Ön itt áll: PályázóknakPályázatokAlapkutatási pályázat - Fiatal kutatói pályázat (PD 2015/1)
Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) Bizottsága pályázatot hirdet alapkutatások támogatására (2015/1 forduló) - Fiatal kutatói pályázat (PD)
Meghirdetés dátuma: 2014. október 31.
Utolsó módosítás:
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2015. február 03.
2015. február 03.
Postára adás határideje:
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, Egyéb (nem felsőoktatási) oktatási intézmény, MTA intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Egyéb költségvetési intézmény (nem oktatási vagy kutatóhely), Vállalkozói kutatóhely, Nonprofit kutatóhely
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás
A pályázat célja kiemelkedő eredményeket ígérő alapkutatások, nemzetközileg is elismert tudományos műhelyek, illetve fiatal kutatók támogatása. Ezt a pályázati típust, a pályázat beadásának időpontjában PhD fokozattal rendelkező, 40 év alatti kutató nyújthatja be. (A korhatár emelhető a szülési szabadságon és a főállásban gyermekneveléssel töltött idő hosszával (maximum 5 évvel), vagy a kötelező sorkatonai szolgálat idejével.) A pályázónak vállalnia kell, hogy ha egyetemi oktató vagy közgyűjteményi/közművelődési intézmény alkalmazottja, akkor munkaideje 70%-ában, ha főhivatású kutató, akkor munkaideje 80%-ában a pályázatban meghatározott feladatok teljesítésén dolgozik. A fiatal kutatói pályázat egyes kategóriái csak egy alkalommal nyerhetők el.

A pályázat általános feltételei

Kizárólag alapkutatási témákkal lehet pályázni. A vezető kutatónak a pályázat beadásának időpontjában PhD fokozattal (EU-n kívüli országok esetében honosított) kell rendelkeznie és magyarországi kutatóhelyhez kell kötődnie. Határon túli magyar kutatók magyarországi kutatóhelyhez regisztrálva nyújthatnak be OTKA pályázatot. Egy pályázó legfeljebb egy pályázatot nyújthat be vezető kutatóként és egyszerre maximum két OTKA által támogatott kutatásban lehet kutatásvezető. Ha a pályázó vezető kutatóként egyidejűleg MTA Lendület pályázatot és OTKA pályázatot is benyújt, támogatást csak az egyikre kaphat. Egy kutató több pályázatnak is lehet résztvevője, amelyet ezen hirdetmény alapján nyújtanak be, de a kutatói munkaidő ráfordítás (FTE) értéke az elnyert pályázatokban együttesen nem haladhatja meg egyik időszakban sem az 1-et. A pályázathoz – éves bontásban is – csatolni kell a megvalósítandó kutatás programját, pénzügyi tervét, várható eredményeit, a részt vevő kutatók eddigi tevékenységének leírását. A pályázó kutató(k)nak a pályázatban nyilatkozniuk kell az összes érvényben lévő támogatásukról és folyamatban lévő más pályázataikról is. A 2010-2014. között OTKA-támogatásban részesült pályázóknak a támogatott kutatásban elért eddigi eredményeit az értékelésnél figyelembe veszik. Az ERC Grant második fordulójába került pályázat az OTKA pályázathoz mellékelhető. A pályázati feltételeket részletesen a 2015/1 fordulóra vonatkozó Pályázati Útmutató és a benne szereplő „OTKA támogatási szerződések teljesítésének szabályai” tartalmazzák. Nemzetközi együttműködésekben végzett kutatásokra és publikációs támogatásra vonatkozó OTKA pályázatok külön pályázati kiírásban szerepelnek. Az adott pályázati fordulóban szétosztható teljes támogatási keretösszeg az OTKA költségvetési támogatásának függvénye.

Pályázható juttatások

A pályázaton elnyert támogatás kizárólag a kutatáshoz kapcsolódó következő költségekre fordítható: a kutatás dologi költségeire, a kutatásban alkalmazni tervezett kutató(k) (doktoranduszok, doktorjelöltek, posztdoktorok), illetve a kutatáshoz szorosan kapcsolódó, annak eredményességéhez feltétlenül szükséges más résztvevők munkabérére, műszerek, berendezések, kutatási segédeszközök beszerzésére, nemzetközi tudományos kapcsolatok fenntartására, kutatási eredmények konferencián történő ismertetésére, illetve a kutatási eredmények publikációs költségeire. Az OTKA támogatás terhére a vezető kutató a munkaköri besorolása szerint differenciáltan, 3 kategóriában részesülhet kiegészítő személyi kifizetésben; de ez az összeg nem haladhatja meg a pályázati főösszeg 25%-át. A fogadó intézményt – általános költségekre (rezsi) – a kutatási támogatás közvetlen költségekre eső összegének 20%-a illeti meg, ezen belül az általános költség egynegyedét tudományos információk beszerzésére (könyvtár, adatbázis, Open Access) kell fordítania. A tudományos információkra fordítandó összegnek legalább a felét az intézmény köteles Open Access költségekre fordítani, amelyről el kell számolnia. A támogatási összegen belül további 5% összeg erejéig, a vezető kutató rendelkezése alapján, a kutatással kapcsolatos egyéb (telefon, internet-használat, irodai adminisztráció) rezsi jellegű költségek is elszámolhatók.

A pályázat értékelése

A beérkezett pályázatokat az OTKA testületei – a benyújtott pályázatban szereplő információk alapján – a következő főbb szempontok szerint értékelik: a pályázati program alapkutatás jellege, tudományos jelentősége, újszerűsége, a várható eredmények, tudományos és társadalmi hasznosításuk, a kutatás 2
személyi feltételei, garanciái, a kutatás intézményi, tárgyi, módszertani feltételei, a kért támogatás pénzügyi indokoltsága és realitása, a tervezett kutatói munkaidő ráfordítás, az eddigi tudományos eredmények (közlemények, hivatkozások), az utóbbi 5 évben lezárult vagy folyamatban lévő OTKA kutatások során elért eredmények. Előnyben részesülnek a nemzetközileg is jelentős alapkutatások, az új eljárások és módszerek kidolgozása, a fiatal kutatók bevonása, társadalomtudományban a forrásfeltáró kutatások és a monográfiák írása. Fontos szempont a beadott pályázati munkaterv, költségterv, várható eredmények, munkaidő ráfordítás realitása és arányossága.

