Ön itt áll: PályázóknakÜgyfélszolgálatElektronikus ügyintézési szolgáltatás igénybe vétele
Általános tájékoztató az elektronikus ügyintézési szolgáltatást igénybevevő ügyfelek részére
2022. január 06.
Módosítás: 2022. január 06.
Olvasási idő: 11 perc
 1. A kapcsolattartás módjai elektronikus ügyintézés során
 2. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) biztonságos kapcsolattartási címe az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) alapján az alábbi:

  Neve: NIH
  KRID: 321328158

 3. Ügyfélszolgálatok elektronikus elérhetősége
 4. Hivatali ügyfélszolgálat: nkfihivatal@nkfih.gov.hu
  NKFI Alap: nkfialap@nkfih.gov.hu
  Kifogáskezelés: kifogaskezeles@nkifh.gov.hu

 5. Űrlapok segítségével indítható elektronikus eljárások
 6. Aktuális pályázati felhívások
  https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,d7fd54d7-c646-4e15-89c1-e529d25cc2ec

  Az NKFI Hivatal által kiadandó kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai vélemény iránti kérelem előterjesztése
  https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,b7b40635-4f07-4cc9-8b12-f7dd3a1984d5

  Pályázati eljárással kapcsolatos kifogás benyújtása https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/jogorvoslat/jogorvoslat

  Harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációja iránti kérelem, fogadási megállapodás megküldése https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,f259d070-54e6-4c37-85c5-4f3db01d9d10

  Közérdekű adatok megismerése iránti igény előterjesztése https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,bac0ca61-390b-413d-8478-d9e74dd53073

  Panasz, közérdekű bejelentés, illetve integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések megtétele.
  https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,1fe9c3b8-8bee-476b-8201-0f0797347bd4

 7. E-papír szolgáltatás igénybevételével intézhető ügyek
 8. Az ügyfél az alábbi ügyekben jogosult e-papír segítségével beadvány benyújtására:

  Témacsoport

  Ügytípus

  Kutatószervezetek akkreditációja, fogadási megállapodások

  Harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációja iránti kérelem, fogadási megállapodás megküldés

  Jogorvoslat

  Kutatás, fejlesztési és innovációs szakpolitikai véleményt érintő kifogás benyújtása

  Panaszok / közérdekű bejelentések

  Panasz, közérdekű bejelentés

  Pályázat

  NKFI Hivatal alapkutatási pályázataihoz kapcsolódó záróbeszámoló, nem pályázati támogatási kérelem benyújtása

  Jogorvoslat

  NKFI Hivatal által kezelt innovációs támogatáshoz kapcsolódó dokumentumok benyújtása

  Pályázat

  NKFI Hivatal által pályázati úton biztosított költségvetési támogatást érintő kifogás benyújtása (innovációs)

  Jogorvoslat

  NKFI Hivatal által pályázati úton biztosított költségvetési támogatást érintő kifogás benyújtása (kutatás-fejlesztés)

  Adatigénylés

  Közérdekű adatigénylés


 9. Az elektronikus ügyindítás módja, menete

  Az űrlapokkal történő elektronikus ügyintézésre az NKFI Hivatal honlapján, az e-papírral történő elektronikus ügyindításra az úgynevezett Személyes Ügyintézési Felületen is lehetőség van.

  1. Természetes személy ügyfél elektronikusan történő ügyindításának menete

   Az elektronikus ügyintézési szolgáltatások igénybevételéhez Ügyfélkapu regisztráció szükséges, amellyel kapcsolatosan részletes tájékoztatást a www.magyarorszag.hu oldalon kaphat.

   Ügyfélkapu létesítését bármely természetes személy kezdeményezheti személyesen a regisztrációs szervnél, vagy elektronikusan, amennyiben 2016. január 1-jét követően kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik. A regisztrációhoz meg kell adnia szabadon választott egyedi felhasználói nevét és elektronikus levélcímét (e-mail cím), mivel erre a címre kapja meg az első belépéshez szükséges egyszer használatos kódját.

