Ön itt áll: PályázóknakPályázatokPosztdoktori kiválósági program (PD_17)
Felhívás posztdoktori kiválósági program pályázathoz (PD_17)
Meghirdetés dátuma: 2017. január 23.
Módosítás:
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2017. február 27.
2017. február 27.
Postára adás határideje: 2017.03.09
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Magánszemély
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, MTA intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Vállalkozói kutatóhely, Nonprofit kutatóhely
Keretösszeg
1 500 000 000 Ft
Pályaművek száma
97 db
Igényelhető támogatás
5.136 MFt/év
Pályázat futamideje
3 év
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott posztdoktori felhívás (PD_17) a már tudományos fokozattal rendelkező negyven év alatti kutatók támogatásával, kiszámítható hazai posztdoktori rendszer kialakításával járul hozzá a tudományos kiválósági műhelyek erősödéséhez Magyarországon.

MÓDOSÍTÁS

2017.01.31: Módosultak a PD_17 felhívás egyes részletszabályai

------------------------------------------

 

A megújult posztdoktori pályázati felhívás a kiszámítható kutatói életpályát biztosító rendszer kialakításának kiinduló alapja. A kutatói karrier kezdeti szakaszában járó, de már doktori fokozattal rendelkező szakemberek alkothatják azt a tudományos közösséget, amelytől a későbbiekben új módszerek, eljárások kidolgozása, valamint a kiválósági műhelyek dinamikus megújulása-megerősítése, iskolateremtő kutatási programok létrehozása, és az új kutatói generációk képzése is várható.

A pályázat benyújtása

A pályázatok benyújtása elektronikus úton, az NKFI Hivatal Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerén keresztül lehetséges, legkésőbb 2017. február 27-ig. Benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet e határidőig a kutató elektronikusan véglegesített és a befogadó intézmény jóváhagyott, valamint a pályázat postai úton is beküldendő dokumentumai legkésőbb 2017. március 9-i postabélyegzővel feladva nyomtatott formában is beérkeztek az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatának levelezési címére. A pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség.
A pályázatokat – tudományterülettől függetlenül – angol nyelven kell benyújtani. Egyes pályázattípusoknál az angol nyelven történő beadás alól mentesülhet az a pályázat, melynek magyar nyelvű beadását az NKFI Hivatal – az erre vonatkozóan 2017. február 13-ig elektronikus úton benyújtott kérelem alapján – előzetesen engedélyezte, arra hivatkozva, hogy a kutatási programot a pályázó indoklása szerint kizárólag hazai szakértők tudják megfelelően értékelni.

A pályázók köre

A magyar vagy külföldi állampolgárságú kutató közösen pályázhat a befogadó intézménnyel, amely magyarországi székhelyű, jogi személyiségű

  • felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv vagy annak jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben kutatóhelynek minősül
  • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, amely 2 lezárt üzleti évvel rendelkezik, és nem tartozik az EVA hatálya alá (támogatás kizárólag nem gazdasági tevékenységhez igényelhet)
  • főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző non-profit szervezet.

A támogatás elnyerését követő megvalósítási időszakban a befogadó intézménynél a posztdoktornak főállású munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia.

A posztdoktorra vonatkozó egyéb feltételek

A támogatás csak olyan posztdoktornak ítélhető oda, akinek a doktori (PhD/DLA) oklevelén a keltezés 2010. január 1. utáni. Abban az esetben, ha a posztdoktor a pályázat benyújtásakor még nem rendelkezik doktori oklevéllel, de már az egyetemi doktori tanácsának támogató döntése megtörtént, akkor ezt a tényt kell hivatalos dokumentummal igazolni. Pályázatot kizárólag olyan kutató nyújthat be, aki 2017. március 9-ig nem tölti be a 40. életévét. A korhatár kérelemre emelhető a szülési szabadságon és a főállásban gyermekneveléssel töltött idő hosszával.

A pályázónak vállalnia kell, hogy munkaideje 70%-ában a pályázatban meghatározott feladatok teljesítésén dolgozik.

Egy pályázó legfeljebb egy pályázatot nyújthat be. A pályázat benyújtásakor és nyertes pályázat esetében a PD_17 támogatási időszakra vonatkoztatva a pályázatot benyújtó posztdoktor vezetője vagy résztvevője is lehet kutatási témapályázatnak (K, NK, NF és NN típus), illetve vezetője is lehet kizárólag kutatási támogatást nyújtó posztdoktori pályázatnak (korábbi OTKA PD1 típus), amennyiben a pályázatok tematikailag átfednek.

Támogatható célkitűzések, tevékenységek

A posztdoktori kiírás keretében tematikus prioritások nélkül, bármilyen tudományterületen végezhető felfedező kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak.

