Ön itt áll: PályázóknakPályázatokÉrtékelési rendszerÉrtékelő testületekKutatási Kiválósági TanácsTudományterületek és értékelő testületek
Tudományterületek és értékelő testületek
2024. május 28.
Módosítás: 2024. május 28.
Olvasási idő: 3 perc

A Kutatási Kiválósági Tanács munkáját az alábbi 14 értékelő testület segíti.

Fizika (PHYSICS)
Anyagtudomány és technológia (fizika); Csillagászat; Fizika; Szilárdtestfizika; Biológiai fizika; Részecskefizika; Magfizika; Asztrofizika

Kémia (CHEM)
Analitikai kémia; Szervetlen kémia; Szerkezetvizsgáló módszerek; Fizikai kémia és elméleti kémia; Anyagtudomány (kémia); Kolloidkémia; Radiológia; Makromolekuláris kémia és anyagtudomány (szerves); Szerves- biomolekuláris- és gyógyszerkémia; Biokémia és élelmiszerkémia; Műszaki kémia; Szerves kémiai technológia és gyógyszertechnológia; A kémia biológiai alkalmazásai

Matematika és informatika (MATHINF)
Matematika; Operációkutatás; Számítástudomány; Informatika

Mérnöki tudományok (ENGSCI)
Közlekedéstudomány; Műszaki mechanika; Vízgazdálkodás; Építészettörténet és -elmélet; Építészettudomány; Anyagtudomány és technológia (gépészet-kohászat); Energetika; Gépszerkezettan; Metallurgia; Szál- és rosttechnológia; Áramlás és hőtechnika; Anyagtudomány és technológia (elektronika); Automatizálás és számítástechnika; Elektronikus eszközök és technológiák; Elektrotechnika; Távközlés

Élettan, farmakológia, idegtudomány (PHYSNEU)
Szervélettan; Kórélettan; Összehasonlító élettan; Endokrinológia; Anyagcsere; Öregedés; Kardiovaszkuláris rendszer; Kísérletes gyógyszertan, gyógyszerkutatás; Neuroanatómia; Idegélettan; Sejtszintű és molekuláris neurobiológia; Neurokémia; Neurofarmakológia; Érzékszervi rendszerek; A fájdalom mechanizmusai; Az idegi fejlődés neurobiológiája; Kognitív idegtudományok; Viselkedés neurobiológia; Rendszerszintű idegtudomány; Agyi képalkotás és számítógépes idegtudomány; Neurológiai és pszichiátriai betegségek biológiai alapjai

Onkológia és klinikai orvostudományok (ONCLIN)
A betegségek etiológiája, diagnózisa és kezelése (minden szerv); Szülészet és nőgyógyászat, reproduktív medicina; Gyermekgyógyászat, perinatológia; Sebészet, transzplantáció; Klinikai gyógyszertan, génterápia, sejtterápia, regeneratív medicina; Sportorvostan, rehabilitáció; Közegészségtan, egészségügyi szolgáltatások, környezetegészségügy, foglalkozásegészségügy, epidemiológia, orvosi etika; Alkalmazott orvosi technológia, radiológia, nukleáris medicina, képalkotás, sugárterápia; Tumorbiológia; Daganatképződés; Onkológia; Klinikai neurológia

Molekuláris és szerkezeti biológia, genetika, genomika, bioinformatika (MOLGEN)
Biokémia; Biofizika; Szerkezeti biológia; Anyagcsere; A jelátvitel biokémiája és molekuláris mechanizmusai; Molekuláris genetika; Epigenetika és génszabályozás; Kvantitatív genetika; Populációgenetika; Genetikai epidemiológia; Genomika, összehasonlító genomika, funkcionális genomika; Transzkriptomika; Proteomika; Glikomika; Metabolomika; Bioinformatika; Számítógépes biológia; Biostatisztika; Biológiai modellezés és szimuláció; Rendszerbiológia

Sejt- és fejlődésbiológia, immunológia, mikrobiológia (CELLDIMM)
Sejtmorfológia, funkcionális képalkotás; Sejtbiológia; Molekuláris transzportmechanizmusok; Sejtciklus és sejtosztódás; Apoptózis; Sejtdifferenciálódás, sejtélettan, sejtdinamika; Sejtek közötti kommunikáció és sejtes kölcsönhatások; Sejtorganellumok biológiája; Jelátvitel; Organogenezis; Egyedfejlődés, fejlődésgenetika, mintázatképződés, embriológia; Sejtgenetika; Őssejtbiológia; Immunbiológia; Immunrendszer; Az immunrendszer betegségei; Kórokozók és fertőző betegségek; Mikrobiológia, virológia, bakteriológia, parazitológia, mikológia

Ökológia és evolúció (ECOEVO)
Populációbiológia; Filogenetika; Szisztematika; Taxonómia; Természetvédelmi biológia; Hidrobiológia; Alkalmazott ökológia; Környezeti biológia; Közösségökológia; Evolúciós ökológia; Biogeográfia; Etológia; Viselkedésökológia; Elméleti biológia

Agrártudomány (AGRISCI)
Talajtan; Erdészet; Növénykórtan; Növényi stresszbiológia; Növényvédelmi állattan; Agrokémia; Agrometeorológia; Agrárműszaki tudományok; Növénynemesítés és állattenyésztés biológiai alapjait feltáró kutatások; Állatorvos-tudomány; Gazdaságilag fontos fajok molekuláris biológiai, élettani és genomikai kutatása

Föld- és tértudomány (EARTHSCI)
Geológia; Geofizika; Geokémia; Szedimentológia; Őslénytan; Földtörténet; Bányászat; Természetföldrajz; Geodézia; Geoinformatika; Meteorológia; Kartográfia; Regionális tudomány; Társadalomföldrajz; Településtudomány

Bölcsészettudomány (ARTHUM)
Irodalomtudomány; Könyvtártudomány; Színház- és filmtudomány; Filozófia; Művészettörténet; Kulturális antropológia; Néprajz; Vallástudomány/Hittudomány; Zenetudomány; Nyelvtudomány; Régészet; Történettudomány

Gazdaság – jog – politikatudomány (ECOLPOL)
Gazdálkodástudomány; Közgazdaságtudomány; Állam- és jogtudomány; Politikatudomány; Hadtudomány

Társadalom – pszichológia – neveléstudomány (SOCPSYED)
Szociológia; Demográfia; Pszichológia; Neveléstudomány

Utolsó módosítás: 2024. május 28.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?