Ön itt áll: PályázóknakPályázatokFiatal kutatói kiválósági program pályázat (FK_20)
Felhívás „OTKA” fiatal kutatói kiválósági program pályázathoz
Meghirdetés dátuma: 2019. december 20.
Módosítás:
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2020. február 20. 16:00
2020. február 20.
Postára adás határideje: 2020. február 25.
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Non-profit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Vállalkozói kutatóhely, Nonprofit kutatóhely, ELKH kutatóintézetei
Keretösszeg
4 800 000 000 Ft
Beérkezett igény:
14 millió Ft
Pályaművek száma
140-160
Beérkezett pályázatok száma:
409
Igényelhető támogatás
40 MFt
Pályázat futamideje
max. 4 év
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott felhívás célja olyan tehetséges kutatók ígéretes kutatási tevékenységének támogatása, akik saját, önálló felfedező kutatási témájukat kívánják elindítani, és önálló kutatócsoportot kívánnak létrehozni.

A rendelkezésre álló keretösszeg

Az NKFI Hivatal a posztdoktoroknak szóló alprogramra (PD_20) és a fiatal kutatókat támogató alprogramra (FK_20) a 2020-2024 közötti időszakban összesen 4,8 milliárd forint keretösszeget biztosít az NKFI Alapból.

Az igényelhető támogatás mértéke és az elszámolható költségek köre

Projektenként maximum 48 hónapra maximum 40 millió forint támogatás igényelhető. Rövidebb futamidő esetén az igényelt összeg időarányos csökkentése kötelező. A személyi juttatásokon és a munkáltatót terhelő járulékon kívül egyes meghatározott dologi költségek, valamint 20% általános költség (rezsi) számolható el. A projekt terhére elszámolható munkabér mértéke teljes foglalkoztatás esetén bruttó 600 000 Ft havonta, illetve keresetkiegészítés 200 000 Ft havonta. Az FK típusú pályázathoz csatlakozhat résztvevő kutató, valamint a projekt megvalósításába technikai segédmunkatárs és hallgató is bevonható.

A projekt futamideje

A projekt futamideje maximum 48 hónap. A projekteknek 2020. szeptember 1. és december 1. között kell megkezdődnie. A projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült.

A pályázat benyújtása

Az NKFI Hivatal a törvény szerint lehetőséget biztosít a pályázatok kizárólag elektronikus úton történő benyújtására. Ebben az esetben a felhívás J. pontjában postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat a megjelölt módon elektronikus aláírással kell ellátni és az elektronikus beadási határidőig – azaz 2020. február 20-án (közép-európai idő szerint) 16.00 óráig – az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a pályázathoz csatolni.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumok mindegyikét azonos módon kell benyújtani, tehát minden ilyen dokumentumot egységesen vagy papíralapon, vagy elektronikusan és elektronikus aláírással ellátva kell eljuttatni az NKFI Hivatalhoz.

Postai beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus beadási határidőig a pályázó elektronikusan véglegesített, a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, valamint amelynek a felhívás J. pontjában postai úton benyújtandóként megjelölt dokumentumait határidőben megküldték az NKFI Hivatal ügyfélszolgálati címére. Elektronikus beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus beadási határidőig a vezető kutató elektronikusan véglegesített, a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, továbbá csatolták hozzá az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a felhívás J. pontjában postai úton / elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat, elektronikus aláírással ellátva.

A pályázatokat – tudományterülettől függetlenül – angol nyelven kell benyújtani. Magyar nyelvű pályázat kizárólag – legkésőbb 2020. január 30-áig kérelmezett – előzetes engedély (ún. Hungarikum-engedély) alapján nyújtható be.

A pályázók köre

A vezető kutató közösen pályázhat a befogadó intézménnyel, amely magyarországi székhelyű, jogi személyiségű

  • felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben a törvény alapján kutatóhelynek minősül;
  • 2 lezárt üzleti évvel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság – amely nem tartozik a KATA hatálya alá –, amennyiben végez kutatás-fejlesztő tevékenységet;
  • nonprofit szervezet, amennyiben a törvény alapján kutatóhelynek minősül.