A posztdoktori pályázatban felvázolt kutatási- és munkaterv alapján kidolgozott, az NKFI Hivatalhoz benyújtott alapkutatási projekttervben foglalt tevékenységek megvalósítása támogatható.

A posztdoktori pályázat kizárólag a támogatott posztdoktor bérjellegű kifizetésére és annak munkáltatói járulékára ad fedezetet, így a posztdoktorok önálló kutatási támogatást ebben az évben csak a K_17 vagy FK_17 azonosítójú kutatási témapályázatok, illetve az NN_17 azonosítójú, nemzetközi együttműködésben megvalósuló kutatási témapályázatok keretein belül pályázhatnak és nyerhetnek el.

A rendelkezésre álló keretösszeg

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében az NKFI Alapból a 2017-2019 közötti időszakra a költségvetési törvényben foglaltak szerint, az NKFI Alap programstratégiájára figyelemmel összesen 1,5 milliárd forint keretösszeget biztosít, amelyből a 2017. évi kifizetésekre rendelkezésre álló forrás 0,5 milliárd forint.

Az igényelhető támogatás mértéke és az elszámolható költségek köre

Projektenként maximum 36 hónapra maximum 15,408 millió forint támogatás igényelhető. A támogatás maximális intenzitása 100%.

A posztdoktor számára kifizetendő személyi juttatáson (a továbbiakban: munkabér) és a munkaadót terhelő járulékon kívül csak 5% általános költség (rezsi) számolható el. A munkabér mértéke bruttó 330 000 Ft havonta.

A projekt futamideje

A projekt végrehajtására a kezdéstől számítva legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre. A projektnek 2017. szeptember 1. és 2017. december 1. között kell megkezdődnie. 

A felfedező kutatásokat ösztönző felhívások főbb jellemzői

 
Kutatási témapályázat
Fiatal kutató által kezdeményezett kutatási témapályázat
Posztdoktori Kiválósági Program
Nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat
1. alprogram:
Nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat

2. alprogram:
Magyar-osztrák nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat

3. alprogram:
Magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat

Azonosító
K_17
FK_17
PD_17
NN_17
ANN_17
SNN_17
Pályázat elektronikus benyújtásának határideje
2017. március 2. 17:00
2017. február 28. 17:00
2017. február 27. 17:00
2017. március 21. 17:00
Pályázat postára adásának határideje
2017. március 9.
2017. március 28.
Maximális pályázható összeg
12 millió Ft/év
10 millió Ft/év
5 136 000 Ft/év
12 millió Ft/év
Elszámolható költségek
Személyi költségek + dologi költségek + befektetett eszköz költségek
Személyi költségek (beleértve a vezető kutató bérét)
+ dologi költségek + befektetett eszköz költségek
Posztdoktor kutató bére
(bruttó 330 000 Ft/hó + munkáltatói járulékok)
Személyi költségek + dologi költségek + befektetett eszköz költségek
Általános költség (rezsi)
20%
20%
5%
20%
Kutatás jellege
Alapkutatás
Alapkutatás
Alapkutatás
Alapkutatás
Maximális futamidő
4 év
4 év
3 év
4 év
3 év
Támogatott kutatások kezdete
2017. szeptember 1 – 2017. december 1.
Keretösszeg (támogatott pályázatok becsült száma)
6,5 milliárd Ft *
(135-160 db)
3 milliárd Ft *
(75-100 db)
1,5 milliárd Ft
(97 db)
1 milliárd Ft
(20-25 db)
Pályázat benyújtásának feltétele
PhD/DLA fokozat; nincs életkori megkötés
PhD/DLA fokozat;
40 éves életkorig pályázható
PhD/DLA fokozat 2010. január 1. utáni;
40 éves életkorig pályázható
PhD/DLA fokozat; nincs életkori megkötés
Pályázat megvalósítása
Magyarországi fogadóintézménnyel kell megvalósítani
Pályázat nyelve
Angol
Ismételhetőség
K típusú pályázat többször elnyerhető, de a támogatás első 12 hónapjában nem nyújtható be újabb kutatási témapályázat
FK típus kétszer elnyerhető, a támogatott időszak nem fedhet át; K típusú pályázat legkorábban a sikeres FK pályázat utáni harmadik évben nyújtható be
PD típus kétszer elnyerhető, a támogatott időszak nem fedhet át
NN, ANN, SNN típusú pályázat többször elnyerhető, a támogatott időszak nem fedhet át
Vezető kutatóként benyújtható pályázatok száma
Egy FK_17 vagy egy K_17 pályázat nyújtható be
Egy PD_17 pályázat nyújtható be
Egy NN_17 vagy egy ANN_17 vagy egy SNN_17 pályázat nyújtható be
PD_17 vagy korábban elnyert PD_16 mellett benyújtható; korábbi PD-vel legfeljebb fél év átfedés lehet
PD_17 vagy korábban elnyert PD_16 mellett benyújtható, az átfedő időszakra vezető kutató bére nem tervezhető
K_17 vagy NN_17 (ANN_17, SNN_17) mellett benyújtható; FK_17 mellett is benyújtható, de az átfedő időszakra vezető kutató bére nem tervezhető az FK_17 pályázatban
PD_17 vagy korábban elnyert PD_16 mellett benyújtható; korábbi PD-vel legfeljebb fél év átfedés lehet
Vezető kutatóra vonatkozó egyéb feltétel
Egy időben legfeljebb kettő NKFIH/OTKA által támogatott kutatási témapályázat (PD, K, FK, NK, NF, NN típusok) és legfeljebb egy Nemzetközileg kiemelkedő eredményeket elért csoportok támogatása pályázat (KK) vezetője lehet
Együttműködő partner
-
-
-
Külföldi kutatócsoport
Osztrák kutatócsoport
Szlovén kutatócsoport
Külföldi kutatástámogató szervezet
-
-
-
Nincs megkötés
FWF (Ausztria)
ARRS (Szlovénia)
Támogató szervezetek között van-e megállapodás?
-
-
-
Nincs
Lead Agency megállapodás
Pályázatbenyújtás helye
-
-
-
NKFI Hivatal (magyar pályázó); külföldi támogató szervezet (külföldi együttműködő pályázó)
NKFI Hivatal (közös pályázat), amennyiben a magyar partner igényel nagyobb összegű támogatást
Támogató szervezetek általi pályázatértékelés
-
-
-
Külön-külön; támogatás csak két pozitív döntés esetén adható
NKFI Hivatal értékel és javasol támogatást; külföldi támogató szervezet jóváhagyása szükséges

