Ön itt áll: PályázóknakPályázatokKözös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása (NEMZ_15)
Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása (NEMZ_15)
Meghirdetés dátuma: 2015. szeptember 25.
Módosítás:
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje:
Postára adás határideje:
Támogatásra jogosultak köre
MTA intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Egyéb költségvetési intézmény (nem oktatási vagy kutatóhely), Vállalkozói kutatóhely, Vállalkozás (nem kutató jellegű), Nonprofit kutatóhely, Egyéb nonprofit szervezet (nem kutató jellegű)
Keretösszeg
1 380 000 000 Ft
Pályaművek száma
17-30 db
Igényelhető támogatás
80-200 MFt
Pályázat futamideje
36 hónap
Kutatási tevékenység típusa
Ipari (alkalmazott) kutatás, Kísérleti fejlesztés
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal


A NEMZ_15 november 25-től pályázható

A közös finanszírozású nemzetközi együttműködésekben (AAL, ECSEL, EUROSTARS) való részvételhez biztosít hazai forrást a felhívás, melyre november 25-től nyújthatóak be a pályázatok. A „Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása” (NEMZ_15) című pályázati programra az NKFI Alapból elkülönített források összege és a felhívás egyéb feltételei változatlanok. 2015. november 25. után a pályázatok benyújtása negyedévente lehetséges, a nemzetközi pályázat jóváhagyását (2014-ben nyertes pályázatok esetében e felhívás aktiválását) követő 30 napon belül.

A pályázati felhívás kitöltő programja módosult 2015. december 18-án

Kérjük a pályázókat, hogy a pályázatuk benyújtása előtt a korábban letöltött kitöltőprogramot a megadott helyről frissítsék.

A pályázati felhívás az alábiak szerint módosult 2015. november 25-én

Nemzeti pályázat beadása
A pályázati felhívás által lefedett egyes nemzetközi programok 2014.évi pályázati fordulóiban nyertes nemzetközi konzorciumok magyar tagjai az első értékelési határnapig (2016.01.06.) adhatják be a pályázatukat.

4.4.3. A pályázatok szakmai értékelése
A pályázatok értékelése és elbírálása egyszerűsített eljárásrendben történik szakaszos elbírálással, negyedévente.
Értékelési határnapok:

 • 2016. január 6.
 • 2016. április 6.

Szükség esetén további értékelési határnapokat határoz meg a Hivatal.

5.5. Az elszámolható költségek köre

A szolgáltatást nyújtó fél és a Kedvezményezett nem tekinthető egymástól függetlennek, ha a kiválasztáskor vagy a kiválasztást megelőző 3 (három) éven belül

 1. a Kedvezményezett és a szolgáltatást nyújtó fél között tulajdonosi vagy tagsági jogviszony áll(t) fenn;
 2. a Kedvezményezett tagja, tulajdonosa, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja a szolgáltatást nyújtó fél tagja, tulajdonosa, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja (volt); 

 3. a szolgáltatást nyújtó fél tagja, tulajdonosa, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja a Kedvezményezett tagja, tulajdonosa, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja (volt) vagy

 4. a Kedvezményezett tagjának, tulajdonosának, vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottsági tagjának közeli hozzátartozója a szolgáltatást nyújtó fél tagja, tulajdonosa, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja (volt) vagy a szolgáltatást nyújtó fél tagjának, tulajdonosának, vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottsági tagjának közeli hozzátartozója a Kedvezményezett tagja, tulajdonosa, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja (volt).