A pályázat benyújtása

Pályázni a 2015. évre kialakított elektronikus pályázati felületen lehet, amely a kitöltési útmutatóval együtt az OTKA honlapján (www.otka.hu) várhatóan 2014. december 16-án lesz elérhető. A támogatott kutatások kezdete – az OTKA költségvetési támogatásának függvényében – 2015. szeptember 1. és 2016. február 1. között lehetséges.

A pályázatot elektronikusan kell benyújtani, és a már benyújtott pályázat kinyomtatott, aláírásokkal és bélyegzővel ellátott példányát is el kell juttatni az OTKA Irodába.

Az elektronikus példányt az OTKA honlapján közzétett eljárással, az OTKA Irodától kapott felhasználói névvel és jelszóval lehet benyújtani. Az elektronikus beadásnak, amely csak az intézményi jóváhagyást követően lesz érvényes, a végső határideje várhatóan 2015. február 3-4. között lesz. A határidőt az egyes pályázattípusokra az OTKA honlapon közzétett határidő-táblázatban és útmutatóban fogjuk nyilvánosságra hozni. Minden esetben a határidő az adott nap (közép-európai idő) 17:00 óráját jelenti, amikor az elektronikus rendszer lezárja a pályázatok fogadását.

A nyomtatott példányt eredeti aláírásokkal, minden más pályázati és egyéb anyagtól elkülönítve, postán keresztül, ajánlott küldeményként, legkésőbb 2015. február 10-i dátumú postabélyegzővel feladva kell beküldeni. (Levélcím: 1476 Bp. 100. Pf. 289, Csomagcím: 1093 Budapest Czuczor u. 10.). A küldeményre kérjük ráírni a pályázattípus jelét: OTKA-PD pályázat. A pályázat feladását igazoló postai szelvényt kérjük megőrizni.

A honlapon elektronikusan, kutatói véglegesítés vagy intézményi jóváhagyás nélkül benyújtott, illetve határidőn túl feladott, valamint a formailag nem megfelelő pályázatok bírálatára nem kerül sor. A pályázat értékelése az elektronikus példány felhasználásával történik. A pályázatok elbírálása az OTKA többlépcsős értékelési eljárása (ld. OTKA honlap) szerint történik, várhatóan 2015 júliusában lezárul. A végső döntést az OTKA Bizottság hozza meg.

(A) Fiatal kutatói posztdoktori pályázat (PD)

A három formában pályázható posztdoktori (PD) támogatás céljai (i) fiatal kutatók segítése önálló tudományos programjuk elindításában, (ii) külföldről hazatérők itthoni munkakezdésének segítése, (iii) OTKA által már támogatott, kiemelkedően sikeres projektekben fiatal kutatók részvételének biztosítása. Posztdoktori pályázatot PhD fokozatot 8 éven belül szerzett kutató adhat be. (A PhD megszerzését követő 8 év időszak a szülési szabadságon és a főállásban gyermekneveléssel töltött idő hosszával (maximum 5 évvel), vagy a kötelező sorkatonai szolgálat idejével emelhető.) PD támogatásban részesülő pályázó – a támogatás utolsó félévét leszámítva – nem lehet vezetője jelentősebb kutatási (pl. OTKA K, OTKA NN, MTA LENDÜLET) pályázatnak.

Támogatás igényelhető:

(PD-1) önálló, ígéretes önálló kutatási projektre maximum 3 évre, alsó határa évi 0,5 M Ft, felső határa átlagosan évi 3 M Ft, amely egy adott évben nem haladhatja meg az 5 M Ft-t, vagy
(PD-2) a pályázó posztdoktori teljes idejű alkalmazására maximum 3 évre (a munkabér havi összege bruttó 300 ezer Ft és törvényben meghatározott járulékai), vagy
(PD-3) önálló kutatási projektre és teljes idejű alkalmazásra együttesen, maximum 3 évre, átlagosan évi 3 M Ft kutatási projektre (amely egy adott évben nem haladhatja meg az 5 M Ft-t), valamint havi bruttó 300 ezer Ft munkabérre és járulékaira. Jelentős eszköz vagy műszerbeszerzés esetén a PD-1 és PD-3 pályázatok által megpályázható kutatási összeg felső határa átlagosan (a munkabéren felül) évi 4 M Ft lehet, ebben az esetben a többlet kizárólag az első évben beszerzett anyagra, eszközre, műszerre tervezhető.

Az OTKA szabályai szerint egy kutató egy-egy alkalommal nyerhet el fiatal kutatói projekt (PD) támogatást és posztdoktori álláspályázatot, tehát e pályázati fordulóban csak az kaphat kutatási támogatást (PD-1 és PD-3), aki a doktori fokozat elnyerése óta még nem volt OTKA által támogatott kutatás vezetője, és csak az nyerhet posztdoktori alkalmazást (PD-2 és PD-3), aki korábban még nem nyert OTKA posztdoktori (PD) álláspályázatot. Azok a pályázók, akik korábban az MTA Posztdoktori Kutatói Program keretében pályázatot nyertek, vagy 2014-ben MTA Posztdoktori pályázatot nyújtanak be, pályázhatnak és nyerhetnek OTKA PD-1 típusú pályázatot. Az MTA Posztdoktori és az OTKA PD-2 és PD-3 támogatott kutatások között nem lehet időbeli átfedés. Ha egy pályázó egyidejűleg pályázik MTA Posztdoktori és OTKA PD-2 vagy PD-3 típusú támogatásra, és mindkettőt elnyeri, nyilatkoznia kell, hogy melyik nyertes pályázatot kívánja igénybe venni.

