Ön itt áll: PályázóknakPályázatokPosztdoktori kiválósági program (PD_22)
Felhívás „OTKA” posztdoktori kiválósági program pályázathoz
Meghirdetés dátuma: 2021. december 29.
Módosítás:
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2022. február 17. 16:00
2022. február 17.
Postára adás határideje: 2022. február 23.
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Non-profit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Vállalkozói kutatóhely, Nonprofit kutatóhely, ELKH kutatóintézetei
Keretösszeg
13 500 000 000 Ft
Pályaművek száma
330-350
Igényelhető támogatás
28,5 M Ft
Pályázat futamideje
legfeljebb 3 év
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott felhívás a már tudományos fokozattal rendelkező fiatal kutatók támogatásával erősíti a magyarországi tudományos kiválósági műhelyeket. A támogatást elnyerő, PhD/DLA fokozattal rendelkező fiatal kutatók illetve posztdoktorok közül kerülhetnek ki a későbbiekben a hazai tudományos élet kiválóságai.

 



A rendelkezésre álló keretösszeg

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a kutatási témapályázati programra (K_22), a fiatal kutatói és posztdoktori kiválósági programokra (FK_22, PD_22), valamint a magyar-osztrák, ill. magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázati programokra (ANN_22, SNN_22) a 2022-2026 közötti időszakban összesen 13,5 milliárd forint keretösszeget biztosít az NKFI Alapból.

Az igényelhető támogatás mértéke és az elszámolható költségek köre

Projektenként legfeljebb 36 hónapra legfeljebb 28,5 millió forint támogatás igényelhető. Rövidebb futamidő esetén az igényelt összeg időarányos csökkentése kötelező. A személyi juttatásokon és a munkáltatót terhelő járulékon kívül egyes meghatározott dologi költségek, valamint 10% általános költség (rezsi) számolható el, továbbá a közvetlen költségek 10%-a számolható el tudományos információk beszerzésére és Open Access költségekre. A munkabér mértéke legfeljebb bruttó 470 000 Ft havonta. A PD típusú pályázatban nem tervezhető résztvevő kutató, azonban technikai segédmunkatárs, illetve hallgató bevonása lehetséges.

A projekt futamideje

A projekt futamideje legfeljebb 36 hónap. A projekteknek 2022. szeptember 1. és december 1. között kell megkezdődnie. A projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült.

A pályázat benyújtása

Az NKFI Hivatal a törvény szerint lehetőséget biztosít a pályázatok kizárólag elektronikus úton történő benyújtására. Ebben az esetben a felhívás J. pontjában postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat a megjelölt módon elektronikus aláírással kell ellátni és az elektronikus beadási határidőig – azaz 2022. február 17-én (közép-európai idő szerint) 16.00 óráig – az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a pályázathoz csatolni.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumok mindegyikét azonos módon kell benyújtani, tehát minden ilyen dokumentumot vagy egységesen papíralapon, vagy egységesen elektronikusan és elektronikus aláírással ellátva kell eljuttatni az NKFI Hivatalhoz.

Postai beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus beadási határidőig a pályázó elektronikusan véglegesített, a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, valamint amelynek a felhívás J. pontjában postai úton benyújtandóként megjelölt dokumentumait határidőben megküldték az NKFI Hivatal ügyfélszolgálati címére. Elektronikus beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus beadási határidőig a vezető kutató elektronikusan véglegesített, a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, továbbá csatolták hozzá az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a felhívás J. pontjában postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat, elektronikus aláírással ellátva.

A pályázatokat – tudományterülettől függetlenül – angol nyelven kell benyújtani. Magyar nyelvű pályázat kizárólag – legkésőbb 2022. február 1-ig kérelmezett – előzetes engedély (ún. Hungarikum-engedély) alapján nyújtható be.

A pályázók köre

A vezető kutató közösen pályázhat a befogadó intézménnyel, amely magyarországi székhelyű, jogi személyiségű

  • felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül;
  • kettős könyvvitelt vezető és 2 lezárt üzleti évvel rendelkező gazdasági társaság – amely nem tartozik a KATA hatálya alá –, amennyiben végez kutatás-fejlesztő tevékenységet és a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül;
  • non-profit szervezet, amennyiben a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül.