A pályázati felhívás célja

A pályázat a nemzetközi együttműködésekben való részvételhez szükséges hazai forrás biztosításával elősegíti magyarországi szereplők bekapcsolódását az alábbi, részben az EU Horizont 2020 keretprogram költségvetéséből, részben a tagállamok hozzájárulásaiból finanszírozott közös programokba és kezdeményezésekbe:

 • Tevékeny és önálló életvitel – Active and Assisted Living (programkód: AAL); 
 • Kiváló európai elektronikai alkatrészek és rendszerek – Electronic Components and Systems for European Leadership (programkód: ECSEL); 
 • EUROSTARS Programme (programkód: EUROSTARS)

Az ezen programokban való részvétel hozzájárul az EU-2020 stratégia keretében tett nemzeti K+F célkitűzések eléréséhez, valamint a tagállamok nemzeti kutatás-fejlesztési programjainak összehangolásához és ezen keresztül a kutatás-fejlesztésre fordított európai források hatékonyabb felhasználásához. A források koncentrálásával olyan nagyléptékű kutatási programok valósulnak meg, amelyek egyrészt fontos társadalmi problémák megoldására irányulnak, másrészt az európai ipar versenyképességét fokozzák.

Melyek a pályázat keretében finanszírozott közös programok céljai?

 • Tevékeny és önálló életvitel – Active and Assisted Living (programkód: AAL)
  • Az infokommunikációs eszközökkel segített tevékeny és önálló életvitelt célzó AAL program középpontjában az idős emberek életminőségének, önállóságának és alkalmazhatóságának javítása áll, a végfelhasználók (idősek, gondozók, családtagok, finanszírozók) igényeit kiszolgáló, innovatív infokommunikációs termékek, szolgáltatások és rendszerek kifejlesztése által.

 • Kiváló európai elektronikai alkatrészek és rendszerek – Electronic Components and Systems for European Leadership (programkód: ECSEL)
  • Az ECSEL program célja az Európai Unió Horizont 2020 programja keretében az ipari szereplők (beleértve a KKV-kat is) és a nonprofit kutatóhelyek nemzetközi együttműködése révén a társadalom igényeit kielégítő, megbízható, környezetbarát, okos és komplex (az emberrel és egymással is kommunikáló, a fizikai és a virtuális teret összekötő) rendszerek kifejlesztése a mikrochipektől a kész eszközig (autóig, repülőgépig) terjedő értéklánc mentén. Az ipar által meghatározott fő tématerületek: mikro/nanoelektronika, beágyazott/ kiber-fizikai rendszerek és okos rendszerek integrációja.

 • EUROSTARS Programme (programkód: EUROSTARS)
  • Az EUROSTARS az EUREKA tagállamok és az Európai Bizottság közös programja, amely az innovatív, jelentős növekedési potenciállal rendelkező, K+F tevékenységet végző, kis- és középvállalkozások támogatását tűzte ki célul. A program minden technológiai terület felé nyitott és olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek legalább két különböző, az EUROSTARS programhoz csatlakozott államban működő intézmény (kis-és középvállalkozás, nagyvállalat, felsőoktatási intézmény, kutatóintézet) együttműködésében valósulnak meg és amelyek eredményeként innovatív termék, eljárás,szolgáltatás jön létre és ezek piaci hasznosítása a projekt lezárását követő két éven belül megkezdődik.

Kinek szól a pályázat?

Pályázhatnak önállóan vagy ugyanazon nemzetközi konzorcium magyar tagjaiként közösen, nemzeti konzorciumban:

 • a Magyarországon székhellyel rendelkező vállalkozások;
 • az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel rendelkező vállalkozások Magyarországon bejegyzett fióktelepei;
 • jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek, költségvetési szervek és jogi személyiséggel rendelkező intézményeik (EUROSTARS pályázatok esetében kizárólag gazdasági társasággal konzorciumban).

Pályázat benyújtására az adott nemzetközi program keretében nemzetközi pályázati felhívásokra projektjavaslatot benyújtó és az adott program nemzetközi értékelési rendszere alapján támogatásra javasolt nemzetközi projekt résztvevői jogosultak.

Mely célkitűzések támogathatóak?

Az adott nemzetközi program pályázati felhívásainak keretében megvalósuló projektek esetében támogatható:

 • K+F projekttámogatás jogcímen alapkutatási, alkalmazott kutatási, valamint kísérleti fejlesztési tevékenység;
 • de minimis (csekély összegű támogatás) jogcímen pedig a projekt kommunikációjával, koordinációjával, piacra jutásával, iparjogvédelmével kapcsolatos tevékenység.