Kutatási projekttámogatást nem igénylő pályázónak (PD-2) is ismertetni kell a munkatervét és azt, hogy annak megvalósításához a szükséges feltételek rendelkezésre állnak. (A más – OTKA, intézményi vagy nemzetközi – pályázattal támogatott projektekre megajánlott FTE-t és a PD-2-re megadott FTE-t az összegzett FTE számításánál nem kell összeadni, a kettő közül a nagyobbik számít.) A kutatási projektre kért támogatások elbírálásában fontos szerepet kap a kitűzött célokkal arányos, részletesen kidolgozott és indokolt költségterv értékelése. Az alkalmazást elnyerő pályázók a támogatás idejére a fogadó kutatóhellyel teljes munkaidejű, határozott idejű munkaviszonyt létesítenek. Az OTKA posztdoktori alkalmazás időszaka alatt – Bolyai Ösztöndíj kivételével – más állami vagy alapítványi ösztöndíjban, egyéb rész- vagy teljes állású alkalmazásban, rendszeres személyi kifizetésben a támogatott nem részesülhet. A projekt – különösen indokolt (gyermekszülés, gyermekgondozás, súlyos betegség stb.) esetet kivéve – nem szakítható meg. Külföldi kutatói ösztöndíj esetén, az OTKA külön engedélyével, egy évre megszakítható, vagy külföldön folytatható.
(B) Nagy költségű fiatal kutatói pályázat (NF) - Ezt a pályázati formát jelenleg szüneteltetjük. Javasoljuk, hogy az eziránt érdeklődő az MTA Lendület pályázat felhívására pályázzon.

A pályázat nyelve

A pályázatokat – tudományterülettől függetlenül – angol nyelven kell benyújtani. Egyes pályázattípusoknál az angol nyelven történő beadás alól mentesülhet az a pályázat, melynek magyar nyelvű beadását az OTKA – külön kérésre – előzetesen engedélyezte, mert ezek kutatási programját a pályázó indoklása szerint kizárólag hazai szakértők tudják megfelelően értékelni. A kérelmet és az indoklást a pályázat megírása előtt, de legkésőbb 2015. január 14-ig elektronikus úton kell eljuttatni az OTKA Irodába. Az illetékes kollégium elnöke engedélyezheti a magyar nyelvű pályázat beadását. Előzetes engedély nélkül beadott magyar nyelvű pályázat nem kerül értékelésre.

Kollár László Péter
az OTKA Bizottság elnöke

Pályázati menetrend:

 • hirdetmény megjelenése 2014. október 31.
 • elektronikus pályázat készítése 2014. december 16-tól
 • elektronikus benyújtás határideje: PD pályázatok 2015. február 3.
 • postai feladás végső határideje 2015. február 10.
 • Hungarikum kérelem benyújtás határideje 2015. január 14.
 • zsűri döntés 2015. május
 • kollégiumi döntés, K+ értékelés 2015. június
 • OTKA Bizottság döntése 2015. július
 • projekt kezdés 2015. szeptember 1. – 2016. február 1.
Támogatott 2015/1 PD pályázati azonosítójú posztdoktori pályázatok
Zsűri
Tipus
Nysz.
Vezető kutató/Téma címe/Kutatóhely
Futamidő (hó)

Javasolt (EFt) 

RGM
PD
115261
Csippán Péter: A magyar húsmarha variabilitása a késő középkori és korai újkori külkereskedelem, az írott források és a régészeti leletek tükrében (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36

19 670

MKK
PD
115373
Ignácz Ádám: A populáris zene esztétikai és politikai megítélésének változásai a Rákosi-korszakban és a kora Kádárizmusban (1948-1968) (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36

8 710

MOLBI
PD
115404
Lipinszki Zoltán: Az evolúciósan konzervált Fehérje Foszfatáz 4 új célpontjainak azonosítása és jellemzése (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36

26 767

FIZ
PD
115408
Fejős Gergely: Funkcionális renormálási csoport módszer alkalmazása az erősen kölcsönható anyag leírására (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36

19 722  

KM2
PD
115431
Horváti Kata: Elágazásos multi-epitóp konjugátumok a szintetikus vakcina-fejlesztésében (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36

8 980

PSP
PD
115432
Simor Péter: Az alvás, az álmodás és az emlékezeti funkciók összefüggéseinek pszichofiziológiai vizsgálata (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36

8 958

KM2
PD
115436
London Gábor: Katalitikus reakció-szekvenciák fejlesztése iparilag releváns molekuláris építőelemek szintézisére (MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
24

15 052

MKK
PD
115447
Régi Tamás: Az érték és a tradíció antropológiája: változó identitások egy dél-etióp nomád közösségben (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36

7 866

SUPRA
PD
115451
Egri Ádám: Vízi ízeltlábúak polarotaxisának vizsgálata különös tekintettel az összetett optikai ökológiai csapdák és kiküszöbölésük lehetőségeinek kutatására (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
36

19 890

MOLBI
PD
115502
Rigó Gábor: Az Arabidopsis CRK5 protein kináz szerepe az auxin jelátvitel és gravitropizmus szabályozásában (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36

26 463

KM1
PD
115503
Oláh Julianna: Citokróm P450 enzimek DNS-károsító metabolitjainak kvantumkémiai és QM/MM vizsgálata: A bioaktivációtól a hatás kifejtéséig (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36

16 458

FIL
PD
115513
Brunner Ákos: Az egységes lélek koncepciója az ókori filozófiában (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
24

11 666  

AGR2
PD
115519
Fehér Enikő: Virális és gazda eredetű tényezők vizsgálata házi és vadon élő víziszárnyasok polyomavírus fertőzésében (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
36

8 950 

MOLBI
PD
115534
Honti Viktor: A szesszilis szövet fejlődésének, működésének és más hematopoietikus kompartmentumokkal való kommunikációjának vizsgálata Drosophila melanogaster-ben (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36

23 766

KM1
PD
115535
Papp Gábor: Hiperpolarizáció vizsgálata vizes közegben para-hidrogénnel (Debreceni Egyetem)
36

9 045

MAT
PD
115554
Gazdag-Tóth Boglárka: Globális optimalizálási módszerek elhelyezési feladatok megoldására (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36

19 014

MOLBI
PD
115568
Nagy Péter: Gyulladásos bélbetegség modellezése Drosophila-ban (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36

24 250

GÉK
PD
115614
Kassai Miklós: Regeneratív hővisszanyerő hatásfokának, valamint hő-és nedvességátviteli tulajdonságainak vizsgálata alacsony külső léghőmérsékletek esetén (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36

