Ön itt áll: PályázóknakPályázatokFiatal kutató által kezdeményezett kutatási témapályázat (FK_18)
Fiatal kutató által kezdeményezett témapályázat (FK_18)
Meghirdetés dátuma: 2017. december 21.
Módosítás:
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2018. február 12.
2018. február 12.
Postára adás határideje: az elektronikus benyújtástól számított 7 nap
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Non-profit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Egyéb (nem felsőoktatási) oktatási intézmény, MTA intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Vállalkozói kutatóhely, Nonprofit kutatóhely
Pályaművek száma
200-225
Igényelhető támogatás
40 MFt
Pályázat futamideje
maximum 4 év
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
A pályázat célja olyan fiatal – 2018. február 12-ig 40. életévüket be nem töltő – tehetséges kutatók ígéretes kutatási tevékenységének támogatása, akik saját, önálló felfedező kutatási témájukat kívánják elindítani, és önálló kutatócsoportot kívánnak létrehozni. A támogatás forrása a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap.

A következő ismertető összefoglalja a pályázati konstrukció leglényegesebb elemeit: 

Az alapkutatásokat ösztönző versenypályázati felhívások keretében a jelen témapályázati felhíváson kívül külön konstrukció szolgál a már nemzetközileg is eredményes, tapasztalt kutatók témapályázatainak (K_18), a nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatoknak (NN_18, ANN_18, SNN_18), illetve a posztdoktorok bérjellegű kifizetéseinek (PD_18) támogatására.

A pályázat keretösszege

A K_18 és az FK_18 pályázatok összesített keretösszege 9,4 milliárd forint.

A támogatás összege, mértéke

A kiírás alapján projektenként maximum 48 hónapra maximum 40 millió forint támogatás igényelhető. 48 hónapnál rövidebb futamidő esetén az igényelt összeg időarányos csökkentése kötelező. Kérjük a pályázókat, hogy a költségtervet a szakterületre általában jellemző kutatási költségek figyelembe vételével készítsék el. A bíráló szakértői csoport a pályázat értékelése során a költségterv realitását is megvizsgálja: a költség alultervezése és túltervezése is a pályázat hátrányos megítélését vonhatja maga után.

A projekt futamideje

A projekt futamideje maximum 48 hónap. A projekteknek 2018. szeptember 1. és 2018. december 1. között kell megkezdődniük. A felmerülő költségek elszámolása leghamarabb a projekt támogatási szerződésben meghatározott kezdési időpontjától lehetséges.

A pályázat benyújtása

Az NKFI Hivatal a törvény szerint lehetőséget biztosít a pályázatok kizárólag elektronikus úton történő benyújtására. Ebben az esetben a felhívás H. pontjában postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat a felhívás H. pontjában megjelölt módon elektronikus aláírással kell ellátni és az elektronikus beadási határidőig – azaz 2018. február 12-én (közép-európai idő szerint) 16.00 óráig – az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a pályázathoz csatolni.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a postai úton / elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumok mindegyikét azonos módon kell benyújtani, tehát minden ilyen dokumentumot vagy papíralapon vagy elektronikusan, elektronikus aláírással ellátva kell eljuttatni az NKFI Hivatalhoz.

Postai beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet a 2018. február 12-ei határidőig a pályázó elektronikusan véglegesített, a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, valamint amelynek a felhívás H. pontjában postai úton benyújtandóként megjelölt dokumentumait legkésőbb 2018. február 19-ei feladási határnappal megküldték az NKFI Hivatal ügyfélszolgálati címére. Elektronikus beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet a 2018. február 12-ei határidőig a pályázó elektronikusan véglegesített, a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, továbbá csatolták hozzá az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a felhívás H. pontjában postai úton / elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat, elektronikus aláírással ellátva.

A pályázatokat – tudományterülettől függetlenül – angol nyelven kell benyújtani. Ez alól mentesülhet az a pályázat, melynek magyar nyelvű beadását az NKFI Hivatal – külön kérésre – előzetesen engedélyezte, mert ezek kutatási programját a pályázó indoklása szerint kizárólag hazai szakértők tudják megfelelően értékelni. A kérelmet és az indoklást a pályázat megírása előtt, de legkésőbb 2018. január 25-éig az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatán keresztül, elektronikus úton kell eljuttatni az nkfialap@nkfih.gov.hu ügyfélszolgálati e-mail címre, az NKFI Hivatal kutatás-fejlesztési elnökhelyettesének címezve.

