Ön itt áll: PályázóknakPályázati tudásbázisGyakran ismételt kérdésekPályázatok értékelése
Gyakran Ismételt Kérdések - Pályázatok értékelése
Gyakran Ismételt Kérdések - Pályázatok értékelése
2018. január 12.
Utolsó módosítás: 2018. június 06.
Olvasási idő: 9 perc
Mikorra bírálják el a pályázatomat?

A pályázatok értékelése több szakaszból áll.

 • A pályázatok befogadását, és az adott bírálati határnap lejáratát követően a beérkezett pályázatok formai ellenőrzésen esnek át. A formai ellenőrzés alkalmával – amennyiben szükséges és a pályázati kiírás lehetőséget ad rá – a pályázatok hiánypótlási eljáráson esnek át.
 • A formailag megfelelt pályázatok szakmai értékelését a pályázati felhívásban közzétett, tehát a pályázó előtt is ismert szempontok szerint szakértői csoportok végzik. A szakértői csoportok munkájában a pályázat szakterületén releváns szakmai ismerettel rendelkező anonim szakértők működnek közre, akiket a pályázatok elbírálásához szükséges szakmai tapasztalatuk alapján a mintegy 15 ezres szakértői adatbázisból választ ki és kér fel az NKFI Hivatal. Minden egyes pályázatot – a felhívás típusától függően – 2-5 szakértő értékel egymástól függetlenül. Az adott pályázatot véleményező anonim szakértők egymás értékelését nem láthatják, és a pályázóval sem tarthatnak kapcsolatot. Véleményüket az aktuálisan rendelkezésre álló információk alapján alakítják ki, kiegészítő információkat csak a legszükségesebb esetben, az NKFI Hivatalon keresztül kérhetnek. A véleményezők testületi kijelölése, valamint a felkérések kiküldése, a pályázatok véleményezése és bírálatok visszaküldése a pályázatok számától függően hozzávetőleg 30-45 napot vesz igénybe.
 • A kijelölt szakértői csoport az adott értékelési szakaszban értékelt összes pályázatot értékeli és az anonim szakértők egyes projektekről készült értékeléseit figyelembe véve, de azokat az összes pályázathoz viszonyítva, önállóan állítja fel értékelését és rangsorát a pályázatokról. Ülésén a testület egyenként vizsgálja és tárgyalja meg a pályázatokat, majd döntési javaslatot tesz.
 • A szakértői csoport ülése után összesített javaslat és előterjesztés készül: kutatás-fejlesztési pályázatok esetében a tudományterületi Kollégiumok, innovációs pályázatok esetében az Innovációs Testület részére. E testületek tesznek végleges döntési javaslatot az NKFI Hivatal elnökének a támogatandó pályázatokra, illetve szükség szerint azon feltételek meghatározására, melyeket a támogatási szerződés megkötéséhez indokoltnak tartanak (költségcsökkentés, egyedi szerződési feltétel stb.). A támogatói döntést az NKFI Hivatal elnöke hozza meg.
 • Ez a bírálói testületi szakasz hozzávetőlegesen 20-30 napot vesz igénybe. Fontos megjegyezni, hogy a nemzetközi vonatkozású, főleg bilaterális pályázatok esetében a szakértői csoport nemzetközi összetétele miatt, illetve a nemzetközi szakértői ülések megszervezésétől függően ez a szakasz hosszabb időt is igénybe vehet.
 • A pályázókat a támogatói döntést követően legfeljebb 10 napon belül a Hivatal értesíti és a pályázat nyerteseinek listáját, a nyertes projektek címét és az elnyert támogatási keretösszegeket honlapján is közzéteszi.

A pályázatok értékelése során az egyes értékelési szakaszok eredményéről és státuszáról részinformáció nem nyújtható!

 

Mit jelent az, hogy a pályázatom a befogadási kritériumoknak megfelelt?

A pályázatok befogadási kritériumainak vizsgálata során kizárólag az Ávr. pályázatok befogadásáról szóló rendelkezésében és a pályázati kiírásban meghatározott 3-5 kritérium vizsgálata történik meg, melynek eredményéről a pályázót legfeljebb a pályázat benyújtását követő hetedik napig kell értesíteni. A befogadási kritériumok között mindenképpen vizsgálni kell:

 1. a pályázatot a meghatározott határidőn belül nyújtották-e be,
 2. az igényelt költségvetési támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket, és a támogatási arány nem haladja meg a pályázati kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást,
 3. a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatási igénylői körbe tartozik.

