Ön itt áll: A HivatalrólA HivatalrólÁllásajánlatokAktuális állásajánlatok
Pályázati felhívás Tudományos és technológiai (TéT) szakdiplomata munkakör betöltésére (San Francisco)
2022. december 21.
Módosítás: 2023. március 29.
Olvasási idő: 9 perc

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (a továbbiakban: KIM), mint szakminisztérium és a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) – a kormányzati tudománypolitikáért és annak koordinációjáért, valamint a tudománydiplomáciáért való ágazati kormányzati felelősségi körükben eljárva - közös pályázatot hirdet tudományos és technológiai szakdiplomata (”TéT attasé”), konzul beosztott diplomata külszolgálati munkakör betöltésére a következő állomáshelyen: Magyarország Főkonzulátusa Los Angeles, munkavégzés helye: Magyarország Alkonzulátusa San Francisco (Egyesült Amerikai Államok)

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.), valamint a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban Külszoltv.) szerinti kormányzati szolgálati jogviszony: határozott idejű, a tartós külszolgálati kihelyezést megelőző felkészülés, valamint – eredményes felkészülés esetén a tartós külszolgálat időtartamára (legfeljebb, várhatóan 4 évig) tartó kormányzati szolgálati jogviszony (tartós külszolgálat idejére) a Külgazdasági és Külügyminisztérium állományában.

Munkaidő: teljes munkaidő (heti 40 óra).

A kormányzati szolgálati jogviszonyra, a tartós külszolgálatra, valamint a szakdiplomaták jogállására (jogok és kötelezettségek), a díjazás megállapítására és az egyéb juttatásokra elsősorban a Külszoltv.-t és annak végrehajtási rendeleteit, ide értve különösen a szakdiplomata-álláshelyek létesítésére, valamint a szakdiplomata felkészítésére és szakmai irányítására vonatkozó részletes szabályokról szóló 239/2017. (VIII.18.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: 239/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet), valamint a kormányzati szolgálati jogviszonyra vonatkozó – háttérjogszabályként a Kit.-t és annak végrehajtási rendeleteit, továbbá a tudományos és technológiai szakdiplomatákkal kapcsolatos feladatokról szóló 10/2016. (VI. 8.) KKM utasítást (a továbbiakban: 10/2016. (VI.8) KKM utasítás), illetve a Külgazdasági és Külügyminisztérium vonatkozó egyéb közjogi szervezetszabályozó eszközeiben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

Ellátandó munkaköri feladatok összefoglaló meghatározása:

A tudományos és technológiai szakdiplomata a KIM, mint szakminisztérium általános szakmai irányítása, a KKM képzésekért, ösztöndíjprogramokért és tudománydiplomáciáért felelős helyettes államtitkárának közvetlen szakmai felügyelete, valamint Magyarország Los Angeles-i Főkonzulátusa vezetőjének közvetlen irányítása mellett – a külszolgálati munkakörében – tekintettel a Külszoltv.-re elsődlegesen az alábbi feladatokat látja el:

 • a szakterülethez kapcsolódó kétoldalú egyezmények, megállapodások előkészítése szorosan együttműködve az egyezményekért felelős hazai kormányzati intézményekkel, tudományos és technológiai (TéT) együttműködések esetén különösen a Kulturális és Innovációs Minisztériummal, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal (a továbbiakban: NKFI Hivatal);
 • a fontosabb szakmai delegációs látogatások előkészítése, lebonyolítása és értékelése, valamint a Kormány által a fogadó országba küldött kutatás-fejlesztési és innovációs (KFI) szakértők/tanácsadók tevékenységének támogatása;
 • kétoldalú tudományos kapcsolatok erősítése, a felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek (kutatóhelyek) kétoldalú tudományos együttműködéseinek támogatása és elősegítése;
 • a fogadó ország tudományos, kutatási és műszaki helyzetének és fejlődésének figyelemmel kísérése, elemzése, valamint ezzel kapcsolatosan a magyarországi felügyeleti szervek részére történő tájékoztatók/összefoglalók megküldése.
 • a felsőoktatási intézmények és a vállalkozások innovációs klasztereiben megvalósuló bilaterális együttműködések, a szakmai tudás üzleti potenciállá, majd tényleges gazdasági eredménnyé alakításának elősegítése;
 • az innováció- és technológia-transzfer támogatása, külföldi kutatás-intenzív és high-tech ipari befektetők vonzása Magyarországra a stratégiai partnerek felkutatásával, valamint a bevezetendő technológiák azonosításával;
 • potenciális külföldi befektetők felkutatása a Magyarországon megvalósuló beruházások korai szakaszának támogatása érdekében;
 • Magyarország tudományos KFI eredményeinek népszerűsítése a fogadó államban.
 • A fentieken túl a 10/2016. (VI. 8.) KKM utasításban foglalt, illetve munkakörhöz kapcsolódó egyéb feladatok ellátása.