* Az eredeti keretösszeg a beérkezett pályázatok összetétele miatt, a felhívások közötti átcsoportosítással került módosításra.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

Módosultak a PD_17 felhívás egyes részletszabályai
A megújult posztdoktori pályázati felhívással kapcsolatos pályázói észrevételek nyomán bővültek a korhatárkedvezmény kérelmezésének lehetőségei. A pályázati felhívás módosított szövege letölthető a pályázatot ismertető oldalról, a pályázati csomag részeként.

A pályázati felhívás az alábbiak szerint módosult:

B.1.2. A posztdoktorra vonatkozó egyéb feltételek

[…] 2010. január 1-jét megelőzően megszerzett doktori oklevéllel is pályázhat az a kutató, akinek a gyermeke(ei) a doktori oklevél megszerzését követően született(ek). Ebben az esetben az oklevél keltezése nők esetében gyermekenként 24 hónappal vagy – amennyiben az hosszabb – a gyermeknevelési céllal igénybe vett igazolható távollét hosszával, férfiak esetében a gyermeknevelésre igénybe vett igazolható távollét hosszával lehet korábbi. […] Abban az esetben, ha a fenti körülmény bekövetkezése a doktori oklevél megszerzését követően történt, a 2010. január 1-nél korábbi keltezésű oklevél az adott körülmény időtartamának hosszával lehet korábbi. […]

Tovább a pályázati felhívást ismertető oldalra: Felhívás posztdoktori kiválósági program pályázathoz (PD_17)

Utolsó módosítás: 2017. december 06.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A 2017. évi posztdoktori kiválósági program nyertesei (PD_17)

A 2017-ben 1,5 milliárd forintos keretösszeggel meghirdetett posztdoktori kiválósági programra (PD_17) 255 pályázat érkezett több mint 3,8 milliárd forintos támogatási igénnyel. A benyújtott pályázatokból 99 nyert el összesen 1,5 milliárd forintos keretösszegű támogatást.

Ez a konstrukció a hazai alapkutatási versenypályázati portfólióba arányosan illeszkedve, a tudományos fokozatukat a közelmúltban megszerző kutatók álláshelyének finanszírozásához kíván hozzájárulni, így ösztönözve őket, hogy a kutatói pályán maradjanak, és kutatócsoport tagjaként, tapasztalt kutatókkal együttműködve Magyarországon alapozzák meg és építsék fel kutatói karrierjüket.

Az NKFI Hivatal 2016-ban a posztdoktori kutatások és ösztöndíjak támogatásának rendszerét is jelentősen átalakította, hogy a pályázati konstrukciókon belül – követve a nemzetközi gyakorlatot – világosan elkülönüljön a kutatási programok finanszírozásától a kutatói ösztöndíjprogram, amely csak bérjellegű támogatást nyújt.

