Ön itt áll: PályázóknakPályázatokPályázati tudásbázisFogalomtár
Fogalomtár
 • alapkutatás

  kísérleti vagy elméleti kutatási munka, amelyet elsősorban a jelenségek, tények hátterének megismerése érdekében folytatnak anélkül, hogy feltétlenül kilátásba helyeznék gyakorlati alkalmazásukat vagy felhasználásukat
  másképpen: felfedező kutatás

  forrás: a Bizottság 651/2014/EU rendelete

  alkalmazott kutatás
  tervezett kutatás vagy célzott vizsgálat, amelynek célja új ismeretek, tudás és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások, technológiák vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez vagy már létező termékek, eljárások, szolgáltatások jelentős továbbfejlesztéséhez
  lásd még: kísérleti fejlesztés, kutatás-fejlesztés
  forrás: a Bizottság 651/2014/EU rendelete
  alkalmazottak száma

  statisztikai fogalom: azon személyek száma, akik teljes munkaidőben dolgoztak az érintett vállalkozásban – vagy annak megbízásából – az adott referenciaév egészében. Az éves munkaerőegységek (ÉME) számával egyenlő, míg azon személyek munkája, akik nem egész évben vagy részmunkaidőben dolgoztak – tekintet nélkül a munka időtartamára –, valamint a szezonális munkavállalók munkája az ÉME törtrészének számít

  forrás: a Bizottság 651/2014/EU rendelete

  államháztartás szervezetei

  az államháztartás központi és önkormányzati alrendszerébe tartozó szervekaz államháztartás központi és önkormányzati alrendszerébe tartozó szervek

  forrás: 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról; 2000. évi C. törvény a számvitelről

  anyavállalat

  az a vállalkozó, amely egy másik vállalkozónál (leányvállalat, ld. ott) közvetlenül vagy leányvállalatán keresztül közvetetten meghatározó befolyást képes gyakorolni, mert az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:

  • a tulajdonosok (a részvényesek) szavazatának többségével (50%-ot meghaladóval) tulajdoni hányada alapján egyedül rendelkezik; vagy 
  • más tulajdonosokkal (részvényesekkel) kötött megállapodás alapján a szavazatok többségét egyedül birtokolja; vagy 
  • a társaság tulajdonosaként (részvényeseként) jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselőknek vagy a felügyelő bizottság tagjainak többségét megválassza, illetve visszahívja; vagy
  • a tulajdonosokkal (a részvényesekkel) kötött szerződés (vagy a létesítő okirat rendelkezése) alapján – függetlenül a tulajdoni hányadtól, a szavazati aránytól, a megválasztási és visszahívási jogtól – döntő irányítást, ellenőrzést gyakorol

  forrás: 2000. évi C. törvény a számvitelről

  átlátható formában nyújtott támogatás

  olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül kiszámítható a bruttó támogatástartalom

  forrás: 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól

 • befogadási kritériumok vizsgálata
  a beérkező pályázat elővizsgálata a pályázati felhívásban foglalt, tételesen felsorolt feltételek teljesülése szempontjából (nem azonos a formai ellenőrzéssel és a szakmai-tartalmi szempontú vizsgálattal; a befogadási kritériumoknak való megfelelés nem jelent jogosultságot az igényelt támogatásra)
  benchmarking

  elemzési és tervezési módszer: egy-egy eljárás minőségi és mennyiségi összehasonlítása egy olyannal, amely hasonló téren a legjobbnak minősül; a KFI területén is lehetővé teszi a kulcsfolyamatok elemzését, a hibák kiküszöbölését, a teljesítmény javítását pl. a jó gyakorlatok alkalmazása révén.

  forrás: Befektetés a jövőbe – Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013–2020)

  bérköltség

  minden olyan – az üzleti évhez kapcsolódó – kifizetés, amely a munkavállalókat, az alkalmazottakat, a tagokat megillető, az érvényes rendelkezések szerint bérként vagy munkadíjként elszámolandó járandóság – ideértve a természetes személy tulajdonos (tag) személyes közreműködése ellenértékeként kivett összeget is –, az alkalmazásban állók és a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban állók részére az üzleti évre bérként számfejtett, elszámolt összeg – ideértve az üzleti év után elszámolt, jóváhagyott prémiumokat, jutalmakat, valamint a 13. és a további havi fizetést is –, amely elemeiben megfelel a statisztikai elszámolások szerinti keresetnek, függetlenül attól, hogy az ilyen címen kifizetett összeg után kell-e személyi jövedelemadót fizetni, illetve alapját képezi-e a bérjárulékoknak

  forrás: 2000. évi C. törvény a számvitelről

  beruházás

  a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindaz, ami az eszköz beszerzéséhez kapcsolódik, ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hiteligénybevételt, a biztosítást is); ide értendő a meglévő tárgyi eszközök bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, az élettartam, teljesítőképesség közvetlen növelését eredményező tevékenység, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez kapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt

  forrás: 2000. évi C. törvény a számvitelről

 • egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás

  az a gazdasági társaság, amelyben a vállalkozó nem rendelkezik jelentős tulajdoni részesedéssel, és amely nem tartozik a leányvállalat, közös vezetésű vállalkozás és a társult vállalkozás kategóriájába

  forrás: 2000. évi C. törvény a számvitelről

  egyéb szervezet
  a számviteli törvény alkalmazásában olyan szervezet, amely nem vállalkozó és nem államháztartási szervezet:
  • az egyesület, az alapítvány
  • a köztestület, a közalapítvány
  • a lakásszövetkezet, a társasház
  • az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivő iroda, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda
  • a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
  • a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete
  • a közös jogkezelő szervezet
  • a Munkavállalói Résztulajdonosi Program keretében létrejött szervezet
  • a víziközmű-társulat
  • az egyházi jogi személy
  • a befektetési alap, az egyéb alapok
  • a tőzsde, a központi értéktári, a központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet
  • a magánnyugdíjpénztár
  • az önkéntes nyugdíjpénztár
  • az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztár
  • a közraktár
  • a külön jogszabályban meghatározott, jogi személynek minősülő egyéb szervezet

  forrás: 2000. évi C. törvény a számvitelről2000. évi C. törvény a számvitelről

  egyedi támogatás

  támogatási program keretében egyéni kedvezményezetteknek odaítélt támogatás, valamint ad hoc (nem támogatási program keretében nyújtott) támogatástámogatási program keretében egyéni kedvezményezetteknek odaítélt támogatás, valamint ad hoc (nem támogatási program keretében nyújtott) támogatás

  forrás: a Bizottság 651/2014/EU rendelete

  eljárási innováció

  új vagy jelentős mértékben javított termelési vagy szolgáltatási módszer alkalmazása, ideértve a technikákban, felszerelésekben és/vagy szoftverekben eszközölt jelentős változtatásokat is (nem minősülnek innovációnak a következők: kisebb változtatások vagy fejlesztések; a termelési vagy szolgáltatási képességek növelése olyan gyártási vagy logisztikai rendszerek hozzáadása révén, amelyek nagyban hasonlítanak a már használatban lévőkhöz; egy eljárás használatának befejezése; az egyszerű tőkepótlás vagy tőkenövelés; a kizárólag az értékesítési árak megváltozásához köthető változások; az egyedi igényekhez igazítás; a rendes szezonális és ciklikus változások, valamint az új vagy jelentősen továbbfejlesztett termékekkel folytatott kereskedelem)

  forrás: a 380/2014. (XII. 31.) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló Korm. rendelet alapján a Bizottság 651/2014/EU rendelete

  ellenőrzés

  a kutatás-fejlesztési és innovációs programok, valamint projektek megvalósításával kapcsolatos tevékenységeknek és azok eredményének vizsgálata a jogszabályi és szerződési feltételeknek való szakmai, jogi, pénzügyi megfelelés szempontjából (értékelés, monitoring, szabályosság vizsgálata)a kutatás-fejlesztési és innovációs programok, valamint projektek megvalósításával kapcsolatos tevékenységeknek és azok eredményének vizsgálata a jogszabályi és szerződési feltételeknek való szakmai, jogi, pénzügyi megfelelés szempontjából (értékelés, monitoring, szabályosság vizsgálata)

  forrás: 433/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs programok és projektek értékelésének részletes szabályairól

  ellenőrzési nyomvonal

  a támogatástervezési, pénzügyi irányítási és kontrollrendszer leírása szövegesen, táblázatba foglalva vagy folyamatábrával szemléltetve, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket, kapcsolatokat, az irányítási és kontrollfolyamatokat, valamint az ezen kontrollokat alátámasztó dokumentumokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését a támogatások felhasználása során

  forrás: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

  előzetes (ex-ante) értékelés

  a kutatás-fejlesztési és innovációs programok célszerűségének és a célok eléréséhez javasolt eszközök megfelelőségének helyzetelemzésen alapuló vizsgálata
  ld. még: értékelésa kutatás-fejlesztési és innovációs programok célszerűségének és a célok eléréséhez javasolt eszközök megfelelőségének helyzetelemzésen alapuló vizsgálata
  ld. még: értékelés

  forrás: 433/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs programok és projektek értékelésének részletes szabályairól

  eredményindikátor

  a projekt azonnali és közvetlen hatásaira vonatkozó mutatószám, amely a közvetlen résztvevőket, illetve igénybe vevőket érintő változásokról nyújt információt; az eredményindikátor lehet pénzügyi (például a termelési költségek csökkenése) vagy nem pénzügyi mutató (a kiképzett emberek száma, új termékek, szolgáltatások stb.)

  forrás: 433/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs programok és projektek értékelésének részletes szabályairól