28 458

KLINO
PD
115616
Szarvas Tibor Gábor: AZ MMP7 SZEREPE ÉS PROGNOSZTIKUS ÉRTÉKE A PROSZTATARÁK PROGRESSZIÓJÁBAN ÉS KEMOTERÁPIA REZISZENCIÁJÁNAK KIALAKULÁSÁBAN (Semmelweis Egyetem)
24

16 884

SUPRA
PD
115627
Deák Balázs: Környezeti tényezők és tájszerkezet hatása fragmentált szárazgyepek biodiverzitására (MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
36

8 589

SUPRA
PD
115637
Lelleiné Kovács Eszter: A klímaváltozás hatása az ökoszisztémák szénkibocsátására: terepkísérletek és biogeofizikai modellezés (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
36

22 839

KM2
PD
115640
Bakonyi Péter: Bioelektrokémiai fermentációs feldolgozási technika a biohidrogén termelés javítására (Pannon Egyetem)
36

22 548

AGR1
PD
115641
Gell Gyöngyvér Mónika: Triticum monococcum proteomikai és immunológiai vizsgálata különböző búzához köthető megbetegedések tükrében (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
36

8 882

KM2
PD
115645
Herczeg Mihály: Potenciálisan véralvadásgátló 6-dezoxi-L-talopiranóz tartalmú idraparinux analógok szintézise (Debreceni Egyetem)
36

22 828

KLINO
PD
115677
Kövesdi Erzsébet: Sclerosis tuberosa fenotípus lehetséges genetikai háttereinek vizsgálata újgenerációs módszerekkel: genotípus-fenotípus összefüggés biokémiája (Pécsi Tudományegyetem)
36

8 970 

AGR2
PD
115685
Pásztiné Gere Erzsébet: Xenobiotikumok által okozott bélkárosodások sertésekben (Szent István Egyetem)
36

8 976  

BIOIN
PD
115697
Végh Attila Gergely: Élő sejtek közötti kölcsönhatás nano-dinamikája (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36

18 280

MAT
PD
115705
Hartmann Miklós: Monoidok reprezentációi hatásokkal (Szegedi Tudományegyetem)
36

1 590

SUPRA
PD
115730
Zsebők Sándor: A madárének kulturális evolúciója (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36

24 220

SZD
PD
115736
Zombory Máté: Emlékezettörténet Keleten: Magyarország 1945-2004 (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
36

19 566

ÁJP
PD
115747
Papp Zsófia: Képviselői munka és választási eredmények (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
24

3 905

KM1
PD
115769
Halasi Gyula: Szén-dioxid fotoindukált átalakítása anion dotált és új fejlesztésű fém adalékolt fotokatalizátorokon (Szegedi Tudományegyetem)
36

22 158

INFRA
PD
115776
Pázmándi Kitti Linda: Az átprogramozott anyagcsere folyamatok és a mitokondriumok szerepe a plazmacitoid dendritikus sejtek antivirális funkcióiban (Debreceni Egyetem)
36

9 000

KLINO
PD
115792
Reiniger Lilla: A primer központi idegrendszeri lymphoma molekuláris patogenezise és mikrokörnyezete (Semmelweis Egyetem)
36

9 000

SUPRA
PD
115801
Takács Péter: A kárpát-medencei halfauna funkcionális diverzitás vizsgálata. Elővizsgálatok és adatbázis építés. (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
36

10 415

FT2
PD
115803
Négyesi Gábor: A talajok széleróziós veszteségének becslése különböző módszerekkel és a szélerózió elleni védekezési lehetőségek kidolgozása (Debreceni Egyetem)
36

6 016

FT1
PD
115810
Szabó Katalin Zsuzsanna: Természetes radioaktivitás numerikus modellezése és térképezése környezeti kockázatbecslés céljából potenciális forráskőzetek és talajok geokémiai és fizikai paraméterei alapján (Szent István Egyetem)
36

22 525 

MIF
PD
115819
Kricsfalusi Beatrix: Esztétika - politika - teatralitás (Debreceni Egyetem)
36

4 464

FT2
PD
115833
Zlinszky András: LIDAR-alapú távérzékelési módszer kidolgozása nádasok biodiverzitásának és ökoszisztéma szolgáltatásainak kvantitatív térképezésére (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
36

22 674

IDEGT
PD
115837
Csukly Gábor: Az érzelemfelismerés és a percepció közötti kapcsolat szkizofréniában: Egy kiváltott válasz vizsgálat (Semmelweis Egyetem)
36

21 978

AGR3
PD
115871
Feigl Viktória Dóra: Vörösiszap hatása homoktalajok mikrobiális aktivitására (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
24

6 787

KM1
PD
115898
Solt Hanna: DeNOx reakciók szintetikus kabazit (SSZ-13) katalizátorokon (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36

22 149

RGM
PD
115912
Mordovin Maxim: A nemzetközi textilkereskedelem régészeti emlékei a középkori és kora újkori Magyarországon (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36

9 372

AGR3
PD
115938
Koczor Sándor: Infokemikália stimulusok hatásának vizsgálata recésszárnyú rovaroknál (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
36

7 182

FT2
PD
115951
Németh Ádám: Az etnikai, vallási, nyelvi diverzifikálódás dinamikájának, és a társadalmi kohézióra gyakorolt potenciális hatásainak modellezése egy új paradigma, a „diverzitás-kutatás” elméleti keretében (Pécsi Tudományegyetem)
36

17 550

KISOR
PD
115974
Maléth József: Az endoplazmatikus retikulum - plazma membrán mikrodomének összetétele és fiziológiai szerepe a polarizált epitél sejtekben (Szegedi Tudományegyetem)
36

26 058

MAT
PD
115978
Pach Péter Pál: Kombinatorikus eszközök alkalmazása a multiplikatív számelméletben (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36

20 037

KISOR
PD
116011
Koncz István: Korai Repolarizációs Szindróma: új terápiás lehetőségek, új mechanizmusok feltárása (Szegedi Tudományegyetem)
36

28 458

FIZ
PD
116012
Visontai Dávid: Molekuláris és két dimenziós rendszerek vizsgálata kvantum- és klasszikusfizikai eszközökkel (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
12

1 024

FT2
PD
116084
Hubainé Tóth Eszter: Különböző művelési módok összehasonlítása egyes üvegházhatású gázok kibocsátásának szempontjából (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
36