A posztdoktori kiválósági program felhívásra beérkezett pályázatok közül, elfogadva a döntés-előkészítő testületek javaslatát, az NKFI Hivatal elnöke 99 kutatási projektjavaslat támogatásáról döntött, az alábbi tudományterületi megoszlásban:

Tudományterület
Benyújtott pályázatok
(db)

Támogatott pályázatok
(db)

Támogatási igény összesen
(ezer Ft)

Megítélt támogatás összesen
(ezer Ft)

Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományok Kollégiuma (AKÖFK)
42
17
634 378
259 087
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma (BTTK)
78
28
1 159 431
426 288
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományok Kollégiuma (MFKMTK)
73
29
1 093 697
438 829
Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma (OBTK)
62
25
934 610
375 928
Összesen
255
99
3 822 116
1 500 132

Az alapkutatást támogató pályázati konstrukciók értékelési folyamatának újabb tapasztalatairól, tanulságairól az NKFI Hivatal elnöke 2017 februárjában nyilvános pályázói-értékelői fórumon adott tájékoztatást, a jövő évi felhívás megalapozása, a pályázók hatékony felkészülése és az értékelési rendszer folyamatos korszerűsítése céljából: KFI versenypályázati tükör a felfedező kutatást ösztönző programokról (2017. február 1.)

A NYERTES PÁLYÁZATOK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2017. július 10.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
A projektek további adatai az EPR-ben (hozzáférhetők 2017. július 14-től)
Futamidő
(hó)

Odaítélt támogatás
(EFt)

Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
123811
Tinya Flóra: Erdészeti kezelések termőhelyre, felújulásra és az aljnövényzetre gyakorolt hatásának vizsgálata (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
36
15 219
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
123965
Lakatos Gergely: Biohidrogén és biomassza termelés alga-baktérium kultúrákban (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36
15 405
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
123997
Lengyel Attila: Durva térléptékű funkcionális mintázatok pannon gyepekben (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
36
15 219
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
124043
Szöllősi Eszter: Egyedi variancia a madarak vérparazitás fertőzöttségében: okok és következmények (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 219
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
124272
Herein Mátyás: A klímaváltozás hatása az El Niño–Southern Oscillation (ENSO):  az ENSO távkapcsolatainak új megközleítése (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 219
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
124283
Németh Zoltán: A nanoméretű légköri aeroszol egészségügyi és környezeti következményei (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 219
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
124339
Gonda Sándor: Tormagyökér endofiton gombáinak és posztharveszt változásainak vizsgálata (Debreceni Egyetem)
36
15 219
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
124522
Pásztiné Dr. Gere Erzsébet: Probiotikumok, antioxidánsok hatásai gyógyszerek, toxikus és fertőző ágensek okozta sertés hámsejt károsodásokban in vitro (Állatorvostudományi Egyetem)
36
15 219
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
124548
Miglécz Tamás: Növények kisléptékű együttélését meghatározó tényezők gyepekben (Debreceni Egyetem)
36
15 219
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
124567
Körmöczi Péter: "Gene-for-gene" kölcsönhatások tanulmányozása szimbiózisban inkompatibilis Sinorhizobium-Medicago kapcsolatok segítségével (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36
15 405
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
124607
Pető Ákos: Talajtani és régészeti növénytani adatokra alapozott mezőgazdaság-történeti kutatás (Szent István Egyetem)
36
15 217
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
124636
Jáger Viktor: Kémiai kicsapódások és mikrobiális struktúrák elkülönítése földtani mintákban (Pécsi Tudományegyetem)
36
15 216
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
124681
Abonyi András: Funkcionális diverzitás – ökoszisztéma működés kapcsolata fitoplanktonra (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
36
15 219
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
124736
Bajer Katalin: Ökofiziológia: gyíkok szaporodási stratégiái és populációdinamika a változó környezetben (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 219
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
124833
Udvardi Beatrix: A víz-kőzet kölcsönhatás mechanizmusa löszterületek felszínmozgásaiban (Magyar Földtani és Geofizikai Intézet)
36
15 219
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
124971
Bodor Emese Réka: A bakonyi késő-kréta dinoszauruszok világának őskörnyezetrekonstrukciója növényi mezofosszíliák alapján (Magyar Földtani és Geofizikai Intézet)
36
15 216
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
125086
Angyal Anikó: Légköri aeroszol forrásainak vizsgálata városi környezetben (MTA Atommagkutató Intézet)
36
15 219
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
123789
Szalma Ivett: A fertilitással kapcsolatos ismeretek és az ismeretátadás hatékonysága (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
36
15 216
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
123790
Tóth Brigitta: Percetuális tanulás és neurális plaszticitás az hallási rendszerben (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 216
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
123827
Danka István: Döntésdialektika és az eszköz-cél struktúrájú racionalitás preferencia-logikája (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 219
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
123883
Varga-Jani Anna: A fenomenológia ontológiai gyökerei (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
36
15 219
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
123915
Hegedűs Csaba: Többszintű projektek irányításának ágens alapú modellezése (Pannon Egyetem)
36
15 219
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
123954
Berényi Eszter: Szerkezetváltó gimnáziumok és társadalmi egyenlőtlenségek az oktatásban: mi az ok és mi a következmény? (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 216
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
124089
Bozó Péter: Richard Wagner fogadtatása Budapesten, 1862-1918 (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
15 219
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
124148
Janacsek Karolina: A szokásjellegű viselkedések jobb megértése felé: Hogyan alakulnak ki automatizmusaink és hogyan tudjuk megváltoztatni azokat? (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 219
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
124292
Bartha Ákos Gábor: Bajcsy-Zsilinszky Endre életének regionális kontextusai és a budapesti 1944/1945-ös ellenállás(ok) (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
15 219
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
124393
Szilágyi Adrienn: Kapcsolati hálózatok és informális szerkezetek a 19. századi nagybirtokokon (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
15 219
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
124418
Klestenitz Tibor István: A keresztény felekezetek és a nyilvánosság Magyaországon, 1890-1949 (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
15 219
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
124455
Németh Krisztina: Marginalizáció és (im)mobilitás: a habitus dinamikája (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
15 216
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
124461
Kardeván Lapis Gergely: A térelbeszélés és térreprezentáció poétikai változatai a 19. század második felének magyar irodalmában (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
36
15 219
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
124543
Balogh Péter: Svejki kompországok? Geopolitikai identitások Kelet-Közép-Európában (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
15 216
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
124572
Szalisznyó Lilla: A Nemzeti Színház első évtizede: az intézményi professzionalizáció folyamata feltáratlan kéziratos források tükrében (Kismonográfia és forráskiadás) (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 219
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
124706
Grünhut Zoltán: Az Európai Unió normatív szerepe (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
15 216
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
124746