  értékelés
  a megvalósult eredmények, a rendelkezésre álló erőforrások és az eredeti célok összhangjának, az eredmények gazdasági-társadalmi hasznosításának és a hasznosítás hatásainak elemző vizsgálata a közpénzek hatékony felhasználása érdekében; az értékelés kiterjedhet stratégiára, intézményekre/szervezetekre, programokra; módszere szerint lehet:
  • előzetes (ex-ante) értékelés
  • közbenső (mid-term) értékelés
  • utólagos (ex-post) értékelés
  • folyamatos (ongoing) értékelés
  értékelési terv

  az értékelés (ld. ott) folyamatát előkészítő, legalább a következő elemeket tartalmazó dokumentum: az értékelendő támogatási program célkitűzései, az értékelési kérdések, az eredménymutatók, az értékelés elvégzéséhez tervezett módszertan, az adatgyűjtési követelmények, az értékelés tervezett ütemezése, beleértve a végső értékelési jelentés benyújtásának időpontját, az értékelést végző független testület bemutatása vagy a testület kiválasztására alkalmazandó kritériumok, valamint az értékelés nyilvánosságát biztosító szabályokaz értékelés (ld. ott) folyamatát előkészítő, legalább a következő elemeket tartalmazó dokumentum: az értékelendő támogatási program célkitűzései, az értékelési kérdések, az eredménymutatók, az értékelés elvégzéséhez tervezett módszertan, az adatgyűjtési követelmények, az értékelés tervezett ütemezése, beleértve a végső értékelési jelentés benyújtásának időpontját, az értékelést végző független testület bemutatása vagy a testület kiválasztására alkalmazandó kritériumok, valamint az értékelés nyilvánosságát biztosító szabályok

  forrás: a Bizottság 651/2014/EU rendelete

  európai innovációs és technológiai intézet (european institute of innovation & technology, eit)

  budapesti székhelyű független uniós szerv; célja az EU és a tagállamok innovációs kapacitásának növelése a gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés és a társadalmi kihívások kezelése érdekében

  forrás

  európai kutatási térség, ekt (european research area, era)
  Európai Unió deklarált célja a kutatás területén: „olyan egységes, a világ előtt nyitott, a belső piacon alapuló kutatási térség, amelyben a kutatók, a tudományos ismeretek és a technológia szabadon áramlik, és amely révén az Unió és tagállamai megerősítik tudományos és technológiai alapjaikat, versenyképességüket, valamint képességüket a nagy kihívások közös kezelésére”
  Prioritási területei:
  • hatékonyabb nemzeti kutatási rendszerek
  • a nemzetek közötti optimális együttműködés és versengés (ideértve a társadalmi-gazdasági kihívások közös kezelését és a kutatási infrastruktúrák fejlesztését is)
  • nyitott kutatói munkaerőpiac
  • a nemek közötti egyenlőség érvényesítése a kutatásban
  • tudományos ismeretek áramlásának, hozzáférhetőségének és hasznosulásának optimalizálása
  európai regionális fejlesztési alap, erfa (european regional development fund, erdf)

  az Európai Unió régiói közötti egyenlőtlenségek csökkentésére szolgáló eszköz, amely kiemelt figyelmet fordít a városias területek gazdasági, környezeti és társadalmi problémáinak kezelésére (legalább 5%-át a városfejlesztés céljaira fordít), valamint a földrajzi szempontból hátrányos adottságú régiók támogatásáraaz Európai Unió régiói közötti egyenlőtlenségek csökkentésére szolgáló eszköz, amely kiemelt figyelmet fordít a városias területek gazdasági, környezeti és társadalmi problémáinak kezelésére (legalább 5%-át a városfejlesztés céljaira fordít), valamint a földrajzi szempontból hátrányos adottságú régiók támogatására

  forrás

  európai szociális alap, esza (european social fund, esa)

  az Európai Unió kiemelt eszköze, amely az oktatási rendszerek fejlesztésétől a munkaerőpiaci esélyegyenlőségen át a vállalkozói szellem ösztönzéséig sokoldalú intézkedések és projektek révén fektet be a humánkapacitás fejlesztésébe

  forrás

 • felfedező kutatás
  ld. alapkutatás
  felhívás
  a különböző célú versenypályázati forrásokból támogatást igénylők számára a pályázatok benyújtásához szükséges információkat tartalmazó dokumentum
 • gazdálkodó (gazdálkodó szervezet)

  a számviteli törvény értelmezésében: a vállalkozó (ld. ott), az államháztartás szervezetei (ld. ott), az egyéb szervezet (ld. ott), a Magyar Nemzeti Bank, továbbá az általuk, illetve a természetes személy által alapított egészségügyi, szociális és oktatási intézmény

  forrás: 2000. évi C. törvény a számvitelről

 • hasznos élettartam

  az az időszak, amely alatt a gazdálkodó (ld. ott) egy eszközt időarányosan vagy teljesítményarányosan – többek közt a várható fizikai elhasználódás, a megtermelhető darabszám, elvégezhető teljesítmény vagy egyéb mutató figyelembevételével – az eredmény terhére elszámol

  forrás: 2000. évi C. törvény a számvitelről

  hasznosítás (kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények hasznosítása)

