Ön itt áll: PályázóknakPályázatokAlapkutatási pályázat - Fiatal kutatói pályázat (PD 2016/1)
Felhívás posztdoktori kiválósági program pályázathoz (PD_16)
Meghirdetés dátuma: 2016. március 16.
Módosítás:
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2016. április 18.
2016. április 18.
Postára adás határideje: legkésőbb 2016. április 25-i postabélyegzővel feladva
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Magánszemély
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, MTA intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Nonprofit kutatóhely
Keretösszeg
800 000 000 Ft
Pályaművek száma
118 db
Igényelhető támogatás
15.265 800 MFt
Pályázat futamideje
maximum 36 hónap
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal


A pályázók köre

Magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező

  • felsőoktatási intézmények, kutatóközpontok, kutatóintézetek, költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFI tv.) alapján kutatóhelynek minősülnek;
  • non-profit szervezetek, amennyiben főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző szervezetnek minősülnek

(a továbbiakban befogadó intézmény) és magyar vagy külföldi állampolgárságú kutató (a továbbiakban posztdoktor) pályázhat együttesen, amennyiben megfelel az alábbiakban leírt feltételeknek.

A támogatás elnyerését követően a projekt megvalósítási időszakában a befogadó intézmény és a posztdoktor jogviszonyára az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:

  • a posztdoktornak a projekt időtartama alatt a befogadó intézménynél főállású munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy megbízási jogviszonyban kell állnia.

A posztdoktorra vonatkozó egyéb feltételek

A támogatás csak olyan posztdoktornak ítélhető oda, akinek a doktori (PhD/DLA) oklevelén a keltezés 2008. január 1. utáni. Abban az esetben, ha a posztdoktor a pályázat benyújtásakor még nem rendelkezik doktori oklevéllel, de már az egyetemi doktori tanácsának támogató döntése megtörtént, akkor ezt a tényt kell hivatalos dokumentummal igazolni. Pályázatot kizárólag olyan kutató nyújthat be, aki 2016. október 1-ig nem tölti be a 40. életévét. A korhatár emelhető a szülési szabadságon és a főállásban gyermekneveléssel töltött idő hosszával (maximum 5 évvel).

A pályázónak vállalnia kell, hogy munkaideje 70%-ában a pályázatban meghatározott feladatok teljesítésén dolgozik.

Egy pályázó legfeljebb egy pályázatot nyújthat be. A pályázat benyújtásakor és nyertes pályázat esetében a PD_16 támogatási időszakra vonatkoztatva a pályázatot benyújtó posztdoktor vezetője vagy résztvevője is lehet kutatási témapályázatnak (korábbi OTKA-K/NK/NF/NN pályázatok és a K_16 azonosítójú pályázat), illetve vezetője is lehet kizárólag kutatási támogatást nyújtó posztdoktori pályázatnak (korábbi OTKA PD1 típus).

Támogatható célkitűzések, tevékenységek

A posztdoktori kiírás keretében tematikus prioritások nélkül, bármilyen tudományterületen végezhető felfedező kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak.

A posztdoktori pályázatban felvázolt kutatási- és munkaterv alapján kidolgozott, az NKFI Hivatalhoz benyújtott alapkutatási projekttervben foglalt tevékenységek maradéktalan megvalósítása támogatható.

2016-tól kezdődően a posztdoktori pályázat kizárólag a támogatott posztdoktor bérjellegű kifizetésére és annak munkáltatói járulékára ad fedezetet, így a posztdoktorok önálló kutatási támogatást ebben az évben csak a K_16 azonosítójú kutatási témapályázat, illetve a később meghirdetésre kerülő, NN_16 azonosítójú, nemzetközi kollaborációban megvalósuló kutatási témapályázat keretein belül pályázhatnak meg és nyerhetnek el.

A rendelkezésre álló keretösszeg

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) a 2016-2019 közötti időszakra a költségvetési törvényben foglaltak szerint, az NKFI Alap programstratégiájára figyelemmel összesen 1,8 milliárd forint keretösszeget kíván biztosítani, amelyből a 2016. évi kifizetésekre rendelkezésre álló forrás 0,8 milliárd forint.

Az igényelhető támogatás mértéke és az elszámolható költségek köre

Projektenként maximum 36 hónapra maximum 15,2658 millió forint támogatás igényelhető. A támogatás maximális intenzitása 100%, tehát a projektek megvalósításához nem kell saját forrást bevonni.