A támogatás elnyerését követő megvalósítási időszakban a befogadó intézménynél a vezető kutatónak munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia.

A vezető kutatóra vonatkozó egyéb feltételek

A támogatás csak olyan posztdoktornak ítélhető oda, akinek a fokozatszerzése vagy annak odaítélése 2008. január 1. utáni. A doktori oklevél megszerzését követően született gyermek(ek)et nevelő kutató a PhD/DLA fokozat megszerzésétől eltelt időtartamra vonatkozóan kedvezményt kérelmezhet. Egyéni elbírálás alapján bizonyos esetekben további engedmény biztosítható.

A felhívásra legfeljebb egy pályázat nyújtható be és e mellett nem nyújtható be PD_20, K_20, ANN_20 vagy SNN_20 pályázat.

Támogatható célkitűzések, tevékenységek

A program keretében tematikus prioritások nélkül, bármely tudományterületen végezhető felfedező kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak. A pályázatban felvázolt kutatási és munkaterv alapján kidolgozott, az NKFI Hivatalhoz benyújtott kutatási projekttervben kitűzött alapvető célok elérése érdekében végzett tevékenységek támogathatóak.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

Az "OTKA" fiatal kutatói kiválósági program 2020. évi nyertesei (FK_20)
A 12 évnél nem régebbi (2008. január 1-jét követően megszerzett) tudományos fokozattal rendelkező kutatók számára külön programban meghirdetett felhívás (FK_20) arra ad lehetőséget, hogy a fiatal kutatók saját kutatócsoportot alapítva Magyarországon indítsanak önálló kutatást.

Ebben az évben a pályázók 409 projektjavaslatot nyújtottak be összesen 13,95 milliárd forintnyi támogatási igénnyel. A célzottan fiatal, önálló kutatói pályájuk kezdetén álló kutatóknak meghirdetett témapályázat (FK_20) keretében idén 98 új projekt indulhat összesen 3,3 milliárd forintos támogatással.

A pályázati értékelési folyamat a kutatói témapályázatok értékelési rendszerét követve külső anonim szakértőktől kért bírálatokra alapozva, szakértői csoportok (zsűrik) és tudományterületi kollégiumok részvételével zajlott. A szakmai testületek által összeállított tudományterületi rangsorok alapján és a pályázók korábbi években felmutatott tudományos teljesítményének, valamint a projektjavaslatok szakpolitikai jelentőségének figyelembevételével – a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter kijelölése szerint eljárva – az innovációért felelős helyettes államtitkár 98 kutatási pályázat támogatásáról döntött, az alábbi tudományterületi megoszlásban:

Tudományterület
Benyújtott pályázatok
(db)
Támogatott pályázatok
(db)
Pályázatok összesített igénye
(EFt)
Megítélt támogatás összesen
(EFt)
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma (BTTK)
94
23
2 716 412
612 419
Élettelen Természettudományok Kollégiuma (ÉTTK)
104
26
3 550 218
862 438
Komplex Környezettudományi Kollégium (KKTK)
78
19
2 820 142
687 682
Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma (OBTK)
133
30
4 867 630
1 097 080
Összesen
409
98
13 954 402
3 259 619


TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2020. augusztus 26.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamidő
(hó)
Odaítélt támogatás
(EFt)
Pszichológia – Nevelés
134918
Aczél Balázs: A kontroll adaptáció affektív és kognitív modulátorainak feltárása (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
29 619
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
135130
Almássy János: Rianopátiák kórélettana és gyógyszertana (Debreceni Egyetem)
48
22 680
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
134253
Alpár Donát: Klonális evolúció és terápiás rezisztencia gyermekkori akut limfoblasztos leukémiában (Semmelweis Egyetem)
48
39 909
Informatikai–Villamosmérnöki
134604
Babarczi Péter: Intelligens önvezérlő kommunikációs hálózatok (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
39 363
Matematika–Számítástudomány
134251
Bárány Balázs: Iterált függvényrendszerek dimenzióelmélete (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
31 872
Fizika
135496
Barcza Gergely: Multireferenciás elektronállapotok pontos leírása pontszerű hibával kódolt kvantumbit jelölteket tartalmazó félvezetőkben (Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
39 936
Állam, Jog és Politika
135189
Bene Márton: Hálózatos lokalitás: A közösségi média helyi politikában játszott szerepének vizsgálata (Társadalomtudományi Kutatóközpont)
48
19 319
Társadalom
135215
Berényi Eszter: Menekülés az állam elől - privatizáció, szülői exit-startégiák az oktatásban és egyéb szektorokban (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
13 926
Ökológia és evolúció
135136
Boda Pál: Klímaváltozás okozta kiszáradások hatás a vízi makrogerinctelenek közösségszerveződésére (Ökológiai Kutatóközpont)
48
39 844
Sejt- és Fejlődésbiológia
135384
Boratkó Anita: A thrombospondin-1 endotéliumban betöltött élettani szerepének szabályozása egy újonnan leírt foszforiláció által (Debreceni Egyetem)
48
39 672
Idegtudományok
135285
Borbély Sándor: Az absence epilepszia alapmechanizmusainak vizsgálata (Természettudományi Kutatóközpont)
48
40 000
Fizika
135003
Bordács Sándor: A mágneselektromos domének megjelenítése és manipulálása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
39 441
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
134311
Boros Ákos: Ember környezetében élő állatok virális fertőzései: a felfedezéstől a diagnosztikáig (Pécsi Tudományegyetem)
48
39 360
Klinikai Orvostudományok
135065
Butz Henriett: Szteroid rezisztencia klinikai jelentősége hormonérzékeny szövetekben (Semmelweis Egyetem)
48
35 428
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
134605
Csősz Éva: Könny- és szérum proteóm digitalizálása és a digitális proteómok felhasználása nagy populációkat érintő betegségek tanulmányozására (Debreceni Egyetem)
48
39 871
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
134355
Danis Judit: Keratinocita-specifikus mRNS érési folyamatok és szerepük a keratinociták nukleinsav-indukált immunválaszában és a pikkelysömörben (Szegedi Tudományegyetem)
48
33 024
Ökológia és evolúció
135329
Deák Balázs: Szárazgyep-fragmentumok fajgazdagsága, funkcionális és filogenetikai diverzitása (Ökológiai Kutatóközpont)
48
39 992
Gazdaság
134573
Elek Péter: Egészségügyi ellátások és kimenetek: a szocioökonómiai és földrajzi tényezők szerepe (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
15 501
Ökológia és evolúció
134384
Erdős László: Élőhelyi heterogenitás és környezeti grádiensek a Kárpát-medence homoki erdőssztyeppjeiben: lokális és regionális elemzések (Ökológiai Kutatóközpont)
48
38 604
Komplex agrártudomány
134874
Éva Csaba: Gyökérből hajtásba való széntranszport vizsgálata Arabidopsis-ban és árpában, a szárazságtűrés és a fotoszintetikus hatékonyság növelése céljából (Agrártudományi Kutatóközpont)
