Ön itt áll: PályázóknakPályázatokFiatal kutatói kiválósági program pályázat (FK_20)
Felhívás „OTKA” fiatal kutatói kiválósági program pályázathoz
Meghirdetés dátuma: 2019. december 20.
Utolsó módosítás:
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2020. február 20. 16:00
2020. február 20.
Postára adás határideje: 2020. február 25.
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Non-profit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Vállalkozói kutatóhely, Nonprofit kutatóhely, ELKH kutatóintézetei
Keretösszeg
4 800 000 000 Ft
Beérkezett igény:
14 millió Ft
Pályaművek száma
140-160
Beérkezett pályázatok száma:
409
Igényelhető támogatás
40 MFt
Pályázat futamideje
max. 4 év
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott felhívás célja olyan tehetséges kutatók ígéretes kutatási tevékenységének támogatása, akik saját, önálló felfedező kutatási témájukat kívánják elindítani, és önálló kutatócsoportot kívánnak létrehozni.

A rendelkezésre álló keretösszeg

Az NKFI Hivatal a posztdoktoroknak szóló alprogramra (PD_20) és a fiatal kutatókat támogató alprogramra (FK_20) a 2020-2024 közötti időszakban összesen 4,8 milliárd forint keretösszeget biztosít az NKFI Alapból.

Az igényelhető támogatás mértéke és az elszámolható költségek köre

Projektenként maximum 48 hónapra maximum 40 millió forint támogatás igényelhető. Rövidebb futamidő esetén az igényelt összeg időarányos csökkentése kötelező. A személyi juttatásokon és a munkáltatót terhelő járulékon kívül egyes meghatározott dologi költségek, valamint 20% általános költség (rezsi) számolható el. A projekt terhére elszámolható munkabér mértéke teljes foglalkoztatás esetén bruttó 600 000 Ft havonta, illetve keresetkiegészítés 200 000 Ft havonta. Az FK típusú pályázathoz csatlakozhat résztvevő kutató, valamint a projekt megvalósításába technikai segédmunkatárs és hallgató is bevonható.

A projekt futamideje

A projekt futamideje maximum 48 hónap. A projekteknek 2020. szeptember 1. és december 1. között kell megkezdődnie. A projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült.

A pályázat benyújtása

Az NKFI Hivatal a törvény szerint lehetőséget biztosít a pályázatok kizárólag elektronikus úton történő benyújtására. Ebben az esetben a felhívás J. pontjában postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat a megjelölt módon elektronikus aláírással kell ellátni és az elektronikus beadási határidőig – azaz 2020. február 20-án (közép-európai idő szerint) 16.00 óráig – az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a pályázathoz csatolni.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumok mindegyikét azonos módon kell benyújtani, tehát minden ilyen dokumentumot egységesen vagy papíralapon, vagy elektronikusan és elektronikus aláírással ellátva kell eljuttatni az NKFI Hivatalhoz.

Postai beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus beadási határidőig a pályázó elektronikusan véglegesített, a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, valamint amelynek a felhívás J. pontjában postai úton benyújtandóként megjelölt dokumentumait határidőben megküldték az NKFI Hivatal ügyfélszolgálati címére. Elektronikus beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus beadási határidőig a vezető kutató elektronikusan véglegesített, a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, továbbá csatolták hozzá az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a felhívás J. pontjában postai úton / elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat, elektronikus aláírással ellátva.

A pályázatokat – tudományterülettől függetlenül – angol nyelven kell benyújtani. Magyar nyelvű pályázat kizárólag – legkésőbb 2020. január 30-áig kérelmezett – előzetes engedély (ún. Hungarikum-engedély) alapján nyújtható be.

A pályázók köre

A vezető kutató közösen pályázhat a befogadó intézménnyel, amely magyarországi székhelyű, jogi személyiségű

  • felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben a törvény alapján kutatóhelynek minősül;
  • 2 lezárt üzleti évvel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság – amely nem tartozik a KATA hatálya alá –, amennyiben végez kutatás-fejlesztő tevékenységet;
  • nonprofit szervezet, amennyiben a törvény alapján kutatóhelynek minősül.

A támogatás elnyerését követő megvalósítási időszakban a befogadó intézménynél a vezető kutatónak munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia.

A vezető kutatóra vonatkozó egyéb feltételek

A támogatás csak olyan posztdoktornak ítélhető oda, akinek a fokozatszerzése vagy annak odaítélése 2008. január 1. utáni. A doktori oklevél megszerzését követően született gyermek(ek)et nevelő kutató a PhD/DLA fokozat megszerzésétől eltelt időtartamra vonatkozóan kedvezményt kérelmezhet. Egyéni elbírálás alapján bizonyos esetekben további engedmény biztosítható.

A felhívásra legfeljebb egy pályázat nyújtható be és e mellett nem nyújtható be PD_20, K_20, ANN_20 vagy SNN_20 pályázat.