11 798

KLINO
PD
116093
Butz Henriett: Extracelluláris mikroRNS-ek vizsgálata hypophysis betegségekben (MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
36

9 000

KM2
PD
116096
Bagi Péter: Optikailag aktív foszfin-oxidok előállítása és felhasználása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36

8 994

ÓKR
PD
116108
Majer Zsuzsa: Tibeti halotti rítusok a mongol buddhizmus gyakorlatában: szertartásrend, szövegtipológia és szövegfeldolgozások (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36

21 294

SUPRA
PD
116114
Erdős László: A pannon homoki erdőssztyeppek jelene és jövője: fafajok demográfiája, különös tekintettel az újulatra (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
36

22 197

INFRA
PD
116119
Csuka Dorottya: A komplement H-faktor-rokon fehérje 5 szerepének feltárása  komplement-mediált vesebetegségekben (Semmelweis Egyetem)
36

23 352

IVM
PD
116121
Haidegger Tamás: Minimál Invazív Sebészeti képességek fejlesztése és felmérése robottechnikai módszerekkel (Óbudai Egyetem)
36

11 682

GÉK
PD
116122
Molnár Kolos: Elektro-szálképzett termoplasztikus nanoszálak és kompozitjaik fejlesztése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36

9 984

AGR3
PD
116157
Horel Ágota: Bioszén alkalmazásának hatása a talaj nitrogén körforgalmára különböző földhasználati rendszerekben (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
36

11 961

ÁJP
PD
116168
Dobos Balázs: A személyi elvű autonómiák belső dinamikája Közép- és Délkelet-Európában: öt ország összehasonlító elemzése (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
36

3 399

FIZ
PD
116175
Molnár László: Űrfotometriai alkalmazások a K2 misszióban (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
36

21 733

IDEGT
PD
116181
Andics Attila: Szociális hangadások észlelésének összehasonlító agyi képalkotásos vizsgálatai kutyán és emberen (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36

22 734

FT1
PD
116183
Váczi Tamás: Ionbesugárzás okozta szerkezeti károsodás elektronsugár hatására történő rendeződése cirkonban (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36

7 972

SUPRA
PD
116200
Kelemen András: Növényi tulajdonságok szerepe a fajok közötti kölcsönhatásokban és a gyepek stabilitásának kialakításában (MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
36

8 988

KISOR
PD
116212
Fagyas Miklós: Szabad zsírsavak szerepe az endogén ACE-gátlásban (Debreceni Egyetem)
36

7 998

SZD
PD
116219
Megyesi Boldizsár: Az agrár és vidékfejlesztési politikák hatása a helyi élelmiszertermelésre (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
36

6 724

INFRA
PD
116222
Fernandes Martins Ana Sofia: Multidrog rezisztencia csillapítása baktériumokban: az antimikrobiális peptidek szerepe (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36

23 079

KM1
PD
116224
Sebők Dániel: Adszorpciós/adhéziós kölcsönhatások jellemzése polarizációs reflektometria interferencia spektroszkópiával (Szegedi Tudományegyetem)
36

18 573

KJS
PD
116226
Molnár Adrienn: Ellátási lánc és hálózat teljesítmény és kapcsolatok az agribusiness szektorban (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36

8 962

FT1
PD
116227
Erőss Anita: A Villányi-termálkarszt komplex hidraulikai és geokémiai feldolgozása (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36

22 661

MOLBI
PD
116262
Boratkó Anita: A TIMAP-PP1 komplex szabályozó szerepe a PKC és endotelin útvonal csomópontjában (Debreceni Egyetem)
36

9 000

AGR1
PD
116269
Mosonyi István Dániel: Speciális fejlődési út az Araceae család növényei esetén (Budapesti Corvinus Egyetem)
36

8 052

GÉK
PD
116326
Poós Tibor: Megújuló anyagok és folyadékok diffúziós folyamatainak energetikai kutatása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36

23 112

KM1
PD
116329
Benkő Zoltán: A foszfaetinolát (OCP-) ion mint építőegység - Számításos kémiai vizsgálatok (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36

22 444

IDEGT
PD
116347
Papp Orsolya: A bazális előagy szabályozó szerepe a mediális prefrontális kéregben félelmi tanulás alatt (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
36

23 750

KM1
PD
116384
Somodi Ferenc: Üvegházhatású gázok katalitikus átalakítása szintézisgázzá: a metán és szén-dioxid reakciójának tanulmányozása kétfémes nanorészecskéken (MTA Energiatudományi Kutatóközpont)
36

23 034

NYE
PD
116414
N. Fodor János: Geolingvisztikai módszerek a történeti személynévkutatásban (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36

6 963

MIF
PD
116464
Szalisznyó Lilla: A Nemzeti Színház korai történetének elfeledett kéziratos forrásai (1837-1849) (Szegedi Tudományegyetem)
36

17 826

ÓKR
PD
116524
Kiss Dániel: Szöveghagyomány és kodikológia: C. Valerius Catullus versei (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36

24 669

KISOR
PD
116553
Pallagi Petra: A Ca2+ szignalizáció szerepe a pankreász duktális sejtek élettani és kórélettani folyamataiban (Szegedi Tudományegyetem)
36

21 858

BIOIN
PD
116558
Mártonfalvi Zsolt: Molten globule dinamika a titin gombolyodásában. (Semmelweis Egyetem)
36

22 938

KM2
PD
116559
Mika László Tamás: A Gamma-valerolakton mint “zöld” oldószer alkalmazása katalitikus eljárásokban (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36

11 487

AGR1
PD
116564
Soltész Alexandra: A TaCBF14 és TaCBF15 transzkripciós faktorok hatásának molekuláris biológiai vizsgálata transzgénikus árpa- és búzavonalakban (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
36

8 976

FIZ
PD
116579
Baji Zsófia: ZnO és Ga2O3 nanostruktúrák készítése atomi rétegleválasztással (MTA Energiatudományi Kutatóközpont)
36

23 949

IDEGT
PD
116589
Tóth Máté: A corticotropin releasing faktor szerepe a szorongásos zavarok és stressz iránti sérülékenység kialakulásában (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
36