A támogatás elnyerését követő megvalósítási időszakban a befogadó intézménynél a vezető kutatónak főállású munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia.

A vezető kutatóra vonatkozó egyéb feltételek

A támogatás csak olyan posztdoktornak ítélhető oda, akinek a fokozatszerzése vagy annak odaítélése 2017. január 1. utáni. A doktori oklevél megszerzését követően született gyermek(ek)et nevelő kutató a PhD/DLA fokozat megszerzésétől eltelt időtartamra vonatkozóan kedvezményt kérelmezhet. Egyéni elbírálás alapján bizonyos esetekben további engedmény biztosítható.

A felhívásra legfeljebb egy pályázat nyújtható be és e mellett nem nyújtható be FK_22, K_22, ANN_22 vagy SNN_22 pályázat. A nyertes posztdoktornak vállalnia kell, hogy munkaideje legalább 50%-ában a pályázatban meghatározott feladatok teljesítésén dolgozik.

Támogatható célkitűzések, tevékenységek

A posztdoktori kiírás keretében tematikus prioritások nélkül, bármely tudományterületen végezhető felfedező kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak. A posztdoktori pályázatban felvázolt kutatási és munkaterv alapján kidolgozott, az NKFI Hivatalhoz benyújtott kutatási projekttervben kitűzött alapvető célok elérése érdekében végzett tevékenységek támogathatóak.

 

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

A 2022. évi "OTKA" posztdoktori kiválósági program nyertesei (PD_22)
Az „OTKA” posztdoktori kiválósági program (PD_22) idei pályázati eljárásában a már tudományos fokozattal rendelkező, de a kutatói pályáját most kezdő 74 kutató nyert három évre a kutatói bérét, valamint a kutatásához kapcsolódó költségeket biztosító támogatást, összesen mintegy 2 milliárd forint keretösszegből.

Ez a konstrukció a hazai alapkutatási versenypályázati portfólióba arányosan illeszkedve, a tudományos fokozatukat a közelmúltban megszerző kutatók álláshelyének finanszírozásához kíván hozzájárulni, így ösztönözve őket, hogy a kutatói pályán maradjanak, és kutatócsoport tagjaként, tapasztalt kutatókkal együttműködve Magyarországon alapozzák meg és építsék fel kutatói karrierjüket.

A posztdoktori kiválósági program felhívásra beérkezett pályázatok értékelési folyamata a pályázati felhívásban megjelent szempontrendszer szerint, külső anonim szakértőktől kért bírálatokra alapozva, szakértői csoportok (zsűrik) és tudományterületi kollégiumok részvételével zajlott. Elfogadva a döntés-előkészítő kollégiumok javaslatát – a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter kijelölése szerint eljárva – az innovációért felelős helyettes államtitkár 74 posztdoktori kutatási projektjavaslat támogatásáról döntött, az alábbi tudományterületi megoszlásban:

Tudományterület
Benyújtott pályázatok
(db)
Támogatott pályázatok
(db)
Támogatási igény összesen
(EFt)
Megítélt támogatás összesen
(EFt)
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma (BTTK) 78 20 1 947 310 524 649
Élettelen Természettudományok Kollégiuma (ÉTTK) 91 18 2 505 519 490 276
Komplex Környezettudományi Kollégium (KKTK) 59 17 1 621 903 466 606
Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma (OBTK) 73 19 2 035 628 533 591
Összesen 301 74 8 110 360 2 015 122


TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Kulturális és Innovációs Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2022. augusztus 31.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamidő
(hó)
Odaítélt támogatás
(EFt)
Állam, Jog és Politika 143603 Tóth Szilárd: A politikai közösség határai: republikánus perspektívák (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 23 448
Gazdaság 142198 Tóth András József: Fenntartható gyermekétkeztetés - Élelmiszer hulladékok mennyiségének csökkentése és az újrahasznosítás lehetőségeinek feltárása (InDeRe Élelmezéskutató és Innovációs Intézet Nonoprofit Kft.) 36 28 131
Gazdaság 142547 Páger Balázs: A regionális vállalkozói ökoszisztéma szerepe az új vállalatok piaci túlélésében és a vállalkozói aktivitás alakításában (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 36 23 655
Gazdaság 142585 Molontay Roland: Döntéstámogatás a felsőoktatásban gépi tanulási és ökonometriai módszerekkel (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 28 488
Gazdaság 142593 Kurbucz Marcell Tamás: Lineáris törvényen alapuló módszer kidolgozása és alkalmazása oksági elemzésre és árfolyam-előrejelzésre (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 36 26 855
Gazdaság 142873 ASLAN Fatma: Komplex kollektív döntési problémák (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 28 356
Irodalom 142174 Dóbék Ágnes: Irodalmi mecenatúra és tudománypártolás – Itáliai hatás és magyar–olasz művelődési kapcsolatok Magyarországon az egyházi arisztokrácia környezetében (1750–1800) (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 36 27 232
Irodalom 142392 Tubay Tiziano: Pietro Ranzano, egy itáliai humanista Mátyás udvarában: Magyar történelem az Epithoma és az Annales szemszögéből (MTA Könyvtár és Információs Központ) 36 28 440
Kultúra 143034 Bálizs Beáta: Szövegekből feltárulkozó piros-fehér-zöld. Korpuszkutatás és kultúrtörténet (Pécsi Tudományegyetem) 36 28 482
Nyelvészet 142317 Kalivoda Ágnes: Az igekötős szerkezetek kialakulása a magyar nyelvben: korpuszvezérelt megközelítés (Nyelvtudományi Kutatóközpont) 36 23 318
Pszichológia – Nevelés 142382 File-Bolló Henrietta: Humán figyelmi torzítások modellezése kutyákon (Természettudományi Kutatóközpont) 36 28 341
Pszichológia – Nevelés 143491 Kasos Krisztián Viktor: Kognitív és fiziológiai szempontok funkciója a biofeedback szorongás csökkentő hatásában (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 25 272
Pszichológia – Nevelés 143535 Oláh Katalin: A kötődési stílus kapcsolata a spontán és kontrollált tudatelméleti működéssel (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 28 210
Régészet 143078 Simon Bence: Gazdálkodás, társadalom, vidéki élet. Aquincum északnyugati hátországa (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 28 496
Társadalom 142319 Gábriel Dóra: Ezüst gazdaság - Helyi és határokon átívelő szereplők Magyarországon (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 24 17 776
Társadalom 142389 Bródy Luca Sára: Civil stratégiák és helyi fejlesztés: a társadalmi integráció átalakulása (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 36 18 505
Társadalom 142793 Gárdos Judit: Szociológiai magyarázat a 21. században. Egy empirikus kutatás (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 27 968
Történelem 142230 Huhák Heléna: Túlélés a naplókban és egodokumentumokban: magyar zsidó deportáltak mindennapjai a koncentrációs- és kényszermunkatáborokban (1944–1945) (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 36 28 497
