Ön itt áll: A HivatalrólA HivatalrólSzervezeti felépítésAdatvédelmi tisztviselő
Adatvédelmi tisztviselő
2019. április 01.
Módosítás: 2024. január 12.
Olvasási idő: 3 perc
Az NKFI Hivatal az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 25/L.–25/N. §-ai és az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet – GDPR) 37–39. cikkei alapján adatvédelmi tisztviselőt foglalkoztat.

Az adatvédelmi tisztviselő adatai:

 • Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Gór Csaba Gyula
 • Értesítési címe: NKFIH, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
 • Postacíme: 1438 Budapest, Pf. 438
 • Telefonszáma: +36 20 480 4365
 • E-mail-címe: adatvedelmitisztviselo@nkfih.gov.hu

Az adatvédelmi tisztviselő tevékenysége:

Az adatvédelmi tisztviselő közreműködik az NKFI Hivatal mint adatkezelő, illetve adatfeldolgozó működésével kapcsolatos adatkezelési és adatvédelmi feladatok ellátásában. Az adatvédelmi tisztviselő folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírások, valamint az adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó elvek érvényesítését, elősegíti az érintetteket megillető jogok gyakorlását, kivizsgálja az érintettek panaszait, és kezdeményezi az adatkezelőnél, illetve az adatfeldolgozónál a panasz orvoslásához szükséges intézkedések megtételét. Az adatvédelmi tisztviselő e feladatkörei ellátásában az NKFI Hivatal elnökének közvetlen irányítása alatt áll.

Az adatvédelmi tisztviselő feladatai különösen:

 1. A személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírásokról naprakész tájékoztatást nyújt, és tanácsot ad érvényesítésük módjával kapcsolatban az NKFI Hivatal munkatársainak, valamint az adatkezelési műveletek végzésében közreműködő személyeknek.
 2. Folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírások, így különösen a jogszabályok és a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok érvényesítését, illetve ennek keretében az egyes adatkezelési műveletekhez kapcsolódó egyértelmű feladatmeghatározás, az adatkezelési műveletekben közreműködő foglalkoztatottak adatvédelmi ismereteinek bővítése és tudatosságnövelése, valamint a rendszeres időközönként lefolytatandó vizsgálatok megvalósulását.
 3. Elősegíti az érintetteket megillető jogok gyakorlását, így különösen kivizsgálja az érintettek panaszait, és kezdeményezi az adatkezelőnél, illetve az adatfeldolgozónál a panasz orvoslásához szükséges intézkedések megtételét.
 4. Szakmai tanácsadással elősegíti és figyelemmel kíséri az adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatását.
 5. Együttműködik az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos eljárások lefolytatására jogosult szervekkel és személyekkel, így különösen kapcsolatot tart a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal az előzetes konzultáció és a Hatóság által lefolytatott eljárások elősegítése érdekében.
 6. Közreműködik a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat megalkotásában.

Az NKFI Hivatal hatályos adatkezelési tájékoztatói:

Utolsó módosítás: 2024. január 12.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?