Ön itt áll: PályázóknakPályázatokKözös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása (NEMZ_16)
Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása (NEMZ_16)
Meghirdetés dátuma: 2016. július 13.
Utolsó módosítás:
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje:
Postára adás határideje: Támogatás a rendelkezésre álló keret erejéig nyújtható.
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Non-profit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, Egyéb (nem felsőoktatási) oktatási intézmény, MTA intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Egyéb költségvetési intézmény (nem oktatási vagy kutatóhely), Vállalkozói kutatóhely, Vállalkozás (nem kutató jellegű), Nonprofit kutatóhely, Egyéb nonprofit szervezet (nem kutató jellegű)
Keretösszeg
697 500 000 Ft
Pályaművek száma
AAL:1 db, ECSEL:2-8 db, EUROSTARS: 4-5 db
Igényelhető támogatás
55.441-517.371 MFt
Pályázat futamideje
36 hónap
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás, Ipari (alkalmazott) kutatás, Kísérleti fejlesztés
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
A pályázati konstrukció a nemzetközi együttműködésekben való részvételhez szükséges hazai forrás biztosításával ösztönzi magyarországi szereplők bekapcsolódását az alábbi, részben az EU Horizont 2020 keretprogram költségvetéséből, részben a tagállamok hozzájárulásaiból finanszírozott közös programokba és kezdeményezésekbe:

MÓDOSÍTÁS

2016.12.13: Módosult a NEMZ_16 pályázati felhívás

------------------------------------------

 • Tevékeny és önálló életvitel – Active and Assisted Living (AAL);
 • Kiváló európai elektronikai alkatrészek és rendszerek – Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL);
 • EUROSTARS Program (EUROSTARS)

Az ezen programokban való részvétel hozzájárul az EU-2020 stratégia keretében tett nemzeti K+F célkitűzések eléréséhez, valamint a tagállamok nemzeti kutatás-fejlesztési programjainak összehangolásához és ezen keresztül a kutatás-fejlesztésre fordított európai források hatékonyabb felhasználásához. A források koncentrálásával olyan nagyléptékű kutatási programok valósulnak meg, amelyek egyrészt fontos társadalmi problémák megoldására irányulnak, másrészt az európai ipar versenyképességét fokozzák.

A pályázat keretében finanszírozott közös programok célja

 • AAL: Az infokommunikációs eszközökkel segített tevékeny és önálló életvitelt célzó program középpontjában az idős emberek életminőségének, önállóságának és alkalmazhatóságának javítása áll, a végfelhasználók (idősek, gondozók, családtagok, finanszírozók) igényeit kiszolgáló, innovatív infokommunikációs termékek, szolgáltatások és rendszerek kifejlesztése által.
 • ECSEL: A program célja az Európai Unió Horizont 2020 programja keretében az ipari szereplők (köztük a kkv-k) és a nonprofit kutatóhelyek nemzetközi együttműködése révén a társadalom igényeit kielégítő, megbízható, környezetbarát, okos és komplex (az emberrel és egymással is kommunikáló, a fizikai és a virtuális teret összekötő) rendszerek kifejlesztése a mikrochipektől a kész eszközig (autóig, repülőgépig) terjedő értéklánc mentén. Az ipar által meghatározott fő tématerületek: mikro/nanoelektronika, beágyazott/kiber-fizikai rendszerek és okos rendszerek integrációja.
 • EUROSTARS: Az EUROSTARS az EUREKA tagállamok és az Európai Bizottság közös programja, amely az innovatív, jelentős növekedési potenciállal rendelkező, K+F tevékenységet végző, kis- és középvállalkozások támogatását tűzte ki célul. A program minden technológiai terület felé nyitott és olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek legalább két különböző, az EUROSTARS programhoz csatlakozott államban működő intézmény (kis-és középvállalkozás, nagyvállalat, felsőoktatási intézmény, kutatóintézet) együttműködésében valósulnak meg, és amelyek eredményeként innovatív termék, eljárás, szolgáltatás jön létre és ezek piaci hasznosítása a projekt lezárását követő két éven belül megkezdődik.