Támogatható célkitűzések, tevékenységek

A program keretében tematikus prioritások nélkül, bármely tudományterületen végezhető felfedező kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak. A pályázatban felvázolt kutatási és munkaterv alapján kidolgozott, az NKFI Hivatalhoz benyújtott kutatási projekttervben kitűzött alapvető célok elérése érdekében végzett tevékenységek támogathatóak.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

Az "OTKA" fiatal kutatói kiválósági program 2020. évi nyertesei (FK_20)
A 12 évnél nem régebbi (2008. január 1-jét követően megszerzett) tudományos fokozattal rendelkező kutatók számára külön programban meghirdetett felhívás (FK_20) arra ad lehetőséget, hogy a fiatal kutatók saját kutatócsoportot alapítva Magyarországon indítsanak önálló kutatást.

Ebben az évben a pályázók 409 projektjavaslatot nyújtottak be összesen 13,95 milliárd forintnyi támogatási igénnyel. A célzottan fiatal, önálló kutatói pályájuk kezdetén álló kutatóknak meghirdetett témapályázat (FK_20) keretében idén 98 új projekt indulhat összesen 3,3 milliárd forintos támogatással.

A pályázati értékelési folyamat a kutatói témapályázatok értékelési rendszerét követve külső anonim szakértőktől kért bírálatokra alapozva, szakértői csoportok (zsűrik) és tudományterületi kollégiumok részvételével zajlott. A szakmai testületek által összeállított tudományterületi rangsorok alapján és a pályázók korábbi években felmutatott tudományos teljesítményének, valamint a projektjavaslatok szakpolitikai jelentőségének figyelembevételével – a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter kijelölése szerint eljárva – az innovációért felelős helyettes államtitkár 98 kutatási pályázat támogatásáról döntött, az alábbi tudományterületi megoszlásban:

Tudományterület
Benyújtott pályázatok
(db)
Támogatott pályázatok
(db)
Pályázatok összesített igénye
(EFt)
Megítélt támogatás összesen
(EFt)
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma (BTTK)
94
23
2 716 412
612 419
Élettelen Természettudományok Kollégiuma (ÉTTK)
104
26
3 550 218
862 438
Komplex Környezettudományi Kollégium (KKTK)
78
19
2 820 142
687 682
Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma (OBTK)
133
30
4 867 630
1 097 080
Összesen
409
98
13 954 402
3 259 619


TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2020. augusztus 26.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamidő
(hó)
Odaítélt támogatás
(EFt)
Pszichológia – Nevelés
134918
Aczél Balázs: A kontroll adaptáció affektív és kognitív modulátorainak feltárása (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
29 619
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
135130
Almássy János: Rianopátiák kórélettana és gyógyszertana (Debreceni Egyetem)
48
22 680
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
134253
Alpár Donát: Klonális evolúció és terápiás rezisztencia gyermekkori akut limfoblasztos leukémiában (Semmelweis Egyetem)
48
39 909
Informatikai–Villamosmérnöki
134604
Babarczi Péter: Intelligens önvezérlő kommunikációs hálózatok (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
39 363
Matematika–Számítástudomány
134251
Bárány Balázs: Iterált függvényrendszerek dimenzióelmélete (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
31 872
Fizika
135496
Barcza Gergely: Multireferenciás elektronállapotok pontos leírása pontszerű hibával kódolt kvantumbit jelölteket tartalmazó félvezetőkben (Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
39 936
Állam, Jog és Politika
135189
Bene Márton: Hálózatos lokalitás: A közösségi média helyi politikában játszott szerepének vizsgálata (Társadalomtudományi Kutatóközpont)
48
19 319
Társadalom
135215
Berényi Eszter: Menekülés az állam elől - privatizáció, szülői exit-startégiák az oktatásban és egyéb szektorokban (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
13 926
Ökológia és evolúció
135136
Boda Pál: Klímaváltozás okozta kiszáradások hatás a vízi makrogerinctelenek közösségszerveződésére (Ökológiai Kutatóközpont)
48
39 844
Sejt- és Fejlődésbiológia
135384
Boratkó Anita: A thrombospondin-1 endotéliumban betöltött élettani szerepének szabályozása egy újonnan leírt foszforiláció által (Debreceni Egyetem)
48
39 672
Idegtudományok
135285
Borbély Sándor: Az absence epilepszia alapmechanizmusainak vizsgálata (Természettudományi Kutatóközpont)
48
40 000
Fizika
135003
Bordács Sándor: A mágneselektromos domének megjelenítése és manipulálása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
39 441
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
134311
Boros Ákos: Ember környezetében élő állatok virális fertőzései: a felfedezéstől a diagnosztikáig (Pécsi Tudományegyetem)
48
39 360
Klinikai Orvostudományok
135065
Butz Henriett: Szteroid rezisztencia klinikai jelentősége hormonérzékeny szövetekben (Semmelweis Egyetem)
48
35 428
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
134605
Csősz Éva: Könny- és szérum proteóm digitalizálása és a digitális proteómok felhasználása nagy populációkat érintő betegségek tanulmányozására (Debreceni Egyetem)
48
39 871
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
134355
Danis Judit: Keratinocita-specifikus mRNS érési folyamatok és szerepük a keratinociták nukleinsav-indukált immunválaszában és a pikkelysömörben (Szegedi Tudományegyetem)
48
33 024
Ökológia és evolúció
135329
Deák Balázs: Szárazgyep-fragmentumok fajgazdagsága, funkcionális és filogenetikai diverzitása (Ökológiai Kutatóközpont)
48
39 992
Gazdaság
134573
Elek Péter: Egészségügyi ellátások és kimenetek: a szocioökonómiai és földrajzi tényezők szerepe (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
15 501
Ökológia és evolúció
134384
Erdős László: Élőhelyi heterogenitás és környezeti grádiensek a Kárpát-medence homoki erdőssztyeppjeiben: lokális és regionális elemzések (Ökológiai Kutatóközpont)
48
38 604
Komplex agrártudomány
134874
Éva Csaba: Gyökérből hajtásba való széntranszport vizsgálata Arabidopsis-ban és árpában, a szárazságtűrés és a fotoszintetikus hatékonyság növelése céljából (Agrártudományi Kutatóközpont)
48
39 972
Komplex agrártudomány
134992
Fábián Attila László: A búza meiózisának hőstressz érzékenysége: a termésbiztonság Achilles-sarka (Agrártudományi Kutatóközpont)
48
39 896
Klinikai Orvostudományok
135870
Faragó Péter: Nyugalmi funkcionális eltérések sclerosis multiplexbeb (Szegedi Tudományegyetem)
48
36 756
Klinikai Orvostudományok
134863
Farkas Klaudia: A klinikai és terápiás válasz beteg-specifikus citokin és mikrobiom profil alapú értékelése gyulladásos bélbetegségekben (Szegedi Tudományegyetem)
48
40 000
Történelem
135762
Fejérdy András Tamás: A vatikáni Ostpolitik és Magyarország: szentszéki stratégiák Közép-Európában 1944–1964 között (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
39 894
Informatikai–Villamosmérnöki
134403
Fekete Zoltán: Mikroméretű agy-gép interfészek funkcióinak bővítése felkonvertáló nanorészecskék integrált alkalmazásával (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
48
39 745
Földtudományok 1
135089
Fintor Krisztián: Poszt-magmás hidrotermás eredetű ritkaföldfém ásványosodás a Ditrói Alkáli Masszívumban: a ritkaföldfém ásvány gazdag erek, mint lehetséges ritkaföldfém nyersanyag források képződési körülményeinek rekonstrukciója. (Szegedi Tudományegyetem)
36
28 930
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
134274
Fodor Gergely: A légzőrendszeri mechanika referenciaegyenleteinek meghatározása patkányokban: az alapkutatás közelítése a klinikai standardokhoz (Szegedi Tudományegyetem)
48
25 997
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
134343
Galgóczy László: Antifungális proteinek – Antifungális hatásmechanizmus és biológiai szerep vizsgálata új terápiás megközelítésekhez (Szegedi Tudományegyetem)
48
37 776
Matematika–Számítástudomány
135711
Gerencsér Balázs: Keverés és információterjedés, Markov láncok a komfortzónán túl (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
48
29 517
Állam, Jog és Politika
134893
Grünhut Zoltán: Magyar fiatalok percepciói Európáról és európaiságról (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
17 043
Nyelvészet
135186
Gugán Katalin Orsolya: Regiszterfüggő változatok a középmagyarban (Nyelvtudományi Intézet)
48
39 990
Társadalom
134372
Győrffy Zsuzsa: E-orvosok és e-páciensek Magyarországon: a digitalizáció szerepe és lehetőségei az egészségügyben (Semmelweis Egyetem)
48
39 692
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
134496
