Ön itt áll: PályázóknakÜgyfélszolgálatJogorvoslat
Jogorvoslat
2018. március 29.
Módosítás: 2020. február 06.
Olvasási idő: 3 perc
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (a továbbiakban: NKFI Alap) terhére, pályázati úton biztosított költségvetési támogatással, illetve annak igénylésével (pályázat vagy kérelem) összefüggésben a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalnál (a továbbiakban: NKFI Hivatal), mint az NKFI Alap kezelő szervénél kifogást – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 102/D. §– a értelmében – a pályázati úton biztosított költségvetési támogatás igénylője vagy a kedvezményezett nyújthat be abban az esetben, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására, a támogatási szerződés megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, vagy a pályázati kiírásba, a támogatói okiratba, támogatási szerződésbe ütközik.

A kifogást az NKFI Hivatal, illetve az NKFI Alapért felelős Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) által hozott döntésben meghatározott határidőn belül, ennek hiányában a kifogásolt intézkedésről, vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 napon, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül, írásban kell benyújtani. A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.

A kifogásnak – az Ávr. 102/D. § (4) bekezdése értelmében – tartalmaznia kell:

 • a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevő képviselője nevét,
 • a kifogással érintett pályázat /támogatói okirat vagy támogatási szerződés azonosításához szükséges adatokat,
 • a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását,
 • a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését, valamint
 • nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a kifogást tevő aláírását.

Nem nyújtható be kifogás olyan döntés vagy intézkedés ellen, amellyel szemben jogorvoslatnak van helye, vagy amely a támogatást igénylő pályázóra /kedvezményezettre vonatkozó jogot, kötelezettséget közvetlenül nem állapít meg.

Szakmai értékeléssel kapcsolatos kifogásokat az NKFI Hivatal érdemben nem vizsgál.

A kifogás – az Ávr. 102/D. § (5) bekezdése alapján – érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül az alábbi esetekben:

 • ha azt határidőn túl terjesztették elő,
 • ha azt nem az arra jogosult terjeszti elő,
 • ha az a korábbi kifogással azonos tartalmú,
 • ha a kifogás nem tartalmazza az Ávr. 102/D. § (4) bekezdésében előírt adatokat,
 • ha azt a korábbi kifogás tárgyában hozott döntéssel szemben nyújtották be,
 • ha a kifogás benyújtásának nincs helye,
 • ha a kifogás kizárólag olyan jogsértés ellen irányul, mely a sérelmezett eljárás megismétlésével nem orvosolható.

A kifogásokat:

 • postai úton az NKFI Hivatal levelezési címére megküldve (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1., II. emelet vagy 1438 Budapest, Pf.: 438),
 • az Ávr. 102/D. § (4) bekezdésében foglalt formai követelmények betartásával az NKFI Hivatal kifogaskezeles@nkfih.gov.hu elektronikus levelezési címére megküldve,
 • az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszeren (FAIR) keresztül,
 • e-papír használatának útján vagy
 • személyesen, az NKFI Hivatal Ügyfélszolgálatán (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1., II. emelet) lehet benyújtani.

A kifogás kézhezvételét követően az NKFI Hivatal legfeljebb 14 napon belül megvizsgálja azt és amennyiben a kifogásban foglaltakkal egyetért, megteszi a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket.

A kifogások érdemi vizsgálatát követően, ha az NKFI Hivatal az abban foglaltakkal egyetért megteszi a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, ellenkező esetben továbbítja azokat az ITM-nek. Az ITM a kifogást annak kézhezvételtől számított 30 napon érdemben bírálja el. Az elbírálás határideje egy alkalommal, a határidő lejárta előtt – a kifogás benyújtójának egyidejű tájékoztatása mellett - további 30 nappal meghosszabbítható. Ha a kifogás alapos, a fejezetet irányító szerv elrendeli a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedést, egyébként azt elutasítja, és döntéséről - elutasítás esetén az elutasítás indokainak megjelölésével - a kifogást benyújtóját írásban értesíti.

A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye.

Utolsó módosítás: 2020. február 06.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?