Az igényelhető támogatás mértéke

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a Nemzeti Kutatás, Fejlesztési és Innovációs Alap (NKFI Alap) terhére összesen 1,38 milliárd forint keretösszeget biztosít, az alábbi megosztásban:

 • az AAL 2014–2015 évi pályázati fordulóiban sikeresen szereplő magyar pályázók számára összesen maximum 349 millió forint;
 • az ECSEL 2014–2015 évi pályázati fordulóiban sikeresen szereplő magyar pályázók számára összesen maximum 546 millió forint;
 • a EUROSTARS 2014–2015 évi pályázati fordulóiban sikeresen szereplő magyar pályázók számára összesen maximum 485 millió forint.

A pályázónként igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege az egyes programokra vonatkozóan az alábbi:

 • AAL projekt esetén maximum 80 millió forint;
 • ECSEL projekt esetén maximum 200 millió forint;
 • EUROSTARS projekt esetén maximum 90 millió forint.

A támogatás intenzitása K+F projekttámogatás esetén pályázótól függően és kutatási kategóriánként 25-100%, de minimis támogatás esetén 100%. Az NKFI Alapból nyújtott támogatás mellett a pályázók európai uniós (Horizont 2020) forrásból kapnak támogatást.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

Módosult a NEMZ_15 pályázati felhívás

A NEMZ_15 pályázati felhívás módosított dokumetuma letölthető a pályázatot ismertető oldalról, a pályázati csomag részeként. Kérjük a pályázókat, hogy a jelenleg érvényes dokumentumot használják, illetve ha a pályázati felhívás szövegét korábban már letöltötték, azt  a megadott helyről frissítsék.

A felhívás szövegében az alábbi változások történtek:

A 4.1.2. pont utolsó mondata kiegészült: A nemzeti szerződéskötés feltétele a nemzetközi konzorciumi megállapodás vagy ECSEL pályázat esetében az ECSEL JU-val a támogatási szerződés megkötése.

A 4.4.3. pont új értékelési határnappal egészült ki: 2016. június 30.

Tovább a pályázati felhívást ismertető oldalra: Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása (NEMZ_15)

Utolsó módosítás: 2017. december 06.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Módosult a NEMZ_15 pályázat kitöltőprogramja
A NEMZ_15 pályázati felhívás módosított kitöltőprogramja letölthető a pályázatot ismertető oldalról, a pályázati csomag részeként. Kérjük a pályázókat, hogy a pályázatuk benyújtása előtt a korábban letöltött kitöltőprogramot a megadott helyről frissítsék.

A pályázati felhívásról további információk: Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása (NEMZ_15)

Utolsó módosítás: 2017. december 06.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Közös európai uniós kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása (NEMZ_15), 3. forduló

A pályázati felhívás a nemzetközi együttműködésekben való részvételhez szükséges hazai forrás biztosításával segíti elő magyarországi szereplők bekapcsolódását az alábbi közös finanszírozású, részben az EU Horizont 2020 keretprogram költségvetéséből, részben a tagállamok hozzájárulásaiból fedezett közös programokba és kezdeményezésekbe:

 • Tevékeny és önálló életvitel (Active and Assisted Living, AAL) 
 • Kiváló európai elektronikai alkatrészek és rendszerek (Electronic Components and Systems for European Leadership, ECSEL) 
 • Eurostars Programme (EUROSTARS)

A harmadik értékelési fordulóban egy gazdasági társaság és egy ipari-egyetemi konzorcium nyert összesen 307 millió Ft vissza nem térítendő támogatást 2 projekt megvalósításához az NKFI Alapból.2016-BAN TÁMOGATOTT PROJEKTEK (3. FORDULÓ)

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2016. november 21.