Habib Giuseppe: Robusztusság meghatározása valós mérnöki problémáknál fellépő nagy perturbációk esetén (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
39 861
Társadalom
134447
Hajdu Gábor: Társadalmi környezet, társadalmi egyenlőtlenségek és szubjektív jóllét (Társadalomtudományi Kutatóközpont)
46
13 159
Gazdaság
134351
Hajdu Tamás: Klímaváltozás és egészség Magyarországon (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
48
12 936
Fizika
135349
Hamar Gergő: Modern müografikus leképezések vizsgálata (Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
37 419
Kultúra
135152
Hartl Péter: Hume az igaz vallásról (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
29 997
Földtudományok 2
135115
Herein Mátyás: Éghajlatváltozás hatása a Föld konvektív áramlási rendszereire (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
29 706
Klinikai Orvostudományok
135222
Jermendy Ágnes Katalin: Komplex nem-invazív monitorozás altatást igénylő újszülöttekben: egy lépés a perszonalizált medicina felé (Semmelweis Egyetem)
48
39 960
Kémia 1
134551
Kálmán Ferenc: Fémkomplexek mint az orvosi diagnosztika és terápia eszközei: előállítás és kémiai jellemzés (Debreceni Egyetem)
48
39 520
Idegtudományok
134740
Kálmán Sára: TMS depresszióban egy új, immun-gyulladásos perspektívából: A transzkraniális mágneses stimuláció hatása a perifériás immun és neurális markerekre depresszióval élő személyekben (Szegedi Tudományegyetem)
36
26 269
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
134267
Kapuy Orsolya: Az endoplazmás retikulum stressz során indukált túlélési folyamatok rendszerbiológiai vizsgálata gyulladásos bélbetegségben (Semmelweis Egyetem)
48
32 681
Idegtudományok
135284
Kecskés Miklós: TRPM4 ioncsatorna szerepe temporális lebeny epilepsziában (Pécsi Tudományegyetem)
48
35 712
Sejt- és Fejlődésbiológia
134684
Keller-Pintér Anikó: Nanoléptékű változások, nanoméretű vezikulák és nanotechnológiai megközelítések a vázizom regeneráció, adaptáció és metabolizmus folyamatában az őssejtektől a terápiás alkalmazásig (Szegedi Tudományegyetem)
48
39 996
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
135245
Kintses Bálint: Klinikai fejlesztésben lévő terápiás antibiotikumokkal szembeni rezisztenciagének terjedésének előrejelzése (Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
40 000
Növénytermesztés, állattenyésztés
134264
Kis András: Genom elimináción alapuló precíziós mutagenezis kidolgozása búzán (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
48
40 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
135462
Kiss Balázs: A nebulin óriásfehérje mechanobiofizikája (Semmelweis Egyetem)
48
39 943
Növénytermesztés, állattenyésztés
134234
Kiss Tibor: Kenyérbúza környezeti adaptációjának molekuláris-genetikai vizsgálata és hasznosítása a búzanemesítésben (Agrártudományi Kutatóközpont)
48
39 840
Komplex agrártudomány
134744
Koczor Sándor: Szemiokemikáliák és vizuális stimulusok szerepe kártevő szipókás rovarok és levéltetű-fogyasztó rovarok orientációjában (Agrártudományi Kutatóközpont)
48
39 834
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
134277
Kovács Róbert Sándor: Kapcsolt problémák a nemegyensúlyi termodinamikában (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
39 976
Irodalom
135096
Kozák Dániel: Római költői szövegek antik kommentárjai és tudományos recepciójuk (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
5 520
Pszichológia – Nevelés
134807
Kun Bernadette: Különböző addikciós magatartásformák (munkafüggőség, problémás videojáték-használat és kannabisz-használati zavar) kognitív profiljának feltárása (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
39 859
Irodalom
135165
Lovas Borbála Sára: A kora újkori unitárius prédikációirodalom története Erdélyben és Magyarországon (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
39 918
Matematika–Számítástudomány
135218
Maga Péter: Automorf formák analitikus elmélete (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
48
32 471
Kémia 2
134653
Mándi Attila: Heterociklusok kiroptikai, NMR és reakciómechanizmus vizsgálata (Debreceni Egyetem)
48
24 600
Növénytermesztés, állattenyésztés
134940
Mátis Gábor: Antimikrobiális peptidek in vitro vizsgálata csirke és sertés eredetű bél-máj modellrendszerekben (Állatorvostudományi Egyetem)
36
29 640
Sejt- és Fejlődésbiológia
134304
Matta Csaba: A sejtfelszíni fehérjék összetételének vizsgálata a chondrogenesis során (Debreceni Egyetem)
48
38 880
Ökológia és evolúció
134741
McDonald Grant Colin: A szociális környezet állati személyiségre gyakorolt evolúciós és demográfiai hatása (Állatorvostudományi Egyetem)
48
39 997
Gazdaság
135342
Medve-Bálint Gergő: Transznacionális iparpolitika az EU perifériáin: állami támogatások és uniós források felhasználása Kelet- és Dél-Európában (Társadalomtudományi Kutatóközpont)
36
27 816
Állam, Jog és Politika
134930
Mohay Ágoston: Nemzetközi szervezetek és tagállamaik felelőssége: betudhatóság, hatékony ellenőrzés és bírói kikényszeríthetőség (Pécsi Tudományegyetem)
36
23 064
Földtudományok 1
134229
Mohr Emőke: Karni (késő-triász) klimatikus és őskörnyezeti változások nyomai dunántúli-középhegységi szelvényekben biosztratigráfiai, paleoökológiai és geokémiai vizsgálatok alapján (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
12 748
Gazdaság
135460
Molnár Adrienn: Megtestesült vezetés az ellátási lánc teljesítmény és kapcsolatok javítására (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
48
39 678
Klinikai Orvostudományok
135348
Molnár Bálint: Lokalizált alveoláris gerinc defektusok rekonstrukciója – két különböző lebenytechnika komparatív klinikai, felületszkennelési, radiológiai, sebgyógyulási, keringésélettani és szövettani kiértékelése /Prospektív randomizált kontrollált vizsgálat/ (Semmelweis Egyetem)
48
17 668
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
135327
Nagy Béla: Új szerepkörben a humán epididymis protein 4: a cisztás fibrózis új prognosztikai biomarkere és patofiziológiai mediátora (Debreceni Egyetem)
48
36 960
Kémia 1
134332
Nagy Tibor: Kicsi és pontos kinetikai reakciómechanizmusok fejlesztése bioüzemanyagok és más értéknövelt vegyületek szintézisére és égésére (Természettudományi Kutatóközpont)