Történelem 142913 Kovács Janka: A pszichiátria intézményesülésének kezdetei Magyarországon 1830 és 1868 között: színterek, gyakorlatok és aktorok (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 36 27 681
Történelem 143587 Varga Benedek: Enlightenment in Crisis: August Ludwig Schlözer and East-Central Europe in the Age of Revolutions (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 35 27 498
Fizika 142929 Gombor Tamás: Korrelációs függvények az AdS/CFT dualitásban (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 28 494
Fizika 143037 Piszter Gábor: Biológiai eredetű fotonikus nanoarchitektúrák vizsgálata, célzott módosítása és alkalmazása funkcionális biotemplátként (Energiatudományi Kutatóközpont) 36 28 485
Fizika 143160 Szécsényi István Máté: Összefonódás és nemlokalitás kvantumtérelméletekben (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 28 455
Fizika 143226 Bencédi Gyula: Kis ütközési rendszerek kollektivitásának vizsgálata azonosított részecskékkel az LHC Run 3 adatperiódusában (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 36 28 479
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 142254 Klapcsik Kálmán: Akusztikus kavitáció szabályozása megerősítéses tanulással (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 22 753
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 142307 Kovács Dorina: Élettartam meghatározás gördülő felületek között (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 28 322
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 142720 Baranyai Tamás: Geometrikus Szilárdságtan (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 25 551
Informatikai–Villamosmérnöki 143129 Firtha Gergely: Zárt terek akusztikai virtualizációja (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 26 139
Informatikai–Villamosmérnöki 143599 Fényes Dániel: Jármű-orientált becslési algoritmusok tervezése klasszikus és gépi tanulási módszerekkel (Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet) 36 28 243
Kémia 1 142293 Imre-Deák Ágota: Tartós antimikrobiális és antivirális tulajdonságokat mutató nanorészecske/polimer bevonatok előállítása és jellemzése (Szegedi Tudományegyetem) 36 26 646
Kémia 1 142372 Mester Dávid: Pontos gerjesztett állapotú tulajdonságok nagy molekulákra (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 28 425
Kémia 1 142580 Sarka János: Rezgési-forgási molekulaspetroszkópiai számítások határainak feszegetése (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 28 497
Kémia 1 143320 Molnár Csabáné Dr. Rónavári Andrea: Szénalapú nanoszerkezetek aerob granulált iszapos szennyvíztisztítási eljárásra gyakorolt hatása (Szegedi Tudományegyetem) 36 28 378
Kémia 2 142301 Hirsch Edit: Modern gyógyszer biotechnológiai folyamatok monitorozása és szabályozása fejlett adatelemzési módszerek támogatásával (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 28 368
Kémia 2 142641 Kaszás Tímea: Anhidro-aldóz oximok átalakítási lehetőségeinek vizsgálata (Debreceni Egyetem) 36 28 500
Kémia 2 142970 Nagy Brigitta: Mesterséges intelligencia a gyógyszergyártás minőségbiztosításában (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 27 077
Kémia 2 143427 Petri László: Új, terápiás célú bispecifikus antitest-gyógyszer konjugátumok előállítása és alkalmazása (Természettudományi Kutatóközpont) 36 28 341
Matematika–Számítástudomány 142154 Rigó Petra Renáta: Új utak a belsőpontos algoritmusok kutatásában (Budapesti Corvinus Egyetem) 36 21 123
Földtudományok 1 142660 Szijártó Márk: A vízkor és a hőtranszportfolyamatok együttes numerikus vizsgálata szintetikus felszínalatti vízáramlási modellektől a Budai Termálkarszt rendszerig (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 27 882