Projekt azonosító száma
A pályázó(k) neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)

Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)

NEMZ_15-1-2016-0032
Semilab Zrt.
Fejlett méréstechnika kidolgozása 3 dimenziós mikroelektronikai eszközök vizsgálatára
162 710 000
574 090 000
NEMZ_15-1-2016-0033
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
A BME és a Mentor Graphics alkotta magyar nemzeti konzorcium részvétele a "Delphi4LED - A mérésektől a LED-ek szabványos multi-domain kompakt modeljeiig" című H2020 ECSEL projektben
95 170 000
224 340 249
Mentor Graphics Magyarország Kft.
49 120 000
196 991 770

Utolsó módosítás: 2018. május 02.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Közös európai uniós kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása (NEMZ_15), 2. forduló

A pályázati felhívás a nemzetközi együttműködésekben való részvételhez szükséges hazai forrás biztosításával segíti elő magyarországi szereplők bekapcsolódását az alábbi közös finanszírozású, részben az EU Horizont 2020 keretprogram költségvetéséből, részben a tagállamok hozzájárulásaiból fedezett közös programokba és kezdeményezésekbe:

 • Tevékeny és önálló életvitel (Active and Assisted Living, AAL) 
 • Kiváló európai elektronikai alkatrészek és rendszerek (Electronic Components and Systems for European Leadership, ECSEL) 
 • Eurostars Programme (EUROSTARS)

A második értékelési fordulóban 2 gazdasági társaság nyert összesen több mint 57 millió Ft vissza nem térítendő támogatást projektje megvalósításához az NKFI Alapból.

2016-BAN TÁMOGATOTT PROJEKTEK (2. FORDULÓ)

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2016. június 16.

Projekt azonosító száma
A pályázó(k) neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)

Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)

NEMZ_15-1-2016-0026
JKP STATIC Kft.
Virtuális labor szálerősítésű betonszerkezetek tervezéséhez prototípus szimulációval
17 965 864
33 502 256
NEMZ_15-1-2016-0027
Inwatech Környezetvédelmi Kft.
Ipari és kommunális vizek fotokatalitikus technológián alapuló célorientált kezelése
39 160 639
73 206 956

 

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2017. április 7.

Projekt azonosító száma
A pályázó(k) neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)

Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)

NEMZ_15-1-2016-0028
ABUD Mérnökiroda Kft.
Smart City Értékelő Platform és Szolgáltatás
30 255 174
59 109 843
DBH PROJECT MANAGEMENT Üzletviteli Szolgáltató Kft.
9 335 701
25 199 109Utolsó módosítás: 2018. május 02.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Közös európai uniós kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása (NEMZ_15), 1. forduló

A pályázati felhívás a nemzetközi együttműködésekben való részvételhez szükséges hazai forrás biztosításával segíti elő magyarországi szereplők bekapcsolódását az alábbi közös finanszírozású, részben az EU Horizont 2020 keretprogram költségvetéséből, részben a tagállamok hozzájárulásaiból fedezett közös programokba és kezdeményezésekbe:

 • Tevékeny és önálló életvitel (Active and Assisted Living, AAL)
 • Kiváló európai elektronikai alkatrészek és rendszerek (Electronic Components and Systems for European Leadership, ECSEL)
 • Eurostars Programme (EUROSTARS)

Az első fordulóban 15 gazdasági és egyéb társaság (3 zrt., 8 kft., 1 nonprofit kft., 1 szövetkezet, 1 egyesület és 1 alapítvány) valamint 2 egyetem és egy további kutatóintézet – összesen 18 pályázó – önállóan vagy nemzeti konzorciumokként beadott 15 projektjavaslata nyert összesen több mint 853 millió Ft vissza nem térítendő támogatást az NKFI Alapból.

2016-BAN TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2016.04.29.

Projekt azonosító száma
A pályázó(k) neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)

Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)