   Az elektronikus ügyintézési szolgáltatások az itt kapott felhasználói névvel és jelszóval vehetők igénybe.

   Természetes személy csak törvényben kötelezhető elektronikus ügyintézésre.

   Az NKFI Hivatal jogszabály alapján vélelmezi, hogy az igénybe vett elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat az arra feljogosított személy használja.

  2. Gazdálkodó szervezet ügyfél elektronikusan történő ügyindításának menete

   Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek, valamint az ügyfelek jogi képviselői cégkapun, mint hivatalos elérhetőségen keresztül kötelesek kapcsolatot tartani az NKFI Hivatallal, mint az elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett szervvel.

   Jogszabály alapján hivatalos elérhetőségként olyan elérhetőség adható meg, amely

   1. egyértelműen azonosíthatóan kizárólag az adott gazdálkodó szervezet elérhetősége,
   2. alkalmas a küldés és fogadás időpontjának, valamint az átvevő személynek egyértelmű elektronikus azonosítására,
   3. garantálja a dokumentum sértetlen fogadását,
   4. kezeli a sikertelen kézbesítés eseteit,
   5. a kézbesítés visszaigazolására alkalmas.

   A cég képviseletére jogosult személy a cégkapu regisztráció során kérheti adatainak a rendelkezési nyilvántartásban történő feltüntetését. A cégkapu regisztrációról bővebb információt ezen az oldalon olvashat:
   http://ekozig.mo.hu/sites/default/files/Cegkapu_regisztracio_alkalmazas_felhasznaloi_leiras.pdf

 10. Elektronikus ügyintézési lehetőség kizártsága

  Nincs helye elektronikus ügyintézésnek azon eljárási cselekmények esetében, ahol törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet az ügyfél személyes megjelenését vagy meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását kötelezővé teszi.

  Törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet az elektronikus ügyintézés lehetőségét csak annyiban korlátozhatja, ha az eljárás során az ügyfél személyes jelenléte vagy valamely okiratok másként nem pótolható benyújtása elengedhetetlen.

  Nincs helye elektronikus ügyintézésnek olyan eljárási cselekmény esetében, ahol ez nem értelmezhető.

  Nincs helye elektronikus ügyintézésnek olyan eljárás vagy eljárási cselekmény esetében, ahol ezt nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusa kizárja.

  Nincs helye elektronikus ügyintézésnek olyan irat, okirat vagy más beadvány esetében, amely minősített adatot tartalmaz.

 11. Tájékoztatás a Rendelkezési Nyilvántartás igénybevételének lehetőségéről

  A Rendelkezési Nyilvántartás a személyek e-ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván és azt az arra jogosultak felé megismerhetővé teszi. A szolgáltatás célja, hogy az állampolgárok és a szervezetek számára lehetővé tegye rendelkezéseik megtételét, elsősorban az azonosítási és kapcsolattartási módokra, illetve egyéb elektronikus szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan.

  Ügyintézési rendelkezést kizárólag 18 év feletti természetes személyek tehetnek.

  Rendelkezési nyilvántartás az alábbi weboldalon tehető ügyfélkapu regisztrációt követően:
  https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/

 12. Tájékoztató az elektronikus aláírásról

  Az elektronikus úton benyújtott űrlapot és csatolmányait elektronikusan hitelesíteni kell.
  Hiteles az elektronikus dokumentum, ha:

  1. az teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül, és – ha jogszabály így rendelkezik – időbélyegzővel látták el,
  2. a nyilatkozattevő vagy kiállító elektronikus ügyintézést biztosító szerv – illetve annak nevében kiadmányozásra jogosultjának – legalább fokozott biztonságú elektronikusaláírásával vagy bélyegzőjével és – ha jogszabály így rendelkezik – időbélyegzővel látták el,
  3. iratérvényességi nyilvántartásban elhelyezték,
  4. az aláíró vagy kiadmányozásra jogosult azt az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesítette,
  5. kizárólag az elektronikus ügyintézést biztosító szerv zárt informatikai rendszerében történő felhasználás esetén a szerv zárt informatikai rendszerében rögzítették, vagy
  6. jogszabályban meghatározott más módon hitelesítették.

