Ön itt áll: PályázóknakInnovációs ökoszisztémaIPCEI projektIPCEI felhívások
IPCEI Mikroelektronika
IPCEI Mikroelektronika
2021. július 05.
Módosítás: 2022. április 05.
Olvasási idő: 15 perc
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett az IPCEI Mikroelektronika területén Magyarország részt vett a második hullám tárgyalásain.

A Minisztérium kiemelt célja, hogy Magyarország minden tématerületen rendelkezzen nyertes pályázattal és hazánk képviseltetve legyenek a közös európai projektekben ezeken a létfontosságú területeken. Közel 1 év előkészítő munka után végül 2021 nyarán az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal közreműködésével meghirdette a felhívást az IPCEI minden tématerületén. Az augusztusi határidejű felhívásra végül 3 cég 5 projektjavaslatot nyújtott be az előzetes kérelem fázisában, amelyekből 1 került elfogadásra, amelynek az Innovációs és Technológiai Minisztérium benyújtott prenotifikációra az Európai Bizottsághoz felkészítése folyamatban van.

IPCEI Mikroelektronika

A mikrochip iránti megnövekedett fogyasztói kereslet ellátási zavart okozott adott ipari szegmensekben. Ez különösen érzékelhető volt a pandémia válság során, az értékláncok megszakadása, például az autóiparban, komoly mikroelektronikai kínálati hiányokat eredményezett. Számos oka van az ellátási anomáliáknak, a megnövekedett kereslet a háztartási-, illetve szórakoztató elektronikai cikkek iránt is egy magyarázó tényező, sőt az okok között említendő az is, hogy az érintett értéklánc szereplők nem adták le időben a rendeléseiket.

E rövidtávú okok mellett érdemes kitekinteni a közeljövőre, amikor az Ipar 4.0, a digitalizáció, az IoT technológiák és 5G rendszerek robbanásszerű elterjedése a prognózis, amihez a mikroelektronikai ipar ugrásszerű fejlesztésére van szükség, hogy kiszolgálja e fogyasztói igényeket. Mindezek érdekében Európa országai célzott erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy elősegítsék az ipari, piaci szereplők fejlesztéseit a tudományos és technológiai fejlődés eredményeinek ipari méretű piaci alkalmazására/implementálására, annak érdekében, hogy fenntartható, hatékony és környezetbarát ellátási biztonságot nyújtsanak polgáraik számára.

Az Európai Bizottság Digitális Iránytű elnevezésű stratégiájának egyik célterülete a félvezetők európai gyártására vonatkozik, ami 2030-ra 20%-os globális részesedés elérését tűzte ki célul. Nem csupán a gyártás, de a tervezés terén is van még fejlődési lehetőség az Európai Unió előtt; e tevékenységeket mintegy 80%-ban az USA végzi. Biztató a trend, hogy a félvezetőgyártás ösztönzésével kapcsolatos nyilatkozathoz már 22 tagállam csatlakozott.

Ezért az Európai Bizottság, a belső piaci biztos javaslatára, 2014 után újból meghirdeti az IPCEI Microelectronics-hoz való csatlakozás lehetőségét minden tagállam részére.

Ez a felhívás olyan, a mikroelektronika területén működő gazdasági társaságok azonosítására irányul, amelyek a mikroelektronikai innovációs partnerség (IPCEI on Microelectronics) keretébe illeszkedő projekteket terveznek megvalósítani.

Az IPCEI mikroelektronikai projekt általános célkitűzése az innovatív technológiák és komponensek kifejlesztése, valamint a mikroelektronikával kapcsolatos első ipari bevezetés létrehozása, hogy kiaknázza a mikroelektronika alaptechnológiában (Key Enabling Technology, KET) rejlő technológiai és gazdasági lehetőségeket.