NEMZ_15-1-2016-0001
TargetEx Kutató-Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Új Hot-Start (HS) polimeráz technológiák kifejlesztése a polimeráz láncreakcióhoz (PCR)
42 221 937
74 199 887
NEMZ_15-1-2016-0002
Oncompass Medicine Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Diagnosztikai érzékelő és működtető  rendszerek fejlesztése az ADMONT (Advanced Distributed Pilot Line for More-than-Moore Technologies) kísérleti program keretében
47 287 500
92 580 406
NEMZ_15-1-2016-0003
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Életszervezési asszisztens
28 498 460
55 879 332
NEMZ_15-1-2016-0004
Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület
FairCare - Hálózaton alapuló megoldás az együttműködő jövőbeni ellátásokért
45 847 000
89 896 069
NEMZ_15-1-2016-0005
Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület
CoMe - Gondozók és én
24 244 000
47 537 255
NEMZ_15-1-2016-0006
Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület 
Streaming of Theatre and Arts for old aGe Entertainment
31 221 902
59 583 782
Infomatix Kft.
10 714 755
37 677 404
NEMZ_15-1-2016-0007
Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület 
Az agytréning előmozdítása és ösztönzése az aktív életért
42 863 600
81 800 764
Infomatix Kft.
17 653 495
46 743 411
NEMZ_15-1-2016-0010
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. 
Látássérült embereket támogató keretrendszer
41 142 335
80 671 245
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
36 107 998
70 799 992
"Informatika a látássérültekért" Alapítvány
19 488 300
38 212 352
NEMZ_15-1-2016-0013
AEMI Atomenergia Mérnökiroda Kft
Nukleáris biztonságot elősegítő és határvédelmet erősítő, radioaktív sugárzás azonosítására és mérésére szolgáló hordozható mérőberendezés létrehozása
46 297 865
78 200 241
NEMZ_15-1-2016-0014
Geonardo Környezetvédelmi, Térinformatikai és Regionális Projektfejlesztő Kft.
Flexibilis öntési eljárások kifejlesztése energiahatékony, előregyártott panelekhez
58 658 726
97 764 545
NEMZ_15-1-2016-0015
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 
Infokommunikációs eszközökkel kiegészített mellékhelyiség az aktív életmód támogatására
27 310 560
52 119 390
Santis Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
15 597 761
49 611 199
NEMZ_15-1-2016-0016
BMT Invest Halszaporító és Kereskedelmi Kft 
A süllőszaporítás optimalizálása
32 940 013
54 900 021
Szent István Egyetem
26 250 134
35 000 179
NEMZ_15-1-2016-0018
E-Group ICT Software Informatikai Zrt. 
Intelligens, természetes nyelvi szemantikus analizáló platform, folyamatorientált háttérrendszerek számára (Speech2Process, S2P)
30 315 310
60 039 211
Alkalmazott Logikai Laboratórium Kutató Fejlesztő Szövetkezet
36 987 752
69 976 830
NEMZ_15-1-2016-0020
Semilab Félvezető Fizikai Laboratórium Zrt.
Hét nanométeres csíkszélességű mikroelektronikai gyártástechnológiai eljárások fejlesztése
76 672 500
259 281 000
NEMZ_15-1-2016-0021
Aitia International Informatikai Zrt.
MANTIS - Kiberfizikai rendszer alapú proaktív üzemeltetési architektúra
47 516 500
100 034 680
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
67 523 500
100 034 701

 

 


 
Utolsó módosítás: 2018. május 02.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

 • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
 • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
 • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
 • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
 • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az uniós finanszírozású operatív program (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz - GINOP Plusz) KFI célú pályázati konstrukcióinak ütemezéséről és keretösszegeiről – az NKFI Hivatal az akkori szakpolitikai felelős javaslata alapján – az Éves Fejlesztési Keret (ÉFK) elfogadásakor döntött a Kormány.

Az NKFI Alapból finanszírozott 2022. évi hazai kutatás-fejlesztési és innovációs pályázati felhívásokat a Kormány által elfogadott éves Programstratégia tartalmazza
(1414/2022. (VIII. 18.) Korm. határozat).