Domokos Mariann: Népmesék és könyvmesék történeti szövegfolklorisztikai vizsgálata a magyar nyelvű nyomtatott írásbeliségben. A Grimm testvérek és Arany László meséinek 19. századi populáris recepciója. (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
15 219
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
124791
Török Áron: Az élelmiszer minőségi rendszerek és rövid élelmiszer ellátási láncok gazdasági és társadalmi hatásai Magyarországon (Budapesti Corvinus Egyetem)
36
15 219
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
124806
Körtvélyesi Zsolt: Kollektív eljárások a kisebbségi csoportigények szolgálatában (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
36
15 216
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
124903
Péterfi Bence: Közel és mégis távol. A Magyar Királyság és a Német-római Birodalom politikai-diplomáciai kapcsolatai a 15-16. század fordulóján (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
15 219
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
124964
Deák Anita: Megközelítő és elkerülő viselkedés: személyiségvonások affektív idegtudományi megközelítésben (Pécsi Tudományegyetem)
36
15 405
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
125070
Egedi Barbara: A magyar főnévi kifejezések történeti nyelvtana (MTA Nyelvtudományi Intézet)
36
15 219
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
125135
Reizer Balázs: Menedzsment gyakorlatok és bérengyenlőtlenség (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
15 216
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
125169
Papp Ingrid: Vita in Hungaria: Hungarus-tudat a 17. századi multietnikus Felső-Magyarországon (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
15 219
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
125180
Petneházi Gábor: História, politika és mentalitás Magyarországon a XVI. században. Forgách Ferenc és a Commentarii (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 216
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
125216
Siklósi Borbála: Magyar grammatikai konstrukciók disztribúciós szemantikája (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
36
15 219
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
125360
Kovács Kristóf: Intelligencia, munkamemória, és végrehajtó funkciók: Az emberi intelligencia egy új modelljének (Process Overlap Theory) empirikus tesztelése (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 216
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
125517
Munding Márta: Alexandros és a barbár nők találkozása az ókori és a kora középkori görög és latin nyelvű forrásokban (Avicenna Kutatási Non-Profit Kft)
36
15 219
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
123900
Csercsik Dávid: Energetikai hálózatok és rendszerek játékelméleti modellezése és mechanizmustervezése (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
36
15 219
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
123910
Sódorné Bognár Zsófia: Elfejlődött kompakt csillagok a fotometriai űrtávcsövek korában (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
36
15 219
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
123927
Rakyta Péter: Molekuláris és nanoskálás kvantumos eszközök modellezése (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 219
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
123955
Cserép Balázs Gergely: Epigenetikai kutatásokban felhasználható, látható fénnyel aktiválható aminosavak tervezése és szintézise (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 216
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
123970
Bárány Balázs: Nem-konform rendszerek dimenzióelmélete (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 219
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
123994
Vető Bálint: Kölcsönható részecskerendszerek és egymást nem metsző trajektóriák (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 219
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
124077
Horváti Kata: Peptid-alapú antigen-hordozó rendszerek a vakcinafejlesztésben (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 219
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
124079
Vesztergom Soma: Energiakutatási szempontból fontos elektrokémiai folyamatok vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 219
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
124284
Bodai Zsolt: miRNS tömegspektrometriás vizsgálata emlőrák esetén (Semmelweis Egyetem)
36
15 216
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
124362
Dombóvári Zoltán: Megmunkálási eljárások esetén fellépő öngerjesztett rezgések nemsima hatásainak modellezése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 219
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
124380
Deák András: Korreláció és véges hőmérsékleti effektusok fémes mágnesekben (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 219
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
124451
Wacha András: Diszubsztitutált 1,2,3-triazolt és β-aminosavakat tartalmazó peptidek kölcsönhatása foszfolipid kettősrétegekkel (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 216
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
124476
Ványolós Attila: Hazai nagygombafajok biológiailag aktív metabolitjainak izolálása és szerkezetvizsgálata (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 219
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
124592
Gonda Zsombor: Heterociklusos vegyületek szintézise fotokémiai átalakításokban (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 219
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
124598
Ábrányi-Balogh Péter: Kovalens inhibitorok fejlesztése és alkalmazása a gyógyszerkutatásban (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 216
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
124619
Bonyár Attila: Atomerő mikroszkópián alapuló új mérési és szimulációs módszerek fejlesztése nanoszerkezetek vizsgálatához (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 219
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
124623
Szidarovszky Tamás: Többatomos molekulák rezgési-forgási irányítása lézerfénnyel (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 219
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
124646
Bachrathy Dániel: Összetett Késleltetett Dinamikai Modellek Nagyteljesítményű Számítástechnikája (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 219
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
124673
Dörnyei Ágnes: Új stratégia a bakteriális endotoxinok lipid A régióinak szerkezetmeghatározására (Pécsi Tudományegyetem)
36
15 216
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
124699
Fábri Csaba: Új kvantum molekuladinamikai módszerek fejlesztése (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 219
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
124717
Kuti István: Kollektív és egyrészecske mozgásformák atommagokban (MTA Atommagkutató Intézet)
36
15 219
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
124875
Szokol Patrícia Ágnes: Megőrzési problémák, mátrixközepek, általánosított konvexitás (Debreceni Egyetem)
36
15 219
