Ön itt áll: PályázóknakPályázatokAlapkutatási pályázat - Kutatási pályázat (K 2015/1)
Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) Bizottsága pályázatot hirdet alapkutatások támogatására (2015/1 forduló) - Kutatási pályázat (K)
Meghirdetés dátuma: 2014. október 31.
Utolsó módosítás:
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2015. február 04.
2015. február 04.
Postára adás határideje:
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, Egyéb (nem felsőoktatási) oktatási intézmény, MTA intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Egyéb költségvetési intézmény (nem oktatási vagy kutatóhely), Vállalkozói kutatóhely, Nonprofit kutatóhely
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás
A pályázat célja kiemelkedő eredményeket ígérő alapkutatások, nemzetközileg is elismert tudományos műhelyek, illetve fiatal kutatók támogatása.

A pályázat általános feltételei

Kizárólag alapkutatási témákkal lehet pályázni. A vezető kutatónak a pályázat beadásának időpontjában PhD fokozattal (EU-n kívüli országok esetében honosított) kell rendelkeznie és magyarországi kutatóhelyhez kell kötődnie. Határon túli magyar kutatók magyarországi kutatóhelyhez regisztrálva nyújthatnak be OTKA pályázatot. Egy pályázó legfeljebb egy pályázatot nyújthat be vezető kutatóként és egyszerre maximum két OTKA által támogatott kutatásban lehet kutatásvezető. Ha a pályázó vezető kutatóként egyidejűleg MTA Lendület pályázatot és OTKA pályázatot is benyújt, támogatást csak az egyikre kaphat. Egy kutató több pályázatnak is lehet résztvevője, amelyet ezen hirdetmény alapján nyújtanak be, de a kutatói munkaidő ráfordítás (FTE) értéke az elnyert pályázatokban együttesen nem haladhatja meg egyik időszakban sem az 1-et. A pályázathoz – éves bontásban is – csatolni kell a megvalósítandó kutatás programját, pénzügyi tervét, várható eredményeit, a részt vevő kutatók eddigi tevékenységének leírását. A pályázó kutató(k)nak a pályázatban nyilatkozniuk kell az összes érvényben lévő támogatásukról és folyamatban lévő más pályázataikról is. A 2010-2014. között OTKA-támogatásban részesült pályázóknak a támogatott kutatásban elért eddigi eredményeit az értékelésnél figyelembe veszik. Az ERC Grant második fordulójába került pályázat az OTKA pályázathoz mellékelhető. A pályázati feltételeket részletesen a 2015/1 fordulóra vonatkozó Pályázati Útmutató és a benne szereplő „OTKA támogatási szerződések teljesítésének szabályai” tartalmazzák. Nemzetközi együttműködésekben végzett kutatásokra és publikációs támogatásra vonatkozó OTKA pályázatok külön pályázati kiírásban szerepelnek. Az adott pályázati fordulóban szétosztható teljes támogatási keretösszeg az OTKA költségvetési támogatásának függvénye.

Pályázható juttatások

A pályázaton elnyert támogatás kizárólag a kutatáshoz kapcsolódó következő költségekre fordítható: a kutatás dologi költségeire, a kutatásban alkalmazni tervezett kutató(k) (doktoranduszok, doktorjelöltek, posztdoktorok), illetve a kutatáshoz szorosan kapcsolódó, annak eredményességéhez feltétlenül szükséges más résztvevők munkabérére, műszerek, berendezések, kutatási segédeszközök beszerzésére, nemzetközi tudományos kapcsolatok fenntartására, kutatási eredmények konferencián történő ismertetésére, illetve a kutatási eredmények publikációs költségeire. Az OTKA támogatás terhére a vezető kutató a munkaköri besorolása szerint differenciáltan, 3 kategóriában részesülhet kiegészítő személyi kifizetésben; de ez az összeg nem haladhatja meg a pályázati főösszeg 25%-át. A fogadó intézményt – általános költségekre (rezsi) – a kutatási támogatás közvetlen költségekre eső összegének 20%-a illeti meg, ezen belül az általános költség egynegyedét tudományos információk beszerzésére (könyvtár, adatbázis, Open Access) kell fordítania. A tudományos információkra fordítandó összegnek legalább a felét az intézmény köteles Open Access költségekre fordítani, amelyről el kell számolnia. A támogatási összegen belül további 5% összeg erejéig, a vezető kutató rendelkezése alapján, a kutatással kapcsolatos egyéb (telefon, internet-használat, irodai adminisztráció) rezsi jellegű költségek is elszámolhatók.

A pályázat értékelése

A beérkezett pályázatokat az OTKA testületei – a benyújtott pályázatban szereplő információk alapján – a következő főbb szempontok szerint értékelik: a pályázati program alapkutatás jellege, tudományos jelentősége, újszerűsége, a várható eredmények, tudományos és társadalmi hasznosításuk, a kutatás 2
személyi feltételei, garanciái, a kutatás intézményi, tárgyi, módszertani feltételei, a kért támogatás pénzügyi indokoltsága és realitása, a tervezett kutatói munkaidő ráfordítás, az eddigi tudományos eredmények (közlemények, hivatkozások), az utóbbi 5 évben lezárult vagy folyamatban lévő OTKA kutatások során elért eredmények. Előnyben részesülnek a nemzetközileg is jelentős alapkutatások, az új eljárások és módszerek kidolgozása, a fiatal kutatók bevonása, társadalomtudományban a forrásfeltáró kutatások és a monográfiák írása. Fontos szempont a beadott pályázati munkaterv, költségterv, várható eredmények, munkaidő ráfordítás realitása és arányossága.

A pályázat benyújtása

Pályázni a 2015. évre kialakított elektronikus pályázati felületen lehet, amely a kitöltési útmutatóval együtt az OTKA honlapján (www.otka.hu) várhatóan 2014. december 16-án lesz elérhető. A támogatott kutatások kezdete – az OTKA költségvetési támogatásának függvényében – 2015. szeptember 1. és 2016. február 1. között lehetséges.

A pályázatot elektronikusan kell benyújtani, és a már benyújtott pályázat kinyomtatott, aláírásokkal és bélyegzővel ellátott példányát is el kell juttatni az OTKA Irodába.

Az elektronikus példányt az OTKA honlapján közzétett eljárással, az OTKA Irodától kapott felhasználói névvel és jelszóval lehet benyújtani. Az elektronikus beadásnak, amely csak az intézményi jóváhagyást követően lesz érvényes, a végső határideje várhatóan 2015. február 3-4. között lesz. A határidőt az egyes pályázattípusokra az OTKA honlapon közzétett határidő-táblázatban és útmutatóban fogjuk nyilvánosságra hozni. Minden esetben a határidő az adott nap (közép-európai idő) 17:00 óráját jelenti, amikor az elektronikus rendszer lezárja a pályázatok fogadását.