Az alábbi táblázat a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó, meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

Forrás
Megjegyzés
Keretösszeg
2021
(Mrd Ft)

Keretösszeg
2022
(Mrd Ft)
VNT VT VNT VT
GINOP Plusz
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz
136,670 -
5 -
NKFI Alap
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap
189,384
-
143,8293
-
ITM (2021) Az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzata (2021) 11 - - -
RRF
Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz
153,141 -
39,750 -
SUM
 
490,195 -
188,5793 -

VNT= vissza nem térítendő
VT= visszatérítendő

Forrás
Pályázatok
Keretösszeg
2021
(Mrd Ft)

Keretösszeg
2022
(Mrd Ft)

VNT VT VNT VT

GINOP Plusz
2021-2022

ITM
2021

Vállalatok kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése
Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése
GINOP Plusz-2.1.2-21
136,67 - - -
Célzott kutatásfejlesztési szolgáltatások Célzott kutatásfejlesztési szolgáltatások nyújtása vállalkozások és kutatóhelyek, kutató-tudásközvetítő szervezetek számára
GINOP Plusz-2.2.1-22
- - 5 -
Energetikai pályázatok Hulladékhő hasznosítását, tárolását illetve piaci alapú felhasználását célzó fejlesztések megvalósítása innovatív hőtároló vagy átalakítási technológia által
2021-2.1.2-HŐ
5 - - -
Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív elektrokémiai tárolását elősegítő fejlesztések megvalósítása
2021-2.1.1-EK
6  - - -
RRF
2021-2022
Gyakorlatorientált felsőfokú képzések
Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális- és készségfejlesztése
RRF-2.1.2-21
81,476
- - -
Nemzeti Laboratóriumok Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
RRF-2.3.1-21
71,665
- - -
A felsőoktatási képzések és a felnőttoktatási intézmény alaptevékenységéhez igazodó szolgáltatások A felsőoktatási képzések és a felnőttoktatási intézmény alaptevékenységéhez igazodó szolgáltatások intézményi innovációja és a felsőoktatás felnőttképzési tevékenységének erősítése
RRF-2.1.3- 22
- - 39,750 -
Innovációs Alaprész
2021
-2022
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI; 2021-1.1.3-PIACI KFI
59,06 - 40,4673 -
KKV Start program KKV Start Innováció
2020-1.1.1-KKV START
12 - - -
Gyorsítósáv program Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV; 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
3 - 12,85 -
Iparjog Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG, 2021-1.1.1-IPARJOG
0,4 - 0,3 -
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2 - - -
Nemzetközi programok 2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL (2021); 2019-2.1.2-NEMZ (2021); 2020-1.2.1-GYAK (2021); 2021-1.2.1-EIT-KIC (2021); 2021-1.2.4-TÉT (2021); 2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU (2021); 2019-2.1.7-ERA-NET (2021, 2022); 2020-1.2.3-EUREKA (2021, 2022); 2021-1.2.2-EU_KKV (2021, 2022); 2021-1.2.3-EU_KP (2021, 2022); 2021-4.1.2-NEMZ_KI (2021, 2022); 2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA (2021), 2022-1.2.4-EUREKA (2022); 2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR (2022); 2022-1.2.3-GYAK (2022); 2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ (2022), 2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR (2022) 3,5 - 6 -
Kompetencia Központok Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
- - 20,7 -
Startup Program
Startup Program - - 8,5 -
Befektetés a jövőbe Alap Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7 - - -
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése Alkalmazott nemzeti kutatóintézet-hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63 - - -
Kutatási Alaprész
2021
-2022
Tématerületi Kiválósági Program 2021 Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
75 - - -
Új Nemzeti Kiválóság Program Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-1; ÚNKP-22-1
0,6 - 0,828 -
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-2; ÚNKP-22-2
Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-3; ÚNKP-22-3
1 - 1,2 -
„Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-4; ÚNKP-22-4
0,832 - 1,052 -
Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-5; ÚNKP-22-5
1,40 - 0,70 -
„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-6; ÚNKP-22-6
0,168 - 0,22 -
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok (OTKA)
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21;
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
12,9 - 13,5 -
Mecenatúra pályázat Mecenatúra pályázat
MEC_21
1 - - -
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21; KKP_22
3 - 3 -
Kooperatív Doktori Program Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894 - 2,832 -
Stratégiai K+F Műhelyek Stratégiai K+F Műhelyek
SKFM-2022
- - 3 -
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése Selye János Diáklabor hálózat kiépítése - - 2 -
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
Nemzeti Laboratóriumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
- - 26,6 -
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?