48
39 294
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
135633
Nagy Valéria: Mikrofluidikával kapcsolt mikrospektroszkópiai módszerek alkalmazása a karotinoidok turnovere és a fotoszintetikus aktivitás közötti összefüggés vizsgálatára zöldalgákban (Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
39 978
Kémia 2
134586
Nonn Melinda: Újgenerációs funkcionalizált béta-aminosavszármazékok; szelektív szintézismódszerek és felhasználások (Szegedi Tudományegyetem)
48
10 224
Sejt- és Fejlődésbiológia
134235
Oláh Attila: A mitokondriumok szerepének vizsgálata humán faggyúmirigyek (kór)élettanában (Debreceni Egyetem)
48
40 000
Komplex agrártudomány
134296
Oláh Viktor: A növekedési és stresszválaszok inter- és intraspecifikus variabilitásának vizsgálata békalencse-féléknél (Debreceni Egyetem)
48
39 366
Pszichológia – Nevelés
134638
Pajkossy Péter: Figyelem és emlékezet kölcsönhatásának vizsgálata pupillometria segítségével – hogyan befolyásolja az arousal szintje az információk kódolását és előhívását. (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
36 376
Ökológia és evolúció
135262
Páll-Gergely Barna: Száz új szárazföldi csigafaj az Orientális és Ausztálázsiai régiókból (Agrártudományi Kutatóközpont)
48
39 988
Földtudományok 2
134547
Pinke Zsolt: Egy klímaadaptív földhasználati rendszer megvalósítása az Alföld egykori vizes élőhelyein (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
39 975
Kultúra
134244
Sárközi Ildikó Gyöngyvér: Örökségesítés és szekularizáció Kínában (1949-től napjainkig) (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
39 993
Sejt- és Fejlődésbiológia
135517
Schay Gusztáv: Kalmodulin konformációs dinamikája időfüggő Ca2+-jelekben: egy lehetséges mechanizmus a célfehérjék szelektív aktiválására (Semmelweis Egyetem)
48
39 886
Történelem
135586
Scheibner Tamás: Az 1956 utáni menekültválság és a magyar emigráns közösségek a hidegháború idején (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
11 990
Kémia 2
135700
Sipos László: Virágpor pellet aromakerék kifejlesztése, táplálkozás-biológiai profilozása és élelmiszer-biztonsági kockázatbecslése (Szent István Egyetem)
48
39 960
Növénytermesztés, állattenyésztés
134887
Somoskői Bence: Preantrális tüszők in vitro tenyésztésének és tárolásának lehetőségei, különös tekintettel a faji különbségekre és az asszisztált reprodukcióban történő alkalmazásra (Állatorvostudományi Egyetem)
48
39 828
Informatikai–Villamosmérnöki
135074
Sonkoly Balázs: Ködszámítási platformok hálózati modellezése, tervezése és elemzése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
40 000
Társadalom
135274
Susánszky Pál: A kockázat-részvétel paradoxon: A tüntetési részvételt és a részvétel észlelt kockázatait összekapcsoló mikro mechanizmusok (Társadalomtudományi Kutatóközpont)
36
15 341
Fizika
134432
Szalai Tamás: Szupernóvák és környezetük (Szegedi Tudományegyetem)
48
39 520
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
134588
Szántó Magdolna: A bőrben folyó szteroid szintézis és a bőr gyulladásos folyamatainak új összefüggései (Debreceni Egyetem)
48
39 952
Matematika–Számítástudomány
134732
Székely Gergely: Fogalom algebrák hálózata (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
48
5 928
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
135582
Széles Lajos: Citokinek génszabályozó elemeinek vizsgálata dendritikus sejtekben és makrofágokban (Debreceni Egyetem)
48
38 726
Régészet
135805
Szeverényi Vajk: Település, gazdaság és társadalom a késő bronzkori Kelet-Magyarországon (Déri Múzeum)
48
37 695
Kémia 1
134291
Szidarovszky Tamás: Molekulák erős külső terekben (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
39 504
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
134993
Szöllősi Attila Gábor: A neuroimmun kommunikáció szerepe a bőr immunológiai (kór)élettanában (Debreceni Egyetem)
48
40 000
Fizika
134845
Szücs Tamás: Az nukleáris asztrofizika kulcsreakciója: a 3He(alfa,gamma)7Be reakció átfogó vizsgálata (Atommagkutató Intézet)
48
22 800
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
134336
Tábi Tamás: Additív gyártástechnológiával gyártott 3D erősítő struktúrájú vázszerkezet inzertként történő alkalmazásának elemzése fröccsöntött polimer kompozitokban (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
36 654
Növénytermesztés, állattenyésztés
134886
Takó Miklós: Prebiotikus és antimikrobiális hatóanyagok előállítása mikrobiális enzimekkel (Szegedi Tudományegyetem)
48
39 924
Ökológia és evolúció
134439
Táncsics András: Aromás szénhidrogének mikrobiális biodegradációja felszín alatti közegekben: a mikroaerob lebontás genetikai hátterének tisztázása stabil izotópos és „omikai” módszerekkel (Szent István Egyetem)
36
29 598
Kémia 2
134947
Tolnai Gergely László: Kis feszült gyűrűs molekulák szintézise gyógyszerkémiai alkalmazásra (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
39 758
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
134725
Tóth István Balázs: A fog pulpájában kifejeződő tranziens receptor potenciál ioncsatornák élettani és kórélettani szerepe (Debreceni Egyetem)
48
40 000
Kultúra
135235
Varga Balázs: A magyar népszerű film és tévékultúra a szocializmus idejétől napjainkig (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
24 093
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
134751
Varga Zoltán: Új gyulladásos mechanizmusok a szívelégtelenség kialakulásában (Semmelweis Egyetem)
48
39 996
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
135202
Veréb Gábor: Nanorészecskékkel módosított membránok fejlesztése és alkalmazása olajszennyezett vizek hatékony kezelésére (Szegedi Tudományegyetem)
48
37 409
Kémia 1
135375
Vesztergom Soma: A dolgok pozitív oldala: Nagy hatékonyságú katalizátorok anódos vízbontáshoz (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
39 960
Matematika–Számítástudomány
135392
Vígh Viktor: Konvex halmazok metszetei (Szegedi Tudományegyetem)
48
2 220
Fizika
135220
Zimborás Zoltán: Kvantuminformatikai módszerek a közeljövő kvantumszámítógépeire szabva (Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
35 486
Utolsó módosítás: 2020. október 30.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

  • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
  • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
  • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
  • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
  • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az uniós finanszírozású operatív programok (GINOP, VEKOP) vissza nem térítendő és visszatérítendő KFI célú pályázati konstrukcióinak ütemezéséről és keretösszegeiről – az NKFI Hivatal mint az akkori szakpolitikai felelős javaslata alapján – az Éves Fejlesztési Keret (ÉFK) elfogadásakor döntött a Kormány. Az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet szerint a GINOP és a VEKOP 2. prioritásai (kutatás, technológiai fejlesztés és innováció) esetében 2018. június 16-tól az NKFI Hivatal helyett az Innovációs és Technológiai Minisztérium a szakpolitikai felelős.

Az alábbi táblázat a 2015-2020 közötti felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

A 2020. évi programstratégia szerkezetében eltér az előző programstratégiáktól, a korábbi jogcímekkel ellentétben két új jogcímre tagolódik: Innovációs Alaprészre valamint Kutatási Alaprészre. Ezt a versenypályázati portfólió táblázatának felépítése is tükrözi. A Programstratégia készítése során a kialakult járványügyi helyzettel kapcsolatos tapasztalatokat is figyelembe vettük az intézkedések kialakítása során.

Az NKFI Alap 2020. évi felhívásokat tartalmazó programstratégiáját a Kormány 1489/2020. (VIII. 11.) számú határozattal hagyta jóvá.

Forrás
Megjegyzés
Keret-
összeg
2015
(Mrd Ft)

Keretösszeg
2016 (Mrd Ft)

Keretösszeg
2017 (Mrd Ft)

Keretösszeg
2018 (Mrd Ft)

Keretösszeg
2019 (Mrd Ft)

Keretösszeg
2020 (Mrd Ft)

VNT VNT VT
VNT VT
VNT VT VNT VT
VNT VT
GINOP
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a Közép-Magyarország régió kivételével az egész országból pályázható
382,533 56,035
87,58
34,164
67,89
17,525
-
- -
27 -
VEKOP
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program kizárólag a Közép-Magyarországi régió számára biztosít forrásokat
-
42,48
-
-
5,49
-
-
-
-
-
-
NKFI Alap
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap a hazai gazdasági társaságok által befizetett innovációs járulékból képzett pályázati alap
11,29
69,93
-
94,35 -
76,53
-
77,44 -
137,46
-
ITM Az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzata. - - - - - - - 24,2 - 12 -

VNT= vissza nem térítendő
VT= visszatérítendő

Cél
Pályázatok
Keret-
összeg
2015
[Mrd]

Keretösszeg
2016
[Mrd]

Keretösszeg
2017
[Mrd]

Keretösszeg
2018
[Mrd]

Keretösszeg
2019
[Mrd]

Keretösszeg
2020
[Mrd]


Vállalati KFI
2015-2019
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
GINOP-2.1.1-15
67,19

 

    
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
VEKOP-2.1.1-15
  19,97


   
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
KFI_16

21
 
35,44
   
Kis-, közép- és nagyvállalatok KFI tevékenységének támogatása
2018-1.1.2-KFI
          20          
Mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének támogatása
2018-1.1.1-MKI


10


   
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2019-1.1.1-PIACI_KFI
              45      
Nyílt innováció
2019-1.4.1-NYÍLT
                  1  
Vállalati K+F+I, hitel
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása-hitel
GINOP-8.1.1-1615,69
   
Vállalati K+F+I, hitellel kombinált
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében
GINOP-2.1.2-8.1.4-16


54,81
40,76

   
Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram
Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram
GINOP-8.1.3/A-1631,13

   
Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram
Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram
GINOP-8.1.3/B-17
67,89   
Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram
VEKOP 2.1.2-17
5,49   
Iparjog
Iparjog
GINOP-2.1.3-15
0,202


   
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
IPARJOG_15
0,3


0,1

0,2

0,11
   
Innovációs voucher
Innovációs voucher
GINOP-2.1.4-15
0,128   
Innovációs ökoszisztéma
Innovációs ökoszisztéma (start-up és spin-off)
GINOP-2.1.5-15
4,714   
Innovációs ökoszisztéma (startup)
ÖKO_16

1,5


   
Exportképes innovatív termékfejlesztés
Exportképes innovatív termékek fejlesztésének támogatása az innováció vezérelt exportbővítés érdekében
GINOP-2.1.6-16