48
39 972
Komplex agrártudomány
134992
Fábián Attila László: A búza meiózisának hőstressz érzékenysége: a termésbiztonság Achilles-sarka (Agrártudományi Kutatóközpont)
48
39 896
Klinikai Orvostudományok
135870
Faragó Péter: Nyugalmi funkcionális eltérések sclerosis multiplexbeb (Szegedi Tudományegyetem)
48
36 756
Klinikai Orvostudományok
134863
Farkas Klaudia: A klinikai és terápiás válasz beteg-specifikus citokin és mikrobiom profil alapú értékelése gyulladásos bélbetegségekben (Szegedi Tudományegyetem)
48
40 000
Történelem
135762
Fejérdy András Tamás: A vatikáni Ostpolitik és Magyarország: szentszéki stratégiák Közép-Európában 1944–1964 között (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
39 894
Informatikai–Villamosmérnöki
134403
Fekete Zoltán: Mikroméretű agy-gép interfészek funkcióinak bővítése felkonvertáló nanorészecskék integrált alkalmazásával (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
48
39 745
Földtudományok 1
135089
Fintor Krisztián: Poszt-magmás hidrotermás eredetű ritkaföldfém ásványosodás a Ditrói Alkáli Masszívumban: a ritkaföldfém ásvány gazdag erek, mint lehetséges ritkaföldfém nyersanyag források képződési körülményeinek rekonstrukciója. (Szegedi Tudományegyetem)
36
28 930
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
134274
Fodor Gergely: A légzőrendszeri mechanika referenciaegyenleteinek meghatározása patkányokban: az alapkutatás közelítése a klinikai standardokhoz (Szegedi Tudományegyetem)
48
25 997
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
134343
Galgóczy László: Antifungális proteinek – Antifungális hatásmechanizmus és biológiai szerep vizsgálata új terápiás megközelítésekhez (Szegedi Tudományegyetem)
48
37 776
Matematika–Számítástudomány
135711
Gerencsér Balázs: Keverés és információterjedés, Markov láncok a komfortzónán túl (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
48
29 517
Állam, Jog és Politika
134893
Grünhut Zoltán: Magyar fiatalok percepciói Európáról és európaiságról (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
17 043
Nyelvészet
135186
Gugán Katalin Orsolya: Regiszterfüggő változatok a középmagyarban (Nyelvtudományi Intézet)
48
39 990
Társadalom
134372
Győrffy Zsuzsa: E-orvosok és e-páciensek Magyarországon: a digitalizáció szerepe és lehetőségei az egészségügyben (Semmelweis Egyetem)
48
39 692
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
134496
Habib Giuseppe: Robusztusság meghatározása valós mérnöki problémáknál fellépő nagy perturbációk esetén (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
39 861
Társadalom
134447
Hajdu Gábor: Társadalmi környezet, társadalmi egyenlőtlenségek és szubjektív jóllét (Társadalomtudományi Kutatóközpont)
46
13 159
Gazdaság
134351
Hajdu Tamás: Klímaváltozás és egészség Magyarországon (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
48
12 936
Fizika
135349
Hamar Gergő: Modern müografikus leképezések vizsgálata (Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
37 419
Kultúra
135152
Hartl Péter: Hume az igaz vallásról (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
29 997
Földtudományok 2
135115
Herein Mátyás: Éghajlatváltozás hatása a Föld konvektív áramlási rendszereire (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
29 706
Klinikai Orvostudományok
135222
Jermendy Ágnes Katalin: Komplex nem-invazív monitorozás altatást igénylő újszülöttekben: egy lépés a perszonalizált medicina felé (Semmelweis Egyetem)
48
39 960
Kémia 1
134551
Kálmán Ferenc: Fémkomplexek mint az orvosi diagnosztika és terápia eszközei: előállítás és kémiai jellemzés (Debreceni Egyetem)
48
39 520
Idegtudományok
134740