A posztdoktor számára kifizetendő személyi juttatáson (a továbbiakban: munkabér) és a munkaadót terhelő járulékon kívül semmilyen más költség nem számolható el. A munkabér mértéke bruttó 330 000 Ft havonta.

A projekt futamideje

A projekt végrehajtására a kezdéstől számítva legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre. A projektnek 2016. október 1. és 2016. december 31. között kell megkezdődnie.

A pályázat benyújtása

A pályázatok benyújtása elektronikus úton, az NKFI Hivatal Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerén keresztül lehetséges, legkésőbb 2016. április 18-án 17:00 óráig. Benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet e határidőig a kutató elektronikusan véglegesített és a befogadó intézmény jóváhagyott, valamint legkésőbb 2016. április 25-i postabélyegzővel feladva nyomtatott formában is beérkezett az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatának levelezési címére:

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 2. emelet

A benyújtandó/beküldött csomagra rá kell írni a pályázat betűjeles azonosítóját, amely a felhívás címoldalán található (PD_16) és a pályamű EPR rendszer által adott 6 karakteres azonosítóját: <PD_16> -<pályamű azonosító>

Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyomtatott pályázati anyag személyes benyújtására nincs lehetőség!

A pályázatokat – tudományterülettől függetlenül – angol nyelven kell benyújtani. Egyes pályázattípusoknál az angol nyelven történő beadás alól mentesülhet az a pályázat, melynek magyar nyelvű beadását az NKFI Hivatal – az erre vonatkozóan 2016. március 30-ig elektronikus úton benyújtott kérelem alapján – előzetesen engedélyezte, arra hivatkozva, hogy a kutatási programot a pályázó indoklása szerint kizárólag hazai szakértők tudják megfelelően értékelni.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

A 2016. évi posztdoktori kiválósági program nyertesei (PD_16)

A pályázati felhívás a tudományos fokozatukat a közelmúltban megszerző kutatók álláshelyének finanszírozásához kíván hozzájárulni, így ösztönözve őket, hogy a kutatói pályán maradjanak, és tevékenységüket egy kutatócsoport tagjaként, tapasztalt kutató mellett megalapozva Magyarországon építsenek karriert. Célja a kiszámítható hazai posztdoktori életpályarendszer kialakítása és fenntartása, hogy a tehetséges fiatal kutatók a magyar tudományos kiválóság fejlesztése érdekében a legjobb hazai kutatóműhelyekben végezhessenek kutatómunkát. A felhívás keretében támogatott posztdoktorok a hazai tudományos élet leendő kiválóságaiként azt a magyar kutatóbázist fogják alkotni, amely meghatározó eleme a kutatás-fejlesztés kiválóságon és versenyképességen nyugvó jövőjének.

Az NKFI Hivatal az idei évben jelentősen átalakította a posztdoktori kutatások és ösztöndíjak támogatásának rendszerét, hogy a kutatói életpálya posztdoktori szakaszát támogató pályázati konstrukciókon belül – követve a nemzetközi gyakorlatot – világosan elkülönüljön a bérjellegű támogatást nyújtó kutatói ösztöndíjprogram és a kutatási programok finanszírozása.

A PD_16 pályázati felhívás 1,8 milliárd Ft-os keretösszege az elmúlt évihez viszonyítva 15%-kal növekedett, amire 2016. április 18-ig lehetett benyújtani bármely tudományterületen végezhető konkrét kutatások projektjavaslatait, tematikus prioritások nélkül. 380 pályázat érkezett, összesen több mint 6,7 milliárdos forrásigénnyel. Elfogadva a döntés-előkészítő testületek javaslatát, az NKFI Hivatal elnöke 118 kutatási projektjavaslat támogatásáról döntött, az alábbi tudományterületi megoszlásban:

 

Tudományterület
Befogadott pályázatok (db)
Támogatott pályázatok (db)
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma (BTTK)
96
29
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományok Kollégiuma (MFKMTK)
122
37
Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma (OBTK)
95
31
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományok Kollégiuma (AKÖFK)
67
21
Összesen
380
118

 

 

A POSZTDOKTORI PROGRAM NYERTESEI

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2016. július 25.