Földtudományok 1 142953 Kalmár Dániel: Litoszféra és a felső köpeny szerkezete az Alpi-Kárpáti-Pannon régióban: a szeizmológiai adatok receiver function analízise és geodinamikai értelmezés (Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet) 36 26 484
Földtudományok 1 143377 Porkoláb Kristóf: A dehidratációs reakciók szerepe a közepes mélységű földrengések kipattanásában: korszerű numerikus modellek fejlesztése és alkalmazása (Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet) 36 25 359
Földtudományok 2 142335 Kovács Attila: Éghajlatváltozási hatásvizsgálatok a fenntartható hazai turizmusfejlesztés érdekében (Szegedi Tudományegyetem) 36 23 125
Földtudományok 2 143378 Skarbit Nóra: A PALM-4U városklímamodell adaptálása a Lokális Klímazónák rendszerét alkalmazva egy közepes méretű város esetén (Szegedi Tudományegyetem) 36 23 463
Komplex agrártudomány 142420 Rácz Arnold: A különböző fotoreceptorok szerepe a növények ultraibolya sugárzáshoz történő élettani és biokémiai alkalmazkodási folyamataiban (Pécsi Tudományegyetem) 36 28 383
Komplex agrártudomány 142628 Szilasné Jósvai Júlia Katalin: Kártevő rovarok orientációját befolyásoló szemiokemikáliák vizsgálata nőstényt is csalogató (biszex) csalétkek fejlesztése érdekében (Agrártudományi Kutatóközpont) 36 28 458
Komplex agrártudomány 143055 Pesti Krisztina: Nátriumcsatornára ható inszekticidek tesztelésére alkalmas nagy áteresztőképességű elektrofiziológiai módszer kidolgozása (Agrártudományi Kutatóközpont) 36 28 500
Növénytermesztés, állattenyésztés 142122 Bencsik-Kerekes Erika Beáta: Quorum sensing-gátló molekulák alkalmazása élelmiszerrontó élesztőgombák ellen (Szegedi Tudományegyetem) 36 28 017
Növénytermesztés, állattenyésztés 143382 Péter Áron: Szezonalitás és gazdaspecifikusság a denevérek külső parazitái és kórokozóik esetében (Állatorvostudományi Egyetem) 36 28 331
Ökológia és evolúció 142106 Pipoly Ivett Ildikó: Az urbanizáció és extrém hőség hatásai madarak szaporodási sikerességére (Pannon Egyetem) 36 28 416
Ökológia és evolúció 142602 Nagy Nikoletta Andrea: Egy kétszülős utódgondozással rendelkező bogárfaj, a Lethrus apterus pángenom vizsgálata (Debreceni Egyetem) 36 28 374
Ökológia és evolúció 142654 Ujszegi János: A kitridiomikózis kétéltűekre gyakorolt hatásának földrajzi változatossága: Okok és következmények (Agrártudományi Kutatóközpont) 36 28 484
Ökológia és evolúció 142704 Nemesházi Edina: Az ivarváltás fitneszre gyakorolt hatásai erdei békában (Agrártudományi Kutatóközpont) 36 28 499
Ökológia és evolúció 143107 Szentiványi Tamara: Antropogén tevekénységek hatása az invazív szúnyogokra és az általuk terjesztett kórokozókra: mintázatok a fajösszetételben, inszekticid rezisztenciában, gazdaválasztásban és parazita elterjedésben (Ökológiai Kutatóközpont) 36 28 413
Ökológia és evolúció 143139 Abdai Judit: Etológiai kutatások mesterséges szociális ágensek fejlesztéséhez (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 28 113
Ökológia és evolúció 143425 Fekete Réka: Útszegélyek szerepe az őshonos flóra megőrzésében (Debreceni Egyetem) 36 28 305
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 143241 Szabó Renáta: A fertilitással összefüggő női és férfi hormonzavarok oxidatív és gyulladásos hátterének vizsgálata és terápiás lehetőségei elhízott és nem elhízott patkánymodellekben: Fókuszban a kisspeptin szignalizáció (Szegedi Tudományegyetem) 36 28 467
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 143327 Pál Éva: A D-vitamin hiány szerepe az éröregedésben (Semmelweis Egyetem) 36 28 500