A mikroelektronikával foglalkozó IPCEI célja az európai piac mikroelektronikai alkatrészekkel történő ellátottságának biztosítása és fenntarthatóságának növelése az európai ipar támogatását szolgáló megoldások integrációjának és gyártásának előmozdításával azokon a területeken, ahol Európa erősen függő helyzetben van. További cél természetesen az uniós ipar versenyképességének biztosítása a világpiacon, többek között (de nem kizárólagosan):

 1. Processzorok és chipek tervezése a mesterséges intelligencia számára
 2. Kommunikációs (5G, 6G és egyéb) és csatlakoztathatósági chipek tervezése
 3. Chipek fejlesztése és gyártása Európában
 4. Fejlett tokozás a heterogén integrációhoz
 5. Félvezető szubsztrátumok az RF és a teljesítményelektronikához

Az IPCEI Mikroelektronika II-ben való részvételre a kapcsolódó általános bizottsági közleményben (IPCEI közlemény) meghatározott feltételeken túlmenően a következő feltételek vonatkoznak:

 1. A pályázóknak részt kell venniük a Stratégiai Értéklánc (Strategic Value Chains – SVC - mikroelektronikában (a termék előállításához szükséges alapanyagoktól az újrahasznosításig)
 2. A magyar gazdasági társaság által javasolt projekteket Magyarország területén kell végrehajtani. Kutatás-fejlesztés és az IPCEI keretében kifejlesztett új technológiák ipari fejlesztésének első szakasza támogatható; az első ipari fejlesztés a kísérleti üzemekről a nagyüzemi létesítményekre való áttérésre vagy az első ilyen jellegű készülékekre és berendezésekre vonatkozik, amelyek lefedik a kísérleti, s az utáni szakaszokat is. A tömegtermelés és a kereskedelmi tevékenység nem támogatható.

Az IPCEI Felhívás háttere

Támogatási keret – Jogalap

 A támogatás uniós jogalapja az Európai Bizottság jóváhagyó határozata.

Az IPCEI (Important Projects of Common European Interest) egy speciális eszköz (támogatási jogcím) az európai közérdeket képviselő, uniós transznacionális együttműködésen alapuló stratégiai jelentőségű projekteknek az uniós állami támogatási szabályokkal összhangban történő nemzetállami finanszírozásához.

Röviden, az IPCEI projektek támogatásár a hazai költségvetésből kerül sor, de azt előzetesen engedélyeztetni kell az Európai Bizottsággal. Ez a támogatási jogcím adott esetben emelt szintű támogatási intenzitást tesz lehetővé, mivel a projektek akár a finanszírozási hiány 100%-áig támogathatók.

Az Európai Bizottság által meghatározott öt jövő technológiáiba szánt befektetési program (Akkumulátor, Mikroelektronika, Hidrogén, Felhő, Egészségipar) célja, hogy hosszú távon biztosítsa a gazdasági és társadalmi innovációba történő befektetést, hogy Magyarország és az Európai Unió megszilárdítsa és fejlessze pozícióit a stratégiai értékláncok mentén, összhangban az energetikai és ökológiai átállás és az értékláncok ellenálló képességének követelményeivel.

Az IPCEI célja, hogy olyan jelentős és nagyméretű, ágazatokon és tagállamokon átívelő és komoly innovációval bíró, stratégiai jelentőségű projekteket támogasson, amelyek európai szinten jelentős tudományos, társadalmi gazdasági kihívásokra adnak válaszokat. Tekintettel arra, hogy a projekt fokozott technológiai és pénzügyi kockázatai miatt más keretek között nem lennének megoldhatóak, ezért együttes, összehangolt erőfeszítéseket, valamint transznacionális köz- és magánberuházásokat igényelnek több tagállam részéről.

Az IPCEI közlemény alapján (HL 2014.06.20., C188/4) a támogathatóság előfeltételei az alábbiak:

 • A projektcélok és végrehajtási feltételek − beleértve annak résztvevőit és finanszírozását is − tekintetében pontosan definiált önálló projekt, vagy olyan integrált projekt, amely azonos célt szolgáló, szerkezetében és munkaprogramjában hasonló és egymást kiegészítő koherens projektek összessége;
 • A projekt egyértelmű és azonosítható módon hozzájárul egy vagy több uniós célkitűzéshez, alapvető jelentőséggel bír az Európai Kutatási Térség, az éghajlat- és energiapolitika 2030-ra szóló kerete, a transzeurópai közlekedési és energiahálózatok, valamint a kiemelt uniós kezdeményezések és stratégiák szempontjából, illetve jelentős hatást gyakorol az Unió versenyképességére és a fenntartható növekedésre;
 • A projekt európai stratégiai értékláncként közös európai érdekeket szolgál;
 • A projekt több tagállam részvételével valósul meg, és a projekthez a kedvezményezett társfinanszírozást nyújt;
 • A projekt előnyei nem csupán a finanszírozó tagállamokban, hanem az Unió jelentős részében jelentkeznek;
 • A projekt hatásai a finanszírozó vállalatokon is túlmutatnak (tovagyűrűző hatások): konkrétan azonosítható hasznuk/ előnyeik nemcsak az adott szektorban, de az európai gazdaság, illetve társadalom szélesebb körében is hasznosulnak;
 • A projekt megfelel az EU környezetvédelmi, energiabiztonsági és belső piaci előírásainak;
 • A K+F+I projekteknek jelentős horderejű innovációt kell képviselniük, vagy a K+F+I tekintetében lényeges hozzáadott értéket kell biztosítaniuk;
 • A környezetvédelmi, energiaügyi és közlekedési projekteteknek jelentős mértékben hozzá kell járulniuk a belső piachoz.
 • Nem előfeltétel, de pozitívumot jelent az elbírálás során, ha
  • a projekt minél szélesebb körben teszi lehetővé a tagállamok csatlakozását, a partnerek több szektort, típust, cégméretet, stb. képviselnek;
  • a projekt tervezésébe a Bizottságot, vagy az általa felhatalmazott más szervet (pl. Európai Beruházási Bank) bevonják;
  • A projekt irányítási struktúrájának kialakításába a Bizottságot, illetve a tagállamokat bevonják;

Az előzetes kérelem és a kérelem összeállítása és benyújtása

Minden projekthez egy előzetes kérelmet, illetve később egy kérelmet kell benyújtani.
Az előzetes kérelem elbírálásához csak a projektötlet 1-2 oldalas bemutatójára van szükség, ami tartalmazza:

 • a pályázó adatait, az iparágát és a tevékenységi körét;
 • az 5 tématerület közül, melyikre nyújtja be a jelentkezését;
 • a piaci hiányosságot és problémafelvetést;
 • az általa kínált megoldást
 • a projekt határokon átnyúló elemeit és európai jelentőségét

Az előzetes kérelem célja az előszűrés, hogy a magyarországi gazdasági társaságok számára ismeretlen IPCEI konstrukcióknál csak az IPCEI kereteibe tartozó projektek kerüljenek mélyebb elemzés alá. Amennyiben az előzetes kérelmet az ITM jóváhagyja, a cég köteles benyújtani a kérelmét is.

A kérelemnek összefoglaló jellegűnek kell lennie, és a következő elemeket kell tartalmaznia:

 • A pályázó(k) bemutatása:
  • cégnév;
  • cím;
  • a szervezet típusa (nagy vállalatcsoport, közepes piaci tőkeértékű vállalat, KKV);
  • tevékenységi kör;
  • a tevékenység leírása;
  • a kapcsolattartó adatai (vezetéknév, keresztnév, beosztás, e-mail cím, telefonszám).
 • A projekt általános leírása:
  • a projekt neve;
  • a háttér, a felhasználói igények és a célpiacok bemutatása;
  • a szükséges munkakör és az alkalmazási kör bemutatása;
  • a technológia jelenlegi állása, a kérelem innovatív jellegének igazolása, azaz
  • az azonosított akadályok leküzdéséhez szükséges feladatok;
  • a projekt megvalósítás helye;
  • a projekt hozzájárulása a szakpolitikai irányokhoz;
 • a potenciális partnerek és a projekt megvalósításához mozgósított erőforrások bemutatása:
 • adott esetben a projekt partnerségi jellege;
 • az ütemterv rövid bemutatása;
 • az üzleti stratégia és egy előzetes üzleti modell rövid bemutatása;
 • a költségvetés és a finanszírozási terv bemutatása;
 • finanszírozási igény;
 • az igényelt állami támogatás ösztönző jellegének indoklása;
 • IPCEI vezető szerepre való jelentkezés indikálása, vagy csupán direkt partneri részvétel
 • a tervezett védelmi intézkedések ismertetése a projekt keretében fejlesztendő azon ismeretekre vonatkozóan, amelyek megosztását nem tervezik
 • a projekt eredményeképpen a hosszú távon tervezett kezdeményezések bemutatása, a következőkre kitérve:
  • a projekt lehetséges cégre kiható következményei;
  • a projektnek mennyiben van strukturáló szerepe a pályázó közép- és hosszú távú stratégiájában.