A tudományos és technológiai szakdiplomata (TéT attasé) konzuli munkaköri feladataiban a KKM jogi és koordinációs ügyekért felelős helytettes államtitkárának szakmai felügyelete és Magyarország Los Angeles-i Főkonzulátusa külképviselet-vezetőjének irányítása mellett az alábbi feladatokat látja el:

 • a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény és annak végrehajtási rendeletei keretei között konzuli érdekvédelmi-, illetve szükségszerűen egyéb konzuli feladatok

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 239/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet alapján a szakdiplomata részt vesz a külképviselet általános diplomáciai feladatainak ellátásában, valamint végzi a KKM közigazgatási államtitkára, mint kihelyező vezető által a tartós külszolgálati munkaköri leírásában meghatározott feladatokat, amelyek tekintetében a kihelyező vezető - a külképviselet vezetője (nagykövet vagy főkonzul) útján - irányítja a szakdiplomata tevékenységét.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • nem lehet állampolgára a fogadó államnak és életvitelszerűen nem tartózkodhat a fogadó államban (létérdekei központja nem lehet a fogadó állam);
 • Magyarországi állandó lakóhely és életvitelszerű Magyarországon tartózkodás (létérdekei központja Magyarországon van);
 • büntetlen előélet;
 • cselekvőképesség;
 • angol nyelvből komplex, felsőfokú (C1) típusú államilag elismert – vagy azzal jogszabály szerint egyenértékű – általános vagy szaknyelvi nyelvvizsga;
 • további egy nyelvből államilag elismert – vagy azzal egyenértékű – komplex, középfokú (B2) általános vagy szaknyelvi nyelvvizsga;
 • tárgyalóképes szakmai nyelvismeret és aktív nyelvhasználat;
 • a munkakör betöltéséhez releváns szakterületen szerzett legalább egy éves szakmai tapasztalat vagy releváns szakmai területen fennálló kiemelkedő tudományos vagy oktatói tapasztalat;
 • kiváló kommunikációs készség magyar- és idegennyelven;
 • hozzájárulás a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához;
 • hozzájárulás a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához;
 • B kategóriás személygépkocsi-vezetői jogosítvány és aktív gépjárművezetői gyakorlat;
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek;
 • szakmai írásbeli felmérésen és szóbeli meghallgatáson való megfelelés;
 • a KKM foglalkozás egészségügyi szolgálata által megállapított, külszolgálatra alkalmas egészségügyi állapot.

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:

 • természettudományi, műszaki vagy gazdaságtudományi területen szerzett felsőfokú végzettség;
 • tudományos fokozat;
 • nemzetközi TéT együttműködési tapasztalat;
 • KFI területen szerzett gyakorlat;
 • ipari vagy vállalkozási innovációs tapasztalat;
 • külgazdasági, gazdaságdiplomáciai területen szerzett szakmai tapasztalat;
 • közigazgatási alap, közigazgatási szakvizsga vagy jogi szakvizsga megléte;
 • tartós külszolgálati tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • pályázati adatlap;
 • igazolványkép;
 • közszolgálati típusú részletes szakmai önéletrajz; (sablon letölthető: https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz sablon v1.7 KSZF.xlsx)
 • rövid (maximum egy gépelt A4-es oldal) pályázati motivációs levél – (Kitérve benne különös tekintettel, de nem kizárólag, hogy miért tartja vonzónak a TéT szakdiplomata pályát, továbbá milyen elképzelései, esetleges tervei, céljai vannak a munkával kapcsolatban);
 • felsőfokú végzettsége(i)t igazoló oklevél(ei) másolata(i);
 • nyelvismeretet igazoló okmányai másolata (nyelvvizsga vagy külföldön szerzett végzettség);
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 • személygépkocsi-vezetői engedély (jogosítvány) másolata;
 • referenciaszemélyek (max. három) megjelölése és legalább az egyiktől írásos ajánlás;
 • írásbeli nyilatkozata, amely tartalmazza azt, hogy Ön, mint pályázó megismerte a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvényben és annak végrehajtási rendeleteiben foglaltakat, valamint az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.), azaz a GDPR rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján hozzájárul a megadott személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, illetve azoknak a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Kulturális és Innovációs Minisztérium, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázati eljárás lefolytatásában és elbírálásában részt vevő munkatársai részéről történő megismeréséhez, továbbá amelyben Ön – eredményes kiválasztás esetén – vállalja a nemzetbiztonsági ellenőrzés, valamint a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a külföldön szerzett felsőfokú végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányt csak a honosítást igazoló dokumentummal együtt tudunk befogadni.

A pályázat benyújtásának határideje, a pályázat benyújtásának módja és elbírálásának rendje:

A pályázat beadásának / megküldésének határideje: 2023. január 31.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a határidő jogvesztő!

A pályázatot benyújtani a Külgazdasági és Külügyminisztérium Külügyi Humánerőforrás-gazdálkodási és Oktatási Rendszere (KHOR) ún. külső, nyilvános pályázati felületén (https://palyazat.mfa.gov.hu) lehet nyílt pályázati kiírás keretében.

A nyílt pályázat a KHOR felületen történő ügyfélkapus regisztrációt követően, a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatás segítségével az ügyfélkapus felhasználónévvel és jelszóval a nyílt internetről bármely ügyfélkapuval rendelkező magyar állampolgár által elérhető https://palyazat.mfa.gov.hu címen lehet, amely kizárólag Chrome vagy Firefox böngésző használatával működik rendeltetésszerűen.