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 142838 Somogyvári Milán: A Hsp90 interaktóm szisztematikus vizsgálata C. elegans-ban (Semmelweis Egyetem) 36 28 137
Idegtudományok 143380 Kandrács Ágnes: Az SPW-R komplex kétirányú terjedése patkány hippocampusban, in vitro (Természettudományi Kutatóközpont) 36 28 500
Idegtudományok 143386 Kuti Dániel: Bél-mikrobiom szerepe a Parkinson kór kialakulásában (Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet) 36 28 500
Idegtudományok 143582 Meszéna Domokos: Térben és időben összehangolt intra- és extracelluláris mérések alkalmazása sejtszintű idegélettani kérdések validációjára (Természettudományi Kutatóközpont) 36 28 500
Idegtudományok 143650 Szalay Gergely: Vizuális információt kódoló sejthálózatok tulajdonságainak vizsgálata 3D fotostimulációval létrehozott mesterséges érzet segítségével (Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet) 36 28 488
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 142272 Cserepes Mihály: Tumor kemorezisztencia mechanizmusok vizsgálata PDTX modellekben (Országos Onkológiai Intézet) 36 28 440
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 142418 Petővári Gábor: Gamma-aminovajsav intracelluláris és extracelluláris megjelenésének, potenciális daganatbiológiai szerepének vizsgálata emlőtumorokban (Semmelweis Egyetem) 36 28 341
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 142930 Türk-Mázló Anett: A mezenchymális sztrómasejtek sejthalál folyamatok szabályozásán keresztül megvalósuló immunregulációjának vizsgálata (Debreceni Egyetem) 36 28 500
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 143297 Kiss Richárd: Gyermekkori lágyrészszarkómák klonális evolúciójának jellemzése és terápiás célpontjainak vizsgálata molekuláris genetikai módszerekkel (Semmelweis Egyetem) 36 28 500
Klinikai Orvostudományok 142288 Kovács Kata: Hydrocortison terápia a hypothermiás kezelés ideje alatt oxigénhiányt átélt újszülöttekben (Semmelweis Egyetem) 36 27 880
Klinikai Orvostudományok 143698 Éltes Péter Endre: PASCAL: Betegspecifikus nyaki gerinc görbület elemzése és helyreállítása in silico módszerekkel (Budai Egészségközpont Zrt.) 36 28 272
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 142287 Dóra Dávid: Az extracelluláris mátrix és az immun-mikrokörnyezet szerepe a colitis-asszociált neuroinflammatio és dysmotilitás patogenezisében (Semmelweis Egyetem) 36 28 455
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 142709 Zámbó Veronika: A központi idegrendszerben domináns, humán sztearil-KoA-deszaturáz izoenzim (SCD5) természetes mutációinak és génexpressziós szabályozásának vizsgálata (Semmelweis Egyetem) 36 26 742
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 143438 Zlatkova Petrova Nia: A zöldalgák áramtermelésének hatékonyságát fokozó fotoszintetikus  folyamatok feltárása (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 36 28 200
Sejt- és Fejlődésbiológia 142943 Boda Attila: Az autofagoszóma-mozgatás molekuláris mechanizmusainak feltárása (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 28 500
Sejt- és Fejlődésbiológia 143268 Kincses András: Szub- és szupracelluláris struktúrák elektromos impedanciaalapú jellemzése mikrofluidikai csiplaboratóriumi módszerekkel (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 36 26 542
Sejt- és Fejlődésbiológia 143786 Kovács Tibor: Új autofágia aktivációs célpontok keresése Drosophila neurodegenerációs és öregedési modellekben (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 26 127
Utolsó módosítás: 2022. szeptember 13.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

  • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
  • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
  • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
  • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
  • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az NKFI Alap 2024. évi Programstratégiája, a Neumann János Program végrehajtását támogatja, amelynek fókuszában az egyetemek, a kutatóintézetek és a gazdaság összekapcsolása áll. A 2024. évi Programstratégia kiemelt célja, hogy hozzájáruljon a magyar eredmények javításához az emberi erőforrások (kutatói utánpótlás, doktori képzésben résztvevők száma, STEM (MTMI) területen a felsőoktatásban tanulók száma) területén, az innovátor vállalkozások száma és aránya (termékinnovációt és / vagy folyamatinnovációt végrehajtó KKV-k száma és aránya) területén, valamint a szellemi tulajdonjogok (intellectual property, IP) (szabadalmak, védjegyek, formatervezési mintaoltalmak) területén.

Az alábbi táblázat a 2021-2024 közötti időszakra vonatkozó, az NKFI Alapból meghirdetni tervezett valamint meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

  2021 2022 2023 2024
NKFI Alap  pályázatainak  keretösszege
(milliárd forint)
189,844 89,838 63,779 176,263*
  Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2021)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2022)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2023)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2024)
Összes keret
(Mrd Ft)
Innovációs Alaprész
2021-2024
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI
59,06     Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ
30,149 KKV Fókuszterületi Innovációs Program
KKV Fókuszterületi Innovációs Program
2024-1.1.1-KKV_FÓKUSZ
50,00
Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV
3,00 Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
12,85 Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
2,00 Spin-off Program: kutatási eredmények piacravitele Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
7,00
Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjogvédelem
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50 Iparjogvédelmi Pályázat (IP)
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50
Nemzetközi programok
ECSEL közös EU-s programba való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL
;
Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.2-NEMZ
;
Az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (2021-ben Hollandiára is kiterjesztve)
2020-1.2.1-GYAK;
Az EIT KIC társulásokban történő magyar részvétel támogatása
2021-1.2.1-EIT-KIC;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2021-1.2.4-TÉT
;
A Magyar-Orosz alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU
;
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2020-1.2.3-EUREKA;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
A magyar-marokkói alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA
3,50 Nemzetközi programok
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
A magyar-török alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR
;
Egyetemi tanulmányokat külföldön folytató magyar hallgatók nyári gyakorlatának támogatása
2022-1.2.3-GYAK
;
A magyar-üzbég alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ;
A magyar-koreai alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR
6,00 Nemzetközi programok
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása
2022-1.2.8-KDT;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása
2022-1.2.7-EUROSTARS;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.1-ERA-NET;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.2-HE_PARTNERSÉG;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2023-1.2.4-TÉT
6,10 Nemzetközi Programok
HU-rizont Program
2024-1.2.3-HU-RIZONT;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködések támogatása
2024-1.2.5-TÉT;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2024-1.2.2-ERA_NET
;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2024-1.2.1-HE_PARTNERSÉG;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2024-1.2.6-EUREKA;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása
2024-1.2.4-KDT;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése 2021-1.2.3-EU_KP;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat (EU_KKV);
Nemzetközi szakmai szervezetben való aktív részvétel támogatása kutatók és kutatási menedzserek részére (Networking+);
Teaming of Excellence 2025. kiírásra rásegítő pályázat,
Előkészítés alatt álló nemzetközi együttműködések.
17,155
Nemzetközi programokon belül meghirdetve.
(Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása 2021-4.1.2-NEMZ_KI)
  Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
0,10
            Nagyvállalati Fókuszterületi Innovációs Program
(Felhívás később jelenik meg)
15,00
            Innovációs Kockázati Tőkeprogram
(Felhívás később jelenik meg)
9,50
            Alkalmazott kutatási és innnovációs szolgáltatások fejlesztése
(Felhívás később jelenik meg)
2,50
Befektetés a jövőbe Alap
Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7,00            
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése
Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63            
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2,46            
Start KKV Program
KKV START INNOVÁCIÓ
2020-1.1.1-KKV START
12,00            
    Kompetencia Központok
Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
20,60        
    Startup Program
Startup Program
2022-1.1.2-STARTUP
4,06        
        Inkubátor támogatási program
STARTUP FACTORY 2023
2023-1.1.3-STARTUP
5,75    
Kutatási Alaprész
2021-2024
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21
12,90 Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
13,50 Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és Fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_23FK_23K_23, SNN_23
13,50 Kiválósági alapú kutatási támogatások
EXCELLENCE kutatási pályázati program
EXCELLENCE_24
ADVANCED kutatási pályázati program
ADVANCED_24
STARTING kutatási pályázati program
STARTING_24
Magyar-osztrák, ill. magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási pályázati programok
ANN_24, SNN_24
19,00
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21
3,00 Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_22
3,00    
Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-21-1, ÚNKP-21-2, ÚNKP-21-3, ÚNKP-21-4, ÚNKP-21-5, ÚNKP-21-6
4,00 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-22-1, ÚNKP-22-2, ÚNKP-22-3, ÚNKP-22-4, ÚNKP-22-5, ÚNKP-22-6
0,828 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-23-1, ÚNKP-23-2, ÚNKP-23-3, ÚNKP-23-4, ÚNKP-23-5, ÚNKP-23-6
0,710 Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program
(Felsőoktatási intézmények által kiírt ösztöndíjpályázatok)
10,00
Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894     Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2023
5,070
Mecenatúra pályázat
Mecenatúra pályázat
MEC_21
1,00         Tudományos mecenatúra program
Felhívás Tudományos Mecenatúra pályázathoz
MEC_24
1,00
            Research Grant Hungary
Felhívás Research Grant Hungary kutatási pályázathoz
RGH_S_24, RGH_L_24
6,00
            Nyugdíj - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,244
            Önköltség - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,264
            Proof of Concept: fejlesztési potenciál értékelés
(Felhívás később jelenik meg)
3,00
Tématerületi Kiválósági Program 2021
(Nemzeti-Egészség-Védelmi)

Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
(A keretösszeg magában foglalja a TKP2021 Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogramjához szorosan kapcsolódó Kooperatív Doktori Program Nemzetvédelmi Alprogram (NVKDP-2021) 1 milliárd Ft-os keretösszegét.)
75,00            
    Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
2022-3.1.1-DIÁKLABOR
2,00        
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
    Nemzeti Laboratórumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
26,60        

*A 2024. évi Programstartégia teljes keretösszege.

Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?