A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtása a kitöltőprogram megjelenésétől a rendelkezésre álló keret kimerüléséig folyamatos. Az alábbi értékelési határnapig benyújtásra kerülő pályázatok együttesen kerülnek elbírálásra (szükség esetén a kiíró további értékelési határnapokat határoz meg).

Értékelési határnapok:

 • 2017. március 6.
 • 2017. június 30.
 • 2017. október 2.

A pályázók köre

Pályázhatnak önállóan vagy ugyanazon nemzetközi konzorcium magyar tagjaiként közösen, nemzeti konzorciumban:

 • Magyarországon székhellyel rendelkező vállalkozások, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel rendelkező vállalkozások Magyarországon bejegyzett fióktelepei
 • jogi személyiséggel rendelkező nonprofit szervezetek, költségvetési szervek vagy jogi személyiséggel rendelkező intézményeik (EUROSTARS és AAL pályázatok esetében kizárólag gazdasági társasággal konzorciumban)

Pályázat benyújtására az adott nemzetközi program keretében nemzetközi pályázati felhívásokra projektjavaslatot benyújtó és az adott program nemzetközi értékelési rendszere alapján támogatásra javasolt nemzetközi projekt résztvevői jogosultak.

A támogatható tevékenységek

Az adott nemzetközi program pályázati felhívásainak keretében megvalósuló projektek esetében támogatható:

 • K+F projekttámogatás jogcímen alapkutatási, alkalmazott kutatási, valamint kísérleti fejlesztési tevékenység (alapkutatás csak az ECSEL program keretében végezhető)
 • de minimis (csekély összegű támogatás) jogcímen a projekt kommunikációjával, koordinációjával, piacra jutásával, iparjogvédelmével kapcsolatos tevékenység és általános rezsiköltségek

Kötelező vállalások

Az alábbi vállalások közül az első minden program esetében kötelező, az AAL és az ECSEL esetében további egy vállalás teljesítése szükséges. A kötelező vállalások teljesítésének ellenőrzése projekt szinten történik.

 • legalább egy újonnan létrehozott termék vagy szolgáltatás, vagy technológia, vagy prototípus létrehozásában való közreműködés
 • legalább egy nemzetközi publikáció megjelentetése
 • legalább egy nemzetközi konferencián vagy kiállításon való részvétel

A támogatás mértéke

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a Nemzeti Kutatás, Fejlesztési és Innovációs Alapból összesen 865.289.850 forint keretösszeget biztosít, az alábbi megosztásban:

 • az AAL 2016 évi pályázati fordulóiban sikeresen szereplő magyar pályázók számára összesen maximum 55.441.096 forint
 • az ECSEL pályázati fordulóiban sikeresen szereplő magyar pályázók számára összesen maximum 517.371.400 forint
 • a EUROSTARS 2016 őszi és 2017 tavaszi pályázati fordulóiban sikeresen szereplő magyar pályázók számára összesen maximum 292.477.354 forint

A pályázónként igényelhető vissza nem térítendő támogatás intenzitása K+F projekttámogatás esetén pályázótól függően és kutatási kategóriánként 25-100%, de minimis támogatás esetén 100%. Az NKFI Alapból nyújtott támogatás mellett a pályázók európai uniós (Horizont 2020) forrásból jutnak finanszírozáshoz.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

Módosult a NEMZ_16 pályázati felhívás
A közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatására kiírt NEMZ_16 felhívás módosított szövege letölthető a pályázatot ismertető oldalról, a pályázati csomag részeként. Kérjük a pályázókat, hogy a jelenleg érvényes dokumentumot használják, illetve a korábban már letöltött verziót a megadott helyről frissítsék.

A változások a következők.

 • 2. pont az alábbiak szerint módosult:

  A támogatás forrása a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet 2. (Nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása) címe.

  Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 710 millió forint.

 • 2. pontban az AAL esetében további változás:

  Nemzetközi vonatkozásban az Európai Uniót képviselő AAL Association a teljes programra a Horizont 2020 program ideje alatt összesen 175 millió euró uniós forrást irányzott elő.