Az IPCEI projektek esetében a munkanyelv az angol és a magyar, így az előzetes kérelmet és a kérelmet mind angolul, mind magyarul be kell nyújtani. Az előzetes kérelmet augusztus 15-ig, elektronikus formában kell beküldeni az ITM-nek, a kérelmet pedig majd az előzetes kérelem elbírálása után szabott határidőre az ipcei@itm.gov.hu e-mail címre.
Hiányosan kitöltött kérelmek esetén, ha a megfelelő értékelés nem lehetséges, a kérelmek nem kerülnek elbírálásra, és újra be kell azokat adni.

A kérelmek jellege / várt projektek

Jelen érdeklődés kifejezésére vonatkozó felhívás lehetővé teszi, hogy az állam azonosítsa azokat a szereplőket és projekteket, amelyek a gyorsítási stratégia által prioritásként meghatározott célkitűzésekkel foglalkoznak. Olyan méretében jelentős, innovatív projekteket vár, az érettség bármely szakaszában, partnerségi formában vagy a nélkül, amelyek lehetővé teszik az értékteremtést magyar és/vagy európai szinten.

Ahhoz, hogy a hatóságok értékelni tudják a piaci szereplők által kifejezett érdeklődést, a pályázók javaslatainak a következő elvárásoknak meg kell felelniük:

 • A projektnek
  • innovatív komponenssel kell rendelkeznie a termékek, technológiai folyamatok vagy innovatív szolgáltatások hosszú távú fejlesztésének és megvalósításának biztosítása érdekében,
  • prioritásként konszolidált jellegűnek kell lennie, összekapcsolva a megoldások kínálóját és a piacot, vagy legalább fenntartható gazdasági modellt kell felmutatnia beazonosított felvevőpiacokkal;
  • tartalmaznia kell egy versenyképes, jelentős innovatív komponenssel rendelkező ipari ajánlat kidolgozását.
 • A pályázónak a projekt megvalósítást egy magyarországi telephelyen kell elvégeznie, lehetővé téve egy olyan ipari kínálat kidolgozását, amely magas fokú immunitást élvez az Európán kívüli extraterritoriális hatályú szabályozásokkal szemben, és technikailag garantálja a GDPR betartását.
 • A pályázónak partnerségben kell gondolkodnia; meg kell határozni azokat a magyar és európai partnereket, amelyek komplementer módon vagy szinergikusan részt tudnak venni az európai értékláncokba kapcsolódó IPCEI projekt során fejleszteni kívánt tevékenységekben; akadémiai szereplők esetében a projektnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy egy vagy több vállalat társ-finanszírozza; mindazonáltal szigorúan egyéni projektek bemutatására is van lehetőség.
 • Állami támogatás csak akkor nyújtható, ha a pályázó meggyőzően képes bizonyítani, hogy piaci feltételek mellett a projekt állami támogatás nélkül nem finanszírozható vagy valósítható meg. Vagyis a technikai és gazdasági kockázat figyelembevételével a pályázónak be kell mutatnia a finanszírozási hiányt, amely az állami támogatás szükségességét és megfelelőségét indokolja.
 • A pályázónak képesnek kell lennie arra, hogy bemutassa az érintett területen végzett korábbi munkáját, és bizonyítékot szolgáltasson arra vonatkozóan, hogy a projekt jelentősen eltér a "technológiai jelenlegi állásától".
 • A pályázónak be kell mutatnia azokat az intézkedéseket, amelyeket már megvalósított, vagy szándékában áll kifejleszteni annak érdekében, hogy biztosítsa a projekt keretében mozgósított, nem megosztásra szánt információk és ismeretek védelmét.
 • A képzésre (alap- vagy továbbképzésre)/kompetenciafejlesztésre vonatkozó projekteknek bizonyítaniuk kell, hogy képesek megfelelni a mikroelektronika ágazat munkaerőpiaci igényeinek.
 • A pályázó köteles teljes beruházási költségeket (CAPEX) teljesíteni Magyarországon, és köteles vállalni, hogy ezeket a beruházásokat Magyarországon megtartja.

A tömeggyártási fázisban - leszámítva az első ipari hasznosítási szakaszt -, valamint a kereskedelmi hasznosítás fázisában lévő projektek nem támogathatóak.

