Ön itt áll: A HivatalrólA HivatalrólKözérdekű adatokNyilvántartások
Doknet
Doknet
2016. február 01.
Módosítás: 2018. november 14.
Olvasási idő: 2 perc
Nyilvántartás neve:
Doknet
Formátuma:
elektronikus
Adatkezelés célja:
a Hivatal iktatási és dokumentumkezelési folyamatainak dokumentálása, adatainak nyilvántartása
Adatkezelés jogalapja:
a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről;
18/2015. (X. 9.) NKFIH utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Egyedi iratkezelési szabályzatáról
Adatkezelésre-adatfeldolgozásra jogosult személy:
az NKFI Hivatal összes munkatársa, szervezeti egységre valamint személyre és iratra szabott jogosultság alapján.
Adatok köre:
az NKFI Hivatal szervezeti egységeinél keletkező, oda érkező vagy onnan kimenő valamennyi nyílt iratra, azok papíralapú és elektronikus kezelésére, illetve valamennyi ügyvitelben érintett alkalmazottjára.
Adatkezelés időtartama:
az egyedi iratkezelési szabályzatban az irattárazásra, a levéltárazásra, megőrzési időre vonatkozó szabályzatok szerint.
Érintettek köre:
az NKFI Hivatal szervezeti egységeinél keletkező, oda érkező vagy onnan kimenő valamennyi nyílt iratra, azok papíralapú és elektronikus kezelésére, illetve valamennyi ügyvitelben érintett alkalmazottjára.
Adatok forrása:?
az NKFI Hivatal szervezeti egységeinél keletkező, oda érkező vagy onnan kimenő valamennyi nyílt irata
Adatok megismerésére jogosultak köre:
az NKFI Hivatal összes munkatársa, szervezeti egységre valamint személyre és iratra szabott jogosultság alapján.
Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
Az Infotv. 14-21. §
Érintett jogorvoslati lehetőségei:
Az Infotv. 22-23. §, valamint az 52. §

 

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről 

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 35/A. §-a (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről a Kormány a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya
1. § (1)1 E rendelet hatálya a közfeladatot ellátó szervekre és - a (2) bekezdésben foglalt korlátozással - azok irattári anyagára terjed ki. E rendelet határozza meg a közfeladatot ellátó szervekhez beérkező és az ott keletkezett papír alapú és elektronikus köziratok (a továbbiakban: irat) kezelésének egységes követelményeit, továbbá a központi államigazgatási szervek, az önkormányzati hivatalok és az önkormányzati társulások iratkezelési szabályzatai végrehajtásának ellenőrzési rendjét.
(2) E rendelet rendelkezéseit a minősített iratokra és azok kezelési rendjére külön jogszabályban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

Utolsó módosítás: 2018. november 14.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?