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
124905
Reguly István Zoltán: Lokalitás és Munka-Elosztás Heterogén Szimulációkban és Architektúrákon (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
36
15 219
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
124949
Bylinkin Aleksandr: Exkluzív vektormezon keltés a CERN LHC CMS kísérletben (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 219
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
125160
Pongrácz András: Omega-kategorikus struktúrák algebrai invariánsai (Debreceni Egyetem)
36
15 219
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
125249
Rácz Péter: Ultragyors időbeli folyamatok a nanooptikában (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
33
13 848
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
125261
Barcza Gergely: Multireferenciás elektronállapotok pontos leírása pontszerű hibákban (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
36
15 219
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
125311
Kovács Gábor: Nemesfém-TiO2 alapú tercier fotokatalizátorok: finomhangolástól a környezeti és energetikai alkalmazásokig (Szegedi Tudományegyetem)
36
14 085
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
125502
Ambrus Gergely: Extremális vektorrendszerek és határalakzatok (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
36
15 217
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
123859
Tokési Natália: A csecsemőkori generalizált arteriás meszesedésben szenvedő betegek allél specifikus terápiáját előkészítő in vivo vizsgálatok. (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 216
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
124034
Barsy Boglárka: A laterális thalamo-amigdaláris hálózat anatómiai és viselkedéstani karakterizálása (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 216
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
124061
Szénási Tibor: A TPPP/p25 lehetséges szerepe a multifunkcionális mikrotubuláris hálózat ultrastruktúrájának szabályozásában (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 216
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
124070
Medgyes-Horváth Anna: A hasadó élesztő sejtnövekedésében és méretkontroll mechanizmusaiban részt vevő fehérjék szerepének vizsgálata (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 219
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
124110
Mikó Edit: Az epesavak szerepe a daganatok patológiájában (Debreceni Egyetem)
36
15 219
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
124126
Lőrincz Hajnalka: Az adipokin profil és a lipidanyagcsere összefüggéseinek vizsgálata elhízottakban (Debreceni Egyetem)
36
15 216
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
124161
Maász Gábor: Pszichoaktív hatóanyag szennyezések felmérése és az általuk indukált biomolekuláris változások feltérképezése tömegspektrometriai technikák alkalmazásával (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
36
15 219
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
124175
Fiáth Richárd: Agykérgi idegsejtek csoportosítása nagy téri felbontással regisztrált kétdimenziós akciós potenciál hullámformájuk alapján (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 216
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
124261
Kiss Bence: Egy fontos szabályozó szerin-proteáz a MASP-3 újonnan felismert szerepkörének feltárása a veleszületett immunitásban és az embriogenezisben (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 216
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
124330
Szabó Judit Eszter: A dezoxinukleotid anyagcsere, az uracil-DNS javítás és a horizontális géntranszfer összefüggései Staphylococcus aureus-ban (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 216
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
124336
Ujma Przemyslaw Péter: A NREM lassú hullámok morfológiája mint életkori és potenciális klinikai marker (Semmelweis Egyetem)
24
10 144
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
124421
Plattner Viktor: Az agytörzsi hálózatos állomány gátló sejtjeinek szerepe a viselkedések közötti váltásban (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
36
15 219
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
124446
Bence Melinda: A szumoiláció szerepe a Drosophila ivarsejt fejlődésében (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36
15 405
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
124467
Lovrics Anna: Nagyszámú tumorsejt követésére képes ágens alapú szimulációs rendszer létrehozása (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 216
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
124555
Köröskényi Krisztina: Az efferocitózis zavarainak szerepe az elhízással asszociált gyulladás kialakulásában (Debreceni Egyetem)
36
15 219
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
124559
Ungai-Salánki Rita Zsanett: Sejtkultúrák nagy-áteresztőképességű egyedi sejt manipulációja és pikoliter térfogatú mintavételezése (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 219
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
124594
Simon-Vecsei Zsófia: Pányvázó faktorok szerepe korai endoszómák fúziójában (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36
15 405
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
124764
Szöőr Árpád: Kiméra antigén (CAR)- és autoantitest (CAAR) receptorral átprogramozott T-sejt alapú immunterápiák optimalizálása (Debreceni Egyetem)
36
15 219
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
124843
Nagy Gergely: Az alternatív makrofágpolarizáció transzkripciós faktor kaszkádjainak genomszintű vizsgálata újgenerációs szekvenálási eljárások integrációjával (Debreceni Egyetem)
36
15 219
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
124889
Nagy Krisztina: Baktériumok ellenállóképességének gyors evolúciója antibiotikum gradiensek jelenlétében (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36
15 405
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
125057
Mihály Johanna: Növényi kannabinoidok anti-inflammatorikus hatásának vizsgálata a bőrben (Debreceni Egyetem)
36
15 219
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
125331
Tóth Eszter: Hatékony és specifikus genommódosítás Cpf1(Cas12a) nukleáz változatokkal: az endogén, tagelt prion fehérjecsaládba tartozó fehérje lokalizációjának vizsgálata (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 216
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
125386
Újfalussy Balázs Benedek: Inferencia és predikció mintavetelezés alapján a hippokampuszban (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
36
15 216
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
125393
Skrapits Katalin: A "pulzus generátor" kisspeptin idegsejtek neurokémiája és plaszticitása emberben (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
36
15 219
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
125402
Nagy Norbert: A szív Na-Ca cseremechanizmusának vizsgálata a szinusz csomó ingerképzési mechanizmusában fiziológiás és kóros körülmények között (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 219


