Ön itt áll: PályázóknakPályázatokPályázati tudásbázisGyakran ismételt kérdésekPályázatok értékelése
Gyakran Ismételt Kérdések - Pályázatok értékelése
Gyakran Ismételt Kérdések - Pályázatok értékelése
2018. január 12.
Módosítás: 2020. február 06.
Olvasási idő: 8 perc
Mikorra bírálják el a pályázatomat?

A pályázatok értékelése több szakaszból áll.

 • A pályázatok befogadását, és az adott bírálati határnap lejáratát követően a beérkezett pályázatok formai ellenőrzésen esnek át. A formai ellenőrzés alkalmával – amennyiben szükséges és a pályázati kiírás lehetőséget ad rá – a pályázatok hiánypótlási eljáráson esnek át.
 • A formailag megfelelt pályázatok szakmai értékelését a pályázati felhívásban közzétett, tehát a pályázó előtt is ismert szempontok szerint szakértői csoportok végzik. A szakértői csoportok munkájában a pályázat szakterületén releváns szakmai ismerettel rendelkező anonim szakértők működnek közre, akiket a pályázatok elbírálásához szükséges szakmai tapasztalatuk alapján a mintegy 15 ezres szakértői adatbázisból választ ki és kér fel az NKFI Hivatal. Minden egyes pályázatot – a felhívás típusától függően – 2-5 szakértő értékel egymástól függetlenül. Az adott pályázatot véleményező anonim szakértők egymás értékelését nem láthatják, és a pályázóval sem tarthatnak kapcsolatot. Véleményüket az aktuálisan rendelkezésre álló információk alapján alakítják ki, kiegészítő információkat csak a legszükségesebb esetben, az NKFI Hivatalon keresztül kérhetnek. A véleményezők testületi kijelölése, valamint a felkérések kiküldése, a pályázatok véleményezése és bírálatok visszaküldése a pályázatok számától függően hozzávetőleg 30-45 napot vesz igénybe.
 • A kijelölt szakértői csoport az adott értékelési szakaszban értékelt összes pályázatot értékeli és az anonim szakértők egyes projektekről készült értékeléseit figyelembe véve, de azokat az összes pályázathoz viszonyítva, önállóan állítja fel értékelését és rangsorát a pályázatokról. Ülésén a testület egyenként vizsgálja és tárgyalja meg a pályázatokat, majd döntési javaslatot tesz.
 • A szakértői csoport ülése után összesített javaslat és előterjesztés készül: kutatás-fejlesztési pályázatok esetében a tudományterületi Kollégiumok, innovációs pályázatok esetében az Innovációs Testület részére. E testületek tesznek végleges döntési javaslatot az NKFI Hivatal elnökének a támogatandó pályázatokra, illetve szükség szerint azon feltételek meghatározására, melyeket a támogatási szerződés megkötéséhez indokoltnak tartanak (költségcsökkentés, egyedi szerződési feltétel stb.). A támogatói döntést az NKFI Hivatal elnöke hozza meg.
 • Ez a bírálói testületi szakasz hozzávetőlegesen 20-30 napot vesz igénybe. Fontos megjegyezni, hogy a nemzetközi vonatkozású, főleg bilaterális pályázatok esetében a szakértői csoport nemzetközi összetétele miatt, illetve a nemzetközi szakértői ülések megszervezésétől függően ez a szakasz hosszabb időt is igénybe vehet.
 • A pályázókat a támogatói döntést követően legfeljebb 10 napon belül a Hivatal értesíti és a pályázat nyerteseinek listáját, a nyertes projektek címét és az elnyert támogatási keretösszegeket honlapján is közzéteszi.

A pályázatok értékelése során az egyes értékelési szakaszok eredményéről és státuszáról részinformáció nem nyújtható!

 

Mit jelent az, hogy a pályázatom a befogadási kritériumoknak megfelelt?