A befogadó nyilatkozat megküldése – értelemszerűen – nem egyenlő a pozitív támogatói döntéssel, tehát nem jelenti a benyújtott pályázat támogatását, azonban ha a pályázat a befogadási szempontoknak nem vagy csak részben felel meg, hiánypótlásra nincs lehetőség, a pályázatot érdemi vizsgálat nélkül elutasítják.

 

Mikor és hogyan nyújthatok be: fellebbezést, jogorvoslati kérelmet, felülvizsgálati kérelmet, panaszt, kifogást?

Mivel az NKFI Alap az államháztartásról szóló törvény szerinti elkülönített állami pénzalap, ezért az abból finanszírozott pályázatok esetében a pályázati folyamatokat az Ávr. szabályozza.

Az Ávr. a jogorvoslati lehetőségek között kizárólag a „Kifogás” benyújtását teszi lehetővé az alábbiak szerint:

A pályázó (nyertes projekt esetén a Kedvezményezett) az NKFI Hivatalnál kifogást nyújthat be az Ávr. 102/D. §-a alapján, ha a pályázati eljárás vagy a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, és/vagy a Felhívás vagy a támogatási szerződés rendelkezéseibe ütközik.

A fentiekben leírtakból adódik, hogy a kifogás benyújtásánál mindenkor meg kell nevezni azt a jogszabályi hivatkozást, vagy a kapcsolódó eljárásrend-, felhívás-, útmutató pontjait, amelyet a kifogásolt intézkedés megsértett, ellenkező esetben a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítják. Ebből következik az is, hogy pusztán a szakmai bírálat tartalmával szemben kifogást benyújtani nem lehetséges, hiszen szakértői vélemények szakmai tartalmát, illetve a szakértők értékítéletét nem szabályozzák a jogszabályi, eljárásrendi vagy egyéb rendelkezések.

A kifogásnak a következőket kell tartalmaznia:

 1. a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevő képviselője nevét,
 2. a kifogással érintett pályázat vagy támogatási szerződés azonosításához szükséges adatokat,
 3. a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását,
 4. a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését, és
 5. nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a kifogást tevő aláírását.

A kifogás benyújtására az értesítésre, tájékoztatásra megállapított határidőn belül, ennek hiányában a kifogásolt intézkedésről, mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 napon belül van lehetőség. A kifogásolt intézkedéstől vagy mulasztástól számított 30 napon túl kifogás benyújtására nincs lehetőség.

A Kifogást minden esetben az NKFI Hivatalnak címezve kell írásban benyújtani az alábbi elérhetőségeken:

 • postai úton vagy futárszolgálattal az NKFI Alap levelezési címére (Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 2. emelet),
 • személyesen, kizárólag ügyfélfogadási időben, az NKFI Alap Ügyfélszolgálatán (NKFI Hivatal, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 2. emelet).

Az NKFI Hivatal a benyújtott kifogást a kézhezvételtől számított 30 napon belül érdemben elbírálja, vagy az Ávr. 102/D. § (5) bekezdése szerinti esetekben érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. Az elbírálás határideje a kifogás benyújtójának előzetes tájékoztatása mellett egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Az NKFI Hivatal a kifogás tárgyában hozott döntésről a kifogás benyújtóját írásban értesíti.

A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye.

 

Mit jelent a formai értékelés?

A formai értékelés során azt ellenőrzik, hogy a pályázatok megfelelnek-e a pályázati kiírásban meghatározott formai, jogosultsági kritériumrendszernek.

A formai értékelés a befogadási kritériumok vizsgálatát követően, attól elkülönülve történik. Ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, és a pályázati kiírás lehetőséget nyújt az adott formai hiba esetében hiánypótlásra, akkor az NKFI Hivatal megfelelő határidő kitűzésével – a hibák, hiányosságok egyidejű megjelölése mellett – felszólítja a pályázót hiánypótlásra. Hiánypótlásra csak felszólításra, abban az esetben is csak egy alkalommal van lehetőség.

A pályázati kiírások jellemzően taxatív felsorolásban (tételes, sorrendbe állított felsorolás) jelenítik meg azokat a formai követelményeket, amelyekkel összefüggésben nincs lehetőség a hiánypótlás kibocsájtására. Amennyiben a benyújtott pályázat ezek közül valamelyik formai követelménynek nem vagy csak részben felel meg, akkor hiánypótlásra nincs lehetőség, a pályázatot érdemi vizsgálat nélkül elutasítják.

