Ön itt áll: PályázóknakPályázatokFiatal kutatói kiválósági program (FK_21)
Felhívás „OTKA” fiatal kutatói kiválósági program pályázathoz
Meghirdetés dátuma: 2020. december 22.
Módosítás:
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2021. február 18. 16:00
2021. február 18.
Postára adás határideje: 2021. február 24
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Non-profit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Vállalkozói kutatóhely, Nonprofit kutatóhely, ELKH kutatóintézetei
Keretösszeg
12 900 000 000 Ft
Pályaművek száma
330-350
Igényelhető támogatás
40 MFt
Pályázat futamideje
max. 4 év
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott felhívás célja olyan tehetséges kutatók ígéretes kutatási tevékenységének támogatása, akik 2009. január 1. után szereztek tudományos fokozatot és saját, önálló felfedező kutatási témájukat kívánják elindítani, önálló kutatócsoportot kívánnak létrehozni.

A rendelkezésre álló keretösszeg

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a kutatási témapályázati programra (K_21), a fiatal kutatói és posztdoktori kiválósági programokra (FK_21, PD_21), valamint a magyar-osztrák, ill. magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázati programokra (ANN_21, SNN_21) a 2021-2025 közötti időszakban összesen 12,9 milliárd forint keretösszeget biztosít az NKFI Alapból.

Az igényelhető támogatás mértéke és az elszámolható költségek köre

Projektenként legfeljebb 48 hónapra legfeljebb 40 millió forint támogatás igényelhető. Rövidebb futamidő esetén az igényelt összeg időarányos csökkentése kötelező. A személyi juttatásokon és a munkáltatót terhelő járulékon kívül egyes meghatározott dologi költségek, valamint 15% általános költség (rezsi) számolható el, továbbá a közvetlen költségek 10%-a számolható el tudományos információk beszerzésére és Open Access költségekre. A projekt terhére elszámolható munkabér mértéke teljes foglalkoztatás esetén bruttó 600 000 Ft havonta. Az FK típusú pályázathoz csatlakozhat résztvevő kutató, valamint a projekt megvalósításába technikai segédmunkatárs és hallgató is bevonható.

A projekt futamideje

A projekt futamideje legfeljebb 48 hónap. A projekteknek 2021. szeptember 1. és december 1. között kell megkezdődnie. A projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült.

A pályázat benyújtása

Az NKFI Hivatal a törvény szerint lehetőséget biztosít a pályázatok kizárólag elektronikus úton történő benyújtására. Ebben az esetben a felhívás J. pontjában postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat a megjelölt módon elektronikus aláírással kell ellátni és az elektronikus beadási határidőig – azaz 2021. február 18-án (közép-európai idő szerint) 16.00 óráig – az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a pályázathoz csatolni.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumok mindegyikét azonos módon kell benyújtani, tehát minden ilyen dokumentumot egységesen vagy papíralapon, vagy elektronikusan és elektronikus aláírással ellátva kell eljuttatni az NKFI Hivatalhoz.

Postai beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus beadási határidőig a pályázó elektronikusan véglegesített, a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, valamint amelynek a felhívás J. pontjában postai úton benyújtandóként megjelölt dokumentumait határidőben megküldték az NKFI Hivatal ügyfélszolgálati címére. Elektronikus beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus beadási határidőig a vezető kutató elektronikusan véglegesített, a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, továbbá csatolták hozzá az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a felhívás J. pontjában postai úton / elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat, elektronikus aláírással ellátva.

A pályázatokat – tudományterülettől függetlenül – angol nyelven kell benyújtani. Magyar nyelvű pályázat kizárólag – legkésőbb 2021. február 1-ig kérelmezett – előzetes engedély (ún. Hungarikum-engedély) alapján nyújtható be.

A pályázók köre

A vezető kutató közösen pályázhat a befogadó intézménnyel, amely magyarországi székhelyű, jogi személyiségű

  • felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül;
  • kettős könyvvitelt vezető és 2 lezárt üzleti évvel rendelkező gazdasági társaság – amely nem tartozik a KATA hatálya alá –, amennyiben végez kutatás-fejlesztő tevékenységet és a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül;
  • non-profit szervezet, amennyiben a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül.

A támogatás elnyerését követő megvalósítási időszakban a befogadó intézménynél a vezető kutatónak főállású munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia.