A pályázatok befogadási kritériumainak vizsgálata során kizárólag az Ávr. pályázatok befogadásáról szóló rendelkezésében és a pályázati kiírásban meghatározott 3-5 kritérium vizsgálata történik meg, melynek eredményéről a pályázót legfeljebb a pályázat benyújtását követő hetedik napig kell értesíteni. A befogadási kritériumok között mindenképpen vizsgálni kell:

 1. a pályázatot a meghatározott határidőn belül nyújtották-e be,
 2. az igényelt költségvetési támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket, és a támogatási arány nem haladja meg a pályázati kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást,
 3. a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatási igénylői körbe tartozik.

A befogadó nyilatkozat megküldése – értelemszerűen – nem egyenlő a pozitív támogatói döntéssel, tehát nem jelenti a benyújtott pályázat támogatását, azonban ha a pályázat a befogadási szempontoknak nem vagy csak részben felel meg, hiánypótlásra nincs lehetőség, a pályázatot érdemi vizsgálat nélkül elutasítják.

 

Mikor és hogyan nyújthatok be: fellebbezést, jogorvoslati kérelmet, felülvizsgálati kérelmet, panaszt, kifogást?

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 102/D. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére pályázati úton biztosított költségvetési támogatás igénylője vagy a kedvezményezett kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására, a támogatási szerződés megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, vagy az a pályázati kiírásba, a támogatói okiratba, támogatási szerződésbe ütközik.

A kifogás benyújtásának formai és tartalmi követelményeit, a benyújtás határidejével kapcsolatos előírásokat, valamint az elbírálásra vonatkozó eljárás rendjét az Ávr. 102/D. § (2)-(8) bekezdései tartalmazzák.

A kifogásokat minden esetben írásban kell benyújtani, az alábbi módok valamelyikén: postai úton az NKFI Hivatal levelezési címére megküldve (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1., II. emelet vagy 1438 Budapest, Pf.: 438); az Ávr. 102/D. § (4) bekezdésében foglalt formai követelmények megtartásával a kifogaskezeles@nkfih.gov.hu e-mail címre eljuttatva; az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszeren (FAIR) keresztül; e-papír használatával; személyesen, az NKFI Hivatal Ügyfélszolgálatán (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1., II. emelet).

Bővebben: Jogorvoslat

 

Mit jelent a formai értékelés?

A formai értékelés során azt ellenőrzik, hogy a pályázatok megfelelnek-e a pályázati kiírásban meghatározott formai, jogosultsági kritériumrendszernek.

A formai értékelés a befogadási kritériumok vizsgálatát követően, attól elkülönülve történik. Ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, és a pályázati kiírás lehetőséget nyújt az adott formai hiba esetében hiánypótlásra, akkor az NKFI Hivatal megfelelő határidő kitűzésével – a hibák, hiányosságok egyidejű megjelölése mellett – felszólítja a pályázót hiánypótlásra. Hiánypótlásra csak felszólításra, abban az esetben is csak egy alkalommal van lehetőség.

A pályázati kiírások jellemzően taxatív felsorolásban (tételes, sorrendbe állított felsorolás) jelenítik meg azokat a formai követelményeket, amelyekkel összefüggésben nincs lehetőség a hiánypótlás kibocsájtására. Amennyiben a benyújtott pályázat ezek közül valamelyik formai követelménynek nem vagy csak részben felel meg, akkor hiánypótlásra nincs lehetőség, a pályázatot érdemi vizsgálat nélkül elutasítják.

A formai hiánypótlási felszólításokat pályázatonként eltérően, de minden esetben elektronikus úton bocsájtják ki, vagy a pályázatban megadott kapcsolattartási e-mail címre küldött értesítéssel a pályázatkezelési rendszeren belül, vagy közvetlenül a kapcsolattartási e-mail címre küldött üzenetben. A részleteket a pályázati kiírások szabályozzák. A hiánypótlási határidő a felszólító e-mail kiküldése utáni munkanaptól számítandó.