  Az e-papir.gov.hu weboldalon benyújtható beadványok és csatolmányaik automatikusan aláírásra és hitelesítésre kerülnek a benyújtást megelőzően, ezzel az ügyfélnek nincs külön teendője.

  Az egyéb beadványok hitelesítése során az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítést (AVDH) javasolt alkalmazni. A beadvány és a mellékletek a benyújtást megelőzően, automatikusan kerülnek hitelesítésre.

  Az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítésre az alábbi weboldalon van lehetősége az ügyfélnek, ügyfélkapu regisztrációt és belépést követően:

  https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes?lang=hu

 13. Tájékoztatás elektronikus úton történő kézbesítésről

  Természetes személy biztonságos kézbesítési címe az ügyfélkapu tárhely (KAÜ tárhely), az ide kapott küldeményekről pedig e-mailben kap értesítést. A biztonságos kézbesítési címre küldött küldemények tekintetében a kézbesítés a postai kézbesítéssel azonos joghatállyal bír.

  Természetes személy ügyintézési rendelkezésében jogosult megadni hivatalos elérhetőséget.

  A hivatalos elérhetőségre kézbesített küldemény kézbesítettnek minősül

  1. ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató a küldemény ügyfél által történő átvételét igazolja vissza, az igazolásban feltüntetett időpontban,
  2. ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldemény átvételét a címzett megtagadta, a megtagadásra vonatkozó igazolásban feltüntetett időpontban, vagy
  3. ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldeményt a címzett kétszeri értesítése ellenére nem vette át, a második értesítés igazolásban feltüntetett időpontját követő ötödik munkanapon.

  Ha a természetes személy ügyfél nem ad meg hivatalos elérhetőséget, úgy az NKFI Hivatal – ha azt az ügyfél ügyintézési rendelkezésében nem zárta ki – megkísérelheti az ügyfél általa ismert elektronikus elérhetőségére kézbesíteni a küldeményt. Ebben az esetben a kézbesítés második sikertelen megkísérlését követően az NKFI Hivatal köteles más módon intézkedni az irat vagy értesítés kézbesítéséről. A hivatalos elérhetőségnek nem minősülő elérhetőségek tekintetében jogszabályban előírtak szerint igazolható a kézbesítés ténye, kézbesítési vélelem e kézbesítéshez nem fűződik.

  Ha az ügyfél az NKFI Hivatalnak címzett nyilatkozatában elektronikus levelezési címét, rövid szöveges üzenet fogadására alkalmas telefonszámát vagy más, elektronikus úton való kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségét feltüntette, és ettől eltérő ügyintézési rendelkezést nem tett, az NKFI Hivatal jogosult ezen az elérhetőségen tájékoztatási jellegű kapcsolatot tartani az ügyféllel. Ha az ügyfél hivatalos elérhetőséggel is rendelkezik, az NKFI Hivatal elsősorban a hivatalos elérhetőségen tart kapcsolatot az ügyféllel, az e bekezdés szerinti elérhetőséget kizárólag az ügyfél értesítése vagy tájékoztatása céljából használja.

 14. Az ügyfél jogai és kötelezettségei az elektronikus eljárás során
  1. Elektronikus azonosítási kötelezettség

   Az ügyfél akkor jogosult elektronikus azonosítás nélkül elektronikus ügyintézésre, ha az adott eljárási vagy ügyintézési cselekmény elvégzése vagy nyilatkozat megtétele nem elektronikus ügyintézés esetén egyáltalán nem igényli személyazonosító adat megadását.

   A nem elektronikus ügyintézés esetén – ha jogszabály erre lehetőséget ad – az ügyfél személyes megjelenésével végezhető eljárási cselekményt vagy megtehető nyilatkozatot az ügyfél elektronikus ügyintézés keretében akkor teljesítheti, ha olyan korábban elvégzett, az ügyfél személyes megjelenését igénylő személyazonosításra visszavezethető elektronikus azonosítással azonosítja magát, amelynek során személye saját magával egyértelműen megfeleltethető.