A formai hiánypótlási felszólításokat pályázatonként eltérően, de minden esetben elektronikus úton bocsájtják ki, vagy a pályázatban megadott kapcsolattartási e-mail címre küldött értesítéssel a pályázatkezelési rendszeren belül, vagy közvetlenül a kapcsolattartási e-mail címre küldött üzenetben. A részleteket a pályázati kiírások szabályozzák. A hiánypótlási határidő a felszólító e-mail kiküldése utáni munkanaptól számítandó.

Fontos szem előtt tartani azt, hogy azokat a kiegészítéseket, javításokat, pótlásokat, amelyeket hiánypótlási felszólítás nélkül küld be a pályázó, illetve azokat, amelyeket a hiánypótlásra felszólító levélben nem tüntettek fel, a Hivatal nem veszi figyelembe. Amennyiben a hiánypótlásra felszólító levélben leírtaktól eltérően, azon túlmenően költségátcsoportosítás történik a hiánypótlásként benyújtott adatlapon, a hiánypótlást hibásnak tekintik és elutasítják.

Ha a pályázó a hiánypótlást is hibásan és/vagy hiányosan teljesíti, a hiányosságokat nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőn belül, a pályázatot további vizsgálat nélkül elutasítják. A formai elutasításról vagy a pályázat formai befogadásáról a pályázó értesítést kap.

 

Mit jelent a szakmai értékelés? 

A kutatási-fejlesztési és innovációs pályázatok esetében alapvető elvárás, hogy a formai, jogosultsági megfeleltetésen túl olyan pályázatok kapjanak támogatást, amelyek az adott tématerületen belül kiemelkedő szakmai és újdonságtartalommal rendelkeznek. Ennek megítélésére szolgál a szakmai értékelés, amely során a pályázatokhoz kapcsolódó tématerületeken jártas független szakértők bevonásával történik a pályázatok kiválasztása.

 • A formailag megfelelt pályázatok szakmai értékelését a pályázati felhívásban közzétett, tehát a pályázó előtt is ismert szempontok szerint szakértői csoportok végzik. A szakértői csoportok munkájában a pályázat szakterületén releváns szakmai ismerettel rendelkező anonim szakértők működnek közre, akiket a pályázatok elbírálásához szükséges szakmai tapasztalatuk alapján a mintegy 15 ezres szakértői adatbázisból választ ki és kér fel az NKFI Hivatal. Minden egyes pályázatot – a felhívás típusától függően – 2-5 szakértő értékel egymástól függetlenül. Az adott pályázatot véleményező anonim szakértők egymás értékelését nem láthatják, és a pályázóval nem tarthatnak kapcsolatot. Véleményüket az aktuálisan rendelkezésre álló információk alapján alakítják ki, kiegészítő információkat csak a legszükségesebb esetben, az NKFI Hivatalon keresztül kérhetnek. Az értékelési folyamat tervezett ütemezéséről a pályázati felhívás oldalán ad tájékoztatást az NKFI Hivatal.
 • A kijelölt szakértői csoport az adott értékelési szakaszban értékelt összes pályázatot értékeli és az anonim szakértők egyes projektekről készült értékeléseit figyelembe véve, de azokat az összes pályázathoz viszonyítva, önállóan állítja fel értékelését és rangsorát a pályázatokról. Ülésén a testület egyenként vizsgálja és tárgyalja meg a pályázatokat döntési javaslatot tesz.
 • A szakértői csoport ülése után összesített javaslat és előterjesztés készül: kutatás-fejlesztési pályázatok esetében a tudományterületi Kollégiumok, innovációs pályázatok esetében az Innovációs Testület részére. E testületek tesznek végleges döntési javaslatot az NKFI Hivatal elnökének a támogatandó pályázatokra, illetve szükség szerint azon feltételek meghatározására, melyeket a támogatási szerződés megkötéséhez indokoltnak tartanak (költségcsökkentés, egyedi szerződési feltétel stb.). A támogatói döntést az NKFI Hivatal elnöke hozza meg.
 • Ez a bírálói testületi szakasz hozzávetőlegesen 20-30 napot vesz igénybe. Fontos megjegyezni, hogy a nemzetközi vonatkozású, főleg bilaterális pályázatok esetében a szakértői csoport nemzetközi összetétele miatt, illetve a nemzetközi szakértői ülések megszervezésétől függően ez a szakasz hosszabb időt is igénybe vehet.
 • A pályázókat a támogatói döntést követően legfeljebb 10 napon belül a Hivatal értesíti és a pályázat nyerteseinek listáját, a nyertes projektek címét és az elnyert támogatási keretösszegeket honlapján is közzéteszi.

A pályázatok értékelése során az egyes értékelési szakaszok eredményéről és státuszáról részinformáció nem nyújtható!

Utolsó módosítás: 2018. június 06.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?