8 974

AGR2
PD
116609
Kocsubé Sándor: A Bipolaris és Curvularia nemzetségek szerepe mezőgazdasági termékek mikotoxin szennyeződésében (Szegedi Tudományegyetem)
36

24 093

AGR3
PD
116635
Bak Miklós: A faanyagok fontosabb műszaki jellemzőinek javítása nanovegyületekkel (Nyugat-magyarországi Egyetem)
36

24 864

KJS
PD
116638
Antal Miklós: Energiarendszerek átalakításának politikai gazdaságtana Kelet-Európában (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
24

15 660 

PSP
PD
116686
Orosz Gábor: A teljesítménnyel és segítségnyújtással kapcsolatos vélekedések megváltoztatására irányuló szociálpszichológiai intervenciók az oktatásban (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
24

10 972

RGM
PD
116711
Sebők Katalin: Az Alföld és a Dunántúl időrendi, kulturális és populációs kapcsolatai a kései újkőkorban. Pusztataskony-Ledence 1. lelőhely és környezete anyagának multidiszciplináris összehasonlító elemzése (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36

8 964

BIOIN
PD
116739
Hajdu Kata: Fotoszintetikus reakciócentrum/szénnanocső biohibrid rendszerek (Szegedi Tudományegyetem)
36

22 689

MOLBI
PD
116815
Batista Pelaez Frank Ricardo: A PPARγ, RXR és STAT6 transzkripciós faktorok cisztromi kölcsöhnatásainak szerepe az M2 fenotípus kialakulásában és funkciójában (Debreceni Egyetem)
36

22 704

KLINO
PD
116817
Csősz Éva: Zöldhályog-műtétek komplikációihoz vezető sebgyógyulási problémák proteomikai vizsgálata (Debreceni Egyetem)
36

8 464

IVM
PD
116832
Nagy Máté: Galambcsapat vezetési és irányítási elveinek kutatása és alkalmazása csoportosan repülő robotokhoz (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36

22 694

KISOR
PD
116845
Hegedűs Csaba: Az NMNAT-1 szerepe a daganatsejtek kemoszenzitivitásának szabályozásában (Debreceni Egyetem)
36

9 000

FIZ
PD
116892
Mikóczi Balázs: Nagy excentricitású jelek a gravitációshullám-fizikában (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
36

18 873

AGR3
PD
116926
Sós-Hegedűs Anita: Vírusfertőzés következtében kialakult levélfejlődési rendellenesség hátterében álló molekuláris mechanizmusok vizsgálata (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
36

24 000

NYE
PD
116990
Bíró Bernadett: Nominalizáció a manysi nyelvben (Szegedi Tudományegyetem)
36

19 167

INFRA
PD
116992
Groma Gergely: Az extracelluláris mátrix proteombeli eltéréseinek szerepe a multifaktoriális, inflammációs betegségek patomechanizmusában (Szegedi Tudományegyetem)
36

8 940

KISOR
PD
116996
Rákosy Zsuzsa: Eritropoetin receptor variánsok szerepének vizsgálata emlőkarcinómában (Pécsi Tudományegyetem)
36

9 000

TRT
PD
117026
Simon Zsolt: Erdélyi városok pénzügyigazgatása a középkorban és a koraújkorban. Beszterce és Brassó esete (Budapest Főváros Levéltára)
36

8 948

TRT
PD
117033
Prajda Katalin: A Magyar Királyság és Itália kapcsolatai a reneszánsz idején (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
12

9 042

Utolsó módosítás: 2017. december 30.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

 • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
 • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
 • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
 • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
 • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az uniós finanszírozású operatív programok (GINOP, VEKOP) vissza nem térítendő és visszatérítendő KFI célú pályázati konstrukcióinak ütemezéséről és keretösszegeiről – az NKFI Hivatal mint az akkori szakpolitikai felelős javaslata alapján – az Éves Fejlesztési Keret (ÉFK) elfogadásakor döntött a Kormány. Az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet szerint a GINOP és a VEKOP 2. prioritásai (kutatás, technológiai fejlesztés és innováció) esetében 2018. június 16-tól az NKFI Hivatal helyett az Innovációs és Technológiai Minisztérium a szakpolitikai felelős.

Az alábbi táblázat a 2015-2020 közötti felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

A 2020. évi programstratégia szerkezetében eltér az előző programstratégiáktól, a korábbi jogcímekkel ellentétben két új jogcímre tagolódik: Innovációs Alaprészre valamint Kutatási Alaprészre. Ezt a versenypályázati portfólió táblázatának felépítése is tükrözi. A Programstratégia készítése során a kialakult járványügyi helyzettel kapcsolatos tapasztalatokat is figyelembe vettük az intézkedések kialakítása során.

Az NKFI Alap 2020. évi felhívásokat tartalmazó programstratégiáját a Kormány 1489/2020. (VIII. 11.) számú határozattal hagyta jóvá.

Forrás
Megjegyzés
Keret-
összeg
2015
(Mrd Ft)

Keretösszeg
2016 (Mrd Ft)

Keretösszeg
2017 (Mrd Ft)

Keretösszeg
2018 (Mrd Ft)

Keretösszeg
2019 (Mrd Ft)

Keretösszeg
2020 (Mrd Ft)

VNT VNT VT
VNT VT
VNT VT VNT VT
VNT VT
GINOP
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a Közép-Magyarország régió kivételével az egész országból pályázható
382,533 56,035
87,58
34,164
67,89
17,525
-
- -
27 -
VEKOP
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program kizárólag a Közép-Magyarországi régió számára biztosít forrásokat
-
42,48
-
-
5,49
-
-
-
-
-
-
NKFI Alap
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap a hazai gazdasági társaságok által befizetett innovációs járulékból képzett pályázati alap
11,29
69,93
-
94,35 -
76,53
-
77,44 -
137,46
-
ITM Az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzata. - - - - - - - 24,2 - 12 -

VNT= vissza nem térítendő
VT= visszatérítendő

Cél
Pályázatok
Keret-
összeg
2015
[Mrd]

Keretösszeg
2016
[Mrd]

Keretösszeg
2017
[Mrd]

Keretösszeg
2018
[Mrd]

Keretösszeg
2019
[Mrd]