A vezető kutatóra vonatkozó egyéb feltételek

A támogatás csak olyan posztdoktornak ítélhető oda, akinek a fokozatszerzése vagy annak odaítélése 2009. január 1. utáni. A doktori oklevél megszerzését követően született gyermek(ek)et nevelő kutató a PhD/DLA fokozat megszerzésétől eltelt időtartamra vonatkozóan kedvezményt kérelmezhet. Egyéni elbírálás alapján bizonyos esetekben további engedmény biztosítható.

A felhívásra legfeljebb egy pályázat nyújtható be és e mellett nem nyújtható be PD_21, K_21, ANN_21 vagy SNN_21 pályázat.

Támogatható célkitűzések, tevékenységek

A program keretében tematikus prioritások nélkül, bármely tudományterületen végezhető felfedező kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak. A pályázatban felvázolt kutatási és munkaterv alapján kidolgozott, az NKFI Hivatalhoz benyújtott kutatási projekttervben kitűzött alapvető célok elérése érdekében végzett tevékenységek támogathatóak.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

Az "OTKA" fiatal kutatói kiválósági program 2021. évi nyertesei (FK_21)
A 12 évnél nem régebbi (2009. január 1-jét követően megszerzett) tudományos fokozattal rendelkező kutatók számára külön programban meghirdetett felhívás (FK_21) arra ad lehetőséget, hogy a fiatal kutatók saját kutatócsoportot alapítva Magyarországon indítsanak önálló kutatást.

Ebben az évben a pályázók 426 projektjavaslatot nyújtottak be összesen 14,98 milliárd forintnyi támogatási igénnyel. A célzottan fiatal, önálló kutatói pályájuk kezdetén álló kutatóknak meghirdetett témapályázat (FK_21) keretében idén 109 új projekt indulhat összesen 3,82 milliárd forintos támogatással.

A pályázati értékelési folyamat a pályázati felhívásban megjelent szempontrendszer szerint, a kutatói témapályázatok értékelési rendszerét követve, külső anonim szakértőktől kért bírálatokra alapozva, szakértői csoportok (zsűrik) és tudományterületi kollégiumok részvételével zajlott. Elfogadva a döntéselőkészítő kollégiumok javaslatát, – a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter kijelölése szerint eljárva – az innovációért felelős helyettes államtitkár 109 kutatási pályázat támogatásáról döntött, az alábbi tudományterületi megoszlásban:

Tudományterület
Benyújtott pályázatok
(db)
Támogatott pályázatok
(db)
Pályázatok összesített igénye
(EFt)
Megítélt támogatás összesen
(EFt)
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma (BTTK)
111
35
3 347 690 1 019 579
Élettelen Természettudományok Kollégiuma (ÉTTK)
102
25
3 669 711 955 833
Komplex Környezettudományi Kollégium (KKTK)
80
19
2 936 421
691 683
Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma (OBTK)
133
30
5 022 065
1 151 714
Összesen
426
109
14 975 887 3 818 809


TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2021. július 28.