  vállalkozás keretében, üzleti céllal, gazdasági eredmény reményében történő felhasználás, továbbá az olyan közösségi célú felhasználás, amelynek eredménye a lakosság életminőségének és a közszolgáltatások minőségének javítása, a természeti és épített környezet védelme, az ország fenntartható fejlődése, valamint védelmi képességének és biztonsági helyzetének javításavállalkozás keretében, üzleti céllal, gazdasági eredmény reményében történő felhasználás, továbbá az olyan közösségi célú felhasználás, amelynek eredménye a lakosság életminőségének és a közszolgáltatások minőségének javítása, a természeti és épített környezet védelme, az ország fenntartható fejlődése, valamint védelmi képességének és biztonsági helyzetének javítása

  forrás: 2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

  hasznosító vállalkozás

  költségvetési kutatóhelyen létrejött szellemi alkotás üzleti hasznosítása céljából az állam nevében és képviseletében alapított vagy annak részvételével, részesedésével működő gazdasági társaság

  forrás: 2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

  hatásindikátor

  a projekt hosszabb időtávon jelentkező következményeire utaló mutatószám, amely a projekten kívül álló tényezőktől is függhet (pl. munkahelyteremtés, profitnövekedés, tudományos eredmények idézettsége, felhasználása más eljárásokban)

  forrás: 433/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs programok és projektek értékelésének részletes szabályairól

  hátrányos helyzetű munkavállaló
  a vonatkozó uniós szabályozás szerint olyan személy, aki
  • az előző 6 hónapban nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban; vagy
  • 15 és 24 év közötti életkorú; vagy
  • nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakmai képesítést (az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszerének 3. szintje), vagy a nappali tagozatos tanulmányait legfeljebb két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban; vagy
  • 50 éven felüli személy; vagy
  • egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt; vagy
  • valamely tagállamban olyan ágazatban vagy szakmában dolgozik, amelyben a két nem megoszlásában mutatkozó különbség legalább 25%-kal meghaladja a tagállam valamennyi gazdasági ágazatára összességében jellemző átlagos különbséget, és az alulreprezentált nemhez tartozik; vagy
  • egy tagállam etnikai kisebbségéhez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésre vagy szakmai tapasztalatszerzésre van szüksége ahhoz, hogy javuljon a tartós foglalkoztatásra való esélye
   ld. még: súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló

  forrás: a Bizottság 651/2014/EU rendelete

 • kapcsolt vállalkozások
  a vonatkozó uniós szabályozás szerint azok a vállalkozások, amelyekre az alábbi kapcsolatok valamelyike fennáll:
  • a vállalkozás rendelkezik a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségével egy másik vállalkozásban;
  • a vállalkozás jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik vállalkozás igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét;
  • a vállalkozás valamely másik vállalkozás felett meghatározó befolyást gyakorolhat az e vállalkozással kötött szerződés alapján vagy az alapító okiratában vagy társasági szerződésében meghatározott rendelkezésnek megfelelően
  • a vállalkozás, amely valamely másik vállalkozás részvényese vagy tagja, e vállalkozás többi részvényesével vagy tagjával kötött megállapodás alapján egyedül birtokolja a másik vállalkozásban a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségét.

  forrás: a Bizottság 651/2014/EU rendelete

  kedvezményezett
  támogatási jogviszony esetén a közfinanszírozású támogatásban részesült pályázó vagy a kötelezettségvállalás alapján jogosult egyéb természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság
  kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés (pre-commercial procurement)
  olyan finanszírozási eszköz, amely a kutatási és fejlesztési szolgáltatások egységes közös közbeszerzésének előkészítését, megvalósítását és utánkövetését társfinanszírozza, csakúgy, mint a kedvezményezettek – az akció vezető beszerzője és vásárlói csoportja – által végzett további kapcsolódó koordinációs és kapcsolatépítési tevékenységeit
  key enabling technologies
  ld. kulcsfontosságú alaptechnológiák
  kfi irányítási rendszer

  a kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) tevékenység szabályozási feltételeinek és szakpolitikai irányítási rendszerének megteremtéséért és működtetéséért, továbbá a kapcsolódó feladatokért felelős szervezetek összessége

  forrás: Befektetés a jövőbe – Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013–2020)

  kifogás

  jogorvoslati kérelem, melyet a támogatóhoz a pályázó, támogatási jogviszony esetén a kedvezményezett (link) nyújthat be akkor, ha a teljes pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződés(ek) megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás vagy döntés jogszabálysértő, illetve a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik

  forrás: 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

  kimeneti (output) indikátor

  olyan mutatószám, amely a projekt keretében elvégzett tevékenységek nyomán létrejövő közvetlen eredményeket fejezi ki (jellemzően számszerűsíthető értékeket mér, így különösen a publikációk és szabadalmak, a prototípusok és eljárások, illetve a képzések számát)
  ld. még: indikátorok

  forrás: 433/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs programok és projektek értékelésének részletes szabályairól

  kísérleti fejlesztés
  a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából
  Idetartozhat többek közt:
  • az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenység
  • az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások prototípusainak és kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása
  • az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban
  • az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése
  • a kereskedelmileg felhasználható olyan prototípusok és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen

  Nem tartoznak ide:

  • azok a szokásos vagy időszakos változtatások, amelyeket meglévő termékeken, gyártósorokon, előállítási eljárásokon, szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő műveleteken végeznek, akkor sem, ha e változtatások fejlesztésnek minősülnek

  forrás: a Bizottság 651/2014/EU rendelete

  kisvállalkozás
  a kkv kategórián belül kisvállalkozás az, amelynek
  • összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
  • éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg

  ld. még: mikro-, kis- és középvállalkozások

  forrás: 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról

  knowledge and innovation communities, kics
  ld. tudományos és innovációs társulások
  kockázati tőke
  olyan professzionális befektetés, mely annak tulajdonosával társulva finanszíroz egy korai (magvető vagy induló) fázisban levő vállalkozást; a befektető a magas kockázatért cserébe az átlagosnál magasabb hozamot vár el
  költségvetési kutatóhely

  alap-, illetve főtevékenységként vagy ahhoz kapcsolódóan kutatás-fejlesztési tevékenységet folytató költségvetési szerv

  forrás:2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

  konzorcium

  a résztvevő felek (konzorciumi tagok) polgári jogi szerződésben szabályozott munkamegosztásán alapuló együttműködés kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység közös folytatása vagy egy kutatás-fejlesztési és innovációs projekt közös megvalósítása céljából

  forrás: 2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

  köz- és magánszféra közötti partnerség (public-private partnership, ppp)
  olyan együttműködési konstrukció, amelyben magánszférabeli partnerek, az Európai Unió és – ahol lehetséges – más partnerek (pl. közszektorbeli szervek) egy kutatási és innovációs program vagy tevékenység fejlesztésének és megvalósításának közös támogatása mellett kötelezik el magukat
  közfinanszírozású támogatás

  az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatás, ideértve az európai uniós forrásokat és az állami részvétellel létrejött nemzetközi szerződések alapján kapott külföldi támogatást is

  forrás: 2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

  közös kutatóközpont(joint research centre, jrc)

  az Európai Bizottság hét kutatóintézetet fenntartó tudományos szolgálata, amely az uniós szakpolitikák kidolgozását, fejlesztését, végrehajtását és ellenőrzését kutatási eredményeken alapuló, független tudományos tanácsadással segíti

  forrás

  közös technológiai kezdeményezések(joint technology initiatives, jti)
  a köz- és magánszféra partnerségén (public-private partnership, PPP) alapuló egyedi mechanizmus, melynek célja dedikált struktúrákkal rendelkező, európai uniós szintű kutatások végrehajtása a Horizont 2020 keretprogram célkitűzéseinek megvalósítására olyan esetekben, amikor a szokásos technológiai eszközök nem elegendőek a technológiai előrelépéshez
  közös vállalkozás (joint undertaking)
  az Európai Unió működéséről szóló szerződésben (EUMSZ) nevesített működési forma olyan együttműködési struktúrákra, amelyek az uniós kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs programok hatékony végrehajtását célozzák (pl. Közös Technológiai Kezdeményezések)
  közös vezetésű vállalkozás

  az a gazdasági társaság, ahol egyrészt az anyavállalat (az anyavállalat konszolidálásba bevont leányvállalata), másrészt egy (vagy több) másik vállalkozás a törvény szerinti jogosultságokkal paritásos alapon – legalább 33%-os szavazati aránnyal – rendelkezik; a közös vezetésű vállalkozást a tulajdonostársak közösen irányítják

  forrás:2000. évi C. törvény a számvitelről

  kulcsfontosságú alaptechnológiák(key enabling technologies)
  a Horizont 2020 keretprogramon belül a „Vezető szerep az alap- és az ipari technológiák területén” célkitűzés lényegi elemét képező multidiszciplináris, tudás- és tőkeintenzív technológiák (mint pl. a mikro- és nanoelektronika, a fotonika, a nanotechnológia, a biotechnológia, a fejlett anyagok és a korszerű gyártási folyamatok), amelyek szektorokon átívelve alapozzák meg, hogy az európai ipar jelentős versenyelőnyre szert téve serkenteni tudja a növekedést, és új állásokat tudjon teremteni
  kutatás-fejlesztés

