az érintettek kifejezett hozzájárulása szükséges, amelyet az NKFI Hivatal a publikálást megelőzően beszerez.

Kezelt személyes adatok köre Jogcím (jogalap) Cél Adatkezelés időtartama
Az érintett képmása Az érintett hozzájárulása A rendezvényen történtek publikálása a Honlapon történő közzététel útján. A fotóanyag a rendezvényt követően az érintett hozzájárulásának visszavonásáig publikus a honlap látogatói számára. Az Adatkezelő - az erre irányuló érintetti igény esetén - a kifogásolt képfelvételeken az érintett felismerését torzítással vagy pixelezési technika alkalmazásával lehetetlenné teszi, vagy a kifogásolt képet a honlapjáról törli.

4.3. Hanganyagok rögzítése rendezvényen

Az NKFI Hivatal az általa szervezett rendezvények során az ott elhangzottakról hanganyagot készíthet, amely hanganyagot a rendezvényt követően írásban rögzít és a leírt dokumentumot a honlapján közzé teheti. Az érintettek a rendezvény során kérdéseket intézhetnek az előadókhoz, amely kérdések így rögzítésre kerülnek.

Az érintettek a rendezvényen történő részvétellel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (1) bekezdése alapján hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az NKFI Hivatal a rendezvényein hangfelvételt készítsen és azok írásos rögzítését a saját honlapján publikálja. Az NKFI Hivatal honlapján kívüli megjelenítés esetén az érintettek kifejezett hozzájárulása szükséges, amelyet az Adatkezelő a publikálást megelőzően beszerez.

Kezelt személyes adatok köre Jogcím (jogalap) Cél Adatkezelés időtartama
Az érintettől származó hanganyag Az érintett hozzájárulása A rendezvényen hangfelvétel rögzítése, a hanganyagról leirat készítése és annak a Honlapon történő publikálása. A hanganyag a rendezvényt követő 30 napon belül leírásra kerül, ezt követően az NKFI Hivatal törli a hanganyagot és kizárólag az írásbeli dokumentációt teszi közzé a Honlapon.

4. Videóanyagok rögzítése és on-line közvetítés

Az NKFI Hivatal az általa szervezett rendezvények során az ott történt eseményekről képet és hangot egyidejűleg rögzítő (videó) technikai megoldásokat használ, ennek során videófelvétel készül az eseményről. A videófelvétel a Honlapon kerülhet közzétételre.

Az érintettek a rendezvényen történő részvétellel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (1) bekezdése alapján hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az NKFI Hivatal a rendezvényein képet és hangot egyidejűleg rögzítő felvételt készítsen, majd egyben- vagy akár részletekben, megvágva is a Honlapon publikálja.

Kezelt személyes adatok köre Jogcím (jogalap) Cél Adatkezelés időtartama
Videófelvételen szereplő képmás és hangfelvétel Az érintett hozzájárulása Honlapon történő közzététel, kisvideók készítése a közvélemény utólagos tájékoztatása céljából.

A videófelvétel, annak minden verziója visszavonásig publikus a honlap látogatói számára.
Ezt megelőzően az NKFI Hivatal az erre irányuló érintetti igény esetén a kifogásolt videó-részekben az érintett felismerését torzítással és/vagy pixelezési technika alkalmazásával lehetetlenné teszi, vagy a kifogásolt videót akként módosítja (megvágja), hogy az érintettre vonatkozó kép- és hangfelvételek ne lehessenek elérhetők.

 

IV. rész – Az adatkezeléssel érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az érintett a jelen tájékoztatóban és a jogszabályokban számára biztosított jogok gyakorlását a jelen tájékoztatóban feltüntetett, az NKFI Hivatalhoz tartozó elérhetőségek bármelyikén gyakorolhatja.

1. Az érintett jogai:

Hozzájárulás visszavonása:
Az érintettnek a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén joga van hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen visszavonni. A hozzájárulás visszavonásának feltételeiről az NKFI Hivatal általános adatkezelési tájékoztatója személyes adatok kezelése című III. részének utolsó fejezetében (J. Az érintett személy hozzájárulása, feltételek) olvashat bővebben.

A tájékoztatáskéréshez való jog (hozzáférés joga):
Bármely érintett tájékoztatást kérhet az NKFI Hivataltól arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, továbbá, hogy az NKFI Hivatal milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli; kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította azokat.
Az érintett kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül, a megadott elérhetőségre tájékoztatást küldünk az érintett részére.

A helyesbítéshez való jog:
Bármely érintett kérheti bármely adatának módosítását vagy kiegészítését.
Erről az érintett kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül intézkedünk és a megadott elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez (elfeledtetéshez) való jog:
Bármely érintett kérheti adatának törlését, ha
a) a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az NKFI Hivatal kezelte;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatait az NKFI Hivatal jogellenesen kezelte;
e) a személyes adatait az NKFI Hivatalra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az érintett kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül megtesszük és a megadott elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A zároláshoz, korlátozáshoz való jog:
Bármely érintett kérheti adatának zárolását, ha
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az NKFI Hivatal ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az NKFI Hivatalnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az NKFI Hivatal jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.
Kérelemre ezt haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül megtesszük és a megadott elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A tiltakozáshoz való jog:
Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen. Ebben az esetben az NKFI Hivatal a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk és a döntésről a megadott elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

Az adathordozhatósághoz való jog:
Az érintett kérheti az NKFI Hivataltól, hogy a rá vonatkozó, az érintett által az NKFI Hivatal rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
Az NKFI Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

2. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek:

Amennyiben az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes a GDPR, illetve az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályok előírásaival, úgy az érintett jogosult panaszt tenni az adatvédelem felügyeletét ellátó Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).

A felügyeleti hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: https://naih.hu

Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Az NKFI Hivatal indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet. A tájékoztatási kötelezettséget biztonságos online rendszer üzemeltetésével teljesítjük, amelyen keresztül az érintett könnyen és gyorsan hozzáférhet a szükséges információhoz.

Jelen adatkezelési tájékoztatóban nem rendezett kérdésekben az NKFI Hivatal általános adatkezelési tájékoztatójában foglaltak irányadók.

Utolsó módosítás: 2022. május 16.