A nyomtatott példányt eredeti aláírásokkal, minden más pályázati és egyéb anyagtól elkülönítve, postán keresztül, ajánlott küldeményként, legkésőbb 2015. február 10-i dátumú postabélyegzővel feladva kell beküldeni. (Levélcím: 1476 Bp. 100. Pf. 289, Csomagcím: 1093 Budapest Czuczor u. 10.). A küldeményre kérjük ráírni a pályázattípus jelét: OTKA-K pályázat. A pályázat feladását igazoló postai szelvényt kérjük megőrizni.

A honlapon elektronikusan, kutatói véglegesítés vagy intézményi jóváhagyás nélkül benyújtott, illetve határidőn túl feladott, valamint a formailag nem megfelelő pályázatok bírálatára nem kerül sor. A pályázat értékelése az elektronikus példány felhasználásával történik. A pályázatok elbírálása az OTKA többlépcsős értékelési eljárása (ld. OTKA honlap) szerint történik, várhatóan 2015 júliusában lezárul. A végső döntést az OTKA Bizottság hozza meg.

Kutatási pályázat (K)

A kutatási pályázatok (K) futamideje legfeljebb 4 év.

A kutatási költségekre megpályázható összeg alsó határa évi minimum 0,5 M Ft. Felső határa nincs, de megalapozatlan, vagy túlzó költségtervű pályázat nem támogatható.

A pályázatok elbírálása a zsűrik és a kollégiumok keretein belül történik, amennyiben költségigényük az alábbiaknak eleget tesz: a pályázat költségigénye nem haladja meg átlagosan az évi 7 M Ft-ot, valamint egy adott évben nem lépi túl a 9 M Ft-ot. Teljes munkaidejű kutatói alkalmazás, és/vagy jelentős eszköz-, műszerbeszerzés esetén a megpályázható összeg felső határa átlagosan évi 11 M Ft lehet. Ebben az esetben a többlet kizárólag a kutatói alkalmazásra és/vagy az első évben beszerzett eszközre, műszerre tervezhető. Az OTKA támogatás terhére teljes munkaidejű kutatói alkalmazásba vett kutatók – a Bolyai Ösztöndíj kivételével – rész- vagy teljes állású egyéb munkaviszonyból, más állami vagy alapítványi ösztöndíjból, egyéb forrásból rendszeres személyi kifizetésben nem részesülhetnek. A bruttó 10 M Ft feletti összegben tervezett befektetett eszközbeszerzés minimum 50%-át az első kutatási évre kell tervezni.

Amennyiben a pályázatok költségei a fenti bekezdésekben megadott korlátok bármelyikét meghaladják (K+), a pályázatokat kollégiumonként nemzetközi tudományterületi szakértői bizottságok értékelik. A K+ típusú pályázatok esetében, a pályázatok minőségétől függően, az OTKA Bizottság – a többi pályázati kategóriához képest – dönthet a K+ kategória nagyobb támogatási arányáról.

Kellő számú pályázat esetén az interdiszciplináris témájú pályázatok (ID) értékelése külön bizottságban történik.

A pályázat nyelve

A pályázatokat – tudományterülettől függetlenül – angol nyelven kell benyújtani. Egyes pályázattípusoknál az angol nyelven történő beadás alól mentesülhet az a pályázat, melynek magyar nyelvű beadását az OTKA – külön kérésre – előzetesen engedélyezte, mert ezek kutatási programját a pályázó indoklása szerint kizárólag hazai szakértők tudják megfelelően értékelni. A kérelmet és az indoklást a pályázat megírása előtt, de legkésőbb 2015. január 14-ig elektronikus úton kell eljuttatni az OTKA Irodába. Az illetékes kollégium elnöke engedélyezheti a magyar nyelvű pályázat beadását. Előzetes engedély nélkül beadott magyar nyelvű pályázat nem kerül értékelésre.

Kollár László Péter
az OTKA Bizottság elnöke

Pályázati menetrend:

 • hirdetmény megjelenése 2014. október 31.
 • elektronikus pályázat készítése 2014. december 16-tól
 • elektronikus benyújtás határideje: PK pályázatok 2015. február 4.
 • postai feladás végső határideje 2015. február 10.
 • Hungarikum kérelem benyújtás határideje 2015. január 14.
 • zsűri döntés 2015. május
 • kollégiumi döntés, K+ értékelés 2015. június
 • OTKA Bizottság döntése 2015. július
 • projekt kezdés 2015. szeptember 1. – 2016. február 1.
Támogatott 2015/1 K és K+ pályázati azonosítójú kutatási témapályázatok
Zsűri
Tipus
Nysz.
Vezető kutató/Téma címe/Kutatóhely
Futamidő (hó)
Javasolt (EFt)
KISOR
K
115253
Peták Ferenc: Keringéstámogató kezelések pulmonális hatásainak vizsgálata (Szegedi Tudományegyetem)
48
23 272
KM1
K
115259
Zrínyi Miklós: Funkcionális biokompatibilis és biodegradábilis gélek szintézise és orvosi alkalmazhatóságának vizsgálata (Semmelweis Egyetem)
48
43 464
MAT
K
115288
Rónyai Lajos: Algebra és algoritmusok (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
8 376
KLINO
K
115345
Lakatos Péter László: Gyulladásos bélbetegségek kimenetelének vizsgálata rendszeres anti-TNF szérumszint és anti-TNF ellenes antitest mérés mellett a biológiai terápia alkalmazása során: multicentrikus, prospektív klinikai vizsgálat (Semmelweis Egyetem)
36
20 880
KISOR
K
115375
Sarkadi Balázs: ABC transzporter fehérje expresszió szabályozása emberi pluripotens őssejtekben és a differenciálódás során (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
81 096
BIOIN
K
115378
Csermely Péter: Biológiai hálózatok adaptációja és az adaptációt kiváltó nódusai (Semmelweis Egyetem)
46
42 154
MAT
K
115383
Molnár Lajos: Operátorok, mátrixok és struktúráik (Debreceni Egyetem)
48
11 976
PSP
K
115385
Winkler István: A korai nyelvfejlődés neuro-kognitív előrejelzői (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
71 202
KLINO
K
115394
Kovács L. Gábor: Az embrió életképességének korai biokémiai indikátorai (Pécsi Tudományegyetem)
48
27 910
KISOR
K
115397
Nánási Péter Pál: Kalcium-függô ionáramok vizsgálata kutya kamrai szívizomban (Debreceni Egyetem)
48
27 972
KLINO
K
115398
Igaz Péter: Keringő mikroRNS-ek és extracelluláris vezikulák vizsgálata a mellékvese-daganatok diagnózisában (Semmelweis Egyetem)
48
26 640
SUPRA
K
115402
Bókony Veronika: A környezeti ártalmak ivari hatásai változatos ivarmeghatározású gerinceseknél (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
43 978
AGR1
K
115403
Putnoky Péter: Az Rcg1 gyökérgolyva rezisztencia gén azonosítása szőlőben (Pécsi Tudományegyetem)
48
39 992
MKK
K
115405
Sipos János: 27-éves törökségi népzenei kutatómunkánk összefoglalása (tanulmány, archívum, Internet) (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
16 712
KISOR
K
115422
Tóth Zsuzsanna: Új irányvonalak a nesfatin-1/NUCB2 élettani jelentőségének vizsgálatában (Semmelweis Egyetem)
48
32 736
KJS
K
115427
Paizs László: Verseny és piaci erő a magyar villamosenergia-piac szabályozó energia piacán (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
1 710
FIZ
K
115434
Rácz István: Új módszerek kidolgozása és alkalmazása az általános relativitáselmélet Cauchy problémájának megoldására (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
3 892
IDEGT
K
115441
Gulyás Attila: Dinamika és kódolás különböző hippokampális állapotokban: hogyan alakítja a serkentő és gátlósejtek kölcsönhatása az aktivitást? (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
43 819
PSP
K
115457
Gaál Zsófia Anna: Gátlási folyamatok változása időskorban: előnyök és hátrányok (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
19 887
KISOR
K
115461
Csernoch László József: Intracelluláris raktárak által vezérelt kalciumbelépés módosulásának szerepe a vázizmok kalciumhomeosztázisában (Debreceni Egyetem)
48
43 976
IDEGT
K
115471
Matesz Klára: Az extracellularis matrix szerepe az egyensúlyozó rendszer plaszticitási folyamataiban (Debreceni Egyetem)
48
22 677
FT2
K
115472
Karátson Dávid: A belső-kárpáti vulkánosság kitörési rátái és eróziós dinamikája: volumetria, radiometrikus kronológia és paleomágnesség (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
28 331
MAT
K
115479
Győry Kálmán: Diofantikus számelmélet: kvalitatív, kvantitatív és numerikus vizsgálatok (Debreceni Egyetem)
48
17 528
KM1
K
115480
Várnagy Katalin: A fémionok neurodegeneratív betegségekben játszott szerepének koordinációs és elektrokémiai háttere (Debreceni Egyetem)
48
25 704
ÓKR
K
115481
Dezső Tamás: Mezopotámiai településszerkezet és társadalmi hálózatok (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
22 492
MAT
K
115483
Jordán Tibor: Kombinatorikus merevség és alkalmazásai (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
4 000
PSP
K
115497
Molnár Gyöngyvér: A problémamegoldó képesség komponens képességeinek feltérképezése és fejlesztése (Szegedi Tudományegyetem)
48
14 208
FIZ
K
115504
Tegze Miklós: Szerkezetmeghatározás biológiai részecskéken röntgen-szabadelektronlézerrel (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
24 648
MAT
K
115518
Zádori László: Algebraosztályok és klónok (Szegedi Tudományegyetem)
48
21 533
IVM
K
115523
Nagy István: Villamos energetikai alkalmazásokból eredő alapkutatás a nemlineáris dinamikában (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
24 539
ÁJP
K
115530
Fodor László: Helyi önkormányzati szerepek és eszközök az ökológiai fenntarthatóság megvalósításában (Debreceni Egyetem)
30
23 961
KJS
K
115538
Pintér Miklós: Döntések pontatlan valószínűségek mellett (MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
48
4 756
KM2
K
115539
Bakos József: A katalizátorok finomhangolása: sztereoszelektív koordináció és katalízis  biológiailag aktív vegyületek előállítására (Pannon Egyetem)
36
16 251
KJS
K
115542
Gelei Andrea: Beszállítói hálózatok elemzése - fókuszban a viselkedéselméleti kérdések és eszközök (Budapesti Corvinus Egyetem)
36
12 459
NYE
K
115544
Babarczy Anna: A pragmatikai kompetencia fejlődésének kognitív alapjai (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
24 328
ÓKR
K
115555
Zsom Dóra: Az iszlám misztika (szúfimus) és a zsidó misztika kölcsönhatásai (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
7 404
FIZ
K
115575
Szunyogh László: Konzorcium, fő p.: Mágnesség és szupravezetés fémes nanokompozitokban (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
33 264
KJS
K
115577
Lux Gábor: A hazai középvállalati szektor szerepe az ipar területi versenyképességében (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
12 270
KJS
K
115578
Élteto Andrea: Az exportot befolyásoló tényezők - három európai régió összehasonlítása (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
10 773
MOLBI
K
115587
Vellainé Takács Krisztina: A metasztázis inhibitor Nm23 homológ NDK-1 szerepe az apoptózisban; az extracelluláris Nm23 szerepe (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
28 736
FIL
K
115593
Szabó Gábor: A fizika metafizikai alapkérdései formális megközelítésben (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
15 992
KLINO
K
115607
Szijártó Attila: Innovációk a májsebészetben. Programozott májregeneráció kísérletes és klinikai vizsgálata (Semmelweis Egyetem)
48
32 362
FIZ
K
115608
Kürti Jenő: Kétdimenziós, új típusú anyagok rezonancia-Raman-spektroszkópiája (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
20 430
AGR2
K
115613
Zsarnovszky Attila: Endokrin diszruptoroknak mitokondriumok által mediált, a neuronok magreceptoraira kifejtett hatásai. (Szent István Egyetem)
48
53 785
INFRA
K
115623
Cervenak László: A komplement MASP-1 endotélsejtekre gyakorolt hatásának vizsgálata fiziológiás és patológiás körülmények között (Semmelweis Egyetem)
