Ön itt áll: A HivatalrólSajtószobaSajtóközlemények, sajtóanyagok
Kivonat a Gazdaságorientált Agrárágazati Kutatások (GAK) pályázati felhívásából
Kivonat a Gazdaságorientált Agrárágazati Kutatások (GAK) pályázati felhívásából
2004. június 11.
Utolsó módosítás: 2019. március 20.
Olvasási idő: 12 perc

A pályázat tervezett időrendje

Meghirdetés:

2004. június 11.

Beadási határidő:

2004. augusztus 13.

Döntés:

2004. október

I.         A pályázat célkitűzései
A pályázat célja:
Korszerű, magas értéket képviselő piacképes agrár-élelmiszeripari termékek, eljárások és szolgáltatások létrehozása. Az agrárágazat termelési folyamatainak fejlesztése, termelési környezetének fenntartható módon történő felhasználását segítő kutatási-fejlesztési együttműködési programok beindítása, az agrár-élelmiszeripari ágazat termelési eszközeinek a gazdasági teljesítőképesség fokozását célzó fejlesztése a termelés innovációs feltételeinek javításában érdekelt gazdálkodó szervezetek és a hazai kutatóhelyek között kooperáció keretében.
A pályázati rendszer célkitűzéseinek indoklása:
Az új stratégiai jelentőségű gazdaságorientált agrárágazati kutatás-fejlesztéseket támogató pályázat meghirdetésére a magyar agrárágazat fenntartható fejlődésének elősegítése, valamint a megszerzett új ismeretek és tudás gyakorlati alkalmazásának biztosítása érdekében van szükség. A pályázat nemcsak az agrárkutatás-fejlesztés ösztönzését szolgálja, hanem a kutatómunkának az ágazat prioritásaira történő koncentrálását is.
 
A magyar agrárágazat piacképességének megőrzésében és javításában fontos szerep jut a koordinált kutatási-fejlesztési tevékenységnek. A tömegtermelés helyett a speciális termékminőség létrehozását és fogyasztói megjelenítését kell előtérbe helyezni. Magyarország földrajzi adottságai kedvező feltételeket biztosítanak a magas igényeket is kielégítő mezőgazdasági termeléshez, ugyanakkor az adottságok kiaknázásához szükség van a már meglévő ismeretek folyamatos bővítésére, a technológiai színvonal emelésére.
 
A pályázat nem támogatja termelő kapacitás, termelésbővítő beruházás létrehozását.
 
A pályázat során megvalósuló projektek hasznosulásának módja:
 
Új kutatás-fejlesztési eredmények alkalmazása a termékfejlesztési pálya minden szakaszában;
új élelmiszergazdasági termékek előállítása; a technológiai elemeik modernizálása; az új élelmiszer-biztonsági előírásoknak való megfelelőség biztosítása.
 

II.        A támogatás forrása és összege

A pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére a
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2 500 MFt-ot,
         saját költségvetése keretéből a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium 500 MFt-ot biztosít
 

III.      A pályázat témakörei:

 
1.                  Korszerű, magas hozzáadott értéket képviselő piacképessé váló agrár-élelmiszeripari termékek, eljárások és szolgáltatások létrehozása
 
1.1              Olyan új élelmiszerek kifejlesztésére irányuló törekvések, melyek egészségvédő szerepet töltenek be, illetve gyógyítási, gyógykezelési célokra is alkalmasak.
 
1.2              Speciális termékminőség megjelenését (különleges íz, aroma, szín, forma stb.) megalapozó gyakorlatorientált kutatások, különös tekintettel a hungarikumokra.
 
1.3              Piaci újdonságnak tekinthető, korábban csak szűk körben elterjedt élelmiszerféleségek üzemi méretű előállítását lehetővé tevő kutatások (pl. vadhús, vadon termő gyümölcsök, biotermékeknek minősülő élelmiszerek).
 
2.                  Piacképesség fokozását elősegítő K+F projektek, a termelési infrastruktúra hatékonyságának fokozása
2.1              A termésbiztonság növelésén keresztül a piac egyenletesebb ellátását (stabil minőség és mennyiség) elősegítő növény- és állattenyésztésre vonatkozó nemesítési, technológiafejlesztési tevékenységek.
2.2              A szezonális mennyiségi, minőségi és áringadozások csökkentésére irányuló nemesítési, technológiafejlesztési projektek (koraiság fokozása, érési szezon kitolása).
2.3              A termelési folyamat során jelentősebb költségmegtakarítást eredményező újítások (pl. szaporasági mutatók javítása, vemhesség korai felismerése) létrehozása és bevezetése.
2.4              Termelési hatékonyságot és ezáltal a mezőgazdasági termék árának piacképességét javító műszaki megoldások kifejlesztése.
 