 

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamidő (hó)
Odaítélt támogatás (EFt) 
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
120798
Czirfusz Márton: Egyenlőtlen fejlődés és a munka világa Magyarországon (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
15 264
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
120901
Zákány Judit: Felelősségi kérdések és konfliktuskezelés az egészségügyi szolgáltatások területén (Debreceni Egyetem)
36
15 090
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
120934
Imrényi András: A magyar mondat kognitív függőségi nyelvtani leírása (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
34
14 251
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
120947
Tüskés Anna: Francia-magyar irodalmi kapcsolatok a 20. században (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
15 090
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
120953
Baranyai Nóra: A kelet-közép-európai etnoregionális pártok fő vonásai és tipológiája (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
15 264
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
121009
Abuczki Ágnes: Adattípusok integrációja a diskurzusjelölők kutatásában (Debreceni Egyetem)
36
15 090
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
121037
Sebrek Szabolcs Szilárd: A vállalati megújhódás vizsgálata innováció- és terméktratégiai nézőpontokból (Pannon Egyetem)
36
15 087
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
121038
Gergely Anna: A dajkabeszédre való reaktivitás összehasonlító vizsgálata kutyán és emberen (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 264
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
121045
Lengyel Zsuzsanna Mariann: A hermeneutika önértelmezésének kortárs kérdései. Tudásformák, megértés, humanitás, dialógus - kutatások és perspektívák (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 090
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
121058
Kovai Cecília: Állami beavatkozások és fejlesztői tevékenységek hatása hátrányos helyzetű roma közösségekre (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
15 264
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
121063
Lengyel Réka: A 18. századi magyarországi fikciós és tudományos-ismeretterjesztő fordításirodalom filológiai és eszmetörténeti vizsgálata (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
15 088
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
121065
Nagy Péter: A munkásság társadalomtörténete Magyarországon a 19. század közepétől az államosításig közép-európai összehasonlításban (Eszterházy Károly Főiskola)
36
15 264
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
121095
Simonovits Borbála: A kontaktus elmélet meta-elemzése survey-, tesztmódszerekkel és esettanulmányokkal-különös tekintettel az Európában élő bevándorlókra (TÁRKI Zrt)
30
9 903
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
121103
Papp Barbara: Élettörténet és pszichoterápia (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 090
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
121126
Bede Ádám: A közép-tiszántúli halmok (kurgánok) tájrégészeti vizsgálata (Móra Ferenc Múzeum)
36
15 087
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
121128
Tóth Zsuzsanna: Különbségek és tendenciák a kemény állati nyersanyagok megmunkálási hagyományában a Kárpát-medencei késő neolitikum időszakában (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 090
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
121145
Bara Júlia: A Károlyi család 18. századi rezidenciái és gyűjteményei (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
15 090
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
121151
Takács Ádám: Készségtanulás ADHD-ban és Tourette-szindrómában (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
13
5 449
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
121202
Bányai Borbála: Pszicho-szociális fogyatékkal élők önálló életvitelét elősegítő tényezők vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
24
10 058
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
121235
Szirtes Zsófia Teréz: Erdélyi szász városok a Habsburg-uralom kezdetén (1685-1711) Szeben és Brassó példáján (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 090
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
121267
Szobonyáné Szabó-Morvai Ágnes: Szülők és gyermekek.  A humán tőke, teljesítmény és munkapiaci viselkedés társadalmi különbségeinek eredete (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
15 264
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
121297
Takács Zsófia: Tudnak az óvodások meditálni? Kisgyermekkori koncentrációs készségek és végrehajtó funkciók fejlesztése tudatos jelenlét meditáció segítségével (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 090
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
121312
Rácz András: Orosz geopolitikai ambíciók, katonai képességek és a makrogazdasági korlátok (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
15 264
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
121324
Ábrahám Katalin: Képzési részvétel és aspirációk, valamint a felnőttképzés előnyei a hátrányos helyzetű fiatalok körében (Debreceni Egyetem)
36
15 090
