Ön itt áll: A HivatalrólA HivatalrólÁllásajánlatokAktuális állásajánlatok
Pályázati felhívás Tudományos és technológiai (TéT) szakdiplomata munkakör betöltésére (Moszkva)
2021. július 08.
Módosítás: 2022. december 21.
Olvasási idő: 6 perc
A Külgazdasági és Külügyminisztérium a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján pályázatot hirdet Tudományos és Technológiai (TéT) szakdiplomata munkakör betöltésére Magyarország moszkvai nagykövetségén.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű várhatóan 4 év –ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, KKM - Magyarország Nagykövetsége, Moszkva.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A szakdiplomaták jogállására (jogok és kötelezettségek), a díjazás megállapítására és az egyéb juttatásokra elsősorban a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvényt (a továbbiakban: Külszolgálati törvény) és annak végrehajtási rendeleteit, valamint háttérjogszabályként a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényt és annak végrehajtási rendeleteit, a tudományos és technológiai szakdiplomatákkal kapcsolatos feladatokról szóló 10/2016. (VI. 8.) KKM utasítást, illetve a Külgazdasági és Külügyminisztérium vonatkozó közjogi szervezetszabályozó eszközeiben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

Ellátandó feladatok:

A TéT szakdiplomata a Külgazdasági és Külügyminisztérium kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkárának felügyelete és – az NKFI Hivatal közreműködésével – az ITM iránymutatása alapján, Magyarország moszkvai nagykövetsége vezetőjének irányítása mellett az alábbi feladatokat látja el:

 • a szakterülethez kapcsolódó kétoldalú egyezmények, megállapodások előkészítése szorosan együttműködve az egyezményekért felelős hazai kormányzati intézményekkel, TéT együttműködések esetén különösen az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, valamint az NKFI Hivatallal;
 • a fontosabb szakmai delegációs látogatások előkészítése, lebonyolítása és értékelése, valamint a Kormány által a fogadó országba küldött KFI szakértők/tanácsadók tevékenységének támogatása;
 • kétoldalú tudományos kapcsolatok erősítése, a felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek (kutatóhelyek) kétoldalú tudományos együttműködéseinek támogatása;
 • a fogadó ország tudományos, kutatási és műszaki helyzetének és fejlődésének figyelemmel kísérése, elemzése, valamint ezzel kapcsolatosan a magyarországi felügyeleti szervek részére történő tájékoztatók/összefoglalók megküldése.
 • a felsőoktatási intézmények és a vállalkozások innovációs klasztereiben megvalósuló bilaterális együttműködések, a szakmai tudás üzleti potenciállá, majd tényleges gazdasági eredménnyé alakításának elősegítése;
 • az innováció- és technológia-transzfer támogatása, külföldi kutatás-intenzív és high-tech ipari befektetők vonzása Magyarországra a stratégiai partnerek felkutatásával, valamint a bevezetendő technológiák azonosításával;
 • potenciális külföldi befektetők felkutatása a Magyarországon megvalósuló beruházások korai szakaszának támogatása érdekében;
 • Magyarország tudományos KFI eredményeinek népszerűsítése a fogadó államban.
 • A fentieken túl a tudományos és technológiai szakdiplomatákkal kapcsolatos feladatokról szóló 10/2016. (VI. 8.) KKM utasításban foglalt feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 58. § (2) bekezdésére tekintettel a külszolgálati munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: Nemzetközi kapcsolatok, diplomáciai feladatok-, külügyi feladatkör ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) A jogállásra, a díjazás (deviza-illetmény – választás szerint EUR, USD, HUF – és átalány-költségtérítés) megállapítására és az esetleges egyéb juttatásokra a belföldi felkészülés ideje alatt (felkészülő kormánytisztviselőként) a Kit., valamint a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.), különösen annak 11. §-a, továbbá a tartós külszolgálat ideje alatt, kihelyezett kormánytisztviselőként a tartós külszolgálatra kihelyezett közszolgálati tisztviselők jogaira és kötelezettségére, valamint díjazásuk és az egyéb juttatásaik megállapítására a Külszoltv. és annak végrehajtási rendeletei, a kormánytisztviselői jogállás (kormányzati szolgálati jogviszonya) tekintetében – a Külszoltv. által nem szabályozott kérdésekben – a Kit. és annak végrehajtási rendeletei, továbbá a KKM egyéb belső szabályozóiban foglaltak az irányadók. az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magyar állampolgárság és nem állampolgára a fogadó államnak;
 • Magyarországi lakóhely és életvitelszerű Magyarországon tartózkodás;
 • büntetlen előélet és cselekvőképesség;
 • felsőfokú iskolai végzettség;
 • szakmai írásbeli felmérésen és szóbeli meghallgatáson való megfelelés;
 • orosz nyelvből komplex, felsőfokú (C1) típusú államilag elismert – vagy azzal egyenértékű – nyelvvizsga; tárgyalóképes szakmai nyelvismeret, és további egy nyelvből államilag elismert – vagy azzal egyenértékű – komplex, középfokú (B2) nyelvvizsga;
 • kiváló kommunikációs készség;
 • hozzájárulás a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához;
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához való hozzájárulás;
 • külszolgálatra alkalmas egészségi állapot;
 • személygépkocsi-vezetői jogosítvány és gyakorlat;
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • az angol nyelv magas szintű ismerete;
 • természettudományos, műszaki vagy közgazdász felsőfokú végzettség;
 • tudományos fokozat;
 • nemzetközi TéT együttműködési tapasztalat;
 • KFI területen szerzett gyakorlat;
 • ipari vagy vállalkozási innovációs tapasztalat;
 • tartós külszolgálati tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • pályázati adatlap;
 • részletes szakmai önéletrajz;
 • rövid (maximum egy gépelt A4-es oldal) pályázati motivációs levél – miért tartja vonzónak a TéT attaséi pályát, milyen elképzelései vannak erről a munkáról;
 • az egyetemi végzettséget igazoló oklevél másolata;
 • nyelvismeretet igazoló okmányok másolata;
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 • személygépkocsi-vezetői jogosítvány másolata;
 • referenciaszemélyek (max. három) megjelölése és legalább az egyiktől írásos ajánlás;
 • írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó megismerte a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvényben és annak végrehajtási rendeleteiben foglaltakat, valamint a pályázó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, illetve azoknak a Külgazdasági és Külügyminisztérium, az ITM, valamint az NKFI Hivatal