48
31 887
FIZ
K
115624
Domokos Péter: Nyílt rendszerek kvantumdinamikája az ultraerős csatolás tartományában (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
32 062
FIZ
K
115632
Újfalussy Balázs: Konzorcium, társ p.: Mágnesség és szupravezetés fémes nanokompozitokban (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
10 411
SZD
K
115644
Kovács Éva Judit: (Disz)kontinuitások - A magyar szociológia 1960 és 2010 között (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
36
11 906
ÁJP
K
115646
Szalayné dr. Sándor Erzsébet: Az uniós egyenlő bánásmód joganyag implementációja Magyarországon - jogalkotás és jogalkalmazás (Pécsi Tudományegyetem)
36
8 121
KM1
K
115660
Pápai Imre: Frusztrált Lewis párok reakcióinak elméleti vizsgálata (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
29 713
GÉK
K
115673
Kollár László: Szerkezetek földrengésvizsgálata (billegő mechanizmusok) (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
38 804
MKK
K
115676
Bolvári-Takács Gábor: A magyar színpadi táncművészet történetének forrásai 2. (Magyar Táncművészeti Főiskola)
48
27 424
INFRA
K
115690
Varga János: Aspergillus fajok filogenetikai és filogenomikai vizsgálata (Szegedi Tudományegyetem)
48
40 732
AGR3
K
115691
Hodúr Cecilia: Szerves anyag tartalmú hulladékok lebontásának elősegítése mikrohullámú energiaközléssel (Szegedi Tudományegyetem)
48
29 324
IVM
K
115694
Hangos Katalin: Nemlineáris dinamikus rendszerek fizika-inspirálta irányítása és diagnosztikája (MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet)
48
32 232
BIOIN
K
115698
Simon István: Kísérlet a fehérje szerkezetek szerveződésének egy egységes leírására (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
42 256
GÉK
K
115701
Páczelt István: Néhány kiválasztott probléma a numerikus mechanikában (Miskolci Egyetem)
48
20 885
FIZ
K
115709
Szabó Róbert: Dinamikai folyamatok vizsgálata űrtávcsövekkel pulzáló változócsillagokban (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
48
39 396
AGR3
K
115714
Rajkai Kálmán: Növényi stresszválasz kimutatása a gyökér in situ mért elektromos jellemzőivel (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
22 852
ÁJP
K
115720
Pókecz-Kovács Attila: Az új Ptk. egyes szerződéseinek római jogi alapjai (Pécsi Tudományegyetem)
48
15 415
KLINO
K
115723
Paragh György: A lipid homeosztázis metabolikus, hormonális és genetikai tényezői nagy kardiovaszkuláris kockázatú betegekben (Debreceni Egyetem)
48
15 996
IVM
K
115724
Kertész Krisztián Imre: Biológiai és bioinspirált fotonikus nanoarchitektúrákon alapuló gőz/gázérzékelők előállítása és tulajdonságainak vizsgálata (MTA Energiatudományi Kutatóközpont)
48
21 768
KM2
K
115731
Fülöp Ferenc: Modern, fenntartható módszerek karbociklusos β-aminosavak, rokon peptidek és természetes vegyületek előállítására (Szegedi Tudományegyetem)
48
28 000
KM1
K
115744
Szabados Ágnes: Metodológiai fejlesztések a sokelektron elméletben (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
11 000
SZD
K
115748
Sándor Klára: A székely írás modern kultuszának gyakorlatai és ezek percepciói a mai Magyarországon (Szegedi Tudományegyetem)
36
24 920
KM1
K
115762
May Nóra Veronika: Bioligandumok és funkcionális fémkomplexeinek szerkezetmeghatározása szilárd és oldat fázisban (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
21 756
KM2
K
115764
Rábai József: Optikai izomerek hatékony előállítása diasztereomerek innovatív elválasztásával (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
8 422
SZD
K
115766
Kovács I. Gábor: A két világháború közötti magyarországi tudáselitek rekrutációja és a középrétegek hierarchiája a dualizmuskori Magyarországon (rendi mintázatok, osztályhelyzet, hivatásszerkezet, szocio- és etnokulturális alakzatok, felekezeti-művelődési tömbök) (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
24
7 716
KM1
K
115784
Klencsár Zoltán: Konzorcium, fő p.: Nanorészecskék hatásának vizsgálata növények növekedésére, fémfelvételére és vas-anyagcseréjére (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
10 540
KJS
K
115788
Fertő Imre: Gazdasági válság és nemzetközi agrárkereskedelem (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
48
5 516
KM2
K
115796
Csupor Dezső: Magyarországi moha fajok, mint farmakológiailag aktív vegyületek potenciális forrásai (Szegedi Tudományegyetem)
48
27 984
MAT
K
115799
Pyber László: Csoporthatások (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
48
22 376
MAT
K
115804
Weisz Ferenc: Ortogonális transzformációk és alkalmazásaik (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
21 040
FIZ
K
115805
Hartmann Péter: Komplex plazmák akcióban (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
25 686
RGM
K
115815
Raczky Pál: Öcsöd-Kováshalom. Egy késő neolitikus tell-szerű település régészeti leletanyagának kvantitatív elemzése (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
19 467
KLINO
K
115818
Papp Mária: IgA típusú autoantitestek jelenléte alkoholos májcirrhosisban: a bakteriális transzlokáció trigger szerepe kialakulásukban és patogenetikai szerepük a fibrogenesisben (Debreceni Egyetem)
36
16 800
IVM
K
115820
Kollár István: Optimális paraméterbecslési eljárások vizsgálata (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
19 758
FT1
K
115836
Bór József: Globális, regionális és lokális elektromágneses környezetünk tanulmányozása ELF tranziensek felhasználásával (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
48
19 864
KJS
K
115851
Kuti István: Az élelmiszer-fogyasztás természeti erőforrás-igénye a társadalmi metabolizmus szempontjából (Debreceni Egyetem)
48
7 991
IVM
K
115852
Petrik Péter: Érzékelő nanoszerkezetek fejlesztése és optikai monitorozása (MTA Energiatudományi Kutatóközpont)
36
15 942
AGR2
K
115854
Hornok Sándor: A légi és földi úton való terjedés szerepe a kullancs közvetítette kórokozók járványtanában (Szent István Egyetem)
48
27 708
PSP
K
115857
Halász Gábor: A helyi innovációk keletkezése, terjedése és rendszerformáló hatása az oktatási ágazatban (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
29 755
MIF
K
115859
Hargittay Emil: Pázmány Péter kritikai kiadás (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
48
26 158
KLINO
K
115861
Erdélyi Dániel: Extracelluláris vezikula vizsgálatok gyermekkori malignus hematológiai kórképekben (Semmelweis Egyetem)
48
31 788
IDEGT
K
115862
Gácsi Márta: Az érzelemfeldolgozás neurális hátterének összehasonlító elemzése kutya és ember esetében (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
25 653
KJS
K
115870
Faragó László: Kortárs térelméletek közép-kelet-európai kontextusban. (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
24
11 528
MKK
K
115873
Cseri Miklós: Konzorcium, fő p.: A nagy háború hatása és emlékezete a vidéki kultúrára (Szabadtéri Néprajzi Múzeum)
48
50 421
AGR2
K
115874
Cseh Sándor: Trichostatin A és PACAP hatásának vizsgálata az embriófejlődésre, különös tekintettel a fagyasztás okozta stressz kivédésére (Szent István Egyetem)
48
26 114
K1K
K
115886
Bartha Elek: Konzorcium, társ p.: A nagy háború hatása és emlékezete a vidéki kultúrára (Debreceni Egyetem)
48
25 580
GÉK
K
115894
Kiss Rita: Járásvizsgáló rendszer a medence és a csípő mozgásainak rögzítésére (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
35 026
TRT
K
115896
Körmendi Tamás: Árpád-kori és Anjou-kori magyar vonatkozású, feltáratlan horvátországi és dalmáciai okleveles anyag feltárása és kiadásra való előkészítése (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
22 938
KM1
K
115913