  Magyar részről a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében az NKFI Alap felett rendelkezési jogot gyakorló szerv (továbbiakban: Támogató) a 2014-2020 közötti időszakra a nemzetközi AAL pályázatra évi 500.000 eurót irányoz elő. A keret felhasználása a nemzetközi pályázat során nyertes magyar pályázók számától és igényelt támogatásától függ. A 2016. évi AAL nemzetközi pályázati fordulóban sikeresen szereplő magyar pályázók számára – a tényleges támogatási igény alapján – az NKFI Alap 2017-re előirányzott keretéből összesen maximum 55 441 096 Ft támogatást biztosít.

  Magyar részről támogatott pályázatok várható száma összesen 1 db.

 • 2. pontban az ECSEL esetében további változás:

  ECSEL pályázat esetében az Európai Unió képviseletében az ECSEL Joint Undertaking (a továbbiakban ECSEL JU) a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a Horizont 2020 program ideje alatt összesen 1 184 874 000 eurót irányzott elő. A magyar pályázók részére adható 2017. évi európai uniós támogatási keret meghatározása a nyertes projektek jóváhagyása után (a magyar pályázók eredményessége alapján) történik.

  Magyar részről a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében az NKFI Alap feletti rendelkezési jogot gyakorló szerv (továbbiakban: Támogató) 2014-2020 közötti időszakra a nemzetközi ECSEL pályázatra évi 1.000.000 eurót irányoz elő. A keret felhasználása a nemzetközi pályázat során nyertes magyar pályázók számától és igényelt támogatásától függ. A 2016. évi nemzetközi pályázati fordulókban sikeresen szereplő magyar pályázók számára – a tényleges támogatási igény alapján – az NKFI Alap 2017-re előirányzott keretéből összesen maximum 362 081 550 Ft támogatást biztosít.

  Az ECSEL pályázat esetében a magyar részről támogatott pályázatok várható száma összesen 2-8 db.

 • 2. pontban az EUROSTARS esetében további változás:

  A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2014-2020 között 750 000 euró évente, ennek alapján magyar részről a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében az NKFI Alap feletti rendelkezési jogot gyakorló szerv (továbbiakban: Támogató) a 2016. őszi és 2017. tavaszi nemzetközi pályázati fordulókban sikeresen szereplő magyar pályázók számára az NKFI Alapból összesen maximum 292 477 354 millió Ft támogatást biztosít. Ez a keretösszeg kiegészül az Európai Bizottság pénzügyi hozzájárulásával, amely a magyar EUROSTARS projektben résztvevők számára az Alapból kifizetett támogatás legalább 1/3-a.

  A támogatott pályázatok várható száma: 4-5 db évente.

 • 5. pont az alábbiak szerint módosult:

  Előleg: Az NKFI Hivatal az Útmutatóban az előlegre vonatkozóan előírt feltételeknek megfelelő projektek esetén az elszámolható költségekhez a kedvezményezettek részére az EUROSTARS és az ECSEL esetében a nemzeti támogatás maximum 90%-ának, az AAL esetében a nemzeti támogatás és az uniós támogatás egyaránt maximum 90-90%-ának megfelelő előleget biztosíthat a projekt ütemezéséhez igazodva, részletekben. Az előleg folyósításának ütemét és feltételeit a támogatási szerződés határozza meg.

 • 7. pont az alábbiak szerint módosult:

  A pályázatot (az NKFI Hivatal honlapjáról letölthető elektronikus kitöltőprogrammal kitöltött projekt adatlapot és a Felhívásban és az Útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (xzip formátumban, kizárólag nem újraírható, írásvédett CD lemezen), valamint a kinyomtatott és cégszerűen aláírt pályázati adatlap részét képező (konzorcium esetén tagonkénti) nyilatkozattal együtt, 1 példányban zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti időgarantált szolgáltatás igénybevételével (express postai szolgáltatás; futárposta-szolgáltatás) kell beküldeni akként, hogy kézbesítéskor az NKFI Hivatal a küldeményen feltüntetett adatok alapján egyértelműen megállapíthassa, hogy a pályázó a Felhívásban rögzített határidőben adta át a küldeményt a kézbesítési szolgáltatónak.

 • 7.2. pont az alábbiak szerint módosult:

  Ügyfélfogadási idő: H-CS 09:00-16:00; P 09:00-12:00

 • 7.3. pont az alábbiak szerint módosult:

  Értékelési határnapok:
  • 2017. február 28.
  • 2017. június 30.
  • 2017. szeptember 30.