Szakértoi testület
Projekt azonosító száma
Vezeto kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamido
(hó)
Odaítélt támogatás
(EFt)
Állam, Jog és Politika 137755 Patkós Veronika: A polarizáció szerepe a nemkívánt társadalmi kimenetelek létrejöttében (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 48 23 762
Állam, Jog és Politika 138346 Könczöl Miklós: Jogi érvelés a XXI. században (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 48 17 285
Állam, Jog és Politika 138366 Szentgáli-Tóth Boldizsár Artúr: Az összehasonlító alkotmányjog perspektívái. Alkotmányos gyakorlat a világ országaiban a COVID-19 pandémia idején (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 29 599
Állam, Jog és Politika 138367 Gyulai Attila: Politikai normativitás (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 22 218
Állam, Jog és Politika 138965 Mezei Kitti: Kockázatok és lehetőségek a mesterséges intelligencia jogi szabályozásában és gyakorlati alkalmazásában (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 29 258
Gazdaság 137595 Buzási Attila: Klímaadaptáció és városi fenntarthatóság időbeli és térbeli összefüggéseinek elemzése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 22 037
Gazdaság 137602 Török Áron: A termelői piacok gazdaságtana - gazdasági, környezeti és társadalmi fenntarthatóság (Budapesti Corvinus Egyetem) 48 10 839
Gazdaság 137608 Csercsik Dávid: Villamosenergia-kereskedelemhez kapcsolódó új mechanizmusok (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) 48 39 840
Gazdaság 138015 Adamecz-Völgyi Anna: Emberi és társadalmi tőke: átmenet a felnőttkorba, generációk közötti mobilitás és fertilitás (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 21 660
Gazdaság 138143 Reizer Balázs: Munkavállalói szelekció és egyenlőtlenség (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 29 902
Gazdaság 138317 Szunomár Ágnes: Kína és Oroszország infrastruktúra-építése Kelet-Közép-Európában: Eltérő válaszok egy többdimenziós kihívásra (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 29 734
Irodalom 139325 Dobó Gábor: Kassák Lajos és Simon Jolán 1909 és 1928 közötti levelezésének digitális kritikai kiadása és a modernségkutatás új perspektívái (Petőfi Irodalmi Múzeum) 48 30 488
Kultúra 138052 Teleki Krisztina: A mongol Hangáj-hegység vallásföldrajza (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 39 998
Kultúra 138351 Buzási Gábor: Hatás és értelmezés az újplatonikus hagyományban (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 15 856
Kultúra 139241 Alföldy Gábor: Újkori magyarországi kertművészet: forráskutatás és feldolgozás, I. ütem. (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 39 944
Nyelvészet 138188 Rácz Péter Márton: Az alaktani konvergencia kísérletes vizsgálata a magyar nyelvben (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 29 937
Nyelvészet 138396 Vargha Fruzsina Sára: Magyar nyelvjárások akusztikai és dialektometriai vizsgálata (Nyelvtudományi Kutatóközpont) 48 39 756
Pszichológia – Nevelés 137643 Kim Sunae: A kíváncsiság természete és fejlődése a gyermekekben (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 36 050
Pszichológia – Nevelés 138040 Láng András: Sötét személyiségvonások és társas megismerés – általános és kontextusspecifikus jelenségek (Pécsi Tudományegyetem) 48 23 304
Pszichológia – Nevelés 138400 Fejes József Balázs: A tanulási motivációról alkotott tanári nézetek feltárása a célelmélet alapján (Szegedi Tudományegyetem) 48 39 941
Pszichológia – Nevelés 138604 Reinhardt Melinda: A nem öngyilkossági szándékkal történő szándékos önsértés és az önszabályozás kapcsolatának feltárása bio-pszicho-szociális keretrendszerben (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 38 112
Pszichológia – Nevelés 138971 Kovács Kristóf: A specifikus kognitív képességek természete és meghatározói (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 39 940
Pszichológia – Nevelés 139135 Háden Gábor Péter: Szinkronizált Mozgástanulás Gyermekkorban (Természettudományi Kutatóközpont) 48 39 972
Régészet 138156 Bíró Szilvia: Településszerkezet átalakulás és funkcióváltozás a savariai Iseum-körzet területén (Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum) 48 38 708