Homonnay Zoltán: Konzorcium, társ p.: Nanorészecskék hatásának vizsgálata növények növekedésére, fémfelvételére és vas-anyagcseréjére (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
32 349
NYE
K
115922
Gyuris Beáta: A kérdő mondatok és (speciális) használataik nyelvtana és pragmatikája (MTA Nyelvtudományi Intézet)
48
28 466
MAT
K
115926
Simon Péter: Hálózati folyamatok, parciális differenciálegyenletek és alkalmazásaik (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
8 626
FT1
K
115927
Falus György: CO2-elárasztás geokémiai hatásainak vizsgálata természetes és kísérleti kőzet-(pórus)víz rendszerekben valamint numerikus modellekben (Magyar Földtani és Geofizikai Intézet)
48
23 975
KM2
K
115931
Deli József: Vizsgálatok a természetes és félszintetikus karotinoidok körében (Pécsi Tudományegyetem)
48
26 444
KJS
K
115932
Csanádi Mária: Hatalmi viszonyok, a gazdasági válságokra adott állami reakciók, túlfűtött beruházások és ezek ciklusai a pártállamokban Kína példáján (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
14 591
INFRA
K
115934
Csorba Tibor: Hosszú nem-kódoló RNS-ek szerepe a hőmérsékleti stressz válasz szabályozásában növényekben (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
48
43 328
KM2
K
115939
Domján Attila: Intermolekuláris kölcsönhatások vizsgálata szabályozott hatóanyag-leadású rendszerekben (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
26 875
GÉK
K
115949
Bárány Tamás: Őrölt gumihulladék értéknövelt újrahasznosítása mikrohullámú devulkanizációt követően gumi és termoplasztikus elasztomer keverékekben (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
32 388
MOLBI
K
115953
Káldi Krisztina: Neutrofil granulociták működésének napi ritmusa fiziológiás és patológiás körülmények között (Semmelweis Egyetem)
48
34 230
FIZ
K
115959
Gránásy László: Mintázatképződés egyensúlytól távoli rendszerekben (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
30 996
SUPRA
K
115970
Török János: Vadon élő madárfajok viselkedésének evolúcióbiológiai háttere: hierarchikus variancia szintek vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
43 587
IDEGT
K
115984
Liposits Zsolt: Glucagon-like peptide 1 szignalizáció szabályozó mechanizmusai a GnRH idegsejtek működésében és a reprodukció hypothalamikus szintű szabályozásában (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
43 988
TRT
K
115988
Mitrovits Miklós: A magyar-csehszlovák kapcsolatok dokumentumai (1945-1992) (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
13 728
KISOR
K
115990
Csont Tamás Bálint: A szívizom iszkémiás adaptációja krónikus vesebetegségben és hiperkoleszterinémiában: a mikroRNS-ek szerepe (Szegedi Tudományegyetem)
48
37 363
MOLBI
K
115993
Tóth Judit: A dezoxinukleotid anyagcsere szerepe a genotoxikus stressztűrésben (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
43 928
MOLBI
K
116016
Vass Imre: A szinglet oxigén szerepe cianobaktériumok és mikroalgák jelátviteli folyamataiban és a környezetükkel való kölcsönhatásaiban (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
43 592
KISOR
K
116024
Jeney Viktória: Oxidált hemoglobin szerepe az inflammaszóma aktivációjában (Debreceni Egyetem)
48
39 852
FT2
K
116025
Geresdi István: Új számítógépes modell kidolgozása és alkalmazása vegyes halmazállapotú felhőkben lejátszódó csapadékképződési folyamatok kutatására (Pécsi Tudományegyetem)
48
23 818
KJS
K
116033
Kónya István: Kamatprémium és gazdasági növekedés: a közép-kelet európai országok tapasztalatai (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
18 823
KM1
K
116034
Stirling András: Katalitikus reaktivitás QMMM szimulációkból (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
35 314
FIZ
K
116036
Somfai Ellák: Nem gömbszerű részecskék áramlása és reológiája (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
24 237
KJS
K
116040
Veres Zoltán: Preferencia-alapú termékválasztási magatartás kísérletes kutatása (Pannon Egyetem)
36
13 552
AGR3
K
116062
Samu Ferenc: Direkt és indirekt természetes ellenség-kártevő kapcsolatok kaszkád hatásai egy pók-kabóca-növényvírus-növény rendszerben (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
42 594
GÉK
K
116070
Czigány Tibor: Nagy teljesítményű szívós hibrid kompozitok kifejlesztése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
69 933
SUPRA
K
116071
Jordán Ferenc: Trofikus hálózatok összehasonlító dinamikai elemzése (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
48
43 360
MOLBI
K
116072
Kovács Mihály: Genomkarbantató enzimek összetett aktivitásai élethűen zsúfolt környezetben (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
58 742
SZD
K
116099
Fábri György: Konzorcium, fő p.: Karriermodellek és karrierépítés a kutatás-fejlesztésben. Különbségek és egyenlőtlenségek a munkaerő-piaci lehetőségek, a személyes kapcsolathálók és a munka-magánélet egyensúlya tekintetében (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
4 205
K1K
K
116102
Tardos Katalin: Konzorcium, társ p.: Karriermodellek és karrierépítés a kutatás-fejlesztésben. Különbségek és egyenlőtlenségek a munkaerő-piaci lehetőségek, a személyes kapcsolathálók és a munka-magánélet egyensúlya tekintetében (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
48
11 045
TRT
K
116116
Fazekas István: Katolikus iskoláztatás a kora újkori Magyaroszágon: a győri, nagyszombati, pozsonyi jezsuita gimnázium tanulói a 17‒18. században (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
32 888
KM1
K
116117
Turányi Tamás: Nitrogénvegyületek reakciókinetikája égési rendszerekben (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
32 340
KLINO
K
116128
Somogyi Anikó: A szolid tumorokban a trombocitózis, mint túléléshez társult prediktív faktor értékelése nem cukorbetegekben és cukorbetegben. (Semmelweis Egyetem)
48
35 624
MKK
K
116131
Pap Zoltánné: Egyházi emlékek felmérése és kutatása a Kárpát medencében ()
48
29 128
KM2
K
116150
Soós Tibor: Új aktiválási elvek fejlesztése a katalízisben (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
27 637
KLINO
K
116151
Tímár József: Nagy gyakoriságú rosszindulatú daganatok metasztatikus progressziójának genomikai térképezése (Semmelweis Egyetem)
48
43 920
MKK
K
116154
Monok István: A kincstártól a könyvtárig: tanulmányok Esterházy Pálról, udvari kultúrájáról és mecenatúrájáról (MTA Könyvtár és Információs Központ)
36
13 482
IDEGT
K
116158
Krizbai István Adorján: Az agyi endotélsejtek és periciták szerepe a neurovaszkuláris egység gyulladásos folyamataiban. (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
43 404
K1K
K
116163
Soós Sándor: Konzorcium, társ p.: Karriermodellek és karrierépítés a kutatás-fejlesztésben. Különbségek és egyenlőtlenségek a munkaerő-piaci lehetőségek, a személyes kapcsolathálók és a munka-magánélet egyensúlya tekintetében (MTA Könyvtár és Információs Központ)
48
4 584
TRT
K
116166
Németh István: A magyarországi rendiség politikai kultúrája (1526–1848) (Magyar Nemzeti Levéltár)
48
27 113
KJS
K
116173
Szalavetz Andrea: A fenntarthatósági (zöld) szempontok globális értékláncokba integrálódásának hatása a magyarországi feldolgozóipari cégekre (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
2 580
GÉK
K
116189
Bojtár Imre: Humán anyagok in vitro vizsgálata és azon alapuló anyagmodellek definiálása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
36 651
FIL
K
116191
Zvolenszky Zsófia: Jelentés, kommunikáció; szószerinti, figuratív: Kortárs nyelvfilozófiai kutatások (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
15 500
GÉK
K
116197
Ván Péter: Konzorcium, fő p.: Hőtranszport extrém közegekben és rendszerekben (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
10 092
MIF
K
116201