   Az ügyintézési cselekményt vagy megtehető nyilatkozatot az ügyfél elektronikus ügyintézés keretében akkor teljesítheti, ha korábban elvégzett, személyes megjelenését igénylő személyazonosításra visszavezethető olyan elektronikus azonosítással azonosítja magát, amely biztosítja, hogy az ügyfél neve az NKFI Hivatal, az azonosításhoz szükséges további adatai pedig az elektronikus azonosítási szolgáltató rendelkezésére álljanak.

  2. Azonosítók és adatok igazolásának kötelezettsége

   Az ügyfél azonosításához szükséges adatok kivételével az NKFI Hivatal az ügyféltől nem kérheti olyan adat igazolását, amelyet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben előírt kötelezettsége alapján közzétett, vagy amelyet jogszabállyal rendszeresített közhiteles nyilvántartásnak tartalmaznia kell.

   Ha olyan ügyben, ahol az elektronikus ügyintézés nem kizárt, jogszabály az ügyféltől tény vagy adat igazolására papír alapú irat, okirat vagy más beadvány eredeti példányának benyújtását követeli meg, törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet ettől kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában elektronikus ügyintézés esetében az ügyfél a beadvány hiteles elektronikus másolata benyújtásával teljesíti ezt a kötelezettséget. Ha a hiteles elektronikus másolat alapjául szolgáltató beadvány eredeti példányának valódisága kétséges, az NKFI Hivatal indokolt felhívására az ügyfél a beadvány eredeti példányának felmutatására köteles.

   Ha jogszabály valamely beadvány több példányban történő benyújtását írja elő, törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet ettől kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában elektronikus ügyintézés esetében az ügyfél csak egy elektronikus beadványt köteles benyújtani.

  3. Az ügyfél rendelkezési joga

   Az ügyfél a Kormány rendeletében kijelölt szervnél ügyintézési rendelkezése keretében az alábbi tárgykörökben tehet jognyilatkozatokat:

   1. elektronikus vagy nem elektronikus kapcsolattartási forma megválasztása,
   2. elektronikus azonosítási mód megválasztása,
   3. kapcsolattartási mód megválasztása, ideértve az ügyfél olyan tartalmú nyilatkozatait is, amely alapján az NKFI Hivatal az ügyfél által megjelölt informatikai rendszer útján küldött üzenetet köteles az ügyfél nyilatkozatának tekinteni,
   4. elektronikus dokumentumok titkosítására vonatkozó igény,
   5. képviseletre vonatkozó jognyilatkozatok.

   Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a jogszabály értelmében a Rendelkezési Nyilvántartásban meghatalmazás is adható!

   Ha valamely, a rendelkezési jog keretében megtett jognyilatkozat tekintetében jogszabály írásba foglalást vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalást követel meg, úgy az ügyintézési rendelkezésben tett nyilatkozat e követelményt teljesíti.

   A rendelkezési nyilvántartásban felvett nyilatkozat valamennyi elektronikus ügyintézést biztosító szervvel szemben hatályos, kivéve, ha az ügyfél magában az ügyintézési rendelkezésben ettől eltérően rendelkezik, vagy ha az ügyfél az elektronikus ügyintézést elektronikus azonosítás nélkül veszi igénybe.

   Törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet előírhatja, hogy folyamatban lévő ügyben az ügy megindítását követően az NKFI Hivatal a rendelkezési nyilvántartásba tett új ügyintézési rendelkezést vagy annak módosítását csak akkor vegye figyelembe, ha azt az ügyfél az NKFI Hivatalnak is bejelenti.

  4. Az elektronikus tájékoztatáshoz való jog

   Az ügyfél jogosult az NKFI Hivataltól az elektronikus ügyintézéshez szükséges tájékoztatást kérni és kapni.