Fontos szem előtt tartani azt, hogy azokat a kiegészítéseket, javításokat, pótlásokat, amelyeket hiánypótlási felszólítás nélkül küld be a pályázó, illetve azokat, amelyeket a hiánypótlásra felszólító levélben nem tüntettek fel, a Hivatal nem veszi figyelembe. Amennyiben a hiánypótlásra felszólító levélben leírtaktól eltérően, azon túlmenően költségátcsoportosítás történik a hiánypótlásként benyújtott adatlapon, a hiánypótlást hibásnak tekintik és elutasítják.

Ha a pályázó a hiánypótlást is hibásan és/vagy hiányosan teljesíti, a hiányosságokat nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőn belül, a pályázatot további vizsgálat nélkül elutasítják. A formai elutasításról vagy a pályázat formai befogadásáról a pályázó értesítést kap.

 

Mit jelent a szakmai értékelés? 

A kutatási-fejlesztési és innovációs pályázatok esetében alapvető elvárás, hogy a formai, jogosultsági megfeleltetésen túl olyan pályázatok kapjanak támogatást, amelyek az adott tématerületen belül kiemelkedő szakmai és újdonságtartalommal rendelkeznek. Ennek megítélésére szolgál a szakmai értékelés, amely során a pályázatokhoz kapcsolódó tématerületeken jártas független szakértők bevonásával történik a pályázatok kiválasztása.

 • A formailag megfelelt pályázatok szakmai értékelését a pályázati felhívásban közzétett, tehát a pályázó előtt is ismert szempontok szerint szakértői csoportok végzik. A szakértői csoportok munkájában a pályázat szakterületén releváns szakmai ismerettel rendelkező anonim szakértők működnek közre, akiket a pályázatok elbírálásához szükséges szakmai tapasztalatuk alapján a mintegy 15 ezres szakértői adatbázisból választ ki és kér fel az NKFI Hivatal. Minden egyes pályázatot – a felhívás típusától függően – 2-5 szakértő értékel egymástól függetlenül. Az adott pályázatot véleményező anonim szakértők egymás értékelését nem láthatják, és a pályázóval nem tarthatnak kapcsolatot. Véleményüket az aktuálisan rendelkezésre álló információk alapján alakítják ki, kiegészítő információkat csak a legszükségesebb esetben, az NKFI Hivatalon keresztül kérhetnek. Az értékelési folyamat tervezett ütemezéséről a pályázati felhívás oldalán ad tájékoztatást az NKFI Hivatal.
 • A kijelölt szakértői csoport az adott értékelési szakaszban értékelt összes pályázatot értékeli és az anonim szakértők egyes projektekről készült értékeléseit figyelembe véve, de azokat az összes pályázathoz viszonyítva, önállóan állítja fel értékelését és rangsorát a pályázatokról. Ülésén a testület egyenként vizsgálja és tárgyalja meg a pályázatokat döntési javaslatot tesz.
 • A szakértői csoport ülése után összesített javaslat és előterjesztés készül: kutatás-fejlesztési pályázatok esetében a tudományterületi Kollégiumok, innovációs pályázatok esetében az Innovációs Testület részére. E testületek tesznek végleges döntési javaslatot az NKFI Hivatal elnökének a támogatandó pályázatokra, illetve szükség szerint azon feltételek meghatározására, melyeket a támogatási szerződés megkötéséhez indokoltnak tartanak (költségcsökkentés, egyedi szerződési feltétel stb.). A támogatói döntést az NKFI Hivatal elnöke hozza meg.
 • Ez a bírálói testületi szakasz hozzávetőlegesen 20-30 napot vesz igénybe. Fontos megjegyezni, hogy a nemzetközi vonatkozású, főleg bilaterális pályázatok esetében a szakértői csoport nemzetközi összetétele miatt, illetve a nemzetközi szakértői ülések megszervezésétől függően ez a szakasz hosszabb időt is igénybe vehet.
 • A pályázókat a támogatói döntést követően legfeljebb 10 napon belül a Hivatal értesíti és a pályázat nyerteseinek listáját, a nyertes projektek címét és az elnyert támogatási keretösszegeket honlapján is közzéteszi.

A pályázatok értékelése során az egyes értékelési szakaszok eredményéről és státuszáról részinformáció nem nyújtható!

Utolsó módosítás: 2020. február 06.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?