Utolsó módosítás: 2018. május 02.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

  • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
  • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
  • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
  • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
  • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az NKFI Alap 2024. évi Programstratégiája, a Neumann János Program végrehajtását támogatja, amelynek fókuszában az egyetemek, a kutatóintézetek és a gazdaság összekapcsolása áll. A 2024. évi Programstratégia kiemelt célja, hogy hozzájáruljon a magyar eredmények javításához az emberi erőforrások (kutatói utánpótlás, doktori képzésben résztvevők száma, STEM (MTMI) területen a felsőoktatásban tanulók száma) területén, az innovátor vállalkozások száma és aránya (termékinnovációt és / vagy folyamatinnovációt végrehajtó KKV-k száma és aránya) területén, valamint a szellemi tulajdonjogok (intellectual property, IP) (szabadalmak, védjegyek, formatervezési mintaoltalmak) területén.

Az alábbi táblázat a 2021-2024 közötti időszakra vonatkozó, az NKFI Alapból meghirdetni tervezett valamint meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

  2021 2022 2023 2024
NKFI Alap  pályázatainak  keretösszege
(milliárd forint)
189,844 89,838 63,779 176,263*
  Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2021)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2022)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2023)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2024)
Összes keret
(Mrd Ft)
Innovációs Alaprész
2021-2024
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI
59,06     Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ
30,149 KKV Fókuszterületi Innovációs Program
KKV Fókuszterületi Innovációs Program
2024-1.1.1-KKV_FÓKUSZ
50,00
Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV
3,00 Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
12,85 Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
2,00 Spin-off Program: kutatási eredmények piacravitele Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
7,00
Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjogvédelem
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50 Iparjogvédelmi Pályázat (IP)
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50
Nemzetközi programok
ECSEL közös EU-s programba való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL
;
Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.2-NEMZ
;
Az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (2021-ben Hollandiára is kiterjesztve)
2020-1.2.1-GYAK;
Az EIT KIC társulásokban történő magyar részvétel támogatása
2021-1.2.1-EIT-KIC;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2021-1.2.4-TÉT
;
A Magyar-Orosz alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU
;
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2020-1.2.3-EUREKA;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
A magyar-marokkói alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA
3,50 Nemzetközi programok
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
A magyar-török alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR
;
Egyetemi tanulmányokat külföldön folytató magyar hallgatók nyári gyakorlatának támogatása
2022-1.2.3-GYAK
;
A magyar-üzbég alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ;
A magyar-koreai alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR
6,00 Nemzetközi programok
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása
2022-1.2.8-KDT;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása
2022-1.2.7-EUROSTARS;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.1-ERA-NET;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.2-HE_PARTNERSÉG;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2023-1.2.4-TÉT
6,10 Nemzetközi Programok
HU-rizont Program
2024-1.2.3-HU-RIZONT;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködések támogatása
2024-1.2.5-TÉT;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2024-1.2.2-ERA_NET
;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2024-1.2.1-HE_PARTNERSÉG;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2024-1.2.6-EUREKA;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása
2024-1.2.4-KDT;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése 2021-1.2.3-EU_KP;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat (EU_KKV);
Nemzetközi szakmai szervezetben való aktív részvétel támogatása kutatók és kutatási menedzserek részére (Networking+);
Teaming of Excellence 2025. kiírásra rásegítő pályázat,
Előkészítés alatt álló nemzetközi együttműködések.
17,155
Nemzetközi programokon belül meghirdetve.
(Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása 2021-4.1.2-NEMZ_KI)
  Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
0,10
            Nagyvállalati Fókuszterületi Innovációs Program
(Felhívás később jelenik meg)
15,00
            Innovációs Kockázati Tőkeprogram
(Felhívás később jelenik meg)
9,50
            Alkalmazott kutatási és innnovációs szolgáltatások fejlesztése
(Felhívás később jelenik meg)
2,50
Befektetés a jövőbe Alap
Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7,00            
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése
Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63            
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2,46            
Start KKV Program
KKV START INNOVÁCIÓ
2020-1.1.1-KKV START
12,00            
    Kompetencia Központok
Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
20,60        
    Startup Program
Startup Program
2022-1.1.2-STARTUP
4,06        
        Inkubátor támogatási program
STARTUP FACTORY 2023
2023-1.1.3-STARTUP
5,75    
Kutatási Alaprész
2021-2024
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21
12,90 Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
13,50 Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és Fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_23FK_23K_23, SNN_23
13,50 Kiválósági alapú kutatási támogatások
EXCELLENCE kutatási pályázati program
EXCELLENCE_24
ADVANCED kutatási pályázati program
ADVANCED_24
STARTING kutatási pályázati program
STARTING_24
Magyar-osztrák, ill. magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási pályázati programok
ANN_24, SNN_24
19,00
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21
3,00 Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_22
3,00    
Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-21-1, ÚNKP-21-2, ÚNKP-21-3, ÚNKP-21-4, ÚNKP-21-5, ÚNKP-21-6
4,00 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-22-1, ÚNKP-22-2, ÚNKP-22-3, ÚNKP-22-4, ÚNKP-22-5, ÚNKP-22-6
0,828 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-23-1, ÚNKP-23-2, ÚNKP-23-3, ÚNKP-23-4, ÚNKP-23-5, ÚNKP-23-6
0,710 Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program
(Felsőoktatási intézmények által kiírt ösztöndíjpályázatok)
10,00
Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894     Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2023
5,070
Mecenatúra pályázat
Mecenatúra pályázat
MEC_21
1,00         Tudományos mecenatúra program
Felhívás Tudományos Mecenatúra pályázathoz
MEC_24
1,00
            Research Grant Hungary
Felhívás Research Grant Hungary kutatási pályázathoz
RGH_S_24, RGH_L_24
6,00
            Nyugdíj - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,244
            Önköltség - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,264
            Proof of Concept: fejlesztési potenciál értékelés
(Felhívás később jelenik meg)
3,00
Tématerületi Kiválósági Program 2021
(Nemzeti-Egészség-Védelmi)

Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
(A keretösszeg magában foglalja a TKP2021 Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogramjához szorosan kapcsolódó Kooperatív Doktori Program Nemzetvédelmi Alprogram (NVKDP-2021) 1 milliárd Ft-os keretösszegét.)
75,00            
    Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
2022-3.1.1-DIÁKLABOR
2,00        
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
    Nemzeti Laboratórumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
26,60        

*A 2024. évi Programstartégia teljes keretösszege.

Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?