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
121330
Dévényi Anna: Kornis Gyula: a kultúrfölény, a nemzetnevelés és a „keresztény-nemzeti” gondolat ihletője (Pécsi Tudományegyetem)
36
15 264
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
121341
Kiss Attila: Fegyver mellékletes sírok az 5–6. századi Kárpát-medencében. Tipológia, kombinációk, kronológia és a férfi társadalom rekonstrukciója (Pécsi Tudományegyetem)
36
15 264
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
121386
Hegedűs Veronika: Hol van az eredmény? A magyar rezultatív és mozgást kifejező predikátumok argumentumszerkezete (MTA Nyelvtudományi Intézet)
36
15 264
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
121397
Draskóczy Eszter: Alvilágjárások és pokolbeli büntetések. A dantei Commedia antik és középkori irodalmi forrásai (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 090
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
121426
Zuh Deodáth: Hauser Arnold pályaképe és recepciója (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
15 088
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
120776
Nagy Tibor: Módszerek fejlesztése pontos és gyorsan számítható analitikus potenciálisenergia-felületek előállítására és alkalmazásuk elemi reakciók dinamikájának vizsgálatában (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 087
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
120865
Májlinger Kornél: Nagyszilárdságú acélok mikroszerkezetváltozásai hegesztés hatására (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 264
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
120877
Sápi András: Pt/CoOx Janusz nanorészecskék és hasonló komplex struktúrák határfelületének alkalamzása szén-dioxid és etanol aktiválási reakciókban (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 090
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
120898
Medgyes Bálint Károly: Környezetállósági vizsgálatok az elektronikai ipar új ólommentes forraszötvözetein (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 264
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
120917
Simon Eszter: Vékony rétegek komplex mágneses szerkezetének elméleti vizsgálata (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 264
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
120975
Kálmán Orsolya: Hibrid kvantumrendszerek dinamikája (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
36
15 087
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
120976
Kalmár József: Mikro- és mezopórusos aerogélek szerkezete és alkalmazási lehetőségei (Debreceni Egyetem)
36
15 090
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121010
Schuszter Gábor: Áramlásvezérelt csapadékképződés vékony folyadékrétegben és pórusos közegben (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 264
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121019
Salamon Péter: Anizotrop lágy anyagok felületi topológiája (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
36
15 087
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121020
Mándi Attila: Kvantumkémiai számítások sztereokémia és reakciómechanizmusok vizsgálatára (Debreceni Egyetem)
36
15 090
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121024
Barta Zsolt: Kukoricarost eredetű szénhidrátok prebiotikus hatásának vizsgálata (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 264
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121033
Derzsi Aranka: Szabályozható RF hullámformával gerjesztett reaktív gázkisülések (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
36
15 087
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121049
Jenei Péter: Porkohászati módszerekkel előállított modern anyagok mikroszerkezete és mechanikai tulajdonságai (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 090
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121051
Balogh Attila: Szálképzési eljárások vizsgálata új kapcsolóelemként a folyamatos szintetikus és formulációs gyógyszeripari gyártás között (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 088
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121052
Makk Péter: Ballisztikus elektron-transzport hibrid nanoszerkezetekben (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 264
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121064
Markó Gergely: Funkcionális módszerek végeshőmérsékletű kvantumtérelméletben (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 090
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121070
Madarász Ádám: Új elméleti módszerek fejlesztése és alkalmazása (bio)katalitikus reakciók vizsgálatára (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 090
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121076
Szilasi Szabolcs Zoltán: Ionnyalábok az anyagmódosításban és a mikro- és nanomegmunkálásban (MTA Atommagkutató Intézet)
36
15 087
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121107
Gerencsér Balázs: Információterjedés együttműködő sztochasztikus hálózatokon - tervezés és vizsgálat (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
36
15 090
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121117
Csomós Petra: Innovatív integrátorok vizsgálata és alkalmazása (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 090