Tovább a pályázati felhívást ismertető oldalra: Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása (NEMZ_16)

Utolsó módosítás: 2017. december 06.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Módosult a NEMZ_16 pályázati felhívás
A NEMZ_16 felhívás módosított szövege, valamint a pályázathoz kapcsolódó kitöltőprogram és útmutató letölthető a pályázatot ismertető oldalról, a pályázati csomag részeként. Kérjük a pályázókat, hogy a jelenleg érvényes dokumentumokat használják, illetve a korábban már letöltött verziót a megadott helyről frissítsék.

A változások az alábbiak.

 • A felhívás 3.1. pontja (Támogatást igénylők köre) kiegészült:

  Az EUROSTARS és az AAL pályázatok esetében jelen nemzeti pályázatra önállóan kizárólag vállalkozások nyújthatnak be pályázatot. A b) és c) pontban megjelölt szervezetek csak az a) és d) pontban szereplő vállalkozásokkal nemzeti konzorciumot alkotva pályázhatnak, melyben a konzorcium vezetője kizárólag vállalkozás lehet.

 • Az útmutató 18. fejezete (A pályázat elkészítése során csatolandó mellékletek listája) az alábbiak szerint módosult:

  Az alábbi dokumentum(ok) benyújtása kizárólag eredeti példányban lehetséges:

  Projekt adatlap Nyilatkozattal
  Nyilatkozat tagonként

  A további dokumentumokat a Kitöltő program „Dokumentum csatoló” menüpontjában kell csatolni, így nem szükséges papír alapon benyújtani azokat.

Tovább a pályázati felhívást ismertető oldalra: Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása (NEMZ_16)

Utolsó módosítás: 2017. december 06.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Módosult a NEMZ_15 pályázati felhívás

 

A NEMZ_15 pályázati felhívás módosított dokumetuma letölthető a pályázatot ismertető oldalról, a pályázati csomag részeként. Kérjük a pályázókat, hogy a jelenleg érvényes dokumentumot használják, illetve ha a pályázati felhívás szövegét korábban már letöltötték, azt a megadott helyről frissítsék.

A felhívás szövegében az alábbi változások történtek.

A 4.4.3. pont új értékelési határnappal egészült ki:

 • 2016. szeptember 19.

Tovább a pályázati felhívást ismertető oldalra: Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása (NEMZ_15)

 
Utolsó módosítás: 2017. december 06.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Közös európai uniós kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása (NEMZ_16), 4. forduló
A pályázati konstrukció a nemzetközi együttműködésekben való részvételhez szükséges hazai forrás biztosításával ösztönzi magyarországi szereplők bekapcsolódását az alábbi, részben az EU Horizont 2020 keretprogram költségvetéséből, részben a tagállamok hozzájárulásaiból finanszírozott közös programokba és kezdeményezésekbe:
 • Tevékeny és önálló életvitel - Active and Assisted Living (AAL)
 • Kiváló európai elektronikai alkatrészek és rendszerek - Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
 • Eurostars Programme (EUROSTARS)

A 2017. július 1. és 2017.október 2. között benyújtott 3 pályázatot a kiírás szerinti formai ellenőrzés után nemzetközi szakértői csoport értékelte az adott program nemzetközi értékelési rendszere alapján. Az Innovációs Testület a felállított rangsor és az értékelések ismeretében mindhárom projektjavaslatot támogatásra javasolta az NKFI Hivatal elnökének. A projektek támogatásigénye összesen 462 millió forint.

Az ezt megelőző fordulók támogatói döntéseivel a nyertes pályázatok eddig összesen több mint 318 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesültek az NKFI Alapból.

2017-BEN TÁMOGATOTT PROJEKTEK (4. FORDULÓ)

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2017. december 15.