A pályázók köre

A kiírásra pályázhat magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező

  • felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben a törvény alapján kutatóhelynek minősül;
  • Magyarországon székhellyel és 2 lezárt üzleti évvel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság – amely nem tartozik az EVA vagy a KATA hatálya alá –, amennyiben végez kutatás-fejlesztő tevékenységet (támogatást kizárólag nem gazdasági tevékenységhez igényelhet);
  • nonprofit szervezet, amennyiben a törvény alapján kutatóhelynek minősül.

A befogadó intézmény és magyar vagy külföldi állampolgárságú kutató (vezető kutató) pályázhat együttesen, amennyiben megfelel a kiírásban rögzített feltételeknek. Az FK_18 pályázati felhívásra azok a vezető kutatók nyújthatnak be pályázatot, akik 2018. február 12-ig nem töltötték be 40. életévüket. A vezető kutató gyermeknevelésre, tartós betegségre, közeli hozzátartozó ápolására, klinikai gyakorlatra, kötelező sorkatonai szolgálatra hivatkozva korhatárkedvezményt kérelmezhet. A jogosultság a pályázat benyújtásáig bármikor igazolható.
A magyar vagy külföldi állampolgárságú kutatónak a projekt időtartama alatt a befogadó intézménynél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, megbízási jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia.

A projekt konzorciumi együttműködésben is megvalósítható.

Támogatható célkitűzések, tevékenységek

A kutatási témapályázatban felvázolt kutatási és munkaterv alapján bármely tudományterületen kidolgozott, az NKFI Hivatalhoz benyújtott kutatási projekttervben kitűzött alapvető célok elérése érdekében végzett tevékenység támogatható.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

A fiatal kutató által kezdeményezett témapályázat 2018. évi nyertesei (FK_18)
A 40 év alatti kutatók számára külön programban meghirdetett felhívás (FK_18) arra ad lehetőséget, hogy a fiatal kutatók saját kutatócsoportot alapítva Magyarországon indítsanak önálló kutatást. A fiatal kutatóknak célzottan meghirdetett témapályázat (FK_18) keretében 40 év alatti kutatók kezdhetnek 93 új projektet összesen 2,9 milliárd forintos támogatással.

A pályázati értékelési folyamat a kutatói témapályázatok értékelési rendszerét követve – a pályázati útmutatóban megjelent szempontrendszer szerint – külső anonim szakértők bírálatai alapján, szakértői csoportok (zsűrik) és tudományterületi kollégiumok részvételével zajlott. Elfogadva a döntéselőkészítő testületek javaslatát, az NKFI Hivatal elnöke 93 kutatási projekt támogatásáról döntött, az alábbi tudományterületi megoszlásban

 

Tudományterület
Benyújtott pályázatok
(db)
Támogatott pályázatok
(db)
Pályázatok összesített igénye
(EFt)
Megítélt támogatás összesen
(EFt)
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma (BTTK)
52
18
1 272 605
453 165
Élettelen Természettudományok Kollégiuma (ÉTTK)
72
30
2 200 072
858 860
Komplex Környezettudományi Kollégium (KKTK)
51
16
1 624 990
532 403
Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma (OBTK)
101
29
3 421 438
1 047 895
Összesen
276
93
8 519 105
2 892 323


TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2018. augusztus 8.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamidő
(hó)
Odaítélt támogatás
(EFt)
Állam, Jog és Politika
128822
Borbíró Andrea: Elrettentés, címkézés és reintegráció - egy átfogó büntetési elmélet felé (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
27 224
Állam, Jog és Politika
129018
Gárdos-Orosz Fruzsina: A magyar jogrendszer reakcióképessége 2010 és 2018 között (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
36
18 914
Gazdaság
127959
Bíró Anikó: Egészség és gazdasági aktivitás 50 év felett (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
48
39 288
Gazdaság
127972
Király Gábor: Az üzleti képzés jövője (Budapesti Gazdasági Egyetem)
48
17 677
Gazdaság
128232
Balogh Jeremiás Máté: A nemzetközi agrárkereskedelem környezetszennyező hatásainak elemzése (Budapesti Corvinus Egyetem)
48
9 924
Irodalom
128492
Tamás Ábel: Az antik líra határterületei (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
11 977
Nyelvészet
128518
Farkas Judit: A hibrid kategóriák szintaxisa (Pécsi Tudományegyetem)
48
15 763
Nyelvészet
128814
Gráczi Tekla Etelka: Fonetikai paraméterek beszélők közötti és beszélőn belüli variabilitása a magyar beszédben (MTA Nyelvtudományi Intézet)
48
39 243
Nyelvészet
129235
Mus Nikolett: Nyelvjárási variáció és nyelvi változás elméleti és kísérletes megközelítése a tundrai nyenyec nyelvben (MTA Nyelvtudományi Intézet)
48
33 828
Pszichológia – Nevelés
128100
Simor Péter: Az alvás mikrostruktúrájától a szubjektív élményekig: Kérgi hálózatok, információfeldolgozás és álomélmények pszichofiziológiai vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
39 897
Pszichológia – Nevelés
128242
Vargáné Kis Anna: A kutya, mint a neglekt szindróma modellje. Viselkedéses és pszichofiziológiai párhuzamok (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
39 748
Pszichológia – Nevelés
128614
Kökönyei Gyöngyi: Fiatalok mentális és szomatikus egészsége a perszeveratív kogníciók kontextusában (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
37 323
Régészet
128013
Hajdu Tamás: Kulturális hatás vagy vándorlás? Népesség- és életmódváltozások a Kárpát-medencében a Kr.e. 2. évezredben (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
39 117
Társadalom
127978
Simonovits Borbála: Bizalom és diszkrimináció a közösségi gazdaságban-Különös tekintettel a közösségi fogyasztás online felületeire (TÁRKI Zrt)
36
28 904
Társadalom
128669
Barna Róza Emília: Kreatív munka a magyarországi zeneiparban (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
8 444
Társadalom
128981
Kmetty Zoltán: Szöveg analitika és közösségi média kutatás (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
11 480
Társadalom
129138
Sik Domonkos: Szolidaritás a késő modernitásban (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
24
9 390
Történelem
128978
Demeter Gábor: Tudás, tájkép, nemzet és birodalom: A tájkép megismerésének és átalakításának gyakorlatai Magyarországon és a Balkánon, 1850-1945 (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
25 024
Fizika
128077
Pápa Zsuzsanna: Femtoszekundumos plazmondinamika nanorendszerekben (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
26 104
Fizika
128548
Opitz Andrea: Belső Helioszféra (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
39 948
Fizika
128656
Pothoczki Szilvia: Hidroxilcsoportot tartalmazó vegyületek vizes oldatainak szerkezete (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
13 686
Fizika
128789
Abbott Michael Charles: Kevert tömegű húr-integrálhatóság (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
15 253
Fizika
128924
Derzsi Aranka: Az ionok jellemzőinek szabályozása felületkezelési eljárásokban alkalmazott alacsony nyomású rádiófrekvenciás gerjesztésű gázkisülésekben (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
17 830
Fizika
129134
Tibai Zoltán: Vivő-burkoló fázis kontrollált néhány ciklusú impulzusok generálása undulátor sugárzással (Pécsi Tudományegyetem)
36
21 252
Fizika
129137
Muraközy Judit: Napfoltcsoportok visszafejlődési folyamatának tulajdonságai (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
48
16 681
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
127970
Illés Balázs György: Magas óntartalmú forraszötvözetek megbízhatósági problémáinak kutatása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