3.                  A mezőgazdasági termékekre kötelezően előírt minőségi és higiéniai, illetve az állattartás során érvényesítendő törvényi szabályok hatékony teljesítését megalapozó kutatás-fejlesztés
 
3.1              Költséghatékony és megbízható minőségvizsgálati módszerek kifejlesztése.
3.2              Az élelmiszeriparban alkalmazott gyártástechnológiák (különös tekintettel annak higiéniai elemeire) magasabb szintre történő emelését megalapozó kutatások.
3.3              A növényvédőszer-használat csökkentését, kiváltását lehetővé tevő megoldások kifejlesztése (pl. biológiai védekezés, rezisztencia fokozása).
3.4              Humán-egészségügyi kockázatok csökkentése a betegségszűrési, kórmentesítési módszerek eszköztárának bővítésével.
3.5              Az állatvédelmi szempontokat szem előtt tartó tartástechnológiai korszerűsítések megalapozása.
 
4.                  Az agrárágazat termelési folyamatainak fejlesztése, termelési környezetének fenntartható módon történő, hatékony felhasználását segítő eljárások, programok
 
4.1              Mezőgazdasági melléktermékek környezetbarát hasznosításának új lehetőségei.
4.2              A biomasszának az energiatermelésben nagyobb teret biztosító alkalmazások kutatása.
4.3              Kiemelt ökológiai értékű területek mezőgazdasági hasznosítását és környezetvédelmi szempontú megóvását lehetővé tevő művelési, tartástechnológiai eljárások kidolgozása.
4.4              A tápanyagellátás során kijuttatott dózisok optimalizálását szolgáló módszerek fejlesztése és kutatása.
4.5              A kedvezőtlen adottságú földterületek nem hagyományos mezőgazdasági termeléssel történő hasznosítására irányuló kutatások, különös tekintettel az erdősítés és az aquakultúra lehetőségeire.
4.6              Alkalmazott bakterogenomikai kutatások.
 
A pályázati Űrlapon a pályázónak egyértelműen meg kell jelölnie pályázatának témakörét.
 

IV.        A pályázók köre

Belföldi székhelyű jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, (agrárvállalkozások, szövetkezetek, termelési és értékesítési szövetkezetek) és agrárkutatóhely(ek), agrárkutatási-fejlesztési tevékenységet ellátó felsőoktatási intézmény(ek) által a pályázatban foglalt feladatok megvalósítására alakított konzorciumok.
 
Agrárkutatóhelynek azok a kincstári körbe tartozó agrár-kutatóintézetek, agrárkutatási-fejlesztési tevékenységet ellátó közhasznú társaságok, gazdasági társaságok, költségvetési kutatóintézetek által alapított közhasznú társaságok, továbbá vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemélyek minősülnek, akik/amelyek tevékenységük döntő részében kutatással és fejlesztéssel foglalkoznak.
A konzorciumi tagok száma legfeljebb hat (6) lehet. Sem kutatóhely, sem vállalkozás önmagában nem pályázhat. A konzorciumnak legyen tagja legalább egy, a projekt eredményeit hasznosító vállalkozás.
EU-tagországbeli vállalkozások és kutatóhelyek is lehetnek közreműködők, de pénzügyi támogatásra pályázó csak Magyarországon bejegyzett vállalkozás, illetve intézmény lehet, külföldi résztvevő a pályázat forrásaiból támogatásban nem részesülhet.
A támogatás formája: a pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás).
 

VI.       A támogatás mértéke

 
Projektenként az igényelhető támogatás legalább:             25 millió Ft
                                                                   és legfeljebb:           100 millió Ft
A projekt megvalósításának időtartama: legfeljebb három naptári év
Ha a támogatott költségvetési szerv vagy intézménye, illetve jogi személyiségű non-profit szervezet, akkor a juttatás nem minősül állami támogatásnak.
A támogatás maximuma költségvetési szerv és jogi személyiségű non-profit szervezet esetében a projekt ráeső elszámolható összes költségének 100 %-a.
Vállalkozások esetében a támogatás a 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet mellékletének 2. pontja alapján kutatás-fejlesztési célú támogatásnak minősül.
A teljes projektre vonatkozóan a támogatások számított teljes összege - a költségvetés alrendszereiből és egyéb helyekről (pl. EU) bármilyen jogcímen elnyert kedvezményes forrásokat, támogatásokat figyelembe véve - a pályázati támogatással együtt lehetőség szerint ne haladja meg a projekt teljes költségének a visszaigényelt áfát nem tartalmazó végösszegének 80%-át.
Előleg: Indokolt esetben a szerződésteljesítés során lehetőség van több részletben történő előlegfizetésre a finanszírozás évenkénti ütemezésének figyelembe vételével. Az előleg folyósításáról a támogatási szerződésben kell rendelkezni.
 