Keretösszeg
2020
[Mrd]


Vállalati KFI
2015-2019
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
GINOP-2.1.1-15
67,19

 

    
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
VEKOP-2.1.1-15
  19,97


   
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
KFI_16

21
 
35,44
   
Kis-, közép- és nagyvállalatok KFI tevékenységének támogatása
2018-1.1.2-KFI
          20          
Mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének támogatása
2018-1.1.1-MKI


10


   
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2019-1.1.1-PIACI_KFI
              45      
Nyílt innováció
2019-1.4.1-NYÍLT
                  1  
Vállalati K+F+I, hitel
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása-hitel
GINOP-8.1.1-1615,69
   
Vállalati K+F+I, hitellel kombinált
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében
GINOP-2.1.2-8.1.4-16


54,81
40,76

   
Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram
Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram
GINOP-8.1.3/A-1631,13

   
Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram
Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram
GINOP-8.1.3/B-17
67,89   
Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram
VEKOP 2.1.2-17
5,49   
Iparjog
Iparjog
GINOP-2.1.3-15
0,202


   
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
IPARJOG_15
0,3


0,1

0,2

0,11
   
Innovációs voucher
Innovációs voucher
GINOP-2.1.4-15
0,128   
Innovációs ökoszisztéma
Innovációs ökoszisztéma (start-up és spin-off)
GINOP-2.1.5-15
4,714   
Innovációs ökoszisztéma (startup)
ÖKO_16

1,5


   
Exportképes innovatív termékfejlesztés
Exportképes innovatív termékek fejlesztésének támogatása az innováció vezérelt exportbővítés érdekében
GINOP-2.1.6-16


1,225


   
Hazai vállalkozások exportorientációjú K+F tevékenységének támogatása
Export_17
10
   
Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés
Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés
GINOP-2.1.7-15
46,46   
Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés
VEKOP-2.1.7-15

10,2


   
A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén
A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén
GINOP-2.1.8-17
      34,164
             
Energetikai innovációs mintaprojektek
Települések energiaellátásának biztosítása földgázhelyettesítő alternatív ellátási módok felhasználásával, valamint modern technológiák, rugalmassági szolgáltatások igénybevételével
2020-3.1.3-ZFR-TEFH
                  3  
A villamos energia hálózat stabilitását és rugalmasságát innovatív eszközökkel biztosító fejlesztések megvalósítása
2020-3.1.1-ZFR-VHF
                  3  
Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív technológia által gázenergiává (hidrogén, biometán) történő alakítását célzó fejlesztések megvalósítása
2020-3.1.2-ZFR-KVG

                  4  
Energiaközösségek kialakítását és működését támogató mintaprojekt megvalósítása
2020-3.1.4-ZFR-EKM

  2
Intézményi kiválósági programok
2015-2019
K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések
K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések
GINOP-2.2.1-15
93,24   
Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések
VEKOP-2.2.1-16

2,29


   
Nemzeti versenyképességi és kiválósági program
NVKP_16

28


   
K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések
GINOP-2.2.1-18
          17,525          
Nemzeti Kiválósági Program
2018.1.2.1-NKP


5


   
Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések
VKE_17
      17              
Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések
2018-1.3.1-VKE


26


   
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – kutatási infrastruktúra fejlesztése
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ - Kutatási infrastruktúra fejlesztése
GINOP-2.3.4-15
38,86   
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási infrastruktúra fejlesztése
FIEK_16

8


   
Kompetencia központok létrehozása - Kutatási infrastruktúra fejlesztése
Kompetencia központok létrehozása - Kutatási infrastruktúra fejlesztése
2019-1.3.1-KK
              8,5   7,5  
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
              1,5      
Intézményi kiválósági programok
Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program 2019               15      
Tématerületi Kiválósági Program 2019               9,2      5,4    
Infrastruktúra
2015-2019
Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
GINOP-2.3.2-15
64,2   
Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
VEKOP-2.3.2-16

4,015


   
Kutatási infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás
Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás
GINOP-2.3.3-15
25,29   
Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás
VEKOP-2.3.3-15

6,005


   
ELI lézer kutatóközpont
ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis
GINOP-2.3.6-15
45,459


   
Regionális kutatóintézeti kapacitások megerősítése
Regionális kutatóintézeti kapacitások megerősítése
GINOP-2.3.1-20

                  27  
Kutatói kiválósági programok
2015-2019
Kutatói kezdeményezésű témapályázatok
Kutatói kezdeményezésű témapályázatok
K_15; K_16; K_17

5,98
7

6,5
   
Kutatói kezdeményezésű témapályázatok
K_18

Fiatal kutatók által kezdeményezett kutatási témapályázatok
FK_18


9,4


   
Kutatási témapályázatok és nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatok
K_19; ANN_19; SNN_195,8    
Posztdoktori pályázatok
Posztdoktori pályázatok
PD 2015/1,2,3

1,57   
Posztdoktori kiválósági program
Posztdoktori kiválósági program
PD_16; PD_17; PD_18; PD_19


1,8

1,5

1,5

4
   
Fiatal kutatók által kezdeményezett kutatási témapályázatok      
Fiatal kutatók által kezdeményezett kutatási témapályázatok
FK_17; FK_19
3   
Nemzetközileg kiemelkedő eredményeket elérő kutatócsoportok támogatása
Nemzetközileg kiemelkedő eredményeket elérő kutatócsoportok támogatása
KH_17; KH_18;
1

1,2


   
Élvonal – Kutatói Kiválósági Program
Élvonal – Kutatói Kiválósági Program
KKP_17, KKP_19;
3


3
   
Nemzeti Kiválósági Program
Nemzeti Kiválósági Program
NKP_17
10
   
Nemzetközi együttműködés
2015-2019
Európai Kutatási Tanács (ERC) kutatók számára meghirdetett pályázataihoz kapcsolódó hazai támogatások
ERC_HU_15 (450 MFt); ERC_16_MOBIL (200 MFt);
0,45
0,45

0,1

0,1


   
Nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatok
NN_17, ANN_17, SNN_17; V4-Japán Közös Kutatási Program (2015: 45,5 MFt); KNN_16 (2016: 72 MFt); NN_18, ANN_18, SNN_181