  összetett tevékenység, amely magában foglalja az alapkutatást (felfedező kutatást), az alkalmazott (célzott) kutatást és a kísérleti fejlesztést

  forrás: 2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

  kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése

  kérelemre induló hatósági eljárás, amelyben a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) egy adott projekt tevékenységét kutatás-fejlesztésként minősítheti

  forrás: 2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról,  www.sztnh.gov.hu

  kutató-fejlesztő

  olyan (természetes) személy, aki új ismeret, szellemi alkotás, termék, szolgáltatás, eljárás, módszer, rendszer létrehozásával, fejlesztésével vagy ezt célzó projektek megvalósításának irányításával foglalkozik

  forrás: 2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

  kutató-tudásközvetítő szervezet

  olyan szervezet (pl. egyetem vagy kutatóintézet, technológiatranszfer-ügynökség, innovációs közvetítő, valós vagy virtuális együttműködést kínáló kutatásorientált entitás), amelynek – jogi formájára vagy finanszírozási módjára való tekintet nélkül – elsődleges célja a független tevékenységként végzett alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés, illetve e tevékenységek eredményeinek oktatás, közzététel vagy tudástranszfer útján széles körben történő terjesztése; amennyiben a szervezet gazdasági tevékenységet is végez, a gazdasági tevékenység finanszírozását, a gazdasági tevékenység költségeinek és bevételeinek elszámolását elkülönítve kezeli; az ilyen szervezetre – a pl. részvényesként vagy tagként – döntő befolyással bíró vállalkozás nem élvezhet előnyt az elért kutatási eredményekhez való hozzáférésben

  forrás: a Bizottság 651/2014/EU rendelete

 • leányvállalat

  olyan szervezet (pl. egyetem vagy kutatóintézet, technológiatranszfer-ügynökség, innovációs közvetítő, valós vagy virtuális együttműködést kínáló kutatásorientált entitás), amelynek – jogi formájára vagy finanszírozási módjára való tekintet nélkül – elsődleges célja a független tevékenységként végzett alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés, illetve e tevékenységek eredményeinek oktatás, közzététel vagy tudástranszfer útján széles körben történő terjesztése; amennyiben a szervezet gazdasági tevékenységet is végez, a gazdasági tevékenység finanszírozását, a gazdasági tevékenység költségeinek és bevételeinek elszámolását elkülönítve kezeli; az ilyen szervezetre – a pl. részvényesként vagy tagként – döntő befolyással bíró vállalkozás nem élvezhet előnyt az elért kutatási eredményekhez való hozzáférésben

  forrás: 2000. évi C. törvény a számvitelről

 • oecd (organisation for economic co-operation and development – gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezet)

  nemzetközi szervezet, melynek célja, hogy segítse a tagállamok kormányait a lehető legjobb gazdasági és szociális politika kialakításában és értékelésében; 1984-es megalakulása óta hatalmas tudást és szakértelmet halmozott fel, amelyet szakmai igazgatóságokba (a kutatás-fejlesztést pl. a Tudományos, Technológiai és Ipari Igazgatóságba szervezve osztanak meg a tagországok között

  forrás: Befektetés a jövőbe – Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013–2020)

  önálló vállalkozás

  minden olyan vállalkozás, amely nem minősül partnervállalkozásnak vagy kapcsolt vállalkozásnak

  forrás: a Bizottság 651/2014/EU rendeletea Bizottság 651/2014/EU rendelete

  open access
  ld. nyílt hozzáférés
  open lab
  ld. nyitott laboratórium
 • pályázatértékelés
  a pályázati felhívásra benyújtott pályázatnak az értékelési szempontrendszer alapján történő tartalmi vizsgálata, amelynek eredménye a pályázatra vonatkozó részletes szakmai vélemény
  pályázati felhívás
  a pályázati felhívás a pályázati kiírás részeként a pályázáshoz szükséges feltételeket tartalmazza
  pályázati kiírás
  a pályázati felhívás és az útmutató, melyek együttesen tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt és információt
  pályázati útmutató
  a pályázati felhívást kiegészítő dokumentum, amely a pályázati kiírás részeként a pályázat benyújtásához szükséges további értelmező instrukciókat, technikai információkat tartalmazza
  pályázó
  a közfinanszírozású támogatást pályázati úton igénylő jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, jogi személyiség nélküli egyéb jogalany, természetes személy, illetve személyek közössége
  partnervállalkozások

  azok a vállalkozások, amelyek a vonatkozó uniós szabályozás értelmezésében nem minősülnek kapcsolt vállalkozásnak, és egyikük (fölérendelt vállalkozás) egyedül, illetve egy vagy több kapcsolt vállalkozással közösen valamely másik vállalkozás (alárendelt vállalkozás) tőkéjének vagy a szavazati jogának legalább 25%-ával rendelkezik

  forrás: a Bizottság 651/2014/EU rendelete

  pre-commercial procurement
  ld. kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés
  program (kutatás-fejlesztési és innovációs program)

  a közfinanszírozású támogatási forrás kezelője által meghatározott cél elérését szolgáló vagy meghatározott témakörbe csoportosítható kutatás-fejlesztési, valamint innovációs projektek megvalósításának támogatására kiírt pályázati felhívás, illetve pályázati felhívások időben megismételt sorozata

  forrás: 2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

  programértékelés

  a programok, projektek céljainak megvalósításáról, hatásáról szóló információk rendszeres gyűjtése, elemzése, amely a hatékonyság javítását szolgálja, illetve információt nyújt a jelenlegi és jövőbeni programozással kapcsolatos döntésekhez