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121121
Czél Gergely: Nagy teljesítményű károsodást tűrő, jelző hibrid kompozitok továbbfejlesztése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 264
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121143
Pataki Hajnalka: Folyamatos gyógyszerhatóanyag kristályosítási eljárás fejlesztése polimer segédanyagok jelenlétében (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 264
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121165
Ráth Balázs: Véleltlen gráfok és korrelált perkolációs modellek (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 264
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121171
Bordácsné Bocz Katalin: Szálerősítés és habosítás hatása polimerek égésgátlásának mechanizmusára (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 264
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121186
Horváth Tamás: Centrális artériás hemodinamika betegspecifikus, modell-alapú meghatározása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 264
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121201
Toka László: Elosztott és önszerveződő informatikai rendszerek tervezése (MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
36
15 090
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121203
Plachy Emese: Nemlineáris jelenségek cefeida változócsillagokban (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
36
15 087
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121217
Mátravölgyi Béla: Új konjugált, illetve atropizomer hetero- és policiklusok tervezése és szintézise fémorganikus módszerekkel (MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
36
15 264
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121223
Kovács Tamás: Visszatérési idő statiszikák és bomlási folyamatok ütköző és kilépő bolygórendszerekben (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 090
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121243
Dorogi Márta: Fotokémiai reakciócentrumok szerkezeti és spektroszkópiai sajátságai különböző molekuláris környezetben (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36
15 264
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121281
Rokob Tibor András: Biológiai és biomimetikus rendszerekben történő oxigénaktiválás vizsgálata elméleti számításokkal (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 090
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121318
Srankó Dávid Ferenc: Szerves-szervetlen nanokompozitok előállítása és alkalmazása mesterséges fotoszintézisben (MTA Energiatudományi Kutatóközpont)
25
10 478
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121320
Pekker Áron: Alacsonydimenziós anyagok spektroszkópiai vizsgálata (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
36
15 087
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121326
Varga Zoltán: Biomimetikus referencia nanorészecskék előállítása extracelluláris vezikulák jellemzéséhez (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 087
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121368
Tapasztó Orsolya Éva: Kerámia kompozitok kopásállóságának és súrlódási tulajdonságainak hatékony javítása, grafén és más 2D adalékanyagok segítségével (MTA Energiatudományi Kutatóközpont)
36
15 090
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121406
Kun Sándor: Bisz-C,C-glikopiranozil vegyületek előállítása és spirociklizációja (Debreceni Egyetem)
36
15 090
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
121410
Joó Dániel: Tropikus polinomok kongruenciái (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
36
15 090
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
120794
Horváth Balázs: Kalciumhoz kapcsolódó ingerületi folyamatok szerepe szívizomsejtek frekvenciaadaptációjában (Debreceni Egyetem)
36
15 090
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
120808
Galgóczy László: A Neosartorya fischeri NRRL 181 által termelt ciszteinben gazdag antifungális proteinek alkalmazása biopeszticidként és termény tartósítószerként (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 090
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
120887
Pázmándi Kitti Linda: Átprogramozott anyagcsere folyamatok jellemzése és új antivirális szabályozó mechanizmusok azonosítása humán plazmacitoid dendritikus sejtekben (Debreceni Egyetem)
36
15 090
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
120902
Matta Csaba: Normál és arthritiszes porc-előfutársejtek porcdifferenciációs potenciáljának összehasonlítása (Debreceni Egyetem)
36
15 090
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
120960
Szabó András: SPINK1 exonikus variánsok szerepe krónikus hasnyálmirigy gyulladásban (Debreceni Egyetem)
36
15 090
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
120973
Zeke András: Tirozin-foszforilációs jelpályák keresztregulációja szerin/threonin kinázok által, illetve ezen folyamatok szerepe a II. típusú diabétesz pathomechanizmusában (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 087
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121015
Márton Gergely: Agy-gép interfészek új perspektívában: a neocortex egyidejű vizsgálata nagy sűrűségű mikroelektród rendszerekkel és kétfoton mikroszkópiával (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 087