Az IPCEI-ben való vezetői részvételt a pályázó jelölteknek kifejezetten jelezniük kell. Az állami támogatásokra vonatkozó általános szabályoktól eltérő módon az IPCEI keretei lehetővé teszik a tagállamoknak, hogy a K+F+I költségeket az első ipari hasznosításig fedezzék, ami lehetővé teszi erős innovációs intenzitású új termékek vagy szolgáltatások kifejlesztését vagy akár egy alapjaiban innovatív gyártási folyamat bevezetését.

Azok számára, akik az IPCEI-ben is vezető szerepet szeretnének vállalni, a következők kiemelten fontosak:

 • A technikai projektnek technológiai áttörést kell jelentenie a szakterület jelenlegi legkorszerűbb állapotához képest, és olyan megoldásokat kell bemutatnia, amelyek hozzájárulnak egy magyar és/vagy európai értéklánc létrehozásához.
 • A pályázóknak a munka finanszírozása keretében terjesztési kötelezettségeket kell vállalnia: a projektnek lehetővé kell tennie, hogy a megszerzett ismeretek nagyon széles körben terjeszthetőek legyenek, függetlenül attól, hogy cím vagy szellemi tulajdonjog védi-e azokat. A terjesztésnek a projekt partneri körén túl, az Európai Unió egész területén meg kell valósulnia. Az ismeretek terjesztési mechanizmusait részletesen ismertetni kell. A cím vagy a szellemi tulajdonjog által védett eredményeket piaci feltételek mellett, tisztességes, ésszerű és hátrányos megkülönböztetéstől mentes feltételekkel kell terjeszteni.
 • A projekt a K+F-re összpontosít, és magában foglalhatja a projekt keretében kifejlesztett új technológiák első ipari hasznosításának szakaszát („az első ipari hasznosítás a kísérleti létesítmények bővítésére, vagy a maga nemében újnak minősülő berendezésre és létesítményre utal, és a tesztelési szakaszt is felölelő kísérleti stádiumot követő szakaszt foglalja magában, ám a tömegtermelést és a kereskedelmi tevékenységeket nem.”).
 • A projektnek partnerségben kell létrejönnie, továbbá be kell mutatnia az IPCEI-ben részt vevő más országok struktúráival való közös munkát. A projekteket a magyar hatóságok csak akkor finanszírozhatják, ha legalább egy másik európai uniós tagállam részt vesz benne, és ha a projekt hatóköre megfelel az IPCEI közlemény 3. pontjában foglalt kritériumoknak.

Elsősorban az IPCEI vezető pozíciójára pályázó jelöltek számára fontos hangsúlyozni, hogy ez a szerepkör, ha végül kiválasztásra kerülnek, azt is jelenti, hogy elfogadják a rájuk vonatkozó különösen jelentős korlátozásokat:

 • a partneri konzorcium szervezése, koordinálása és irányítása (a kiválasztási szakaszban referenciákat kérhetnek ezen a területen);
 • részvétel az összes tagállam összes kiválasztott vállalkozásának bevonásával, a részt vevő tagállamok felügyelete alatt zajló közös program (az ún. chapeau dokumentum) kidolgozásában;
 • egyedi kérelem összeállítása az összes részt vevő tagállam részvételével, az Európai Bizottság szolgálatai felé az értesítési eljárás részeként az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. cikk (3) bekezdés b) pontja és 108. cikke alapján történő engedélyezés érdekében;
 • az összes dokumentum benyújtása angolul (értesítés, majd jelentés).

Támogatási keret – Jogalap

A támogatás uniós jogalapja az Európai Bizottság jóváhagyó határozata.

Támogathatósági feltételek

 1. A kérelem
  • időben, elektronikus formában, az ITM e-mail címére eljuttatva: ipcei@itm.gov.hu;
  • hiánymentes, és az előírt formában kerüljön beadásra (lásd. „A kérelem összeállítása és benyújtása”).
 2. A pályázó
  • A pályázó lehet:
   • magyarországi székhelyű gazdasági társaság (beleértve a közérdekű csoportosulásokat, gazdasági csoportosulásokat, egyesületeket, ipari és kereskedelmi jellegű közintézményeket);
   • kutatóintézet;
   • egy, vagy több vállalatból és/vagy egy, vagy több kutatóintézetből álló konzorcium
  • A pályázónak hiteles, világos és azonosítható módon kapcsolódnia kell a mikroelektronika értékláncba Magyarországon, Európában.
  • Alapítás alatt álló vállalatok is támogathatóak, ebben az esetben a kérelmet a leendő tulajdonosoknak kell benyújtaniuk.
  • A pályázót nem sújthatja olyan támogatás-visszafizetési kötelezettség, amely az Európai Bizottság által hozott, jogellenesnek és összeegyeztethetetlennek ítélt támogatás visszafizettetésére irányuló, Magyarországnak címzett határozat alapján fennáll;
  • A pályázó nem minősülhet nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 18. pontja szerint;

