Ön itt áll: A HivatalrólA HivatalrólKözérdekű adatokHatósági ügyek intézése
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
2013. július 10.
Módosítás: 2021. június 03.
Olvasási idő: 4 perc
A) Adat megnevezése

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal akkreditációs hatóságként jár el a harmadik országbeli kutatót fogadni szándékozó kutatószervezetek akkreditációs eljárásának lefolytatása során.
Kutatói vízumszabályozás a harmadik országbeli kutatóknak és új akkreditációs eljárás a fogadó kutatószervezeteknek
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
Országos
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
Az akkreditációs eljárás főszabály szerint a kutatószervezet kérelmére indul. A kérelemhez csatolni kell:
  • a 181/2007. (VII. 6.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontjába nem tartozó, kutatás-fejlesztési tevékenységet végző gazdálkodó szervezet esetén az akkreditációs kérelem benyújtását megelőző 3 pénzügyi év valamelyikére vonatkozó kutatás-fejlesztési ráfordítás arányát igazoló, független könyvvizsgáló igazolását, illetve a kutatószervezet által kiállított igazolást a teljes munkaidőben, a kutatás-fejlesztés tevékenységi körében foglalkoztatott alkalmazotti létszámára vonatkozóan.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti illetékmentességre vonatkozó feltétel esetén annak fennállásáról az ügyfélnek nyilatkozatot kell csatolnia.


4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdésében meghatározott általános tételű eljárási illetéket kell az akkreditációt kérelmező kutatószervezetnek az eljárásért fizetni, melynek összege 3 000 ft. Az illetékmentességre vonatkozóan az illetékekről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni (teljes személyes illetékmentességben részesül – többek között – a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, az alapítvány – ideértve a közalapítványt is – a közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság, a közhasznú szociális szövetkezet). Kérelemre indult eljárás esetén, az illetékekről szóló törvény 5. § (2) bekezdése szerinti illetékmentességre vonatkozó feltétel fennállásáról az ügyfélnek nyilatkoznia kell.
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Harmadik országbeli állampolgár kutató fogadása akkreditált kutatószervezetnél és a kutatószervezetek akkreditációja
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
A kérelmet a Hivatalnak címezve kell benyújtani az alábbi címre:
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1., vagy
1438 Budapest Pf. 438.
A kérelem elektronikus úton is előterjeszthető az e-Papír szolgáltatás használatával.
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

A kérelem benyújtására nézve nincsen határidő.

Az akkreditált kutatószervezet a tanúsítvány időbeli hatályának lejárta előtt 30 nappal kérheti annak megújítását.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény értelmében az ügyintézési határidő teljes eljárásban 60 nap, sommás eljárásban 8 nap. Az ügyintézési határidőbe nem számít bele – egyebek mellett – a hiányok pótlásához és a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól annak teljesítéséig terjedő idő.

A Hivatal döntése a közlésével jogerőssé válik, ellene fellebbezésnek nincs helye.


8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

181/2007. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint


9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
Nincs elektronikus program.
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Utolsó módosítás: 2021. június 03.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?