1,225


   
Hazai vállalkozások exportorientációjú K+F tevékenységének támogatása
Export_17
10
   
Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés
Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés
GINOP-2.1.7-15
46,46   
Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés
VEKOP-2.1.7-15

10,2


   
A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén
A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén
GINOP-2.1.8-17
      34,164
             
Energetikai innovációs mintaprojektek
Települések energiaellátásának biztosítása földgázhelyettesítő alternatív ellátási módok felhasználásával, valamint modern technológiák, rugalmassági szolgáltatások igénybevételével
2020-3.1.3-ZFR-TEFH
                  3  
A villamos energia hálózat stabilitását és rugalmasságát innovatív eszközökkel biztosító fejlesztések megvalósítása
2020-3.1.1-ZFR-VHF
                  3  
Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív technológia által gázenergiává (hidrogén, biometán) történő alakítását célzó fejlesztések megvalósítása
2020-3.1.2-ZFR-KVG

                  4  
Energiaközösségek kialakítását és működését támogató mintaprojekt megvalósítása
2020-3.1.4-ZFR-EKM

  2
Intézményi kiválósági programok
2015-2019
K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések
K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések
GINOP-2.2.1-15
93,24   
Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések
VEKOP-2.2.1-16

2,29


   
Nemzeti versenyképességi és kiválósági program
NVKP_16

28


   
K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések
GINOP-2.2.1-18
          17,525          
Nemzeti Kiválósági Program
2018.1.2.1-NKP


5


   
Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések
VKE_17
      17              
Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések
2018-1.3.1-VKE


26


   
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – kutatási infrastruktúra fejlesztése
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ - Kutatási infrastruktúra fejlesztése
GINOP-2.3.4-15
38,86   
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási infrastruktúra fejlesztése
FIEK_16

8


   
Kompetencia központok létrehozása - Kutatási infrastruktúra fejlesztése
Kompetencia központok létrehozása - Kutatási infrastruktúra fejlesztése
2019-1.3.1-KK
              8,5   7,5  
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
              1,5      
Intézményi kiválósági programok
Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program 2019               15      
Tématerületi Kiválósági Program 2019               9,2      5,4    
Infrastruktúra
2015-2019
Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
GINOP-2.3.2-15
64,2   
Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
VEKOP-2.3.2-16

4,015


   
Kutatási infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás
Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás
GINOP-2.3.3-15
25,29   
Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás
VEKOP-2.3.3-15

6,005


   
ELI lézer kutatóközpont
ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis
GINOP-2.3.6-15
45,459


   
Regionális kutatóintézeti kapacitások megerősítése
Regionális kutatóintézeti kapacitások megerősítése
GINOP-2.3.1-20

                  27  
Kutatói kiválósági programok
2015-2019
Kutatói kezdeményezésű témapályázatok
Kutatói kezdeményezésű témapályázatok
K_15; K_16; K_17

5,98
7

6,5
   
Kutatói kezdeményezésű témapályázatok
K_18

Fiatal kutatók által kezdeményezett kutatási témapályázatok
FK_18


9,4


   
Kutatási témapályázatok és nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatok
K_19; ANN_19; SNN_195,8    
Posztdoktori pályázatok
Posztdoktori pályázatok
PD 2015/1,2,3

1,57   
Posztdoktori kiválósági program
Posztdoktori kiválósági program
PD_16; PD_17; PD_18; PD_19


1,8

1,5

1,5

4
   
Fiatal kutatók által kezdeményezett kutatási témapályázatok      
Fiatal kutatók által kezdeményezett kutatási témapályázatok
FK_17; FK_19
3   
Nemzetközileg kiemelkedő eredményeket elérő kutatócsoportok támogatása
Nemzetközileg kiemelkedő eredményeket elérő kutatócsoportok támogatása
KH_17; KH_18;
1

1,2


   
Élvonal – Kutatói Kiválósági Program
Élvonal – Kutatói Kiválósági Program
KKP_17, KKP_19;
3


3
   
Nemzeti Kiválósági Program
Nemzeti Kiválósági Program
NKP_17
10
   
Nemzetközi együttműködés
2015-2019
Európai Kutatási Tanács (ERC) kutatók számára meghirdetett pályázataihoz kapcsolódó hazai támogatások
ERC_HU_15 (450 MFt); ERC_16_MOBIL (200 MFt);
0,45
0,45

0,1

0,1


   
Nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatok
NN_17, ANN_17, SNN_17; V4-Japán Közös Kutatási Program (2015: 45,5 MFt); KNN_16 (2016: 72 MFt); NN_18, ANN_18, SNN_181