Az érvényes pályázathoz szükséges, fent jelölt dokumentumokat a KHOR rendszerben a jelentkezési adatlap alján található, megfelelő felületre kell feltölteni. Az igazolványkép és a diplomák és egyéb végzettségek kivételével, minden további kötelezően benyújtandó dokumentumot az egyéb közölnivaló felület alá szükséges feltölteni.
Maximális feltölthető fájlméret fájlonként: 102.4 MB.

Az esetleges technikai jellegű kéréseket kérjük, a KHORPalyazat@mfa.gov.hu e-mail címre szíveskedjenek jelezni.

A jelentkezők pályázati anyagait a KKM, a KIM és az NKFI Hivatal közösen értékeli.

Összhangban a 10/2016. (VI. 8.) KKM utasításban foglaltakkal a követelményeknek megfelelő pályázatot benyújtók a KKM, a KIM és az NKFI Hivatal által szervezett szakmai írásbeli felmérésen, illetve szóbeli meghallgatáson vesznek részt. Ezek időpontjáról a jelentkezők várhatóan 2023. február 24-ig e-mailben kapnak tájékoztatást.

A felmérés és a meghallgatás eredményéről az elbírálásra előírt határidőt követő 8 munkanapon belül csak az eredményesen pályázó kap értesítést a pályázati anyagban megadott elektronikus elérhetőségre.

A pályázat elbírálása és az azzal kapcsolatos döntés várható időpontja: 2023. április

A beküldött pályázatokat, illetve az abban foglalt adatokat a KKM, a KIM illetve az NKFI Hivatal az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján kezeli.

Egyéb információk:

A külszolgálati munkakör betöltésére kiírt pályázatot a KKM, a KIM és az NKFI Hivatal együttesen hirdeti meg. A munkakör betöltése kapcsán az együttes döntéshozó a KIM és a KKM felsővezetése.

A sikeres pályázati eljárást és kiválasztást követően a KKM-nek tartós külszolgálati kihelyezést megelőző, ún. felkészülési állományba történő felvételre, belépésre, azaz a kormánytisztviselői kinevezésre és a Külszoltv. szerinti felkészülés megkezdésére kizárólag a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény előírásai alapján az Alkotmányvédelmi Hivatal, mint az ellenőrzés lefolytatására jogosult polgári nemzetbiztonsági szolgálat által lefolytatott nemzetbiztonsági ellenőrzés lezárta után és a kockázatmentes biztonsági szakvélemény kiállítását követően kerülhet sor. E jogszabályi előírás hiányában a kiválasztásra vonatkozó döntés nem kerül fenntartásra.

Sikeres pályázati eljárást és kiválasztást követően a jelentkező köteles a vonatkozó jogszabályi előírások, különösen a Külszoltv. és annak végrehajtási rendeletei szerinti, valamint a KKM közigazgatási államtitkára, mint kihelyező vezető által meghatározott felkészülési követelményeket és kötelezettségeket teljesíteni, a KKM által megszervezett belföldi külszolgálati felkészítésen, továbbá a KIM által biztosított szakmai felkészítésén részt venni, valamint a munkakör ellátásához szükséges képzési, illetve továbbképzési kötelezettségeket, ide értve különösen a diplomata típusú külügyi szakmai alapvizsgát eredményesen teljesíteni.

A tartós külszolgálatra történő kihelyezés feltétele a felkészülést követően, a munkakörre előírt kötelező vizsgák és képzések sikeres teljesítése, a KKM foglalkozás-egészségügyi szolgálata által kiállított egészségügyi alkalmassági minősítés megszerzése. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Külszoltv. 16. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a kihelyező szervnél működő foglalkozás-egészségügyi szolgálat által végzett, a kihelyezett és a külképviselet által foglalkoztatott házastárs alkalmassági vizsgálatának és a kihelyezett hozzátartozójának alkalmassági vizsgálatának, valamint a felülvizsgálat rendjének részletes szabályairól szóló 12/2022. (X. 10.) KKM rendelet a kihelyezést megelőzően – a kötelező foglalkozás egészségügyi (orvosi) alkalmassági vizsgálat mellett pszichológiai felmérő vizsgálat lefolytatását is előírhatja.

A KKM és a KIM jelen pályázati eljárástól, annak lefolytatásától függetlenül fenntartja a jogot, hogy az álláshely betöltéséről más módon gondoskodjon.

A külszolgálat várható kezdő időpontja: 2023. III. negyedév

A pályázati felhívás letölthető: Pályázati felhívás Tudományos és technológiai (TéT) szakdiplomata munkakör betöltésére (San Francisco) PDF (275 KB)

Kulturális és Innovációs Minisztérium
Innovációért Felelős Helyettes Államtitkárság

Külgazdasági és Külügyminisztérium
Képzésekért, Ösztöndíjprogramokért és Tudománydiplomáciáért Felelős Helyettes Államtitkárság

Utolsó módosítás: 2023. március 29.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?