Régészet 138707 Bödőcs András: Okkupáció - Transzformáció - Kommunikáció. A földrajzi környezet, annak átalakítása, a területi közigaztás és közlekedés kölcsönhatása az Észak- Dunántúlon a késő vaskortól a római uralom végéig. (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 39 831
Társadalom 137765 Kisfalusi Dorottya: Diszkrimináció a pedagógiai értékelésben vagy hálózati hatások? Az etnikai és nemi iskolai teljesítménykülönbségek mechanizmusai (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 21 091
Társadalom 138098 Tomay Kyra: A vidéki dzsentrifikáció szerepe a településfejlesztésben (Pécsi Tudományegyetem) 48 18 814
Társadalom 138315 Győri Ágnes: Segítők vagy segítendők? Szakmai munkakörülmények, mentális egészség és mobilitás a szociális szférában (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 18 986
Társadalom 138422 Kovai Cecília: Mobilitási stratégiák és gazdasági ciklusok- hátrányos helyzetű roma népesség mobilitási stratégiái (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 37 393
Társadalom 138875 Kováts Gergely: Modellváltás a felsőoktatásban - Hogyan befolyásolja az intézményi kormányzás átalakulása a magyar egyetemeket? (Budapesti Corvinus Egyetem) 48 19 994
Történelem 137612 Umbrai Laura: A főváros közélelmezés-politikájának története III. Budapest törekvései a városi piacrendszer megerősítésére, valamint a lakosság konyhakerti,-kis és őstermelői termékekkel való ellátásának stabilizálására és fejlesztésére 1880-1945 (Bölcsés 36 25 836
Történelem 137616 Szebelédi Zsolt: A magyar romlás krónikája (Országos Széchényi Könyvtár) 48 21 962
Történelem 137816 Réfi Attila: Huszárok, harcmezőkön innen és túl. Nemzeti csapatnemünk a „hosszú” 19. században (Károli Gáspár Református Egyetem) 48 39 969
Történelem 137821 Fábián Máté: Politikai átmenetek és rendszerváltások - Az észak-magyarországi vármegyék tisztviselőinek társadalomtörténeti vizsgálata (1944-1950) (Eszterházy Károly Egyetem) 48 39 016
Történelem 138659 Vér Ádám: Az eskü (adé) szerepe az Újasszír Birodalom adminisztrációjában (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 8 547
Fizika 137812 Nagai Yoshikazu: Pontos neutrínófluxus meghatározás neutrínó oszcilláció vizsgálatához (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 40 000
Fizika 137918 Ivády Viktor: Ponthiba-alapú kvantumtechnológiai alkalmazások számítógépes modellezése (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 48 39 763
Fizika 138411 Pekker Áron: Módosított alacsonydimenziós anyagok és perovszkitok kombinációja fotovoltaikus alkalmazásokhoz (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 48 39 986
Fizika 138520 Vizsnyiczai Gaszton: Flagelláris kötegek és térbeli behatároltság a baktériumok úszómozgásában (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 37 749
Fizika 138975 Ispánovity Péter Dusán: A mikronos skálájú sztochasztikus deformációs folyamatok kísérleti és elméleti vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 39 552
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 137758 Józsa Viktor: Térfogati égés optikai vizsgálata (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 39 570
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 138220 Medgyes Bálint Károly: Nedvesség által indukált hibamechanizmusok vizsgálatai nanokompozit és egyéb új típusú ólommentes forraszötvözeteken (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 36 156
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 138500 Bachrathy Dániel: Sztochasztikus hatások modellezése rugalmas munkadarabok forgácsolásnál - stabilitás és felületi minőség (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 39 971
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 138501 Molnár Kolos: A polimer oldatok és ömledékek reológiai és szerkezeti jellemzőinek hasznosítása hatékony feldolgozásuk érdekében (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 39 998
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 138505 Orbulov Imre Norbert: Funkcionális kompozit fémhabok (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 37 762