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121027
Horváth Edit: Redox állapot változása hormonális- és stressz kezelések esetén (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 264
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121075
Csősz Éva: Könny és csarnokvíz komplex proteomikai vizsgálata zöldhályog-műtétek komplikációihoz vezető sebgyógyulási problémák tanulmányozására (Debreceni Egyetem)
36
15 090
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121085
Wirth Roland: Alga alapú biomassza gazdaságos előállítása és megújuló energetikai hasznosítása (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 090
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121104
Kovács Mária: A nátrium nitrit késői antiaritmiás hatásában szerepet játszó mechanizmusok vizsgálata (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 090
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121105
Gyöngy Miklós: Struktúra-Alapú Szuperrezolúciós Ultrahang Képalkotás (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
36
15 087
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121110
Horváth Beatrix: Egyes Medicago truncatula gümő-specifikus cisztein-gazdag (NCR) peptideket kódoló gének esszenciális funkciójának vizsgálata a rhizobium terminális bakteroid differenciációjában. (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
36
15 087
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121123
Tóth Kinga: A periszomatikus beidegzés szerepe a spontán szinkron populációs aktivitások kialakulásában epilepsziás és nem epilepsziás (tumoros) betegek neocortikális szeletpreparátumaiban. (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 087
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121130
Fazakas Csilla: A szerin proteázok és a szerpinek szerepe az emlőkarcinóma agyi áttéteinek kialakulásában (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36
15 264
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121138
Szántó Magdolna: A PARP-2 szerepének vizsgálata az acne metabolomikájában (Debreceni Egyetem)
36
15 090
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121139
Nagy Valéria: Teljes mértékben fotoautotróf hidrogéntermelés megvalósítása Chlamydomonas reinhardtii zöldalgában (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36
15 264
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121170
Sipos Áron: Koenzimek szerkezeti és dinamikai vizsgálata femtoszekundum időfelbontású fluoreszcencia spektroszkópiával (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36
15 264
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121174
Garabuczi Éva: A retinoidok és a Nur77 szerepe az efferocitózis szabályozásában (Debreceni Egyetem)
36
15 090
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121187
Turiák Lilla: Prosztata daganat biomarkerek tömegspektrometrián alapuló azonosítása szöveti mikroarray-ek vizsgálatán keresztül (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 087
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121193
Gombos Rita: Az axon növekedés szabályozásának vizsgálata a Drosophila központi idegrendszerében. (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36
15 264
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121195
Hangyáné Benkovics Anna: A transzlációs mintázat változásainak vizsgálata riboszóma profiling módszerrel ABCE1 hiányos és túlexpresszáló lúdfűben (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
36
15 087
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121225
Magyar Melinda: A második fotokémiai rendszer reakciócentrum szerkezetváltozásainak természete és élettani jelentősége (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36
15 264
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121248
Barth Albert Miklós: Depresszív tünetek kezelése egy nem-szerotoninerg raphe-hippokampális pálya modulációjával állatmodellben (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
36
11 315
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121285
Dedinszki Dóra: In vivo megalapozó kísérletek, amelyek támogatják a klinikai kipróbálását egy allél-specifikus konformációs változásokon alapuló terápiás kezelésnek Pseudoxanthoma Elasticumban szenvedő betegekben (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 087
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121287
Schamberger Anita: Nem kanonikus mikroRNS-ek: mesterséges és tailed mirtronok biogenezisének és funkciójának vizsgálata (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 088
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121307
Borbély Sándor: A kortikotalamikus innerváció szerepének vizsgálata a szomatoszenzoros talamikus magvakban (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 087
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121327
Szabó Krisztina: A cirkuláló follikuláris T helper sejtek funkciójának és befolyásolási lehetőségeinek vizsgálata szisztémás autoimmun kórképekben (Debreceni Egyetem)
36
15 090
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121360
Oláh Attila: A cannabinoid jelátvitel vizsgálata atopias dermatitisben (Debreceni Egyetem)
36
15 090
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121361
