Ön itt áll: A HivatalrólA HivatalrólKüldetés és közfeladatokKutatószervezet akkreditációja
Tájékoztató a harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról és a harmadik országbeli állampolgár kutatók fogadási megállapodásáról
Harmadik országbeli állampolgár kutató fogadása akkreditált kutatószervezetnél és a kutatószervezetek akkreditációja
2007. augusztus 13.
Módosítás: 2023. január 13.
Olvasási idő: 9 perc
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) akkreditációs hatóságként jár el a harmadik országbeli kutatót fogadni szándékozó kutatószervezetek akkreditációs eljárásának lefolytatása során.

Jogosultak köre

 • harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadni szándékozó kutatószervezetek
 • akkreditációs tanúsítvány megújítása, illetve fogadási megállapodás megküldése esetén az akkreditált kutatószervezetek

A harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadni szándékozó kutatószervezeteknek – ide értve az akkreditáció megújítását kezdeményező kutatószervezetet is – meghatározott formanyomtatványon, kérelmet kell előterjeszteni az akkreditációs eljárás lefolytatása iránt az NKFI Hivatalnál. A feltételeknek megfelelő kutatószervezetet az NKFI Hivatal akkreditálja és részére akkreditációs tanúsítványt ad ki, amely öt évig hatályos, és alkalmanként öt évre megújítható.

Határidők

 • Az új akkreditáció iránti kérelem bármikor, a megújítás iránti kérelem a tanúsítvány érvényességének lejárta előtt 30 nappal nyújtható be.
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény értelmében az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.
 • Az akkreditált kutatószervezet 15 napon belül köteles bejelenteni, ha a nevében, székhelyében, az általa fogadott kutatók számában változás következik be.
 • A Fogadási megállapodást a megkötést követően haladéktalanul meg kell küldeni a kutató nyilvántartásba vétele céljából.

Benyújtandó dokumentumok

A kérelem a harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról szóló 181/2007. (VII.6.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon nyújtható be, amely letölthető az alábbi linkre kattintva:

A kérelemhez csatolni kell:

 • A kutatás-fejlesztési tevékenységet végző polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti gazdálkodó szervezet esetén az akkreditációs kérelem benyújtását megelőző 3 pénzügyi év valamelyikére vonatkozóan a kutatás-fejlesztési ráfordítás arányának vagy a teljes munkaidőben, a kutatás-fejlesztés tevékenységi körében foglalkoztatott alkalmazotti létszámnak az igazolását. Az igazolás történhet a szervezet vezetője által kiállított dokumentum alapján, melyben büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek.
 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdésében meghatározott általános tételű eljárási illeték megfizetését igazoló dokumentumot, vagy az 5. § (2) bekezdése szerinti illetékmentességre vonatkozó feltétel fennállása esetén az ügyfél erre vonatkozó nyilatkozatát.

A kérelem benyújtható:

 • postai úton az NKFI Hivatal elnökének címezve az alábbi postacímre: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
 • e-Papír felületen,
 • a magyarorszag.hu oldalon, a Közigazgatás, jog / Kérelem benyújtása menüpontból.

Fizetési kötelezettség

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdésében meghatározott általános tételű eljárási illetéket kell az akkreditációt kérelmező kutatószervezetnek az eljárásért fizetni, melynek összege 3 000 Ft. Az illetékmentességre vonatkozóan az illetékekről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni (teljes személyes illetékmentességben részesül – többek között – a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, az alapítvány – ideértve a közalapítványt is – a közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság, a közhasznú szociális szövetkezet). Kérelemre indult eljárás esetén, az illetékekről szóló törvény 5. § (2) bekezdése szerinti illetékmentességre vonatkozó feltétel fennállásáról az ügyfélnek nyilatkoznia kell.

Az illetéket illetékbélyeggel vagy a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107 számú Eljárási illetékbevételi számla javára történő befizetéssel lehet leróni.

Segítségnyújtás

Az akkreditációs eljárással kapcsolatos kérdés esetén további segítséget az NKFI Hivatal Ügyfélszolgálata nyújt.

Telefon: +36 (1) 795 9500
H-Cs 9:00–16:00; P: 9:00–12:00

Fogadási megállapodásra vonatkozó szabályok

A fogadási megállapodás megkötéséről és megszűnéséről az akkreditált kutatószervezetnek haladéktalanul értesítenie kell az NKFI Hivatalt, valamint az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságot, a fogadási megállapodás megkötésére irányuló értesítés esetén a fogadási megállapodás egyidejű megküldésével.

A fogadási megállapodásnak tartalmaznia kell

 • a kutató és az akkreditált kutatószervezet jogait és kötelezettségeit,
 • tájékoztatást a kutató által a mobilitás keretében egy vagy több tagállamba tervezett beutazásról, ha az a fogadási megállapodás megkötésének időpontjában ismert,
 • a kutatás témáját, célját és ütemezését,
 • a kutatás mellett végezhető oktatási tevékenység mértékét, amely nem haladhatja meg a kutató munkaidejének egyötödét,
 • a fogadási megállapodás hatályának időtartamát,
 • a fogadási megállapodás megszűnésének eseteit.