Kálmán Sára: TMS depresszióban egy új, immun-gyulladásos perspektívából: A transzkraniális mágneses stimuláció hatása a perifériás immun és neurális markerekre depresszióval élő személyekben (Szegedi Tudományegyetem)
36
26 269
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
134267
Kapuy Orsolya: Az endoplazmás retikulum stressz során indukált túlélési folyamatok rendszerbiológiai vizsgálata gyulladásos bélbetegségben (Semmelweis Egyetem)
48
32 681
Idegtudományok
135284
Kecskés Miklós: TRPM4 ioncsatorna szerepe temporális lebeny epilepsziában (Pécsi Tudományegyetem)
48
35 712
Sejt- és Fejlődésbiológia
134684
Keller-Pintér Anikó: Nanoléptékű változások, nanoméretű vezikulák és nanotechnológiai megközelítések a vázizom regeneráció, adaptáció és metabolizmus folyamatában az őssejtektől a terápiás alkalmazásig (Szegedi Tudományegyetem)
48
39 996
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
135245
Kintses Bálint: Klinikai fejlesztésben lévő terápiás antibiotikumokkal szembeni rezisztenciagének terjedésének előrejelzése (Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
40 000
Növénytermesztés, állattenyésztés
134264
Kis András: Genom elimináción alapuló precíziós mutagenezis kidolgozása búzán (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
48
40 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
135462
Kiss Balázs: A nebulin óriásfehérje mechanobiofizikája (Semmelweis Egyetem)
48
39 943
Növénytermesztés, állattenyésztés
134234
Kiss Tibor: Kenyérbúza környezeti adaptációjának molekuláris-genetikai vizsgálata és hasznosítása a búzanemesítésben (Agrártudományi Kutatóközpont)
48
39 840
Komplex agrártudomány
134744
Koczor Sándor: Szemiokemikáliák és vizuális stimulusok szerepe kártevő szipókás rovarok és levéltetű-fogyasztó rovarok orientációjában (Agrártudományi Kutatóközpont)
48
39 834
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
134277
Kovács Róbert Sándor: Kapcsolt problémák a nemegyensúlyi termodinamikában (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
39 976
Irodalom
135096
Kozák Dániel: Római költői szövegek antik kommentárjai és tudományos recepciójuk (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
5 520
Pszichológia – Nevelés
134807
Kun Bernadette: Különböző addikciós magatartásformák (munkafüggőség, problémás videojáték-használat és kannabisz-használati zavar) kognitív profiljának feltárása (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
39 859
Irodalom
135165
Lovas Borbála Sára: A kora újkori unitárius prédikációirodalom története Erdélyben és Magyarországon (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
39 918
Matematika–Számítástudomány
135218
Maga Péter: Automorf formák analitikus elmélete (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
48
32 471
Kémia 2
134653
Mándi Attila: Heterociklusok kiroptikai, NMR és reakciómechanizmus vizsgálata (Debreceni Egyetem)
48
24 600
Növénytermesztés, állattenyésztés
134940
Mátis Gábor: Antimikrobiális peptidek in vitro vizsgálata csirke és sertés eredetű bél-máj modellrendszerekben (Állatorvostudományi Egyetem)
36
29 640
Sejt- és Fejlődésbiológia
134304
Matta Csaba: A sejtfelszíni fehérjék összetételének vizsgálata a chondrogenesis során (Debreceni Egyetem)
48
38 880
Ökológia és evolúció
134741
McDonald Grant Colin: A szociális környezet állati személyiségre gyakorolt evolúciós és demográfiai hatása (Állatorvostudományi Egyetem)
48
39 997
Gazdaság
135342
Medve-Bálint Gergő: Transznacionális iparpolitika az EU perifériáin: állami támogatások és uniós források felhasználása Kelet- és Dél-Európában (Társadalomtudományi Kutatóközpont)
36
27 816
Állam, Jog és Politika
134930
Mohay Ágoston: Nemzetközi szervezetek és tagállamaik felelőssége: betudhatóság, hatékony ellenőrzés és bírói kikényszeríthetőség (Pécsi Tudományegyetem)