  forrás: The Programming Period 2014–2020: Guidance document on monitoring and evaluation – Concepts and Recommendations

  projekt

  meghatározott kutatás-fejlesztési feladat vagy innovációs folyamat végrehajtására irányuló tevékenység az abban résztvevő érdekeltek által meghatározott terv alapján

  forrás: 2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

  prototípus
  olyan eredeti modell, amelyet demonstrációs céllal úgy készítenek, hogy tartalmazza a jövőbeli új termék minden műszaki jellemzőjét és teljesítményét
  public-private partnership, ppp
  ld. köz- és magánszféra közötti partnerség
 • résztvevő-azonosító kód (participant identification code, pic)

  az EU támogatási programjaiban részt vevő szervezetek (jogi személyiségek) 9 jegyű egyedi azonosító száma

  forrás

  rezsiköltség (általános költség)
  a kutatás-fejlesztési pályázatokkal összefüggésben, amennyiben a kapcsolódó pályázati kiírás másként nem rendelkezik: a pályázathoz igénybe vett tipikus közüzemi díjak, telefonköltség (csak előfizetéses), iroda- vagy laborbérleti díjak
 • saját forrás

  a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás

  forrás: 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól

  spinoff (spin-off)
  egyetemi vagy közfinanszírozású (nonprofit) kutatóhely fejlesztési eredményeinek piaci hasznosítására létrehozott vállalkozás; az ily módon „kipörgő” (spinoff) vállalkozásban az egyetem vagy kutatóintézet kutatóin kívül általában egy külső menedzsment is érdekelt, amely az új termékre vagy eljárásra alapuló céget működteti
  startup (start-up)

  olyan kezdő, de gyors növekedési potenciállal rendelkező, nemzetközi piacokat célzó innovatív mikro- és kisvállalkozás, melyet a befektetés időpontja előtt legfeljebb 3 évvel jegyeztek be, és a tőzsdén nem jegyzett

  forrás: ÖKO_16 pályázati kiírás

  súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló
  a vonatkozó uniós szabályozás szerint olyan személy, aki
  • legalább 24 hónapja nem áll rendszeres, fizetett alkalmazásban, vagy
  • legalább 12 hónapja nem áll rendszeres, fizetett alkalmazásban, és – az első kritérium kivételével – a vonatkozó jogszabály „hátrányos helyzetű munkavállaló” (ld. ott) kritériumainak bármelyikének megfelel

  forrás: a Bizottság 651/2014/EU rendelete

  szabadalmi együttműködési szerződés (patent cooperation treaty, pct)

  nemzetközi szerződés, amely lehetővé teszi, hogy a benyújtó ugyanarra a találmányra egyetlen nemzetközi [FZ1] bejelentéssel kérjen szabadalmi oltalmat egyszerre több megjelölt tagországban (Magyarország 1980 óta tag, PCT szerinti bejelentés nálunk a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához nyújtható be)

  forrás

  szabadalom

  a találmányt védő jogi eszköz; a szabadalomként történő oltalmaztathatóság törvényben meghatározott feltételei: szabadalmaztatható minden új, feltalálói tevékenységen alapuló, iparilag alkalmazható találmány a technika bármely területén

  forrás: 1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról

  szakpolitika (kfi szakpolitika)

  a kutatás-fejlesztés és innováció területének áttekintése és felügyelete (kézben tartása és kontrollja a társadalom etikai normáinak és hosszú távú valódi értékeinek-érdekeinek figyelembevételével), a területtel kapcsolatos stratégiai döntések meghozatala, az e döntéseknek végrehajtását szolgáló intézkedések megvalósítása és ellenőrzése

  forrás: Befektetés a jövőbe – Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013–2020)

  szellemi alkotás

  olyan egyedi műszaki megoldás, amely alkalmas arra, hogy iparjogvédelmi oltalom (szabadalom, használati mintaoltalom, növényfajta-oltalom, formatervezési mintaoltalom, topográfiaoltalom) tárgyát képezze, vagy amely jogszabály erejénél fogva szerzői jogi védelem alatt áll, ideértve azt is, amikor a hasznosítási célok, lehetőségek függvényében a megfelelő oltalom megszerzése helyett e megoldás titokban tartása célszerű
  ld. még: szabadalom; találmány

  forrás: 2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

  szervezési innováció

  új szervezési módszer alkalmazása egy vállalkozás üzleti gyakorlatában, munkahelyi szervezetében vagy külső kapcsolataiban (nem tartoznak ide az olyan változtatások, amelyek a vállalkozásnál már alkalmazott szervezési módszereken alapulnak: a vezetési stratégia megváltoztatása, az összefonódások és felvásárlások, egy eljárás alkalmazásának beszüntetése, az egyszerű tőkepótlás vagy tőkenövelés, a kizárólag a tényezőárak, az egyedi igényekhez igazítás, a helyszín megváltozásához köthető változások, a rendes szezonális és egyéb ciklikus változások, valamint az új vagy jelentősen továbbfejlesztett termékekkel folytatott kereskedelem)