   Az ügyfél kérelmére az NKFI Hivatal az ügyfél részére kiadható, elektronikus formában az NKFI Hivatal rendelkezésére álló iratot – amennyiben az ügyfél kérelmében másképp nem rendelkezik – nem hiteles másolatként, tájékoztatás céljából, ingyenesen, elektronikus formában és úton az általa megadott és az NKFI Hivatal számára elérhető elektronikus kapcsolattartási címre továbbítja.

  5. Elektronikus fizetés

   Gazdálkodó szervezet ügyfél – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – az NKFI Hivatalnál kezdeményezett harmadik országbeli állampolgár kutatót fogadó kutatószervezetek akkreditációja iránt indított ügye során köteles az ügyintézésért fizetendő 3000 Ft illetéket elektronikus úton megfizetni a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107 számú Eljárási illetékbevételi számla javára történő befizetéssel.

 15. Az ügyfél személyes adatainak kezeléséről szóló tájékoztató

  Az Adatkezelő: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal)
  Székhelye: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
  Postacím: 1438 Budapest Pf. 438.
  Adószám: 15831000-1-42
  Kincstári számlaszám: 10032000-00334820-00000000
  Központi telefonszám: (+36-1) 795 9500
  Központi e-mailek: nkfihivatal@nkfih.gov.hu, kommunikacio@nkfih.gov.hu
  Internet: http://www.nkfih.gov.hu

  Az NKFI Hivatal tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés során törekszik arra, hogy az adatkezelés megfeleljen a jelen adatkezelési tájékoztatóban, belső szabályzataiban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

  Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:
  Az NKFI Hivatal adatvédelmi tisztviselője: dr. Fonyó Gyula
  e-mail címe: adatvedelmitisztviselo@nkfih.gov.hu
  telefonszáma: +36 20 932 9144

  Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb információt az alábbi oldalon talál: https://nkfih.gov.hu/adatvedelem

 16. Elektronikus ügyintézés technikai biztosításával kapcsolatos tájékoztató
  1. Elvárt biztonsági szint

   Az NKFI Hivatal az elektronikus kapcsolattartás során elvárt biztonsági szintjéről az alábbi tájékoztatást adja az E-ügyintézési törvény 18. § (8) szerint:
   „alacsony”
   Az NKFI Hivatal a jelen tájékoztatásban foglaltaknál magasabb biztonsági szintet nem követelhet meg.

  2. Előre tervezett üzemszünetre vonatkozó eljárásrend

   Előre tervezett üzemszünet esetén az NKFI Hivatal az üzemszünetet megelőzően tájékoztatást tesz közzé, valamint saját honlapján.

  3. Előre nem tervezett üzemzavarra vonatkozó eljárásrend

   Előre nem tervezett üzemszünet vagy az elektronikus ügyintézés korlátozott működőképességét okozó esemény bekövetkezése esetén az NKFI Hivatal az üzemzavar bekövetkezését követően haladéktalanul tájékoztatást tesz közzé saját honlapján.

  4. Ügyfél által követendő eljárásrend üzemszünet, üzemzavar esetén

   A beadvány elektronikus úton történő benyújtását gátló, egy munkanapot meghaladó üzemszünet, üzemzavar esetén mind a természetes személy, mind a gazdálkodó szervezet ügyfél a hagyományos ügymenetnek megfelelően jogosult papír alapon benyújtani a beadványt és mellékleteit.

   Jogszabály alapján az elektronikus ügyintézés egy munkanapot meghaladó szünetelése esetén az NKFI Hivatal köteles biztosítani az ügyfelek beadványainak elektronikus utat nem igénylő módon történő fogadását és feldolgozását, abban az esetben is, ha az adott eljárástípusban a vonatkozó jogszabály alapján kizárólag elektronikus ügyintézésre van lehetőség.

   Ez értelemszerűen alkalmazandó akkor is, ha az ügyfelet az eljárási cselekmény határidőben történő elvégzésében olyan tervezett technikai tevékenység vagy üzemzavar akadályozta, amely az általa igénybe vett szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás használatát érintette.

Utolsó módosítás: 2022. január 06.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?