Tóth István Balázs: TRP ioncsatornák szerepe és regulációja a bőr érző neuronjai és nem-neurális sejtjei között kialakuló intercelluláris kommunikációban (Debreceni Egyetem)
36
15 090
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
121381
Szikriszt Bernadett: Genomiális mutagenezis és kemoterápia-rezisztencia vizsgálata (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 087
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
120775
Lukács Balázs András: Vízinövények közösségszerveződési szabályainak vizsgálata funkcionális jellegek segítségével (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
36
15 264
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
120799
Könnyű Balázs: Prebiotikus replikátorok kompartmentalizációjának első lépései (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 090
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
120801
Erdős Zoltán: Szubdukció és ív-mögötti medence extenzió kapcsolatának vizsgálata 2- és 3-dimenziós numerikus modellezéssel: Esettanulmány a Pannon medence és környezetéből (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 090
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
120844
Mojzes Andrea: Homokpusztagyepi fajok reproduktív fenológiájának és transzgenerációs plasztikusságának vizsgálata egy csapadékmanipulációs terepkísérletben (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
36
15 087
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
120870
Lipták Nándor: Humán és nyúl betegségek tesztelése Venus riporter fehérjét expresszáló transzgénikus nyulakban (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
36
15 087
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
120891
Kiss Balázs: A magma kigázosodásának és a robbanásos kitörések dinamikájának kapcsolata monoton andezit-dácit tűzhányók esetében (Csomád, Keleti Kárpátok) (MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
36
15 090
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
120896
Kovács Levente: A szülészeti segélynyújtás stressz-élettani vonatkozásainak vizsgálata tejelő szarvasmarhákban a nehézellésből született borjak életképességének javítása valamint a tehén és az újszülött fájdalomszintjének csökkentése érdekében (MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
36
15 264
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
120962
Feigl Gábor: Morfológiai adaptációtól növekedésgátlásig: a nehézfém-indukált nitro-oxidatív stressz szerepe a növények gyökérfejlődésében (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 264
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
120998
Seress Gábor: Az élőhely urbanizáció hatásai a madarak táplálékbázisára és szaporodási sikerére (Pannon Egyetem)
36
15 087
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
121013
Németh Zoltán: A vonulási viselkedés anyai programozása (Debreceni Egyetem)
36
15 090
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
121048
Haranginé Lukács Réka Zsuzsanna: Következtetések a magmagenetikai folyamatokra és kitörési kronológiára a Kárpát-Pannon térség szilíciumgazdag vulkáni kőzeteiben lévő cirkon kristályok kombinált U-Pb-Hf izotóp és nyomelem összetétel adatai alapján (MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
36
15 090
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
121062
Karacs-Végh Anita: Közterületek növényvédelmi problémái: díszfák új baktériumos betegségei (Szent István Egyetem)
36
15 090
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
121088
Rostási Ágnes: Az ásványképződést befolyásoló természetes és mesterséges tényezők hatása a Balatonban (Pannon Egyetem)
36
15 087
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
121127
Gyuris Ferenc: Új térbeli egyenlőtlenségek a globális válság után (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
12
5 030
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
121166
Vágási István Csongor: Az inzulin jelpálya és az oxidatív stressz szerepe az életmenetek evolúciójában (Debreceni Egyetem)
36
15 090
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
121172
Feigl Viktória Dóra: Vörösiszap hatása a talaj biótára (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 264
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
121276
Herényi Márton: Életmenet-stratégiák és a korai környezet szerepe madaraknál (Szent István Egyetem)
36
15 090
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
121305
Haszpra Tímea: Éghajlatváltozás és légköri terjedési folyamatok (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 090
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
121322
Éva Csaba: Nagy molekulasúlyú gabona prolamin fehérjegének transzkripciós szabályozásának kutatása (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
36
15 264
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
121346
Jerzsele Ákos: Az állatgyógyászati bakteriális biofilmek vizsgálata, károsításának lehetőségei (Szent István Egyetem)
36
15 090
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
121387
Czuppon György: Holocén éghajlati és környezeti változások rekonstrukciója magyarországi és horvátországi cseppkövek komplex geokémiai vizsgálata alapján (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
36
15 087

