Ön itt áll:
Közérdekű adatigénylés
2018. január 23.
Módosítás: 2024. március 05.
Olvasási idő: 4 perc

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények teljesítése

Közérdekű adat igénylése


A közérdekű adat megismerésére az NKFI Hivatalnál bárki igényt nyújthat be:

 1. A közérdekű adat megismerésére a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Hivatalnál (a továbbiakban NKFI Hivatal) szóban (1077 Bp., Kéthly Anna tér 1.), illetve írásban (postai küldeményként a 1438 Budapest, Pf. 438 a címen, vagy elektronikus úton az adatvedelmitisztviselo@nkfih.gov.hu email-címen) továbbá e-Papír felületen bárki nyújthat be igényt. A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
 2. Az NKFI Hivatal a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmeket a Jogi, Beszerzési és Személyügyi Főosztály Jogi és Beszerzési Osztályán keresztül fogadja. A más szervezeti egységhez érkezett kérelmet haladéktalanul meg kell küldeni a Jogi és Beszerzési Osztálynak, továbbá a személyesen érdeklődőt a Jogi és Beszerzési Osztályhoz kell irányítani.
 3. Ha a kérelem nem az NKFI Hivatal által kezelt és tevékenységére vonatkozó vagy feladatellátása során keletkezett közérdekű adatokra irányul, akkor azt a kérelmező egyidejű értesítése mellett meg kell küldeni a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervnek vagy személynek, amennyiben e szerv/személy egyértelműen megállapítható.
 4. A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek a Jogi és Beszerzési Osztály az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 napon belül tesz eleget, ami indokolt esetben (ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése az NKFI Hivatal alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár) – az igénylő előzetes, 15 napon belüli tájékoztatása mellett – egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható.
 5. Ha a kérelem olyan adatra irányul, amelyet az NKFI Hivatal jogszabály vagy az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat alapján már közzétett, az igény teljesíthető a nyilvános forrás megjelölésével is.
 6. Az adatigénylésnek az NKFI Hivatal nem köteles eleget tenni abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban nem állt be változás. Továbbá akkor sem köteles az NKFI Hivatal eleget tenni az adatigénylésnek, ha az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.
 7. Adatigénylés teljesítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítés állapítható meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell.
 8. Amennyiben a közérdekű adatokra vonatkozó kérelem nem teljesíthető, úgy a kérelem megtagadásáról – annak indokaival, illetve a jogorvoslati lehetőségek feltüntetésével együtt – a Jogi és Beszerzési Osztály az igénylőt 15 napon belül írásban – postai úton, e-mail útján vagy ügyfélkapun keresztül – értesíti.
 9. A közérdekű adatok iránti kérelmekről, azok teljesítéséről vagy elutasításáról, valamint az elutasítás indokairól a Jogi, Beszerzési és Személyügyi Főosztály nyilvántartást vezet. Az NKFI Hivatal az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítás indokairól minden év január 31-ig tájékoztatja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (a továbbiakban: NAIH).
 10. A közérdekű adatok iránti kérelem elutasítása vagy nem megfelelő teljesítése esetén az igénylő a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat jogorvoslatért (az eljárás soron kívüli és illetékmentes), továbbá vizsgálatot kezdeményezhet a NAIH-nál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; ugyfelszolgalat@naih.hu).
 11. Az NKFI Hivatal adatvédelmi tisztviselője: dr. Gór Csaba Gyula
  Értesítési címe: NKFIH, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
  Postacíme: 1438 Budapest, Pf. 438
  Telefonszáma: +36 20 480 4365
  E-mail címe: adatvedelmitisztviselo@nkfih.gov.hu
 12. Adatlap az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban. Infotv.) 71/D. § (4) bekezdés alapján teljesítendő éves jelentéshez PDF (66KB)

Utolsó módosítás: 2024. március 05.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?