Projekt azonosító száma
A pályázó(k) neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)

Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)

NEMZ_16-1-2017-0005
SOFTIC Számítástechnikai és Szolgáltató Kft
Bel- és kültéri NITICSplus alkalmazás demens felhasználók számára
18 115 593
46 466 782
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthona
11 828 464
22 364 274
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.
24 177 645
45 713 068
NEMZ_16-1-2017-0010
AITIA Zrt. 
Productive 4.0 - Elektronika és Infokommunikáció mint a digitális ipar alapja - és optimalizált ellátási lánc menedzsment a teljes termék-életciklusra
66 851 500
129 579 998
Infineon Technologies Cegléd Teljesítményfélvezetőket Gyártó Kft,
77 500 000
389 763 000
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
86 668 250
143 902 000
evopro Innovation Kft.
74 944 050
145 266 000
NEMZ_16-1-2017-0014
Semilab Zrt. 
Kísérleti gyártósor fejlesztése öt nanométeres generációjú nanoelektronikai technológiákhoz
102 300 000
375 100 000
Utolsó módosítás: 2018. május 02.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Közös európai uniós kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása (NEMZ_16), 3. forduló

A pályázati konstrukció a nemzetközi együttműködésekben való részvételhez szükséges hazai forrás biztosításával ösztönzi magyarországi szereplők bekapcsolódását az alábbi, részben az EU Horizont 2020 keretprogram költségvetéséből, részben a tagállamok hozzájárulásaiból finanszírozott közös programokba és kezdeményezésekbe:

 • Tevékeny és önálló életvitel - Active and Assisted Living (AAL)
 • Kiváló európai elektronikai alkatrészek és rendszerek - Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
 • Eurostars Programme (EUROSTARS)

A beérkezett pályázatokat nemzetközi szakértői csoport értékelte az adott program nemzetközi értékelési rendszere szerint. Az Innovációs Testület a felállított rangsor és az értékelések ismeretében egy pályázatot támogatásra javasolt az NKFI Hivatal elnökének. Az ezt megelőző támogatói döntések keretében egy vállalkozás 75 millió forint támogatást, valamint egy vállalkozás és egy egyetemi projekt összesen mintegy 160 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert az NKFI Alapból.

A harmadik forduló döntésével együtt a NEMZ_16 felhívás teljes keretösszegéből 32,6% került felhasználásra, tehát a több mint 583 millió forint maradvány továbbra is folyamatosan pályázható. 

TÁMOGATOTT PROJEKTEK 2017-BEN

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2017. augusztus 24.

Projekt azonosító száma
A pályázó(k) neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)

Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)

NEMZ_16-1-2017-0003
TargetEx Kft. 
Új genom kapcsolók humán kórképek második generációs in vivo modelljéhez
82 708 359
146 463 504
Utolsó módosítás: 2018. június 26.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Közös európai uniós kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása (NEMZ_16), 2. forduló

A pályázati konstrukció a nemzetközi együttműködésekben való részvételhez szükséges hazai forrás biztosításával ösztönzi magyarországi szereplők bekapcsolódását az alábbi, részben az EU Horizont 2020 keretprogram költségvetéséből, részben a tagállamok hozzájárulásaiból finanszírozott közös programokba és kezdeményezésekbe:

 • Tevékeny és önálló életvitel - Active and Assisted Living (AAL)
 • Kiváló európai elektronikai alkatrészek és rendszerek - Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
 • Eurostars Programme (EUROSTARS)
A második értékelési fordulóban egy hazai vállalkozás és egy egyetemi projekt nyert összesen mintegy 160 millió Ft vissza nem térítendő támogatást az NKFI Alapból.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK 2017-BEN

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2017. június 16.
 

Projekt azonosító száma
A pályázó(k) neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)

Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)

NEMZ_16-1-2017-0001
Thor Laboratories Kft.
Gyógyszeradagolást optimalizáló és tüdőrehabilitációt elősegítő hörgőtágító adagoló rendszer intelligens szenzorral
50 796 324
105 186 499
NEMZ_16-1-2017-0002
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
A BME részvétele a "Delphi4LED - A mérésektől a LED-ek szabványos multi-domain kompakt modelljeig" című H2020 ECSEL projektben
109 107 600
199 720 600
Utolsó módosítás: 2018. június 26.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Közös európai uniós kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása (NEMZ_16), 1. forduló

A pályázati konstrukció a nemzetközi együttműködésekben való részvételhez szükséges hazai forrás biztosításával ösztönzi magyarországi szereplők bekapcsolódását az alábbi, részben az EU Horizont 2020 keretprogram költségvetéséből, részben a tagállamok hozzájárulásaiból finanszírozott közös programokba és kezdeményezésekbe:

 • Tevékeny és önálló életvitel - Active and Assisted Living (AAL)
 • Kiváló európai elektronikai alkatrészek és rendszerek - Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
 • Eurostars Programme (EUROSTARS)

A első értékelési fordulóban egy gazdasági társaság nyert 75 millió Ft vissza nem térítendő támogatást projektje megvalósításához az NKFI Alapból.