Utolsó módosítás: 2018. május 02.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

  • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
  • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
  • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
  • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
  • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az NKFI Alap 2024. évi Programstratégiája, a Neumann János Program végrehajtását támogatja, amelynek fókuszában az egyetemek, a kutatóintézetek és a gazdaság összekapcsolása áll. A 2024. évi Programstratégia kiemelt célja, hogy hozzájáruljon a magyar eredmények javításához az emberi erőforrások (kutatói utánpótlás, doktori képzésben résztvevők száma, STEM (MTMI) területen a felsőoktatásban tanulók száma) területén, az innovátor vállalkozások száma és aránya (termékinnovációt és / vagy folyamatinnovációt végrehajtó KKV-k száma és aránya) területén, valamint a szellemi tulajdonjogok (intellectual property, IP) (szabadalmak, védjegyek, formatervezési mintaoltalmak) területén.

Az alábbi táblázat a 2021-2024 közötti időszakra vonatkozó, az NKFI Alapból meghirdetni tervezett valamint meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

  2021 2022 2023 2024
NKFI Alap  pályázatainak  keretösszege
(milliárd forint)
189,844 89,838 63,779 176,263*
  Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2021)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2022)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2023)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2024)
Összes keret
(Mrd Ft)
Innovációs Alaprész
2021-2024
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI
59,06     Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ
30,149 KKV Fókuszterületi Innovációs Program
KKV Fókuszterületi Innovációs Program
2024-1.1.1-KKV_FÓKUSZ
50,00
Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV
3,00 Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
12,85 Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
2,00 Spin-off Program: kutatási eredmények piacravitele Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
7,00
Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjogvédelem
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50 Iparjogvédelmi Pályázat (IP)
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50
Nemzetközi programok
ECSEL közös EU-s programba való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL
;
Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.2-NEMZ
;
Az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (2021-ben Hollandiára is kiterjesztve)
2020-1.2.1-GYAK;
Az EIT KIC társulásokban történő magyar részvétel támogatása
2021-1.2.1-EIT-KIC;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2021-1.2.4-TÉT
;
A Magyar-Orosz alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU
;
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2020-1.2.3-EUREKA;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
A magyar-marokkói alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA
3,50 Nemzetközi programok
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
A magyar-török alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR
;
Egyetemi tanulmányokat külföldön folytató magyar hallgatók nyári gyakorlatának támogatása
2022-1.2.3-GYAK
;
A magyar-üzbég alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ;
A magyar-koreai alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR
6,00 Nemzetközi programok
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása
2022-1.2.8-KDT;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása
2022-1.2.7-EUROSTARS;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.1-ERA-NET;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.2-HE_PARTNERSÉG;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2023-1.2.4-TÉT
6,10 Nemzetközi Programok
HU-rizont Program
2024-1.2.3-HU-RIZONT;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködések támogatása;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése (EU_KP);
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat (EU_KKV);
Nemzetközi szakmai szervezetben való aktív részvétel támogatása kutatók és kutatási menedzserek részére (Networking+);
Teaming of Excellence 2025. kiírásra rásegítő pályázat,
Előkészítés alatt álló nemzetközi együttműködések.
17,155
Nemzetközi programokon belül meghirdetve.
(Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása 2021-4.1.2-NEMZ_KI)
  Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
0,10
            Nagyvállalati Fókuszterületi Innovációs Program
(Felhívás később jelenik meg)
15,00
            Innovációs Kockázati Tőkeprogram
(Felhívás később jelenik meg)
9,50
            Alkalmazott kutatási és innnovációs szolgáltatások fejlesztése
(Felhívás később jelenik meg)
2,50
Befektetés a jövőbe Alap
Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7,00            
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése
Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63            
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2,46            
Start KKV Program
KKV START INNOVÁCIÓ
2020-1.1.1-KKV START
12,00            
    Kompetencia Központok
Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
20,60        
    Startup Program
Startup Program
2022-1.1.2-STARTUP
4,06        
        Inkubátor támogatási program
STARTUP FACTORY 2023
2023-1.1.3-STARTUP
5,75    
Kutatási Alaprész
2021-2024
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21
12,90 Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
13,50 Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és Fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_23FK_23K_23, SNN_23
13,50 Kiválósági alapú kutatási támogatások
EXCELLENCE kutatási pályázati program
EXCELLENCE_24
ADVANCED kutatási pályázati program
ADVANCED_24
STARTING kutatási pályázati program
STARTING_24
Magyar-osztrák, ill. magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási pályázati programok
ANN_24, SNN_24
19,00
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21
3,00 Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_22
3,00    
Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-21-1, ÚNKP-21-2, ÚNKP-21-3, ÚNKP-21-4, ÚNKP-21-5, ÚNKP-21-6
4,00 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-22-1, ÚNKP-22-2, ÚNKP-22-3, ÚNKP-22-4, ÚNKP-22-5, ÚNKP-22-6
0,828 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-23-1, ÚNKP-23-2, ÚNKP-23-3, ÚNKP-23-4, ÚNKP-23-5, ÚNKP-23-6
0,710 Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program
(Felsőoktatási intézmények által kiírt ösztöndíjpályázatok)
10,00
Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894     Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2023
5,070
Mecenatúra pályázat
Mecenatúra pályázat
MEC_21
1,00         Tudományos mecenatúra program
Felhívás Tudományos Mecenatúra pályázathoz
MEC_24
1,00
            Research Grant Hungary
Felhívás Research Grant Hungary kutatási pályázathoz
RGH_S_24, RGH_L_24
6,00
            Nyugdíj - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,244
            Önköltség - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,264
            Proof of Concept: fejlesztési potenciál értékelés
(Felhívás később jelenik meg)
3,00
Tématerületi Kiválósági Program 2021
(Nemzeti-Egészség-Védelmi)

Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
(A keretösszeg magában foglalja a TKP2021 Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogramjához szorosan kapcsolódó Kooperatív Doktori Program Nemzetvédelmi Alprogram (NVKDP-2021) 1 milliárd Ft-os keretösszegét.)
75,00            
    Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
2022-3.1.1-DIÁKLABOR
2,00        
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
    Nemzeti Laboratórumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
26,60        

*A 2024. évi Programstartégia teljes keretösszege.

Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?