Cséve Anna: Móricz Zsigmond levelezésének digitális kritikai kiadása (1892-1923) (Petőfi Irodalmi Múzeum)
36
19 164
TRT
K
116209
Tóth Ágnes: Németek Magyarországon 1950-1990 (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
36
9 535
AGR3
K
116216
Tolvaj László: Alacsony sűrűségű faanyag fiziko-mechanikai és felületfizikai tulajdonságainak komplex elemzése (Nyugat-magyarországi Egyetem)
48
22 948
NYE
K
116217
Dömötör Adrienne: Versengő szerkezetek a középmagyar élőnyelvben: változók elemzésén alapuló megközelítéslítés (MTA Nyelvtudományi Intézet)
48
36 628
KLINO
K
116228
Bereczky Zsuzsanna: A természetes antikoagulánsok új struktúrális-funkcionális szempontjai és genotípus-fenotípus összefüggései thrombosisban; fókuszban az antitrombin, protein C és protein S (Debreceni Egyetem)
48
27 866
MIF
K
116234
Keserű Bálint: Spiritualista irodalom a kora-újkori Erdélyben (Szegedi Tudományegyetem)
48
11 694
MOLBI
K
116263
Guttman András: Egy átfogó geno-glikomikai megközelités új tüdőrák markerek felfedezésére (Debreceni Egyetem)
48
35 880
TRT
K
116270
Fodor Pál: Szigetvár és Turbék politikai, katonai és szakrális szerepe az oszmán-Habsburg nagyhatalmi vetélkedésben és a magyarországi török berendezkedésben - tények és emlékezet (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
61 763
SUPRA
K
116275
Márialigeti Károly: Konzorcium, fő p.: A bakterioplankton működésének és sokféleségének szerepe különböző makrofiton borítottságú sekély tavakban - Előrelépés a parti régió hatásának megértésében (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
29 220
AGR1
K
116277
Molnár István: Levélrozsda rezisztenciát és minőségi paramétereket befolyásoló genomi régiók azonosítása egy vad kecskebúza fajban (Aegilops biuncialis) és felhasználásuk a búza előnemesítésében (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
37 574
KISOR
K
116295
Tóvári József: A cetuximab kezeléssel szemben kialakuló rezisztencia vizsgálata humán fej-nyaki laphámrákokban. (Országos Onkológiai Intézet)
48
40 522
KLINO
K
116301
Nagy Péter: A duktuláris reakciók eredete és jelentősége a májban (Semmelweis Egyetem)
48
20 010
KM2
K
116305
Karancsiné Menyhárd Dóra: Az uridin izomerizációjának bioapparátusa: box H/ACA pszeudouridin szintáz szerkezete és katalitikus mechanizmusa (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
17 476
SUPRA
K
116310
Székely Tamás: A felnőttkori ivararány jelentősége a gerincesek szaporodási rendszerében (Debreceni Egyetem)
48
42 954
AGR1
K
116318
Ayaydin Ferhan: A kukorica genom transzgén-mentes, génspecifikus szerkesztése szintetikus oligonukleotidokkal és azok kombinálása a CRISPR/Cas9 rendszerrel (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36
32 538
KM1
K
116323
Dékány Imre: Nanohibrid rendszerek szintézise, azok szerkezeti és termodinamikai jellemzése szilárd-folyadék határfelületeken (Szegedi Tudományegyetem)
40
36 979
INFRA
K
116340
Pós Zoltán: Az akut GVHD prognózisának javítása csontvelő transzplantáción átesett betegek kombinált mikrobiom és immungenomikai analízisen alapuló vizsgálatával (Semmelweis Egyetem)
48
43 790
SZD
K
116354
Kertesi Gábor: A roma népesség társadalmi helyzete Magyarországon: születésszám, születéskori egészség, iskolázottság, foglalkoztatás és lakóhelyi szegregáció (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
48
23 296
FIZ
K
116362
Csete Mária: Optimalizált nanoplazmonika (Szegedi Tudományegyetem)
48
34 040
KLINO
K
116370
Róka Richard: A vastagbél epithelialis barrier és mucus közötti interakció szerepe az irritábilis bél szindróma patogenezisében (Szegedi Tudományegyetem)
36
31 800
ÓKR
K
116371
Mészáros Tamás: Előmunkálatok Laonikos Chalkokondylés történeti művének kiadásához (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
3 660
MOLBI
K
116372
Boros Imre Miklós: Hiszton acetiláció és ubikvitiláció szerepe és dinamikája ecetmuslica idegsejtekben (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
39 918
GÉK
K
116375
Gróf Gyula: Konzorcium, társ p.: Hőtranszport extrém közegekben és rendszrerekben (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
12 232
RGM
K
116396
Török Béla: Avar kori vasművesség az interdiszciplináris kutatások tükrében. (Miskolci Egyetem)
36
32 207
NYE
K
116402
Hunyadi László: Konzorcium, fő p.: A multimodális kommunikáció időszerkezete (Debreceni Egyetem)
36
16 281
KLINO
K
116419
Nagy Endre: A betegség kialakulását és lefolyását befolyásoló tényezők Graves-Basedow kórban és endokrin orbitopathiában (Debreceni Egyetem)
36
11 520
ÁJP
K
116424
Pálné dr. Kovács Ilona: Bizalom és kormányzás összefüggései helyi szinten (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
15 298
MAT
K
116451
Böröczky Károly: Sztochasztikus és analitikus geometria (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
48
13 356
MOLBI
K
116455
Pósfai György: A mikrobiális genomevolúció hipotéziseinek kísérletes ellenőrzése (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
44 000
KM2
K
116465
Kéki Sándor: Intelligens fluoreszcens polimerek előállítása és vizsgálata (Debreceni Egyetem)
48
24 000
KJS
K
116472
Csutora Mária: A Scope 3 széndioxidkibocsátás elszámolása és menedszementjeGreenhouse Gas Protocol, Carbon Disclosure Project, sustainable supply chain, embedded emission (Budapesti Corvinus Egyetem)
36
11 969
AGR3
K
116475
Manczinger László: A termesztett gombák Trichoderma által okozott zöldpenészes betegsége genomikai megközelítésben (Szegedi Tudományegyetem)
48
39 296
FIZ
K
116505
Bajnok Zoltán: Integrálhatóság és a holografikus dualitás (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
25 628
FT2
K
116506
Lagzi István László: Légköri diszperziós modell-rendszer fejlesztése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
31 976
KLINO
K
116511
Nyakas Csaba: Korszerű metodika időskorú személyek pszichoszomatikus teljesítményének javítására (Testnevelési Egyetem)
36
9 204
BIOIN
K
116516
Galajda Péter: Baktériumsejtek öregedésével kapcsolatos jelenségek vizsgálata holografikus optikai csipesszel (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
37 064
MOLBI
K
116525
Sőti Csaba: Hsp90-függő szabályozó mechanizmusok az öregedésben (Semmelweis Egyetem)
48
42 948
FT1
K
116528
Harangi Szabolcs: Konzorcium, fő p.: REvPAMS: A Kárpát-Pannon térség legfiatalabb, potenciálisan aktív magmatározóval rendelkező vulkánjának (Csomád, K-Kárpátok) komplex kutatása (MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
48
47 953
GÉK
K
116532
Török Ákos: Műemléki kőzetek és kőkiegészítő anyagok felületi tulajdonsága: a változások nyomon követése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
33 198
BIOIN
K
116538
Dobolyi Árpád: A szülői viselkedés neurogenomikai alapja: agyi génexpressziós különbségek filogenetikai, és egyéni szinten (MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
48
43 958
GÉK
K
116549
Hős Csaba: Áramlásba helyezett egyszabadságfokú lengőrendszerek dinamikus viselkedése, szelepstabilitási alkalmazásokkal (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
11 832
ÁJP
K
116551
Polyák Gábor: Konzorcium, fő p.: Az internetes forgalomirányító szolgáltatások szabályozási kérdései (Pécsi Tudományegyetem)
48
21 563
ÓKR
K
116568
Kósa Gábor: Sámánizmussal és népvallással kapcsolatos kiadatlan mandzsu és mongol nyelvű szövegek és kínai párhuzamaik (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
19 800
IVM
K
116574
Benyó Balázs: Sztochasztikus modellek kidolgozása intenzív terápiában alkalmazható új generációs modell alapú szoros vércukor szabályozási módszerhez: új modellektől és módszerektől a klinikai validációig (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