36
23 064
Földtudományok 1
134229
Mohr Emőke: Karni (késő-triász) klimatikus és őskörnyezeti változások nyomai dunántúli-középhegységi szelvényekben biosztratigráfiai, paleoökológiai és geokémiai vizsgálatok alapján (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
12 748
Gazdaság
135460
Molnár Adrienn: Megtestesült vezetés az ellátási lánc teljesítmény és kapcsolatok javítására (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
48
39 678
Klinikai Orvostudományok
135348
Molnár Bálint: Lokalizált alveoláris gerinc defektusok rekonstrukciója – két különböző lebenytechnika komparatív klinikai, felületszkennelési, radiológiai, sebgyógyulási, keringésélettani és szövettani kiértékelése /Prospektív randomizált kontrollált vizsgálat/ (Semmelweis Egyetem)
48
17 668
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
135327
Nagy Béla: Új szerepkörben a humán epididymis protein 4: a cisztás fibrózis új prognosztikai biomarkere és patofiziológiai mediátora (Debreceni Egyetem)
48
36 960
Kémia 1
134332
Nagy Tibor: Kicsi és pontos kinetikai reakciómechanizmusok fejlesztése bioüzemanyagok és más értéknövelt vegyületek szintézisére és égésére (Természettudományi Kutatóközpont)
48
39 294
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
135633
Nagy Valéria: Mikrofluidikával kapcsolt mikrospektroszkópiai módszerek alkalmazása a karotinoidok turnovere és a fotoszintetikus aktivitás közötti összefüggés vizsgálatára zöldalgákban (Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
39 978
Kémia 2
134586
Nonn Melinda: Újgenerációs funkcionalizált béta-aminosavszármazékok; szelektív szintézismódszerek és felhasználások (Szegedi Tudományegyetem)
48
10 224
Sejt- és Fejlődésbiológia
134235
Oláh Attila: A mitokondriumok szerepének vizsgálata humán faggyúmirigyek (kór)élettanában (Debreceni Egyetem)
48
40 000
Komplex agrártudomány
134296
Oláh Viktor: A növekedési és stresszválaszok inter- és intraspecifikus variabilitásának vizsgálata békalencse-féléknél (Debreceni Egyetem)
48
39 366
Pszichológia – Nevelés
134638
Pajkossy Péter: Figyelem és emlékezet kölcsönhatásának vizsgálata pupillometria segítségével – hogyan befolyásolja az arousal szintje az információk kódolását és előhívását. (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
36 376
Ökológia és evolúció
135262
Páll-Gergely Barna: Száz új szárazföldi csigafaj az Orientális és Ausztálázsiai régiókból (Agrártudományi Kutatóközpont)
48
39 988
Földtudományok 2
134547
Pinke Zsolt: Egy klímaadaptív földhasználati rendszer megvalósítása az Alföld egykori vizes élőhelyein (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
39 975
Kultúra
134244
Sárközi Ildikó Gyöngyvér: Örökségesítés és szekularizáció Kínában (1949-től napjainkig) (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
39 993
Sejt- és Fejlődésbiológia
135517
Schay Gusztáv: Kalmodulin konformációs dinamikája időfüggő Ca2+-jelekben: egy lehetséges mechanizmus a célfehérjék szelektív aktiválására (Semmelweis Egyetem)
48
39 886
Történelem
135586
Scheibner Tamás: Az 1956 utáni menekültválság és a magyar emigráns közösségek a hidegháború idején (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
11 990
Kémia 2
135700
Sipos László: Virágpor pellet aromakerék kifejlesztése, táplálkozás-biológiai profilozása és élelmiszer-biztonsági kockázatbecslése (Szent István Egyetem)
48
39 960
Növénytermesztés, állattenyésztés
134887
Somoskői Bence: Preantrális tüszők in vitro tenyésztésének és tárolásának lehetőségei, különös tekintettel a faji különbségekre és az asszisztált reprodukcióban történő alkalmazásra (Állatorvostudományi Egyetem)
48
39 828
Informatikai–Villamosmérnöki
135074