Jogorvoslat

Az NKFI Hivatal döntése a közléssel véglegessé válik, ellene fellebbezésnek nincs helye. A határozat bírósági úton támadható meg.

Vonatkozó jogszabályok

 • a harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról szóló 181/2007. (VII.6.) Korm. rendelet
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

2023. januári állapot

Akkreditált kutatószervezet neve, cégneve
Akkreditált kutatószervezet székhelye
Akkreditált kutatószervezet által fogadott kutatók száma

Akkreditációs tanúsítvány sorszáma

Akkreditációs tanúsítvány érvényességi ideje

Agrártudományi Kutatóközpont 2462 Martonvásár,
Brunszvik u. 2.
0 149/2017. 2027.08.01
Állatorvostudományi Kutatóintézet 1143 Budapest,
Hungária körút 21.
1
169/2021
2026.11.15
Atommagkutató Intézet 4026 Debrecen,
Bem tér 18/C.
1 148/2017. 2027.08.01
Balatoni Limnológiai Kutatóintézet 8237 Tihany,
Klebelsberg Kuno utca 3.
2
170/2022. 2027.01.18.
Biotalentum Tudásfejlesztő Kft. 2100 Gödöllő,
Aulich Lajos utca 26.
0 161/2020. 2025.01.05
Bölcsészettudományi Kutatóközpont 1097 Budapest,
Tóth Kálmán u. 9.
0 146/2017. 2027.08.01
Budapest Corvinus Egyetem 1093 Budapest,
Fővám tér 8.
3 159/2018. 2023.11.14
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1111 Budapest,
Műegyetem rakpart 3.
0 156/2017. Lejárt: 2022.10.09
Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont 9400 Sopron,
Csatkai Endre u. 6-8.
5 147/2017. 2027.08.01
Debreceni Egyetem 4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
10 151/2017. 2027.10.01
ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nkft. 6728 Szeged,
Wolfgang Saudner utca 3.
16 162/2020. 2025.05.04
Energiatudományi Kutatóközpont 1021 Budapest,
Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
6 145/2017. 2027.08.01
Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest,
Egyetem tér 1-3.
1
150/2017. 2027.10.27
Felsőfokú Tanulmányok Intézete 9730 Kőszeg,
Chernel utca 14.
0
163/2021. 2026.02.15
Földfizikai és Űrtudmányi Kutatóintézet 9400 Sopron,
Csatkai Endre u. 6-8.
0 165/2021. 2026.06.22
Holografika Hologramelőállító Fejlesztő és Forgalmazó Kft. 1192 Budapest,
Ady Endre út 3/A.
1 166/2021. 2026.07.04
Kína-KKE Intézet Nkft. 1052 Budapest,
Petőfi Sándor utca 11. 1. 1.
0 164/2021. 2026.04.25
Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 1083 Budapest,
Szigony u. 43.
7 144/2017. 2027.08.01
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont 7621 Pécs,
Papnövelde u. 22.
0 143/2017. 2027.08.01
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 1061 Budapest,
Liszt Ferenc tér 8.
0 157/2017. 2027.11.10
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 2100 Gödöllő,
Práter Károly utca 1.
0
155/1017. Lejárt: 2022.10.09
Nyelvtudományi Kutatóközpont 1068 Budapest,
Benczúr u. 33.
1 142/2017. 2027.08.01
Ökológiai Kutatóközpont 1113 Budapest,
Karolina út 29
1
141/2017. 2027.08.01
Pannon Egyetem 8200 Veszprém,
Egyetem u. 10.
1
167/2021 2026.09.15
Pécsi Tudományegyetem 7622 Pécs,
Vasvári Pál utca 4.
0
160/2019. 2024.06.24
Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet 1053 Budapest,
Reáltanoda u. 13-05.
13
134/2017. 2027.08.01
Semmelweis Egyetem 1085 Budapest,
Üllői út 26.
0
153/2017. Lejárt: 2022.11.15
Syreon Kutatóintézet Kft. 1142 Budapest,
Mexikói út 65/A.
0 158/2017. Lejárt: 2022.11.25
Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet 1111 Budapest,
Kende u. 13-17.
  135/2017. 2027.08.01
Széchenyi István Egyetem 9026 Győr,
Egyetem tér 1.
0
168/2021 2026.09.14
Szegedi Biológiai Kutatóközpont 6726 Szeged,
Temesvári krt. 62.
0
136/2017. Lejárt: 2022.08.01
Szegedi Tudományegyetem 6720 Szeged,
Dugonics tér 13.
18
152/2017. 2027.10.11
Támogatott Kutatócsoportok Irodája 1051 Budapest,
Nádor u. 7.
14
140/2017. 2027.08.01
Tan Kapuja Buddhista Főiskola 1098 Budapest,
Börzsönyi utca 11.
0 154/2017. 2027.11.15
Társadalomtudományi Kutatóközpont 1097 Budapest,
Tóth Kálmán utca 4.
1
137/2017. 2027.08.01
Természettudományi Kutatóközpont 1117 Budapest,
Magyar Tudósok körútja 2.
0
138/2017. 2027.08.01
Wiegner Fizikai Kutatóközpont 1021 Budapest,
Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
  139/2017. 2027.08.01

Utolsó módosítás: 2023. január 13.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?