27 786
KM1
K
116591
Horváth Attila: A tiokarbamid dioxid reakcióinak kinetikája és mechanizmusa: Hogyan befolyásolja az öregedés a tiokarbamid dioxid oxidációs és/vagy redukciós sajátságait? (Pécsi Tudományegyetem)
48
16 989
TRT
K
116594
Szende Katalin: Magyar Várostörténeti Atlasz (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
43 542
FT2
K
116595
Csorba Péter: A társadalmi tanulási folyamatok szerepe a megújuló energiahordozókkal kapcsolatos ismertekben két magyarországi megye esetében (Debreceni Egyetem)
36
16 275
INFRA
K
116602
Havelda Zoltán: Az RNS interferencia végrehajtó komplexének szabályozásának és működésének vizsgálata modell és gazdaságilag fontos növényekben. (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
48
43 996
K7K
K
116604
SZARKA László Csaba: Konzorcium, társ p.: REvPAMS: A Kárpát-Pannon térség legfiatalabb, potenciálisan aktív magmatározóval rendelkező vulkánjának (Csomád, K-Kárpátok) komplex kutatása (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
48
3 944
FT1
K
116618
Magyar Imre: A pannóniai emelet rétegtana a Dél-Dunántúlon (MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
48
14 943
TRT
K
116625
Valuch Tibor: Munkás - társadalom-történet - a munka és a munkásság modernkori társadalomtörténete Magyarországon Közép-Európai kitekintéssel (Debreceni Egyetem)
36
19 089
KM1
K
116629
Varga Imre: Fluid határrétegek tulajdonságainak szabályozása polielektrolitok és tenzidek elegyeiben: az egyensúlyi és a nem-egyensúlyi tulajdonságok szerepe (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
42 948
AGR2
K
116631
Kukolya József: Hazai takarmányok szterigmatocisztin kontamináltságának monitoringja és biodetoxifikációs lehetőségeinek feltárása (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
48
35 364
KLINO
K
116634
Hegyi Péter: Az akut és krónikus pancreatitis kezdeti szakaszának vizsgálata: a betegágytól a laboratóriumi vizsgálatokig (Szegedi Tudományegyetem)
48
43 152
SUPRA
K
116639
Tóthmérész Béla: A biodiverzitás, ökoszisztéma szolgáltatások és funkciók megőrzése és helyreállítása (Debreceni Egyetem)
48
27 552
IDEGT
K
116654
Sperlágh Beáta: A P2Y12 receptor szerepe a fájdalom és az idegrendszeri gyulladás szabályozásában (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
39 964
FT1
K
116665
Ősi Attila: Mezozoikumi gerincesek kutatása Magyarországon (Magyar Természettudományi Múzeum)
48
38 805
K7K
K
116666
Tóth Viktor: Konzorcium, társ p.: A bakterioplankton működésének és sokféleségének szerepe különböző makrofiton borítottságú sekély tavakban - Előrelépés a parti régió hatásának megértésében (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
48
14 005
IVM
K
116674
Abonyi János: Természettudományos kutatás és technológiafejlesztés  folyamatbányászati és deep learning algoritmusokkal (Pannon Egyetem)
48
18 472
IVM
K
116675
Buttyán Levente: Erős kód obfuszkációs algoritmusok és alkalmazásaik (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
28 256
KLINO
K
116689
Kaszaki József: A mikrokeringési és mitokondriális diszfunkció kapcsolata, pathomechanizmusa és terápiás lehetőségei szepszisben (Szegedi Tudományegyetem)
48
42 933
KJS
K
116691
Sterbenz Tamás: A magyar élsport versenyképessége az egyéni és csapatsportágakban működő gazdasági ösztönzők tükrében (Testnevelési Egyetem)
28
17 056
SUPRA
K
116694
Varga Zoltán Sándor: A Poliina subtribus (Lepidoptera, Noctuidae) taxonómiája, filogenetikája és biogeográfiája (Debreceni Egyetem)
36
26 431
MKK
K
116708
Kovács András Bálint: A magyar film társadalomtörténete (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
21 953
KM2
K
116727
Nagy Endre: Változtatható polaritású komponensek a zártkörű ozmotikus energiatermelés és katalitikus reakciók megvalósításához (Pannon Egyetem)
48
27 910
FT1
K
116732
Pósfai Mihály: Karbonátásványok képződése a Balatonban (Pannon Egyetem)
48
31 958
MAT
K
116769
Gyori Ervin: Hagyományos és újszerű módszerek az extremális kombinatorikában (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
48
58 332
PSP
K
116779
Király Ildikó: Perspektívák: új lehetőségek a tudatelmélet kutatásban (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
21 588
FT2
K
116788
Salma Imre: A LÉGKÖRI AEROSZOL - VÍZGŐZ KÖLCSÖNHATÁSÁNAK ÉGHAJLATI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI JELENTŐSÉGE (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
39 984
INFRA
K
116855
Nagy László: Alternativan aktivált makrofágok szabályozása és végrehajtó funkciói (Debreceni Egyetem)
48
43 999
KJS
K
116860
Tóth István János: Közbeszerzések, politikai korrupció és vállalati hatékonyság Magyarországon 2005-2014 (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
28
6 050
KLINO
K
116861
Varga Gabriella: Nem invazív diagnosztikai eljárás gasztrointesztinális keringési zavarok korai felismerésére (Szegedi Tudományegyetem)
48
26 828
GÉK
K
116876
Kundrák János: Speciális szerszámmal végzett nagyelőtolású homlokmarás elméleti és kísérleti vizsgálata (Miskolci Egyetem)
48
26 000
KISOR
K
116902
Falkay György: RhoA/ROCK és H2S szerepe a terhes patkány uterusz kontraktilitásának szabályozásában valamint új tokolitikumok kifejlesztésében (Szegedi Tudományegyetem)
36
17 766
KM2
K
116904
Keserü György Miklós: Janus kináz inhibitorok kutatása (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
40 780
IDEGT
K
116915
Katona István: Abhd4 szerin-hidroláz, az endokannabinoid rendszer ismeretlen elemének molekuláris, anatómiai és funkcionális jellemzése a fejlődő agykéregben (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
72 731
KLINO
K
116928
Vannay Ádám: Az interleukin 19 alcsalád citokinjeinek szerepe a krónikus veseelételenség pathomechanizmusában (MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
48
18 120
K1K
K
116938
Váradi Tamás: Konzorcium, társ p.: A multimodális kommunikáció időszerkezete (MTA Nyelvtudományi Intézet)
36
16 290
KISOR
K
116940
Tóth Attila: Új perspektívák a renin-angiotenzin-aldoszteron rendszerben (Debreceni Egyetem)
48
27 916
KISOR
K
116954
Hunyady László: G fehérjéhez kapcsolt receptorok új jelátviteli mechanizmusai (Semmelweis Egyetem)
48
41 440
MOLBI
K
116963
Silhavy Dániel: A növényi transzláció befejező lépésének szabályozása (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
48
41 760
PSP
K
116965
Oláh Attila: A Globális Jól-lét Modell kidolgozása és empirikus validitásának igazolása a személyiségtényezők figyelembe vételével (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
22 212
K1K
K
116979
Ződi Zsolt: Konzorcium, társ p.: Az internetes forgalomirányító szolgáltatások szabályozási kérdései (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
48
14 293
FT2
K
116981
M. Tóthné dr. Farsang Andrea: Különböző talajtípusok defláció érzékenységének in situ szélcsatorna kísérletekre alapozott vizsgálata, on site és off site hatások (Szegedi Tudományegyetem)
48
12 372
ÁJP
K
117009
Nádas György: Az egyenlő foglalkoztatás követelménye a változó munkajogi elvárásokat tükröző HR tendenciák keretei között (Debreceni Egyetem)
24
9 996
MOLBI
K
117010
Erdélyi Miklós: A Drosophila petefészek őssejt niche kialakulása és működése (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
44 000
KLINO
K
117031
Nógrádi Antal: Fostering regeneration and functional improvement in the injured spinal cord by a novel, stem cell secretome-based combined treatment (Szegedi Tudományegyetem)
36
25 950
ÁJP
K
117041
Balázs Zoltán: A realizmus paradoxonja (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
24
5 055
Utolsó módosítás: 2017. december 30.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

 • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
 • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
 • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
 • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
 • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az uniós finanszírozású operatív program (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz - GINOP Plusz) KFI célú pályázati konstrukcióinak ütemezéséről és keretösszegeiről – az NKFI Hivatal az akkori szakpolitikai felelős javaslata alapján – az Éves Fejlesztési Keret (ÉFK) elfogadásakor döntött a Kormány.

Az NKFI Alapból finanszírozott 2021. évi hazai kutatás-fejlesztési és innovációs pályázati felhívásokat a Kormány által elfogadott éves Programstratégia tartalmazza.
(1077/2021. (II. 27.) Korm. határozat)

Az alábbi táblázat a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó, meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

Forrás
Megjegyzés
Keretösszeg
2021 (Mrd Ft)

VNT VT
GINOP Plusz
(2021-2027)
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz
136,670 -
NKFI Alap
(2021-2027)
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap
182,292
-
ITM Az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzata. 11 -

VNT= vissza nem térítendő
VT= visszatérítendő

Forrás
Pályázatok
Keretösszeg
2021
(Mrd Ft)

VNT VT

GINOP Plusz, ITM
2021-2027

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése
GINOP Plusz-2.1.2-21
136,67 -
Energetikai pályázatok Hulladékhő hasznosítását, tárolását illetve piaci alapú felhasználását célzó fejlesztések megvalósítása innovatív hőtároló vagy átalakítási technológia által
2021-2.1.2-HŐ
5 -
Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív elektrokémiai tárolását elősegítő fejlesztések megvalósítása
2021-2.1.1-EK
6 -
Innovációs Alaprész
2021

Piacvezérelt vállalati KFI támogatása Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI
50 -
KKV Start program KKV Start Innováció 8 -
Gyorsítósáv program Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV
2 -
Iparjog Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2021-1.1.1-IPARJOG
0,4 -
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2 -
Nemzetközi programok 2021-1.2.2-EU_KKV (100 MFt); 2020-1.2.3-EUREKA (1,4 Mrd Ft); 2019-2.1.7-ERA-NET (~1,7 Mrd Ft); 2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL (350 M Ft); 2019-2.1.2-NEMZ (453 M Ft); 2020-1.2.1-GYAK (50 M Ft); 2021-1.2.1-EIT-KIC (500 M Ft); 2021-1.2.4-TÉT (200M Ft); 2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU (160 MFt) 4,5 -
Piacravitel
Piacravitel 1 -
Befektetés a jövőbe Alap Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7 -
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63 -
Kutatási Alaprész
2021

Tématerületi Kiválósági Program 2021 Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
75 -
Új Nemzeti Kiválóság Program Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-1
0,60 -
Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-2
-
Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-3
1 -
Új Nemzeti Kiválóság Program, „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-4
0,832 -
Új Nemzeti Kiválóság Program, Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-5
1,40 -
Új Nemzeti Kiválóság Program, „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-6
0,168 -
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok (OTKA)
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21
13 -
Mecenatúra pályázat Tudományos Mecenatúra pályázat
MEC_21
1 -
Nemzetközi hatású kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása Nemzetközi hatású kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása
1 -
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21
3 -
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíjhoz Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíjhoz
KDP-2021
8,762 -
Kövesse a pályázati felhívást!
Adja meg e-mail címét, hogy a Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) Bizottsága pályázatot hirdet alapkutatások támogatására (2015/1 forduló) - Kutatási pályázat (K) pályázati felhí­vással kapcsolatos változásokról a leghamarabb értesülhessen.
A pályázatok követésével hozzájárul, hogy az NKFI Hivatal a fenti pályázattal kapcsolatos változásokkal közvetlenül megkeresse. További információkért, kérjük, olvassa el az adatvédelmi tájékoztatót.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?