  forrás: 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól

 • találmány

  új termékre vagy eljárásra vonatkozó egyedi műszaki megoldás, amelynek jogi védelmére szabadalom (ld. ott) vagy szabadalmi oltalom kérhető
  ld. még: szellemi alkotás

  forrás: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

  támogatási intenzitás

  a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosa, százalékos formában kifejezve

  forrás: a 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről

  támogatási kategória
  a pályázati kiírás szerint támogatható tevékenységek tipizálása, amely mentén a támogatással kapcsolatos egyes részletszabályok – pl. az adott tevékenységre elszámolható költségek támogatás-sajátforrás aránya – változhatnak
  Kutatás-fejlesztési pályázatokban alkalmazott tipikus támogatási kategóriák például:
  • kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás
  • kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás
  • csekély összegű (de minimis) támogatás

  forrás: a Bizottság 651/2014/EU rendelete

  támogatási program

  olyan intézkedések, amelyek alapján – anélkül, hogy további végrehajtási intézkedésekre lenne szükség – az intézkedésben általában és absztrakt módon meghatározott vállalkozásoknak egyedi támogatást lehet odaítélni, valamint olyan intézkedések, amelyek alapján egy konkrét projekthez nem kapcsolódó támogatás egy vagy több vállalkozásnak határozatlan időre és/vagy határozatlan összegre vonatkozóan odaítélhető

  forrás: a Bizottság 651/2014/EU rendelete

  támogatásokat vizsgáló iroda (tvi)

  az állami támogatások versenyszempontú ellenőrzésének központi koordináló szerve, amely a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikáért felelős helyettes államtitkárának felügyelete alatt működik

  forrás

  támogatott területek

  a 2014. július 1. és 2020. december 31. közötti időszakra jóváhagyott regionális támogatási térképen a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének a) és c) pontja alkalmazásában kijelölt területek

  forrás: a Bizottság 651/2014/EU rendelete

  tárgyi eszközök

  egy adott célra igénybevett földterület, épületek, üzemek, gépek és berendezések

  forrás: a 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a Bizottság 651/2014/EU rendelete

  társadalmi felelősségvállalás

  a társadalom érdekeit fokozottan – a törvényes kötelezettségeken túl is – figyelembe vevő üzleti filozófia és magatartás, amely tekintettel van a vállalkozás tevékenységének az üzletfelekkel, beszállítókkal, alkalmazottakkal, részvényesekkel, de a tágabb környezettel kapcsolatos hatásaira is
  másképpen: Corporate Social Responsibility, CSR

  forrás: Befektetés a jövőbe – Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013–2020)

  társult vállalkozás

  az a – konszolidálásba teljes körűen be nem vont – gazdasági társaság, ahol az anyavállalat (ld. ott) vagy a konszolidálásba bevont leányvállalata (ld. ott) a törvény szerinti jelentős tulajdoni részesedéssel rendelkezik, és mértékadó befolyást gyakorol a gazdasági társaság üzleti és pénzügyi politikájára

  forrás: 2000. évi C. törvény a számvitelről

  technológiatranszfer

  szűk értelemben egy technológia piacra juttatása, tágabb kontextusban az új tudás, ismeretek átadása; ide értendő minden olyan ismeret és dolog átadása, amelynek felhasználásával a fogadó képessé válik új termékek vagy szolgáltatások előállítására, bele tartozik továbbá az ismereteken túl a tárgyiasult tudásátadás is (gépek, eszközök, eljárások)

  forrás: Befektetés a jövőbe – Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013–2020)

  termékinnováció

  új vagy jelentősen megújított termék, szolgáltatás bevezetése, amely – annak tulajdonságaira és rendeltetésére vonatkozóan – magában foglalja a fejlesztésre vonatkozó részletes műszaki leírásokat, az összetevőket és anyagokat, a beépített szoftvert, a felhasználóbarát jelleget vagy más funkcionális tulajdonságokat

  forrás: OSLO kézikönyv

  tudásáramlás

  a felhalmozott tudás diffúziója az intézményi és vállalati hálózatban, valamint a tágabb gazdaságban, a maximális hasznosulás érdekében

  forrás: Befektetés a jövőbe – Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013–2020)

  tudományos és innovációs társulások (knowledge and innovation communities, kics)

  az Európai Innovációs és Technológiai Intézet által kifejlesztett és tesztelt új együttműködési modellek az innováció európai megközelítése, irányítása, finanszírozása és megvalósítása területén

  forrás

 • védett foglalkoztatás

  olyan vállalkozásnál történő foglalkoztatás, ahol az alkalmazottak legalább 30%-a megváltozott munkaképességű munkavállalóolyan vállalkozásnál történő foglalkoztatás, ahol az alkalmazottak legalább 30%-a megváltozott munkaképességű munkavállaló

  forrás: a Bizottság 651/2014/EU rendelete

  voucher
  ld. innovációs utalvány (innovációs voucher)