2016-BAN TÁMOGATOTT PROJEKTEK (1. FORDULÓ)

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2016. november 30.

Projekt azonosító száma
A pályázó(k) neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)

Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)

NEMZ_16-1-2016-0001
4 D Soft Kft.
Célorientált statikus analizátor Java programnyelvre a Java technológiákkal együtt
75 746 700
134 399 400
Utolsó módosítás: 2018. június 26.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

 • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
 • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
 • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
 • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
 • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az uniós finanszírozású operatív program (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz - GINOP Plusz) KFI célú pályázati konstrukcióinak ütemezéséről és keretösszegeiről – az NKFI Hivatal az akkori szakpolitikai felelős javaslata alapján – az Éves Fejlesztési Keret (ÉFK) elfogadásakor döntött a Kormány.

Az NKFI Alapból finanszírozott 2021. évi hazai kutatás-fejlesztési és innovációs pályázati felhívásokat a Kormány által elfogadott éves Programstratégia tartalmazza.
(1077/2021. (II. 27.) Korm. határozat)

Az alábbi táblázat a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó, meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

Forrás
Megjegyzés
Keretösszeg
2021 (Mrd Ft)

VNT VT
GINOP Plusz
(2021-2027)
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz
136,670 -
NKFI Alap
(2021-2027)
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap
182,292
-
ITM Az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzata. 11 -

VNT= vissza nem térítendő
VT= visszatérítendő

Forrás
Pályázatok
Keretösszeg
2021
(Mrd Ft)

VNT VT

GINOP Plusz, ITM
2021-2027

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése
GINOP Plusz-2.1.2-21
136,67 -
Energetikai pályázatok Hulladékhő hasznosítását, tárolását illetve piaci alapú felhasználását célzó fejlesztések megvalósítása innovatív hőtároló vagy átalakítási technológia által
2021-2.1.2-HŐ
5 -
Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív elektrokémiai tárolását elősegítő fejlesztések megvalósítása
2021-2.1.1-EK
6 -
Innovációs Alaprész
2021

Piacvezérelt vállalati KFI támogatása Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI
50 -
KKV Start program KKV Start Innováció 8 -
Gyorsítósáv program Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV
2 -
Iparjog Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2021-1.1.1-IPARJOG
0,4 -
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2 -
Nemzetközi programok 2021-1.2.2-EU_KKV (100 MFt); 2020-1.2.3-EUREKA (1,4 Mrd Ft); 2019-2.1.7-ERA-NET (~1,7 Mrd Ft); 2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL (350 M Ft); 2019-2.1.2-NEMZ (453 M Ft); 2020-1.2.1-GYAK (50 M Ft); 2021-1.2.1-EIT-KIC (500 M Ft); 2021-1.2.4-TÉT (200M Ft); 2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU (160 MFt) 4,5 -
Piacravitel
Piacravitel 1 -
Befektetés a jövőbe Alap Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7 -
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63 -
Kutatási Alaprész
2021

Tématerületi Kiválósági Program 2021 Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
75 -
Új Nemzeti Kiválóság Program Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-1
0,60 -
Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-2
-
Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-3
1 -
Új Nemzeti Kiválóság Program, „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-4
0,832 -
Új Nemzeti Kiválóság Program, Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-5
1,40 -
Új Nemzeti Kiválóság Program, „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-6
0,168 -
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok (OTKA)
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21
13 -
Mecenatúra pályázat Tudományos Mecenatúra pályázat
MEC_21
1 -
Nemzetközi hatású kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása Nemzetközi hatású kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása
1 -
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21
3 -
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíjhoz Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíjhoz
KDP-2021
8,762 -
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?