  Azok a pályázatok, amelyek nem felelnek meg a támogathatósági feltételeknek, fellebbezési lehetőség nélkül kizárásra kerülnek a kiválasztási folyamatból.

 3. Kiválasztási eljárás és kritériumok
 4. A támogatható pályázatok értékelésre kerülnek, a legjobbak pedig kiválasztásra, az alábbi kritériumok alapján:

  • relevancia az általánosan ismert Európai Uniós célkitűzések és elvárások tekintetében;
  • társadalmi-gazdasági hatás és várható előnyök;
  • a kifejlesztett termékek vagy szolgáltatások innovatív jellege és hozzáadott értéke;
  • képesség a stratégiai autonómia megerősítésére a legkritikusabb területeken a szuverenitás és az európai versenyképesség érdekében;
  • a nemzet tudományos és technikai potenciáljának védelmével kapcsolatos kihívásokhoz való kapcsolódás;
  • a javasolt partnerségek minősége és relevanciája;
  • a bemutatott gazdasági modell, üzleti és finanszírozási terv minősége;
  • környezeti hatások, és ha van ilyen, az ökológiai szempontból várható pozitív hatások;
  • a nemzet tudományos és technikai potenciáljának védelmével kapcsolatos kihívásokhoz való kapcsolódás.

  A területi komponenssel rendelkező projektek esetében az érintett helyi közösségek bevonása és támogatása előnyt jelent az értékelés során.

  Az NKFIH a Kormánnyal szoros együttműködésben ellenőrzi a pályázatok támogathatóságát és a projektekkel kapcsolatos vizsgálatot végez a kiválasztási eljárás részeként. A regionális állami szolgáltatók szintén bevonhatók, hogy tanácsot adjanak célszerűség szempontjából, különösen az erős területi dimenzióval rendelkező projektek esetében.

  A támogatható projektek esetében a vizsgálatot a pályázatok szakértői, gazdasági, szakpolitikai, jogi és célszerűségi kritériumai szerint folytatják le, hogy a kérelmeket előszűrjék a meghallgatáshoz.

  A szakmai bíráló bizottság véleménye alapján az ITM dönt, hogy mely kérelmeket fogadja el. Ha szükséges, a pályázókat felkérhetik meghallgatásra, vagy feltehetik kérdéseiket írásban.

Titoktartás és kommunikáció

Az ITM biztosítja, hogy a felhívás keretein belül továbbított dokumentumok megfeleljenek a legszigorúbb titoktartási kötelezettségnek, és csak az ITM szakértelmének és irányításának keretein belül kerüljenek közlésre. A pályázati anyagokat szigorúbb titoktartással kell kezelni.

Az állam fenntartja a jogot, hogy szükség esetén névtelen példákkal és az üzleti titok tiszteletben tartásával tájékoztatást adjon a program általános céljaival, kihívásaival és eredményeivel kapcsolatban.

Végül, az IPCEI keretében nyújtott támogatás kedvezményezettjei átláthatósági és jelentéstételi kötelezettséggel tartoznak a Kormány és az NKFIH felé, ami a projektek utólagos értékeléséhez szükséges.

Kapcsolat és információkérés

Az ITM és az NKFIH munkatársai a pályázók rendelkezésére állnak, hogy segítsék őket kérelmeik elkészítésében.

Az adminisztratív folyamattal kapcsolatos információk (a kérelem összeállítása, online teendők, a támogatás mértéke) kapcsán kérem, keressék kollégáinkat az ipcei@itm.gov.hu központi e-mail címen, vagy az alábbi eléhertőségeken:

IPCEI projektek bizottsági értékelése a 2014-es IPCEI-közlemény, valamint a mikroelektronikai IPCEI német határozata alapján - 2021.04.14. PDF (730 KB)

Utolsó módosítás: 2022. április 05.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?