36 529
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
128429
Baranya Sándor: Folyami áramlás és mederfenék kölcsönhatásának vizsgálata (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
39 967
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
128636
Zelei Ambrus: Az emberi és mesterséges futás dinamikája - lépések a modell alapú predikciók felé (MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
46
38 276
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
128662
Kossa Attila: Gekkók által ihletett száraz ragasztók mechanikája (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
13 974
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
128663
Szalay Zsuzsa: Épületek és épületszerkezetek életciklus- és épületfizikai szemléletű optimalizációja komplex numerikus modellezéssel (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
39 303
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
129055
Kővágó Csaba: A hegesztéskor keletkező füst biológiai hatásainak vizsgálata egér modellen különös tekintettel a volframelektródás argon védőgázas (TIG) hegesztésre, az ózon és tórium kibocsátásra és a "metal fume fever" szindrómára (Állatorvostudományi Egyetem)
48
40 000
Informatikai–Villamosmérnöki
128233
Toka László: Adattól az elméletig: csapatsportok dinamikájának elemzése (MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
48
40 000
Informatikai–Villamosmérnöki
128615
Sztahó Dávid: FORENSICspeech: Kriminalisztikai célú hangelemzés új, magyar nyelvű beszédadatbázis segítségével (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
36 612
Informatikai–Villamosmérnöki
128901
Nagy Norbert: Vékonyrétegek integritásának ellenőrzése kapilláris szonda módszerrel (MTA Energiatudományi Kutatóközpont)
48
21 264
Kémia 1
128327
Deák András: Heterogén felületi tulajdonságú nanorészecskék előállítása és önszerveződése (MTA Energiatudományi Kutatóközpont)
48
31 332
Kémia 1
128333
Horváth Henrietta: Hatékony reverzibilis kémiai hidrogéntárolás - egy gyakorlatban is alkalmazható lehetőség (Debreceni Egyetem)
36
26 426
Kémia 1
128350
Horváth Krisztián: Bioaktív makromolekulák és ionok:  nagyhatékonyságú analitikai elválasztást meghatározó egyensúlyi és kinetikai folyamatok vizsgálata (Pannon Egyetem)
48
29 982
Kémia 1
128440
Eke Zsuzsanna: Élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokból kioldódó összetevők vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
36 813
Kémia 1
129038
Dörnyei Ágnes: Stratégiafejlesztés a bakteriális endotoxinok lipid A régióinak tömegspektrometrián alapuló szerkezetmeghatározására (Pécsi Tudományegyetem)
48
31 668
Kémia 2
128135
Balogh Attila: Szálképzési eljárások vizsgálata kapcsolóelemként a folyamatos gyógyszerszintézis és formuláció között (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
31 608
Kémia 2
128209
Herczeg Mihály: Szintetikus módszer fejlesztése oligoszacharidok szintézisére alkalmas L-hexózok előállítására és felhasználásuk heparin-analóg vegyületek gazdaságos szintézisére (Debreceni Egyetem)
48
35 745
Kémia 2
128352
Bordácsné Bocz Katalin: Új égésgátló módszerek és mechanizmusok kutatása súlycsökkentett polimer kompozitok fejlesztéséhez (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
33 088
Kémia 2
128766
Vágvölgyiné dr. Tóth Marietta: Cukor imin, valamint glikál származékok új típusú kémiai átalakításai (Debreceni Egyetem)
48
39 824
Kémia 2
128783
Nagy Lajos: Iparilag fontos alifás izocianátok alkoholokkal történő reakciójának kinetikai vizsgálata (Debreceni Egyetem)
48
20 000
Kémia 2
129270
Renner Károly: Hibrid kompozitok: szerkezet, tulajdonságok, funkcionalitás (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
38 089
Matematika–Számítástudomány
127906
Zábrádi Gergely: P-adikus aritmetika (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
15 325
Matematika–Számítástudomány
128673
Bérczi Kristóf: Matroid-optimalizálási problémák (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
19 860
Matematika–Számítástudomány
128972
Pálfia Miklós: Közepek és valószínűségelmélet metrikus és operátor terekben (Szegedi Tudományegyetem)
48
12 421
Földtudományok 1
128312
Petrik Attila: A Pannon-medence északkeleti részének kainozoos vulkáni és szerkezeti fejlődéstörténete (MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
48
39 894
Földtudományok 1
128741