Informatikai–Villamosmérnöki 138903 Biczók Gergely: Gazdasági ösztönzők a gépi tanulás, az információbiztonság és az adatvédelem határterületein (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 40 000
Informatikai–Villamosmérnöki 138949 Laki Sándor: Hálózati adatsík programok elemzésének megalapozása (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 39 973
Informatikai–Villamosmérnöki 139075 Baji Zsófia: Funkcionális szulfid nanorétegek atomi rétegleválasztása és alkalmazásai (Energiatudományi Kutatóközpont) 48 40 000
Kémia 1 137582 Balogh Diána: Lab-on-a-chip rendszerek fejlesztése fehérje-ligandum kölcsönhatások vizsgálatára (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 36 884
Kémia 1 137749 Jedlovszky-Hajdú Angéla: Polimer nanokompozitok előállítása orvosi alkalmazásokra (Semmelweis Egyetem) 48 35 125
Kémia 1 138029 Gyarmati Benjámin Sándor: A kölcsönhatások és a kinetika szerepe szabályozott szerkezetű polimerek mukoadhéziójában (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 37 876
Kémia 1 138678 Rokobné Révész Ágnes: Az ütközési energia szerepe a tömegspektrometria alapú bottom-up és a middle-down proteomikai vizsgálatokban: alternatívák használata tripszin helyett (Természettudományi Kutatóközpont) 48 38 196
Kémia 1 138823 Hollóczki Oldamur: Nanoműanyag szennyezők kölcsönhatása biomolekuláris rendszerekkel (Debreceni Egyetem) 48 39 189
Kémia 1 138888 Samu Gergely Ferenc: 2D fém-halogenid típusú perovszkitok spektro- és fotoelektrokémiai jellemzése (Szegedi Tudományegyetem) 48 39 687
Kémia 2 137589 Kormos Attila: Klikk-aktivált önjelölő kinon-metidek képalkotó és terápiás alkalmazásokra (Természettudományi Kutatóközpont) 36 30 000
Kémia 2 137924 Herczeg Mihály: Potenciálisan sejtnövekedés-gátló hatású heparin-analóg oligoszacharidok szintézise és biológia vizsgálata (Debreceni Egyetem) 48 38 988
Kémia 2 138037 Kupai József: Fémmentes aszimmetrikus katalizátorok szintézise és fenntartható alkalmazása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 40 000
Kémia 2 138300 Varga Szilárd: Újgenerációs fájdalomcsillapító terpenoidok szintézise (Természettudományi Kutatóközpont) 48 39 720
Kémia 2 138475 Szilágyi Botond: Enantiomerek preferenciális kristályosításának tervezése folyamatmérnöki eszközökkel: kísérletektől a gépi tanulásig többcélú optimalizáláson keresztül (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 39 955
Matematika–Számítástudomány 138924 Bartha Ferenc: Megbízható számítások állapotfüggő késleltett differenciálegyenletekre (Szegedi Tudományegyetem) 48 29 733
Földtudományok 1 138626 Czuppon György: Barlang, mint laboratórium: Ca- és Mg-izotópösszetételek alkalmazása a cseppkövek kutatásában (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 48 28 971
Földtudományok 1 138638 Sebe Krisztina: A Kárpát-medence kialakulásának kezdetei: korai szinrift szerkezetalakulás a Dél-Dunántúlon (Pécsi Tudományegyetem) 48 22 043
Földtudományok 2 138692 Varga György: Nagyméretű szaharai porszemcsék Európában: változó klíma vagy pontatlan elemzések? (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 48 36 243
Komplex agrártudomány 137577 Gere Attila: Új érzékszervi módszerek fejlesztése élelmiszertudmányi problémák megoldására (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) 48 39 875
Komplex agrártudomány 137579 Molnár Béla Péter: Fúrólégy fajok összehasonlító szaglószervi vizsgálata és evolúciós ökológiája: új megközelítés a dióburok-fúrólégy (Rhagoletis completa) elleni csalétek fejlesztésben (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 39 514
Komplex agrártudomány 137617 Cseresnyés Imre: Gyökérzet dielektromos válaszának kis időléptékű nyomon követése roncsolásmentes eljárással (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 33 492
Komplex agrártudomány 138867 Poór Péter: A védekezésben szerepet játszó főbb hormonok szerepének vizsgálata paradicsomnövények vörös fény-indukálta mikrobiális kórokozókkal szembeni rezisztenciájának kialakításában (Szegedi Tudományegyetem) 48 39 985
Növénytermesztés, állattenyésztés 137778 Görföl Tamás: Denevérvírusok és gazdáik molekuláris evolúciója (Pécsi Tudományegyetem) 48 29 937
