Ön itt áll: A HivatalrólA HivatalrólÁllásajánlatokAktuális állásajánlatok
Rendkívüli pályázati felhívás tudományos és technológiai szakdiplomata "TéT attasé" külszolgálati munkakör betöltésére (Bécs)
Rendkívüli pályázati felhívása TéT attasé munkakör betöltésére (Bécs)
2023. március 28.
Módosítás: 2023. május 04.
Olvasási idő: 9 perc
A Kulturális és Innovációs Minisztérium (a továbbiakban: KIM), mint szakminisztérium és a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) – a kormányzati tudománypolitikáért és annak koordinációjáért, valamint a tudománydiplomáciáért való ágazati kormányzati felelősségi körükben eljárva - közös pályázatot hirdet tudományos és technológiai szakdiplomata (”TéT attasé”), beosztott diplomata külszolgálati munkakör betöltésére a következő állomáshelyen: Magyarország Nagykövetsége, Bécs (Ausztria)

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.), valamint a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban Külszoltv.) szerinti kormányzati szolgálati jogviszony: határozott idejű, a tartós külszolgálati kihelyezést megelőző felkészülés, valamint – eredményes felkészülés esetén a tartós külszolgálat időtartamára (legfeljebb, várhatóan 4 évig) tartó kormányzati szolgálati jogviszony (tartós külszolgálat idejére) a Külgazdasági és Külügyminisztérium állományában.

Munkaidő: teljes munkaidő (heti 40 óra).

A kormányzati szolgálati jogviszonyra, a tartós külszolgálatra, valamint a szakdiplomaták jogállására (jogok és kötelezettségek), a díjazás megállapítására és az egyéb juttatásokra elsősorban a Külszoltv.-t és annak végrehajtási rendeleteit, ide értve különösen a szakdiplomata-álláshelyek létesítésére, valamint a szakdiplomata felkészítésére és szakmai irányítására vonatkozó részletes szabályokról szóló 239/2017. (VIII.18.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: 239/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet), valamint a kormányzati szolgálati jogviszonyra vonatkozó – háttérjogszabályként a Kit.-t és annak végrehajtási rendeleteit, továbbá a tudományos és technológiai szakdiplomatákkal kapcsolatos feladatokról szóló 10/2016. (VI. 8.) KKM utasítást (a továbbiakban: 10/2016. (VI.8) KKM utasítás), illetve a Külgazdasági és Külügyminisztérium vonatkozó egyéb közjogi szervezetszabályozó eszközeiben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

Ellátandó munkaköri feladatok összefoglaló meghatározása:

A tudományos és technológiai szakdiplomata a KIM, mint szakminisztérium általános szakmai irányítása, a KKM képzésekért, ösztöndíjprogramokért és tudománydiplomáciáért felelős helyettes államtitkárának közvetlen szakmai felügyelete, valamint Magyarország Bécsi Nagykövetsége vezetőjének közvetlen irányítása mellett – a külszolgálati munkakörében – tekintettel a Külszoltv.-re elsődlegesen az alábbi feladatokat látja el:

 • a szakterülethez kapcsolódó kétoldalú egyezmények, megállapodások előkészítése szorosan együttműködve az egyezményekért felelős hazai kormányzati intézményekkel, tudományos és technológiai (TéT) együttműködések esetén különösen a Kulturális és Innovációs Minisztériummal, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal (a továbbiakban: NKFI Hivatal);
 • a fontosabb szakmai delegációs látogatások előkészítése, lebonyolítása és értékelése, valamint a Kormány által a fogadó országba küldött kutatás-fejlesztési és innovációs  (KFI) szakértők/tanácsadók tevékenységének támogatása;
 • kétoldalú tudományos kapcsolatok erősítése, a felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek (kutatóhelyek) kétoldalú tudományos együttműködéseinek támogatása és elősegítése;
 • a fogadó ország tudományos, kutatási és műszaki helyzetének és fejlődésének figyelemmel kísérése, elemzése, valamint ezzel kapcsolatosan a magyarországi felügyeleti szervek részére történő tájékoztatók/összefoglalók megküldése.
 • a felsőoktatási intézmények és a vállalkozások innovációs klasztereiben megvalósuló bilaterális együttműködések, a szakmai tudás üzleti potenciállá, majd tényleges gazdasági eredménnyé alakításának elősegítése;
 • az innováció- és technológia-transzfer támogatása, külföldi kutatás-intenzív és high-tech ipari befektetők vonzása Magyarországra a stratégiai partnerek felkutatásával, valamint a bevezetendő technológiák azonosításával;
 • potenciális külföldi befektetők felkutatása a Magyarországon megvalósuló beruházások korai szakaszának támogatása érdekében;
 • Magyarország tudományos KFI eredményeinek népszerűsítése a fogadó államban.
 • A fentieken túl a 10/2016. (VI. 8.) KKM utasításban foglalt, illetve munkakörhöz kapcsolódó egyéb feladatok ellátása.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 239/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet alapján a szakdiplomata részt vesz a külképviselet általános diplomáciai feladatainak ellátásában, valamint végzi a KKM közigazgatási államtitkára, mint kihelyező vezető által a tartós külszolgálati munkaköri leírásában meghatározott feladatokat, amelyek tekintetében a kihelyező vezető - a külképviselet vezetője (nagykövet vagy főkonzul) útján - irányítja a szakdiplomata tevékenységét.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • nem lehet állampolgára a fogadó államnak és életvitelszerűen nem tartózkodhat a fogadó államban (létérdekei központja nem lehet a fogadó állam);
 • Magyarországi állandó lakóhely és életvitelszerű Magyarországon tartózkodás (létérdekei központja Magyarországon van);
 • büntetlen előélet;
 • cselekvőképesség;
 • felsőfokú iskolai végzettség (egyetem/főiskola);
 • német nyelvből komplex, felsőfokú (C1) típusú államilag elismert – vagy azzal jogszabály szerint egyenértékű – általános vagy szaknyelvi nyelvvizsga;
 • továbbá angol nyelvből, középfokú (B2) típusú államilag elismert – vagy azzal jogszabály szerint egyenértékű – általános vagy szaknyelvi nyelvvizsga;
 • tárgyalóképes szakmai nyelvismeret és aktív nyelvhasználat;
 • a munkakör betöltéséhez releváns szakterületen szerzett legalább egy éves szakmai tapasztalat vagy releváns szakmai területen fennálló kiemelkedő tudományos vagy oktatói tapasztalat;
 • kiváló kommunikációs készség magyar- és idegennyelven;
 • hozzájárulás a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához;
 • hozzájárulás a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához;
 • B kategóriás személygépkocsi-vezetői jogosítvány és aktív gépjárművezetői gyakorlat;
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek;
 • szakmai írásbeli felmérésen és szóbeli meghallgatáson való megfelelés;
 • a KKM foglalkozás egészségügyi szolgálata által megállapított, külszolgálatra alkalmas egészségügyi állapot.

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:

 • természettudományi, műszaki vagy gazdaságtudományi területen szerzett felsőfokú végzettség;
 • tudományos fokozat;
 • nemzetközi TéT együttműködési tapasztalat;
 • KFI területen szerzett gyakorlat;
 • ipari vagy vállalkozási innovációs tapasztalat;
 • külgazdasági, gazdaságdiplomáciai területen szerzett szakmai tapasztalat;
 • tartós külszolgálati tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • igazolványkép;
 • közszolgálati típusú részletes szakmai önéletrajz;
 • rövid (maximum egy gépelt A4-es oldal) pályázati motivációs levél – (Kitérve benne különös tekintettel, de nem kizárólag, hogy miért tartja vonzónak a TéT szakdiplomata pályát, továbbá milyen elképzelései, esetleges tervei, céljai vannak a munkával kapcsolatban);
 • felsőfokú végzettsége(i)t igazoló oklevél(ei) másolata(i);
 • nyelvismeretet igazoló okmányai másolata (nyelvvizsga vagy külföldön szerzett végzettség);
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 • személygépkocsi-vezetői engedély (jogosítvány) másolata;
 • referenciaszemélyek (max. három) megjelölése és legalább az egyiktől írásos ajánlás;
 • írásbeli nyilatkozata, amely tartalmazza azt, hogy Ön, mint pályázó megismerte a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvényben és annak végrehajtási rendeleteiben foglaltakat, valamint az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.), azaz a GDPR rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján hozzájárul a megadott személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, illetve azoknak a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Kulturális és Innovációs Minisztérium, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázati eljárás lefolytatásában és elbírálásában részt vevő munkatársai részéről történő megismeréséhez, továbbá amelyben Ön – eredményes kiválasztás esetén – vállalja a nemzetbiztonsági ellenőrzés, valamint a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a külföldön szerzett felsőfokú végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányt csak a honosítást igazoló dokumentummal együtt tudunk befogadni.

A pályázat benyújtásának határideje, a pályázat benyújtásának módja és elbírálásának rendje:

A pályázat beadásának / megküldésének határideje: 2023. április 30.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a határidő jogvesztő!

A pályázatot benyújtani a Külgazdasági és Külügyminisztérium Külügyi Humánerőforrás-gazdálkodási és Oktatási Rendszere (KHOR) ún. külső, nyilvános pályázati felületén (https://palyazat.mfa.gov.hu) lehet nyílt pályázati kiírás keretében.