Virág Attila: Egy landmark alapú módszertan kidolgozása eltérő fogmorfológiájú gerincesek taxonómiai és filogenetikai szempontú vizsgálatához (MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
48
8 093
Földtudományok 2
128230
Hényel-Király Csilla: Paleotalajok szemcseméret és -alak vizsgálatának együttes értelmezése (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
48
16 904
Földtudományok 2
128709
Kern Anikó: Biotikus és abiotikus tényezők hatásának vizsgálata a Kárpát-medencében műholdas távérzékelés alapján (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
27 792
Komplex agrártudomány
128021
Gonda Sándor: Tormagyökér endofiton gombáinak és posztharveszt változásainak vizsgálata (Debreceni Egyetem)
48
39 200
Komplex agrártudomány
128637
Gulyás Zsolt: A strigolakton bioszintézishez kapcsolódó D27-like gén karakterizálása növényekben (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
37 720
Komplex agrártudomány
129061
Szepesi Ágnes: A poliamin katabolizmus és a hipuzináció kapcsolatának vizsgálata sóstressz alatt paradicsomban (Szegedi Tudományegyetem)
48
25 348
Növénytermesztés, állattenyésztés
128705
Ács András: Antibiotikum és endokrin rendszert károsító anyagok együttes hatásának vizsgálata a halnövekedés ütemére (Szent István Egyetem)
48
32 095
Növénytermesztés, állattenyésztés
128793
Benyóné György Zsuzsanna: A Rhodiola rosea glikozid bioszintézis útjainak felderítése (Szent István Egyetem)
48
38 925
Növénytermesztés, állattenyésztés
128920
Zsigmond Laura Alexandra: A repce stressztűrésének javítása a redox egyensúly megváltoztatásával. (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
39 916
Növénytermesztés, állattenyésztés
128997
Pichererné Dr. Gémes Katalin: A növények regenerációs képességének javítása a poliaminok metabolizmusának módosításán keresztül (Szegedi Tudományegyetem)
48
39 583
Ökológia és evolúció
127917
Szöllősi Eszter: A madarak vérparazitás fertőzöttségét befolyásoló tényezők (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
39 998
Ökológia és evolúció
127939
Lukács Balázs András: Növényi inváziót érintő kérdések ökológiai vizsgálata felszíni vizekben (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
48
33 600
Ökológia és evolúció
127996
Halassy Melinda: Filter alapú társulási modellek alkalmazása a homokpusztagyepek restaurációjában (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
48
36 359
Ökológia és evolúció
128465
Csecserits Anikó: Inváziós növények megtelepedésének, terjedésének és kezelésének hatása természetközeli és regenerálódó élőhelyeken (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
48
37 040
Ökológia és evolúció
128775
Farkas Zoltán István: A dominancia evolúciójának kísérletes vizsgálata (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
39 936
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
128116
Horváth Balázs: Kamrai szívizomsejtek késői nátriumáramának dinamikus szabályozása (Debreceni Egyetem)
36
30 000
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
128387
Mikó Edit: Régi molekulák új szerepben: Epesavak a karcinogenézisben (Debreceni Egyetem)
48
39 429
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
128809
Fagyas Miklós: Angiotenzin konvertáló enzim endogén szabályozása poszttranszlációs módosításokkal és ennek szerepe a kardiovaszkuláris betegségek kialakulásában (Debreceni Egyetem)
48
28 990
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
129094
Sárközy Márta Julianna: A radiogén szívkárosodás pathomechanizmusainak kísérletes vizsgálata: a mikroRNS-ek szerepe (Szegedi Tudományegyetem)
48
39 337
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
129117
Nagy Norbert: A spontán automácia mechanizmusának vizsgálata a szív nodális szöveteiben: létezik-e úgynevezett „pacemaker-rezerv”? (Szegedi Tudományegyetem)
48
40 000
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
129190
Atlasz Tamás: A PACAP hatásának vizsgálata különböző retina degenerációkban (Pécsi Tudományegyetem)
48
34 274
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
127938
Szécsényi-Nagy Anna: Kárpát-medence mai népességének populációgenetikai kutatása (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
39 759
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
127942
Szabó András: SPINK1 mutációk molekuláris patomechanizmusa pancreatitisben (Debreceni Egyetem)
36
28 928