VII.     Kizáró okok

Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban az, aki:
 
  • csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll;
  • 60 napot meghaladó, lejárt köztartozása van;
  • akinek a Kutatási és Technológiai Innovációs Alappal, illetve jogelődjével szemben 60 napot meghaladó lejárt kötelezettsége van;
  • az Alap jogelődje terhére korábban kiírt pályázatokban bármikor valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltatott;
  • korábbi támogatási szerződéseit- neki felróható okból-maradéktalanul nem teljesítette;
  • aki/amely nem rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges szakhatósági engedélyekkel.

VIII.    A pályázat benyújtásának módja és határideje

 
A pályázat kizárólag a pályázati formanyomtatványon (Űrlap) nyújtható be. Az Űrlap sem tartalmában, sem formájában nem változtatható. A pályázatot a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati űrlap, mellékletei és függeléke kitöltésével, illetve csatolásával kell benyújtani.
Az űrlap pontos és helyes kitöltéséért a pályázó felelős. A pályázati űrlapot, a nyilatkozatokat, valamint az adatlapot cégszerűen kell aláírni. A pályázat eredeti példányának minden oldalát (beleértve a szakmai és pénzügyi mellékleteket is) a projekt vezetőjének szignóval kell ellátni. A mellékleteket minden konzorciumi tagnak csatolnia kell.
 
Beadási határidő: 2004. augusztus 13.
Az űrlapokat számítógéppel kell kitölteni. Az űrlapminták a tájékoztató füzet A. mellékletében találhatók. Az űrlapok elektronikusan kitöltendő változatban (Excel-táblák és RTF-szövegek) elérhetők:
a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (röviden: KPI) honlapján
(http://www.kutatas.hu) a Pályázati Felhívások/Nemzeti Támogatások Rendszere útvonalon, és
az FVM honlapján (http://www.fvm.hu) címen.
A projektvezető az általános törvényi előírásoknak és a pályázat feltételrendszerének megfelelően összeállított projektjavaslat egy példányának (az eredeti példánynak) minden oldalát lássa el a kézjegyével. A másolatokon ne legyen kézjegy.
A projektjavaslatot kizárólag postai úton (a Magyar Posta vagy egyéb kézbesítő vállalkozások útján) kell elküldeni 1 eredeti és 3 másolati példányban (a gazdasági adatszolgáltatás mellékleteiből, illetve a függelékből elegendő 2 példány) a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (továbbiakban: Pályázatkezelő) címére:
 
Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda
1052 Budapest, Szervita tér 8.
Postai cím: 1374 Budapest,  Pf. 604
Kérjük, a borítékra írja rá a pályázat megnevezését és a témakör azonosítóját:
Gazdaságorientált Agrárágazati Kutatások Pályázat  (GAP 1 vagy GAP 2, stb.)!
A határidő betartását a postabélyegző kelte igazolja.
A pályázati űrlapokat és az Adatlap - a támogatási döntésről című űrlapot elektronikus levélben is el kell küldeni az <alap2004@kutatas.hu> elektronikus címre.
A pályázati felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató és Űrlap, ezek együtt tartalmazzák a szükséges összes feltételt.
A pályázattal kapcsolatban a következő telefonszámokon kérhető felvilágosítás
Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda
06-1-484 2800
06-1-484 2922
Partnerkeresésben tanácsadás az FVM Kutatási Osztályán
06-1-301 4153
A beadási határidő után feladott pályázatokat a pályázatkezelő KPI érdemi vizsgálat nélkül visszaküldi a pályázónak.
 
A beérkezett pályázatokat a KPI nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásba vételről levélben értesítjük a pályázót, megadva pályázatának nyilvántartási számát is. A későbbiekben a pályázattal kapcsolatos bármiféle ügyintézéskor a nyilvántartási számra kell hivatkozni.

További információ:

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Kommunikációs Főosztály
Tel.: (06 1) 484 2595
E-mail: kommunikacio@nkth.gov.hu

Utolsó módosítás: 2019. március 20.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?