A nyílt pályázat a KHOR felületen történő ügyfélkapus regisztrációt követően, a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatás segítségével az ügyfélkapus felhasználónévvel és jelszóval a nyílt internetről bármely ügyfélkapuval rendelkező magyar állampolgár által elérhető https://palyazat.mfa.gov.hu címen lehet, amely kizárólag Chrome vagy Firefox böngésző használatával működik rendeltetésszerűen.

Az érvényes pályázathoz szükséges, fent jelölt dokumentumokat a KHOR rendszerben a megfelelő felületre kell feltölteni. Az igazolványkép és a diplomák és egyéb végzettségek kivételével, minden további kötelezően benyújtandó dokumentumot az egyéb közölnivaló felület alá szükséges feltölteni.
Maximális feltölthető fájlméret fájlonként: 102.4 MB.

Az esetleges technikai jellegű kéréseket kérjük, a KHORPalyazat@mfa.gov.hu e-mail címre szíveskedjenek jelezni.

A jelentkezők pályázati anyagait a KKM, a KIM és az NKFI Hivatal közösen értékeli.

Összhangban a 10/2016. (VI. 8.) KKM utasításban foglaltakkal a követelményeknek megfelelő pályázatot benyújtók a KKM, a KIM és az NKFI Hivatal által szervezett szakmai írásbeli felmérésen, illetve szóbeli meghallgatáson vesznek részt. Ezek időpontjáról a jelentkezők várhatóan 2023. május 15-éige-mailben kapnak tájékoztatást.

A felmérés és a meghallgatás eredményéről az elbírálásra előírt határidőt követő 8 munkanapon belül csak az eredményesen pályázó kap értesítést a pályázati anyagban megadott elektronikus elérhetőségre.

A pályázat elbírálása és az azzal kapcsolatos döntés várható időpontja: 2023. július

A beküldött pályázatokat, illetve az abban foglalt adatokat a KKM, a KIM illetve az NKFI Hivatal az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján kezeli.

Egyéb információk:

A külszolgálati munkakör betöltésére kiírt pályázatot a KKM, a KIM és az NKFI Hivatal együttesen hirdeti meg. A munkakör betöltése kapcsán az együttes döntéshozó a KIM és a KKM felsővezetése.

A sikeres pályázati eljárást és kiválasztást követően a KKM-nek tartós külszolgálati kihelyezést megelőző, ún. felkészülési állományba történő felvételre, belépésre, azaz a kormánytisztviselői kinevezésre és a Külszoltv. szerinti felkészülés megkezdésére kizárólag a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény előírásai alapján az Alkotmányvédelmi Hivatal, mint az ellenőrzés lefolytatására jogosult polgári nemzetbiztonsági szolgálat által lefolytatott nemzetbiztonsági ellenőrzés lezárta után és a kockázatmentes biztonsági szakvélemény kiállítását követően kerülhet sor. E jogszabályi előírás hiányában a kiválasztásra vonatkozó döntés nem kerül fenntartásra.

Sikeres pályázati eljárást és kiválasztást követően a jelentkező köteles a vonatkozó jogszabályi előírások, különösen a Külszoltv. és annak végrehajtási rendeletei szerinti, valamint a KKM közigazgatási államtitkára, mint kihelyező vezető által meghatározott felkészülési követelményeket és kötelezettségeket teljesíteni, a KKM által megszervezett belföldi külszolgálati felkészítésen, továbbá a KIM által biztosított szakmai felkészítésén részt venni, valamint a munkakör ellátásához szükséges képzési, illetve továbbképzési kötelezettségeket, ide értve különösen a diplomata típusú külügyi szakmai alapvizsgát eredményesen teljesíteni.

A tartós külszolgálatra történő kihelyezés feltétele a felkészülést követően, a munkakörre előírt kötelező vizsgák és képzések sikeres teljesítése, a KKM foglalkozás-egészségügyi szolgálata által kiállított egészségügyi alkalmassági minősítés megszerzése. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Külszoltv. 16. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a kihelyező szervnél működő foglalkozás-egészségügyi szolgálat által végzett, a kihelyezett és a külképviselet által foglalkoztatott házastárs alkalmassági vizsgálatának és a kihelyezett hozzátartozójának alkalmassági vizsgálatának, valamint a felülvizsgálat rendjének részletes szabályairól​ szóló 12/2022. (X. 10.) ​KKM rendelet ​a kihelyezést megelőzően – a kötelező foglalkozás egészségügyi (orvosi) alkalmassági vizsgálat mellett pszichológiai felmérő vizsgálat lefolytatását is előírhatja.

A KKM és a KIM jelen pályázati eljárástól, annak lefolytatásától függetlenül fenntartja a jogot, hogy az álláshely betöltéséről más módon gondoskodjon.

A külszolgálat várható kezdő időpontja: 2023. IV. negyedév

Letölthető dokumentumok:

Utolsó módosítás: 2023. május 04.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?