Sonkoly Balázs: Ködszámítási platformok hálózati modellezése, tervezése és elemzése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
40 000
Társadalom
135274
Susánszky Pál: A kockázat-részvétel paradoxon: A tüntetési részvételt és a részvétel észlelt kockázatait összekapcsoló mikro mechanizmusok (Társadalomtudományi Kutatóközpont)
36
15 341
Fizika
134432
Szalai Tamás: Szupernóvák és környezetük (Szegedi Tudományegyetem)
48
39 520
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
134588
Szántó Magdolna: A bőrben folyó szteroid szintézis és a bőr gyulladásos folyamatainak új összefüggései (Debreceni Egyetem)
48
39 952
Matematika–Számítástudomány
134732
Székely Gergely: Fogalom algebrák hálózata (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
48
5 928
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
135582
Széles Lajos: Citokinek génszabályozó elemeinek vizsgálata dendritikus sejtekben és makrofágokban (Debreceni Egyetem)
48
38 726
Régészet
135805
Szeverényi Vajk: Település, gazdaság és társadalom a késő bronzkori Kelet-Magyarországon (Déri Múzeum)
48
37 695
Kémia 1
134291
Szidarovszky Tamás: Molekulák erős külső terekben (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
39 504
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
134993
Szöllősi Attila Gábor: A neuroimmun kommunikáció szerepe a bőr immunológiai (kór)élettanában (Debreceni Egyetem)
48
40 000
Fizika
134845
Szücs Tamás: Az nukleáris asztrofizika kulcsreakciója: a 3He(alfa,gamma)7Be reakció átfogó vizsgálata (Atommagkutató Intézet)
48
22 800
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
134336
Tábi Tamás: Additív gyártástechnológiával gyártott 3D erősítő struktúrájú vázszerkezet inzertként történő alkalmazásának elemzése fröccsöntött polimer kompozitokban (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
36 654
Növénytermesztés, állattenyésztés
134886
Takó Miklós: Prebiotikus és antimikrobiális hatóanyagok előállítása mikrobiális enzimekkel (Szegedi Tudományegyetem)
48
39 924
Ökológia és evolúció
134439
Táncsics András: Aromás szénhidrogének mikrobiális biodegradációja felszín alatti közegekben: a mikroaerob lebontás genetikai hátterének tisztázása stabil izotópos és „omikai” módszerekkel (Szent István Egyetem)
36
29 598
Kémia 2
134947
Tolnai Gergely László: Kis feszült gyűrűs molekulák szintézise gyógyszerkémiai alkalmazásra (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
39 758
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
134725
Tóth István Balázs: A fog pulpájában kifejeződő tranziens receptor potenciál ioncsatornák élettani és kórélettani szerepe (Debreceni Egyetem)
48
40 000
Kultúra
135235
Varga Balázs: A magyar népszerű film és tévékultúra a szocializmus idejétől napjainkig (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
24 093
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
134751
Varga Zoltán: Új gyulladásos mechanizmusok a szívelégtelenség kialakulásában (Semmelweis Egyetem)
48
39 996
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
135202
Veréb Gábor: Nanorészecskékkel módosított membránok fejlesztése és alkalmazása olajszennyezett vizek hatékony kezelésére (Szegedi Tudományegyetem)
48
37 409
Kémia 1
135375
Vesztergom Soma: A dolgok pozitív oldala: Nagy hatékonyságú katalizátorok anódos vízbontáshoz (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
39 960
Matematika–Számítástudomány
135392
Vígh Viktor: Konvex halmazok metszetei (Szegedi Tudományegyetem)
48
2 220
Fizika
135220
Zimborás Zoltán: Kvantuminformatikai módszerek a közeljövő kvantumszámítógépeire szabva (Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
35 486
Utolsó módosítás: 2020. október 30.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

  • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
  • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
  • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
  • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
  • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az NKFI Alap 2024. évi Programstratégiája, a Neumann János Program végrehajtását támogatja, amelynek fókuszában az egyetemek, a kutatóintézetek és a gazdaság összekapcsolása áll. A 2024. évi Programstratégia kiemelt célja, hogy hozzájáruljon a magyar eredmények javításához az emberi erőforrások (kutatói utánpótlás, doktori képzésben résztvevők száma, STEM (MTMI) területen a felsőoktatásban tanulók száma) területén, az innovátor vállalkozások száma és aránya (termékinnovációt és / vagy folyamatinnovációt végrehajtó KKV-k száma és aránya) területén, valamint a szellemi tulajdonjogok (intellectual property, IP) (szabadalmak, védjegyek, formatervezési mintaoltalmak) területén.

Az alábbi táblázat a 2021-2024 közötti időszakra vonatkozó, az NKFI Alapból meghirdetni tervezett valamint meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

  2021 2022 2023 2024
NKFI Alap  pályázatainak  keretösszege
(milliárd forint)
189,844 89,838 68,63 176,263*
  Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2021)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2022)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2023)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2024)
Összes keret
(Mrd Ft)
Innovációs Alaprész
2021-2024
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI
59,06     Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ
35,00 KKV Fókuszterületi Innovációs Program
(Felhívás később jelenik meg)
50,00
Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV
3,00 Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
12,85 Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
2,00 Spin-off Program: kutatási eredmények piacravitele Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
7,00
Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjogvédelem
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50 Iparjogvédelmi Pályázat (IP)
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50
Nemzetközi programok
ECSEL közös EU-s programba való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL
;
Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.2-NEMZ
;
Az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (2021-ben Hollandiára is kiterjesztve)
2020-1.2.1-GYAK;
Az EIT KIC társulásokban történő magyar részvétel támogatása
2021-1.2.1-EIT-KIC;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2021-1.2.4-TÉT
;
A Magyar-Orosz alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU
;
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2020-1.2.3-EUREKA;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
A magyar-marokkói alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA
3,50 Nemzetközi programok
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
A magyar-török alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR
;
Egyetemi tanulmányokat külföldön folytató magyar hallgatók nyári gyakorlatának támogatása
2022-1.2.3-GYAK
;
A magyar-üzbég alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ;
A magyar-koreai alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR
6,00 Nemzetközi programok
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása
2022-1.2.8-KDT;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása
2022-1.2.7-EUROSTARS;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.1-ERA-NET;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.2-HE_PARTNERSÉG;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2023-1.2.4-TÉT
6,10 Nemzetközi Programok
HU-rizont Program
2024-1.2.3-HU-RIZONT;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködések támogatása;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése (EU_KP);
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat (EU_KKV);
Nemzetközi szakmai szervezetben való aktív részvétel támogatása kutatók és kutatási menedzserek részére (Networking+);
Teaming of Excellence 2025. kiírásra rásegítő pályázat,
Előkészítés alatt álló nemzetközi együttműködések.
17,155
Nemzetközi programokon belül meghirdetve.
(Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása 2021-4.1.2-NEMZ_KI)
  Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
0,10
            Nagyvállalati Fókuszterületi Innovációs Program
(Felhívás később jelenik meg)
15,00
            Innovációs Kockázati Tőkeprogram
(Felhívás később jelenik meg)
9,50
            Alkalmazott kutatási és innnovációs szolgáltatások fejlesztése
(Felhívás később jelenik meg)
2,50
Befektetés a jövőbe Alap
Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7,00            
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése
Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63            
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2,46            
Start KKV Program
KKV START INNOVÁCIÓ
2020-1.1.1-KKV START
12,00            
    Kompetencia Központok
Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
20,60        
    Startup Program
Startup Program
2022-1.1.2-STARTUP
4,06        
        Inkubátor támogatási program
STARTUP FACTORY 2023
2023-1.1.3-STARTUP
5,75    
Kutatási Alaprész
2021-2024
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21
12,90 Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
13,50 Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és Fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_23FK_23K_23, SNN_23
13,50 Kiválósági alapú kutatási támogatások
(Felhívás később jelenik meg)
19,00
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21
3,00 Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_22
3,00    
Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-21-1, ÚNKP-21-2, ÚNKP-21-3, ÚNKP-21-4, ÚNKP-21-5, ÚNKP-21-6
4,00 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-22-1, ÚNKP-22-2, ÚNKP-22-3, ÚNKP-22-4, ÚNKP-22-5, ÚNKP-22-6
0,828 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-23-1, ÚNKP-23-2, ÚNKP-23-3, ÚNKP-23-4, ÚNKP-23-5, ÚNKP-23-6
0,710 Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program
(Felsőoktatási intézmények által kiírt ösztöndíjpályázatok)
10,00
Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894     Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2023
5,070
Mecenatúra pályázat
Mecenatúra pályázat
MEC_21
1,00         Tudományos mecenatúra program
Felhívás Tudományos Mecenatúra pályázathoz
MEC_24
1,00
            Research Grant Hungary
(Felhívás később jelenik meg)
6,00
            Nyugdíj - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,244
            Önköltség - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,264
            Proof of Concept: fejlesztési potenciál értékelés
(Felhívás később jelenik meg)
3,00
Tématerületi Kiválósági Program 2021
(Nemzeti-Egészség-Védelmi)

Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
(A keretösszeg magában foglalja a TKP2021 Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogramjához szorosan kapcsolódó Kooperatív Doktori Program Nemzetvédelmi Alprogram (NVKDP-2021) 1 milliárd Ft-os keretösszegét.)
75,00            
    Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
2022-3.1.1-DIÁKLABOR
2,00        
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
    Nemzeti Laboratórumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
26,60        

*A 2024. évi Programstartégia teljes keretösszege.

Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?