A munkakör betölthetőségének időpontja:A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 15.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton KKM - MOSZKVA TéT részére a TeTpalyazat@mfa.gov.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Sikeres szakmai pályázatot követően a kihelyezést nemzetbiztonsági ellenőrzés előzi meg. Az ezen való megfelelés a kihelyezés előfeltétele. A beküldött pályázatokat, illetve az abban foglalt adatokat a KKM, az ITM illetve az NKFI Hivatal az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján kezeli. A benyújtott és kiválasztásra nem került pályázati anyagok az elbírálásra előírt határidőt követő 15 munkanapon belül törlésre/megsemmisítésre kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.kormany.hu - 2021. július 6.
 • www.culture.hu - 2021. július 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör betöltésére kiírt pályázatot a KKM, az ITM és az NKFI Hivatal együttesen hirdeti meg. A sikeres pályázati eljárást és kiválasztást követően a KKM belföldi állományba történő felvételre, belépésre és a felkészülés megkezdésére a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása után, a kockázatmentes biztonsági szakvélemény kiállítását követően kerülhet sor. Sikeres pályázati eljárást és kiválasztást követően a jelentkező köteles a Külgazdasági és Külügyminisztérium által megszervezett belföldi felkészítésen részt venni és a munkakör ellátásához szükséges külügyi szakmai alapvizsgát eredményesen letenni. A tartós külszolgálatra történő kihelyezés feltétele a felkészülést követően, a munkakörre előírt kötelező vizsgák és képzések sikeres teljesítése, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat által kiállított orvosi alkalmassági igazolás bemutatása. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Külszolgálati törvény 16. § (4) bekezdése alapján a kihelyező vezető a meghirdetésre kerülő tartós külszolgálati álláshelyek betöltésének feltételeként –a kihelyezést megelőzően – a kötelező foglalkozás egészségügyi (orvosi) alkalmassági vizsgálat keretében a pszichológiai alkalmasságot is megállapítja a tartós külszolgálati kihelyezés feltételeként.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://tdf.kormany.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. július 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Utolsó módosítás: 2022. december 21.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?