1


   
A magyar részvétel ösztönzése a Horizont 2020-hoz kapcsolódó közös programokban és közös technológiai kezdeményezésekben
KKV_15 (2015-16: 60 MFt, 2017: 100 MFt); 2018-2.1.4-KKV (2018: 100 MFt); EU_KP_16 (2017 84,7 MFt); 2018-2.1.2-EU_KP_16 (230 MFt, 2018: 80 MFt); NEMZ_15 (1 380 MFt);  NEMZ_16 (2016: 710 MFt, 2017: 697,5 MFt); 2018-2.1.5-NEMZ (2018: 442 MFt); 2018-2.1.6-NEMZ_ECSEL (2018: 760 MFt); ERA-NET Infect-ERA (2015: 40 MFt, 2016: 40 MFt); ERA-NET E-Rare-3 (2015: 45 MFt, 2016: 45 MFt, 2017: 45 MFt, 2018: 46,5 MFt); M-ERA.NET-2 (2015: 90 MFt, 2016: 90 MFt, 2017: 90 MFt); JPND (2017: 190 MFt, 2018: 200 MFt); FLAG-ERA JTC (2015: 200 MFt, 2017: 155 MFt); Quant-ERA (2017: 90 MFt, 2018: 93 MFt); ERA PerMed (2017: 100 MFt); EUREKA_15 (400 MFt); EUREKA_16 (2016: 400 MFt, 2017: 400 MFt); 2018-2.1.3-EUREKA (2018: 75 MFt); 2019-2.1.2-NEMZ (2019: 395 MFt), 2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL (2019: 707 MFt), 2019-2.1.6-NEMZ_KI (2019: 100 MFt), 2019-2.1.4_KKV (2019: 100 MFt), 2019-2.1.5-EU_KP (2019: 80 MFt), 2019-2.1.1-EUREKA (2019: 500 MFt), 2019-2.1.7-ERA-NET (2019: 832,5 MFt);
2,2
1,5

1,97

1,46

2,41
   
H2020 Teaming
H2020 Teaming1,91
   
Programalapú bilaterális kutatás-fejlesztési együttműködések
TÉT_1517_IN (2017: 300 MFt); TÉT_1517_IL (310,932017: 311 MFt); TÉT_1617_CN (2017: 200 MFt); TNN_16 (2017: 150 MFt); INN_16 (2017: 150 MFt); TÉT_17_VN (2017: 200 MFt); KRP (2017: 154 MFt); TÉT_17_RU (2017: 150 MFt); TR-NN_17 (2017: 150 MFt); 2018-2.1.17-TÉT-KR (2018: 200 MFt); 2018-2.1.16-TÉT-IL (2018: 310 MFt); 2019-2.1.14-ÖNVEZETŐ (2019: 100 MFt), vietnami TéT (200 MFt), indiai TéT (300 MFt) 0,79
0,68

1,83

0,67

1,72
   
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TéT) Együttműködés támogatása


   
TÉT_1517_AT (2017: 20 MFt); TÉT_15_TR (30 MFt); TÉT_15_AR (50 MFt); TÉT_15_MN (20 MFt); 2018-2.1.13-TÉT-FR (2018: 20 MFt), 2018-2.1.14-TÉT_15_-CN (2018: 40 MFt); 2018-2.1.12-TÉT-_16_HR (2018: 20 MFt); 2018-2.1.11-TÉT_16_-SI (2018: 20 MFt); 2018-2.1.15-TÉT_16_-PT (2018: 20 MFt); TÉT_16_RS (20 MFt);2018-2.1.10- TÉT_16_-MC (2018: 20 MFt); TÉT_16_FR (30 MFt); TÉT_16_JP (50 MFt); TÉT_17_AT (20 Mft); TÉT_17_FR (20 MFt); 2019-2.1.10-TÉT-IL (930 MFt), 2019-2.1.11-TÉT (2019: 160 MFt), UK_GYAK_17 (2017: 25 MFt); 2018-2.1.1-UK_GYAK (2018: 25 MFt), 2018-2.1.7-UK_GYAK (2019: 30 MFt),   
 
Innovációs Alaprész
2020
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI

                  40,88  
KKV Start program
KKV START Innováció
2020-1.1.1-KKV START

                  12  
Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV

                  2  
Startup Factory program
Startup Factory
2020-1.1.4-STARTUP

                  2  
Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG

                  0,08  
Nemzetközi programok
NEMZ (400 MFt), NEMZ_ECSEL (891 MFt), Horizont 2020 KKV (100 MFt), EUREKA (500 MFt), TéT (200 MFt), UK_gyak (50 MFt), TéT (200-200 MFt), ERA-NET COFUND (832,5 MFt), EIT-KIC (500 MFt).
                  3,8  
COVID Alap
COVID Alap                   3  
Befektetés a jövőbe Alap
Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ

                  7  
Kutatási Alaprész
2020
Tématerületi Kiválósági Program 2020
Tématerületi Kiválósági Program 2020
2020-4.1.1.-TKP2020

                  47,3  
Új Nemzeti Kiválóság Program
Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-20-1

                  0,6  
Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-20-2

                   
Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-20-3

                  1  
Új Nemzeti Kiválóság Program, „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-20-4

                  0,832  
Új Nemzeti Kiválóság Program, Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-20-5

                  1,4  
Új Nemzeti Kiválóság Program, „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-20-6

                  0,168  
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíjhoz
Kooperatív Doktori Program
Doktori Hallgatói Ösztöndíjhoz
KDP-2020

                  0,3  
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program
PD_20; FK_20
                  4,8  
Kutatási témapályázatok
Kutatási témapályázat; nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatok
K_20; ANN_20; SNN_20
                  6,6  
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
KKP_20
                  3  
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?