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
128133
Pancsa Rita: Az alternatív splicing és a membrán nélküli testek kialakulásának kapcsolata (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
39 993
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
128252
Tombácz Dóra: Vírus génexpresszió-analízis különböző OMIKÁ-kal (Szegedi Tudományegyetem)
48
27 000
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
128916
Kalapis Dorottya: A kompenzáló evolúció szerepe új anyagcsereállapotok kialakulásában (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
39 936
Idegtudományok
128191
Aliczki Manó: Trauma által előidézett endokannabinoid-változások a félelmi válaszokat szabályozó neuronhálózatokban és azok szerepe a trauma magatartási hatásainak kialakulásában (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
39 994
Idegtudományok
128648
Keresztes Attila: A humán hippokampális hálózat időskori vizsgálata: az emlékezeti specificitás csökkenése (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
39 279
Idegtudományok
129019
Barth Albert Miklós: A nem-szerotonerg medián ráphe szerepe a negatív emléknyomok raktározásában és előhívásában (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
39 912
Idegtudományok
129120
Hillier Dániel: A retinális irányszelektivitás szerepe a látókérgi mozgásszámításokban és mozgásérzékelésben (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
40 000
Idegtudományok
129296
Tóth Máté: Fenyegető ingerek feldolgozása a bed nucleus of stria terminalis-ban: a tanult és veleszületett félelmi válaszokat mediáló neuroncsoportok azonosítása (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
39 989
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
128294
Pázmándi Kitti Linda: Citoszólikus szenzorok aktivitásának és szabályozó mechanizmusaiknak vizsgálata  plazmacitoid dendritikus sejtekben (Debreceni Egyetem)
36
29 955
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
128376
Csépányi-Kömi Roland: Az ARHGAP25 szerepe gyulladással járó betegségek patomechanizmusában (Semmelweis Egyetem)
48
31 462
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
128404
Sebestyén Anna: A szöveti metabolikus heterogenitással összefüggő mTOR aktivitás változás daganatbiológia szerepe (Semmelweis Egyetem)
48
36 892
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
128533
Csoma Eszter: Humán polyomavírusok: genom funkcionális analízise és prevalencia felmérés (Debreceni Egyetem)
48
21 414
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
129206
Horváth Eszter Mária: Immunsejtek poli(ADP-ribóz) polimeráz aktivációjának szerepe gyulladásos bélbetegségben (Semmelweis Egyetem)
48
29 160
Klinikai Orvostudományok
128582
Bagoly Zsuzsa: A XIII-as faktor, trombin generáció és fibrinolízis vizsgálata krónikus inflammatórikus megbetegedésekben (Debreceni Egyetem)
48
37 752
Klinikai Orvostudományok
128832
Lengyel Zsuzsanna: A cirkadián rendszer vizsgálata a bőr kórélettani folyamataiban (Pécsi Tudományegyetem)
48
38 104
Klinikai Orvostudományok
129237
Czövek Dorottya: A légzőrendszer struktúrája és funkciója cisztás fibrózisban: az újszülöttek szűrésétől a tüdőtranszplantációig (Semmelweis Egyetem)
48
39 543
Klinikai Orvostudományok
129266
Bálint Anita: A MIKROBIÓTA KVALITATÍV ÖSSZETÉTELE ALAPJÁN VÉGZETT CÉLZOTT ÉS STANDARD SZÉKLET MIKROBIÓTA TRANSZPLANTÁCIÓ TERÁPIÁS JELENTŐSÉGE GYULLADÁSOS BÉLBETEGSÉGBEN (Szegedi Tudományegyetem)
48
39 724
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
128654
Végh Attila Gergely: A neurovaszkuláris egység mechanobiológiája fiziológiás és patológiás folyamatokban (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
39 852
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
128956
Mártonfalvi Zsolt: Foszforiláció hatása a titin nanomechanikájára (Semmelweis Egyetem)
48
38 098
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
128977
Szabó Milán: A kettes típusú NAD(P)H dehidrogenáz szerepe a mikroalgák fotoszintetikus ciklikus elektron transzport folyamataiban (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
39 185
Sejt- és Fejlődésbiológia
128751
Laczka Csilla: Új eljárások fejlesztése organikus anion transzporterek aktivitásának és drog kölcsönhatásának vizsgálatára (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
39 934
Utolsó módosítás: 2018. augusztus 17.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

  • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
  • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
  • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
  • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
  • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az NKFI Alap 2024. évi Programstratégiája, a Neumann János Program végrehajtását támogatja, amelynek fókuszában az egyetemek, a kutatóintézetek és a gazdaság összekapcsolása áll. A 2024. évi Programstratégia kiemelt célja, hogy hozzájáruljon a magyar eredmények javításához az emberi erőforrások (kutatói utánpótlás, doktori képzésben résztvevők száma, STEM (MTMI) területen a felsőoktatásban tanulók száma) területén, az innovátor vállalkozások száma és aránya (termékinnovációt és / vagy folyamatinnovációt végrehajtó KKV-k száma és aránya) területén, valamint a szellemi tulajdonjogok (intellectual property, IP) (szabadalmak, védjegyek, formatervezési mintaoltalmak) területén.

Az alábbi táblázat a 2021-2024 közötti időszakra vonatkozó, az NKFI Alapból meghirdetni tervezett valamint meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

  2021 2022 2023 2024
NKFI Alap  pályázatainak  keretösszege
(milliárd forint)
189,844 89,838 68,63 176,263*
  Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2021)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2022)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2023)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2024)
Összes keret
(Mrd Ft)
Innovációs Alaprész
2021-2024
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI
59,06     Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ
35,00 KKV Fókuszterületi Innovációs Program
(Felhívás később jelenik meg)
50,00
Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV
3,00 Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
12,85 Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
2,00 Spin-off Program: kutatási eredmények piacravitele Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
7,00
Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjogvédelem
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50 Iparjogvédelmi Pályázat (IP)
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50
Nemzetközi programok
ECSEL közös EU-s programba való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL
;
Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.2-NEMZ
;
Az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (2021-ben Hollandiára is kiterjesztve)
2020-1.2.1-GYAK;
Az EIT KIC társulásokban történő magyar részvétel támogatása
2021-1.2.1-EIT-KIC;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2021-1.2.4-TÉT
;
A Magyar-Orosz alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU
;
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2020-1.2.3-EUREKA;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
A magyar-marokkói alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA
3,50 Nemzetközi programok
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
A magyar-török alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR
;
Egyetemi tanulmányokat külföldön folytató magyar hallgatók nyári gyakorlatának támogatása
2022-1.2.3-GYAK
;
A magyar-üzbég alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ;
A magyar-koreai alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR
6,00 Nemzetközi programok
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása
2022-1.2.8-KDT;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása
2022-1.2.7-EUROSTARS;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.1-ERA-NET;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.2-HE_PARTNERSÉG;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2023-1.2.4-TÉT
6,10 Nemzetközi Programok
HU-rizont Program
2024-1.2.3-HU-RIZONT;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködések támogatása;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése (EU_KP);
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat (EU_KKV);
Nemzetközi szakmai szervezetben való aktív részvétel támogatása kutatók és kutatási menedzserek részére (Networking+);
Teaming of Excellence 2025. kiírásra rásegítő pályázat,
Előkészítés alatt álló nemzetközi együttműködések.
17,155
Nemzetközi programokon belül meghirdetve.
(Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása 2021-4.1.2-NEMZ_KI)
  Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
0,10
            Nagyvállalati Fókuszterületi Innovációs Program
(Felhívás később jelenik meg)
15,00
            Innovációs Kockázati Tőkeprogram
(Felhívás később jelenik meg)
9,50
            Alkalmazott kutatási és innnovációs szolgáltatások fejlesztése
(Felhívás később jelenik meg)
2,50
Befektetés a jövőbe Alap
Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7,00            
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése
Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63            
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2,46            
Start KKV Program
KKV START INNOVÁCIÓ
2020-1.1.1-KKV START
12,00            
    Kompetencia Központok
Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
20,60        
    Startup Program
Startup Program
2022-1.1.2-STARTUP
4,06        
        Inkubátor támogatási program
STARTUP FACTORY 2023
2023-1.1.3-STARTUP
5,75    
Kutatási Alaprész
2021-2024
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21
12,90 Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
13,50 Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és Fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_23FK_23K_23, SNN_23
13,50 Kiválósági alapú kutatási támogatások
(Felhívás később jelenik meg)
19,00
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21
3,00 Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_22
3,00    
Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-21-1, ÚNKP-21-2, ÚNKP-21-3, ÚNKP-21-4, ÚNKP-21-5, ÚNKP-21-6
4,00 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-22-1, ÚNKP-22-2, ÚNKP-22-3, ÚNKP-22-4, ÚNKP-22-5, ÚNKP-22-6
0,828 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-23-1, ÚNKP-23-2, ÚNKP-23-3, ÚNKP-23-4, ÚNKP-23-5, ÚNKP-23-6
0,710 Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program
(Felsőoktatási intézmények által kiírt ösztöndíjpályázatok)
10,00
Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894     Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2023
5,070
Mecenatúra pályázat
Mecenatúra pályázat
MEC_21
1,00         Tudományos mecenatúra program
Felhívás Tudományos Mecenatúra pályázathoz
MEC_24
1,00
            Research Grant Hungary
(Felhívás később jelenik meg)
6,00
            Nyugdíj - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,244
            Önköltség - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,264
            Proof of Concept: fejlesztési potenciál értékelés
(Felhívás később jelenik meg)
3,00
Tématerületi Kiválósági Program 2021
(Nemzeti-Egészség-Védelmi)

Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
(A keretösszeg magában foglalja a TKP2021 Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogramjához szorosan kapcsolódó Kooperatív Doktori Program Nemzetvédelmi Alprogram (NVKDP-2021) 1 milliárd Ft-os keretösszegét.)
75,00            
    Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
2022-3.1.1-DIÁKLABOR
2,00        
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
    Nemzeti Laboratórumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
26,60        

*A 2024. évi Programstartégia teljes keretösszege.

Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?