1


   
A magyar részvétel ösztönzése a Horizont 2020-hoz kapcsolódó közös programokban és közös technológiai kezdeményezésekben
KKV_15 (2015-16: 60 MFt, 2017: 100 MFt); 2018-2.1.4-KKV (2018: 100 MFt); EU_KP_16 (2017 84,7 MFt); 2018-2.1.2-EU_KP_16 (230 MFt, 2018: 80 MFt); NEMZ_15 (1 380 MFt);  NEMZ_16 (2016: 710 MFt, 2017: 697,5 MFt); 2018-2.1.5-NEMZ (2018: 442 MFt); 2018-2.1.6-NEMZ_ECSEL (2018: 760 MFt); ERA-NET Infect-ERA (2015: 40 MFt, 2016: 40 MFt); ERA-NET E-Rare-3 (2015: 45 MFt, 2016: 45 MFt, 2017: 45 MFt, 2018: 46,5 MFt); M-ERA.NET-2 (2015: 90 MFt, 2016: 90 MFt, 2017: 90 MFt); JPND (2017: 190 MFt, 2018: 200 MFt); FLAG-ERA JTC (2015: 200 MFt, 2017: 155 MFt); Quant-ERA (2017: 90 MFt, 2018: 93 MFt); ERA PerMed (2017: 100 MFt); EUREKA_15 (400 MFt); EUREKA_16 (2016: 400 MFt, 2017: 400 MFt); 2018-2.1.3-EUREKA (2018: 75 MFt); 2019-2.1.2-NEMZ (2019: 395 MFt), 2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL (2019: 707 MFt), 2019-2.1.6-NEMZ_KI (2019: 100 MFt), 2019-2.1.4_KKV (2019: 100 MFt), 2019-2.1.5-EU_KP (2019: 80 MFt), 2019-2.1.1-EUREKA (2019: 500 MFt), 2019-2.1.7-ERA-NET (2019: 832,5 MFt);
2,2
1,5

1,97

1,46

2,41
   
H2020 Teaming
H2020 Teaming1,91
   
Programalapú bilaterális kutatás-fejlesztési együttműködések
TÉT_1517_IN (2017: 300 MFt); TÉT_1517_IL (310,932017: 311 MFt); TÉT_1617_CN (2017: 200 MFt); TNN_16 (2017: 150 MFt); INN_16 (2017: 150 MFt); TÉT_17_VN (2017: 200 MFt); KRP (2017: 154 MFt); TÉT_17_RU (2017: 150 MFt); TR-NN_17 (2017: 150 MFt); 2018-2.1.17-TÉT-KR (2018: 200 MFt); 2018-2.1.16-TÉT-IL (2018: 310 MFt); 2019-2.1.14-ÖNVEZETŐ (2019: 100 MFt), vietnami TéT (200 MFt), indiai TéT (300 MFt) 0,79
0,68

1,83

0,67

1,72
   
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TéT) Együttműködés támogatása


   
TÉT_1517_AT (2017: 20 MFt); TÉT_15_TR (30 MFt); TÉT_15_AR (50 MFt); TÉT_15_MN (20 MFt); 2018-2.1.13-TÉT-FR (2018: 20 MFt), 2018-2.1.14-TÉT_15_-CN (2018: 40 MFt); 2018-2.1.12-TÉT-_16_HR (2018: 20 MFt); 2018-2.1.11-TÉT_16_-SI (2018: 20 MFt); 2018-2.1.15-TÉT_16_-PT (2018: 20 MFt); TÉT_16_RS (20 MFt);2018-2.1.10- TÉT_16_-MC (2018: 20 MFt); TÉT_16_FR (30 MFt); TÉT_16_JP (50 MFt); TÉT_17_AT (20 Mft); TÉT_17_FR (20 MFt); 2019-2.1.10-TÉT-IL (930 MFt), 2019-2.1.11-TÉT (2019: 160 MFt), UK_GYAK_17 (2017: 25 MFt); 2018-2.1.1-UK_GYAK (2018: 25 MFt), 2018-2.1.7-UK_GYAK (2019: 30 MFt),   
 
Innovációs Alaprész
2020
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI

                  40,88  
KKV Start program
KKV START Innováció
2020-1.1.1-KKV START

                  12  
Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV

                  2  
Startup Factory program
Startup Factory
2020-1.1.4-STARTUP

                  2  
Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG

                  0,08  
Nemzetközi programok
NEMZ (400 MFt), NEMZ_ECSEL (891 MFt), Horizont 2020 KKV (100 MFt), EUREKA (500 MFt), TéT (200 MFt), UK_gyak (50 MFt), TéT (200-200 MFt), ERA-NET COFUND (832,5 MFt), EIT-KIC (500 MFt).
                  3,8  
COVID Alap
COVID Alap                   3  
Befektetés a jövőbe Alap
Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ

                  7  
Kutatási Alaprész
2020
Tématerületi Kiválósági Program 2020
Tématerületi Kiválósági Program 2020
2020-4.1.1.-TKP2020

                  47,3  
Új Nemzeti Kiválóság Program
Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-20-1

                  0,6  
Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-20-2

                   
Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-20-3

                  1  
Új Nemzeti Kiválóság Program, „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-20-4

                  0,832  
Új Nemzeti Kiválóság Program, Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-20-5

                  1,4  
Új Nemzeti Kiválóság Program, „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-20-6

                  0,168  
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíjhoz
Kooperatív Doktori Program
Doktori Hallgatói Ösztöndíjhoz
KDP-2020

                  0,3  
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program
PD_20; FK_20
                  4,8  
Kutatási témapályázatok
Kutatási témapályázat; nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatok
K_20; ANN_20; SNN_20
                  6,6  
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
KKP_20
                  3  
Kövesse a pályázati felhívást!
Adja meg e-mail címét, hogy a Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) Bizottsága pályázatot hirdet alapkutatások támogatására (2015/1 forduló) - Fiatal kutatói pályázat (PD) pályázati felhí­vással kapcsolatos változásokról a leghamarabb értesülhessen.
A pályázatok követésével hozzájárul, hogy az NKFI Hivatal a fenti pályázattal kapcsolatos változásokkal közvetlenül megkeresse. További információkért, kérjük, olvassa el az adatvédelmi tájékoztatót.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?