Növénytermesztés, állattenyésztés 137809 Kreizinger Zsuzsa: Mycoplasma iowae törzsek jellemzése és a gyógykezelések hatékonyságának fejlesztése (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 38 898
Növénytermesztés, állattenyésztés 137811 Gyula Péter: Epigenetikai faktorok szerepe a paradicsom fejlődésében és stresszválaszában (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ) 48 40 000
Növénytermesztés, állattenyésztés 138042 Lantos Csaba: Modern és klasszikus növénynemesítési módszerek fejlesztése és alkalmazása víztakarékos rizstermesztés érdekében (Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft.) 48 39 900
Növénytermesztés, állattenyésztés 138825 Nagy-Schuller tot Peursum Annamária: Tréningben és versenyzésben levő lovak csüdízületének összehasonlító mágneses rezonanciás, komputertomográfiás és röntgenvizsgálata: egy longitudinális tanulmány (Állatorvostudományi Egyetem) 48 39 949
Ökológia és evolúció 137743 Seress Gábor: Populációdinamikai és demográfiai különbségek városi és erdei madárpopulációkban (Pannon Egyetem) 48 39 981
Ökológia és evolúció 137962 Sramkó Gábor: Konzervációgenomikai kutatások Magyarországon (Debreceni Egyetem) 48 39 997
Ökológia és evolúció 137979 Selmeczy Géza Balázs: Az eurázsiai hód gátépítő tevékenysége révén létrejövő folyó diszkontinuum hatása a funkcionális biodiverzitásra a planktonikus és a bentikus közösségek alapján (Pannon Egyetem) 48 37 783
Ökológia és evolúció 138215 Vad Csaba Ferenc: Klímaváltozás-hatására megváltozó táplálékpreferencia és ennek közösségalakító és ökoszisztéma-szintű hatásai egy invazív rákfaj példáján (Ökológiai Kutatóközpont) 48 39 927
Ökológia és evolúció 138563 Kurucz Kornélia: Inváziós csípőszúnyogok (Diptera: Culicidae) ökológiai és molekuláris biológiai vizsgálata, különös figyelemmel patogén mikrobáik felderítésére (Pécsi Tudományegyetem) 48 25 450
Ökológia és evolúció 138698 Lovas-Kiss Ádám: Vízimadár útikalauz stopposoknak: a magterjedés hatékonysága (Ökológiai Kutatóközpont) 48 39 988
Ökológia és evolúció 138789 Felföldi Tamás: A Kárpát-medence szikes tavai, mint a globális környezeti változások modelljei (Ökológiai Kutatóközpont) 48 39 750
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 138184 Poór Miklós: Mikotoxinok és polifenolok farmakokinetikai/toxikokinetikai kölcsönhatásainak vizsgálata (Pécsi Tudományegyetem) 48 39 250
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 138223 Bencsik Péter: Miokardiális remodelling metabolikus szindrómával komplikált poszt-infarktusos szívelégtelenségben: a zselatinázok és a nem-kódoló RNS-ek molekuláris hálózatainak szerepe (Szegedi Tudományegyetem) 48 39 958
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 138722 Garami András: A testhőmérsékleti eltérések jelentősége akut pankreatitiszben (Pécsi Tudományegyetem) 48 39 124
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 138842 Zádori Zoltán: A nem-szteroid gyulladásgátlók által vékonybélben okozott baktériális és epesav eltérések analízise, valamint a cannabinoidok enteropátiára gyakorolt hatásának vizsgálata (Semmelweis Egyetem) 48 38 125
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 139269 Maléth József: Ex vivo epitél-stróma kokultúrák fejlszetése a krónikus pankreatitisz betegség-specifikus modellezésére a transzlációs kutatásban (Szegedi Tudományegyetem) 48 40 000
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 137867 Békési Angéla: Timidilát bioszintézist célzó rákterápiás szerek hatásmechanizmusának vizsgálata újgenerációs szekvenálási technikák bevonásával (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 39 983
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 138021 Szilágyi-Bónizs Melinda: Ovárium tumorok ösztrogén szenzitivitásában meghatározó mikroRNSek azonosítása (Debreceni Egyetem) 48 39 928
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 138115 Kereszturi Éva: Telítetlen zsírsavak és mikroRNS-ek szerepe a lipid anyagcsere szabályozásában (Semmelweis Egyetem) 48 37 100
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 138910 Pfliegler Valter Péter: A Saccharomyces élesztők domesztikációja és patogenitása evolúciós történetük tükrében (Debreceni Egyetem) 48 39 983
