Ön itt áll: PályázóknakPályázatokPályázati tudásbázisElőször pályázomProjektek monitorozása
A projektek monitorozása
A projektek monitorozása
2018. február 08.
Módosítás: 2018. május 20.
Olvasási idő: 3 perc
Az NKFI Hivatal az NKFI Alapból finanszírozott egyes pályázatokhoz kapcsolódó szakmai ellenőrzés feladatait a támogatott projektek munkaszakaszonkénti, záró és a fenntartási időszakra vonatkozó írásbeli beszámolóinak rendszeres ellenőrzésével, valamint személyes szakmai beszámoltatás útján végzi. Az NKFI Hivatal terv szerinti és soron kívüli ellenőrzéseket is végez a támogatások szabályszerű felhasználásának ellenőrzése érdekében.

A támogatásban részesült projektek munkaszakaszonként, a projekt lezárásakor, valamint – amennyiben van – a fenntartási időszakban évente és a fenntartási időszak végén is kötelesek számot adni a projekt előrehaladásáról, elért eredményeiről és az ehhez felhasznált forrásokról. Ez a kötelezettség az időszaki és záró pénzügyi elszámolás, illetve szakmai beszámoló révén teljesül.

Az NKFI Hivatal elnöke által meghatározott projektek esetén a szakmai beszámolás keretében a kedvezményezett meghatározott rendben személyesen is beszámol az előrehaladásról (a kedvezményezett ezen kötelezettségét a támogatási szerződés tartalmazza). Ennek során a kedvezményezett képviselője az NKFI Hivatal elnöke által felkért szakértői testület előtt bemutatja a projekt szakmai és pénzügyi előrehaladását, teljesülését. A kedvezményezett írásos beszámolóját – konzorcium esetében a konzorciumi tagok által készített egységes írásos (időszaki és záró) beszámolót és a konzorciumi tagok által a beszámoló részeként külön-külön elkészített pénzügyi elszámolást – a kedvezményezett (konzorciumvezető) küldi meg az NKFI Hivatal illetékes főosztályának: innovációs pályázatok esetén a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztálynak (TIF), kutatás-fejlesztési pályázatok esetén a Kutatás-fejlesztési Főosztálynak (KFF).

Az NKFI Hivatal a szakmai beszámoló formai ellenőrzését követően a tartalmi értékeléshez szükség esetén anonim szakmai értékelőt is bevon az ellenőrzési folyamatba.

A szakmai beszámoló értékelése a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglalt szakmai elvek, módszertan és szabályok szerint történik. Az értékelés kiterjed a projekt szakmai előrehaladásának vizsgálatára és a tervezett munkatervi ütemezéssel való összhangjára is, az alábbi szempontrendszer szerint:

 • a projekt időarányos eredményessége;
 • a munkatervtől történt esetleges eltérések és azok indoklása;
 • az indikátorok és egyéb mutatók (időarányosság figyelembevételével) értékelése;
 • a projekt folytatásának vagy a projektfinanszírozás leállításának indokoltsága;
 • a projekt esetleges módosításának indokoltsága;
 • a projektben résztvevők személyében beállt esetleges változások;
 • az eredmények nyilvánosságra hozatalának teljesülése és módja;
 • a projekt eredményének szellemitulajdon-védelmi oltalmáról való gondoskodás vizsgálata – amennyiben a szellemitulajdon-védelmi oltalom az adott projektre értelmezhető.

A szakmai ellenőrzéssel párhuzamosan megkezdődik a pénzügyi beszámoló ellenőrzése is. Célja, hogy a hatékony közpénzfelhasználás elvei szerint ellenőrizze, hogy a források felhasználása a projekt szakmai előrehaladásának megfelelően, a projekttervben foglaltak szerint, ésszerűen történt-e.

Az ellenőrzés kiterjed:

 • az előírt dokumentumok meglétére;
 • a kedvezményezett nevében eljáró személy aláírása meglétének és valódiságának vizsgálatára;
 • a bizonylatok teljes körűségének ellenőrzésére;
 • a támogatásigénylő, a nyilatkozat és a számlaösszesítő űrlapok (adatlapok, nyomtatványok) adatai összhangjának ellenőrzésére;
 • a számlaösszesítő számláinak tételes ellenőrzésére;
 • a számlaösszesítőn megjelölt összegek számszaki helyességének ellenőrzésére;
 • a munkaszakasz futamidejének és a kiállított számlák kiállítási dátuma összhangjának ellenőrzésére;
 • az elszámolás és az ÁFA-levonási nyilatkozat összhangjának vizsgálatára;
 • a költségtételek megalapozottságának és szabályszerűségének vizsgálatára;
 • az elszámolás szerződésszerűségének ellenőrzésére.

Az elszámolás ellenőrzése az ellenőrzési lista, a pályázati útmutató, a támogatási szerződés és annak mellékletei alapján történik, és kiterjed többek között a formai szempontoknak, az átcsoportosítások mértékének és a költségek elszámolhatóságának ellenőrzésére. Az elszámolás ellenőrzése során kiemelt figyelmet fordítunk a vonatkozó jogszabályi – így különösen az Ávr. 92-94.§-ában fogalt – feltételek vizsgálatára.

Ha a szakmai és/vagy a pénzügyi beszámoló ellenőrzése hibát tár fel, a hiánypótlásra valamennyi feltárt hiba egyidejű feltüntetésével kerül sor. Szükség esetén ismételt hiánypótlásra is sor kerül. Amennyiben a kedvezményezett nem tesz eleget beszámolási kötelezettségének, vagy a beszámoló nem vagy csak részben elfogadható, az el nem számolt támogatási előleget vissza kell fizetni, és a következő munkaszakaszra vonatkozó támogatási előleg a megfelelő elszámolásig nem vehető igénybe.

Az NKFI Hivatal követeléseinek érvényesítésére a jogszabályokban és a támogatási szerződésben meghatározott lehetőségekkel él. Végső esetben sor kerülhet a támogatási szerződés megszüntetésére is.

További információk: A közfinanszírozású kutatás-fejlesztési és innovációs projektek monitorozásához kapcsolódó jogszabályok

Utolsó módosítás: 2018. május 20.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?