Idegtudományok 137951 Borbély Éva: A hemokinin-1 szabályozó szerepének komplex vizsgálata depresszió és komorbiditásainak egérmodelljeiben (Pécsi Tudományegyetem) 48 32 500
Idegtudományok 138039 Pirger Zsolt: Az öregedés során bekövetkező változások celluláris és molekuláris mechanizmusai az asszociatív memóriát kódoló neurális hálózatban (Ökológiai Kutatóközpont) 48 40 000
Idegtudományok 138385 Csukly Gábor: Szkizofrén betegek theta-burst rTMS kezelése az érzelem felismerés javítására és a negatív tünetek enyhítésére (Semmelweis Egyetem) 48 34 811
Idegtudományok 138389 Zádor Ferenc: A glicinerg rendszer szerepének vizsgálata az opioid analgetikus tolerancia kialakulásában (Semmelweis Egyetem) 48 39 942
Idegtudományok 138390 Tóth Melinda: A HSP27 neuroinflammációban betöltött szerepének tanulmányozása az Alzheimer-kór egérmodelljében (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 39 900
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 137770 Lőrincz Márton Ákos: Neutrofil granulocita eredetű extracelluláris vezikulák immunmoduláns hatása (Semmelweis Egyetem) 48 40 000
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 137808 Fernandes Martins Ana Sofia: Antibiotikum termelő baktériumok nagy áteresztőképességű laboratóriumi evolúciója rezisztens patogének jelenlétében – egy új antibiotikum felfedező platform (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 39 999
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 138377 Grolmusz Vince Kornél: LymmuMIC: Új genetikai, immunológiai és mikrobiológiai biomarkerek Lynch szindrómában (Országos Onkológiai Intézet) 48 40 000
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 138462 Kovács Renátó László: A farnesol és tyrosol hatásának vizsgálata Candida auris biofilmek esetében (Debreceni Egyetem) 48 39 750
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 138593 Baghy Kornélia: A SPOCK1/Testican-1 onkogén hatásai a májban. A tumor-stróma interakció jelentősége. (Semmelweis Egyetem) 48 39 608
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 138696 Kemény Lajos: MITF transzkripciós faktor szerepének vizsgálata reaktív oxigén származékok szabályozásában melanomában (Semmelweis Egyetem) 48 39 875
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 139028 Simon Diána: A toll-like receptor homológ CD180 molekula szerepe a B-sejt alcsoportok aktivációjában valamint a természetes és patológiás autoantitest termelésben szisztémás sclerosisban (Pécsi Tudományegyetem) 48 35 420
Klinikai Orvostudományok 138673 Dezső Katalin: A genetikai diverzitás jelentősége a humán máj regenerációja során és krónikus májbetegségekben (Semmelweis Egyetem) 48 35 312
Klinikai Orvostudományok 138839 Hartmann Petra: Gasztroenterológiai betegségek gyógyszeres kezeléseinek mitokondriális (mellék)hatásai (Szegedi Tudományegyetem) 48 26 652
Klinikai Orvostudományok 138929 Párniczky Andrea: Szemléletváltás a cisztás fibrózishoz társuló cukorbetegség és az exokrin hasnyálmirigy elégtelenség diagnosztikájában (Pécsi Tudományegyetem) 48 39 875
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 138576 Tóth Balázs: TRPM2: szerkezettől a funkcióig (Semmelweis Egyetem) 48 34 624
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 138862 Turu Gábor: A β-arresztinek szerepének feltérképezése a nem receptor fehérjék szabályozásában (Semmelweis Egyetem) 48 40 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 139067 Akhtar Parveen: Az I. fotokémiai rendszer abszorpciós hatáskeresztmetszetének növelése fokozott fotoszintetikus energiaátalakítási hatékonyság érdekében (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 40 000
Sejt- és Fejlődésbiológia 138851 Lőrincz Péter: Hogyan és miért kapcsolódik az autofágia és endocitózis folyamata egymással? (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 40 000
Sejt- és Fejlődésbiológia 138894 Szikora Szilárd: Az aktin filamentum összeszerelődés mechanizmusa a fejlődő muslica izomban (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 40 000
Sejt- és Fejlődésbiológia 138992 Gáspár Renáta: A kinurénsav kardioprotektív hatása: fókuszban az ER stressz indukálta autosis (Szegedi Tudományegyetem) 48 39 995
Utolsó módosítás: 2023. március 21.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

  • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
  • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
  • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
  • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
  • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az NKFI Alap 2024. évi Programstratégiája, a Neumann János Program végrehajtását támogatja, amelynek fókuszában az egyetemek, a kutatóintézetek és a gazdaság összekapcsolása áll. A 2024. évi Programstratégia kiemelt célja, hogy hozzájáruljon a magyar eredmények javításához az emberi erőforrások (kutatói utánpótlás, doktori képzésben résztvevők száma, STEM (MTMI) területen a felsőoktatásban tanulók száma) területén, az innovátor vállalkozások száma és aránya (termékinnovációt és / vagy folyamatinnovációt végrehajtó KKV-k száma és aránya) területén, valamint a szellemi tulajdonjogok (intellectual property, IP) (szabadalmak, védjegyek, formatervezési mintaoltalmak) területén.

Az alábbi táblázat a 2021-2024 közötti időszakra vonatkozó, az NKFI Alapból meghirdetni tervezett valamint meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

  2021 2022 2023 2024
NKFI Alap  pályázatainak  keretösszege
(milliárd forint)
189,844 89,838 68,63 176,263*
  Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2021)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2022)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2023)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2024)
Összes keret
(Mrd Ft)
Innovációs Alaprész
2021-2024
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI
59,06     Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ
35,00 KKV Fókuszterületi Innovációs Program
(Felhívás később jelenik meg)
50,00
Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV
3,00 Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
12,85 Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
2,00 Spin-off Program: kutatási eredmények piacravitele Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
7,00
Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjogvédelem
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50 Iparjogvédelmi Pályázat (IP)
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50
Nemzetközi programok
ECSEL közös EU-s programba való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL
;
Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.2-NEMZ
;
Az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (2021-ben Hollandiára is kiterjesztve)
2020-1.2.1-GYAK;
Az EIT KIC társulásokban történő magyar részvétel támogatása
2021-1.2.1-EIT-KIC;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2021-1.2.4-TÉT
;
A Magyar-Orosz alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU
;
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2020-1.2.3-EUREKA;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
A magyar-marokkói alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA
3,50 Nemzetközi programok
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
A magyar-török alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR
;
Egyetemi tanulmányokat külföldön folytató magyar hallgatók nyári gyakorlatának támogatása
2022-1.2.3-GYAK
;
A magyar-üzbég alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ;
A magyar-koreai alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR
6,00 Nemzetközi programok
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása
2022-1.2.8-KDT;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása
2022-1.2.7-EUROSTARS;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.1-ERA-NET;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.2-HE_PARTNERSÉG;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2023-1.2.4-TÉT
6,10 Nemzetközi Programok
HU-rizont Program
2024-1.2.3-HU-RIZONT;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködések támogatása;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése (EU_KP);
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat (EU_KKV);
Nemzetközi szakmai szervezetben való aktív részvétel támogatása kutatók és kutatási menedzserek részére (Networking+);
Teaming of Excellence 2025. kiírásra rásegítő pályázat,
Előkészítés alatt álló nemzetközi együttműködések.
17,155
Nemzetközi programokon belül meghirdetve.
(Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása 2021-4.1.2-NEMZ_KI)
  Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
0,10
            Nagyvállalati Fókuszterületi Innovációs Program
(Felhívás később jelenik meg)
15,00
            Innovációs Kockázati Tőkeprogram
(Felhívás később jelenik meg)
9,50
            Alkalmazott kutatási és innnovációs szolgáltatások fejlesztése
(Felhívás később jelenik meg)
2,50
Befektetés a jövőbe Alap
Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7,00            
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése
Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63            
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2,46            
Start KKV Program
KKV START INNOVÁCIÓ
2020-1.1.1-KKV START
12,00            
    Kompetencia Központok
Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
20,60        
    Startup Program
Startup Program
2022-1.1.2-STARTUP
4,06        
        Inkubátor támogatási program
STARTUP FACTORY 2023
2023-1.1.3-STARTUP
5,75    
Kutatási Alaprész
2021-2024
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21
12,90 Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
13,50 Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és Fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_23FK_23K_23, SNN_23
13,50 Kiválósági alapú kutatási támogatások
(Felhívás később jelenik meg)
19,00
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21
3,00 Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_22
3,00    
Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-21-1, ÚNKP-21-2, ÚNKP-21-3, ÚNKP-21-4, ÚNKP-21-5, ÚNKP-21-6
4,00 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-22-1, ÚNKP-22-2, ÚNKP-22-3, ÚNKP-22-4, ÚNKP-22-5, ÚNKP-22-6
0,828 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-23-1, ÚNKP-23-2, ÚNKP-23-3, ÚNKP-23-4, ÚNKP-23-5, ÚNKP-23-6
0,710 Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program
(Felsőoktatási intézmények által kiírt ösztöndíjpályázatok)
10,00
Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894     Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2023
5,070
Mecenatúra pályázat
Mecenatúra pályázat
MEC_21
1,00         Tudományos mecenatúra program
Felhívás Tudományos Mecenatúra pályázathoz
MEC_24
1,00
            Research Grant Hungary
(Felhívás később jelenik meg)
6,00
            Nyugdíj - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,244
            Önköltség - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,264
            Proof of Concept: fejlesztési potenciál értékelés
(Felhívás később jelenik meg)
3,00
Tématerületi Kiválósági Program 2021
(Nemzeti-Egészség-Védelmi)

Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
(A keretösszeg magában foglalja a TKP2021 Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogramjához szorosan kapcsolódó Kooperatív Doktori Program Nemzetvédelmi Alprogram (NVKDP-2021) 1 milliárd Ft-os keretösszegét.)
75,00            
    Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
2022-3.1.1-DIÁKLABOR
2,00        
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
    Nemzeti Laboratórumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
26,60        

*A 2024. évi Programstartégia teljes keretösszege.

Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?