Ön itt áll: PályázóknakPályázatokFiatal kutatói kiválósági program (FK_19)
Felhívás „OTKA” fiatal kutatói kiválósági program pályázathoz (FK_19)
Meghirdetés dátuma: 2019. április 04.
Módosítás:
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2019. május 07. 16:00
2019. május 07.
Postára adás határideje: 2019. május 14.
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Non-profit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, MTA intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Vállalkozói kutatóhely, Nonprofit kutatóhely
Keretösszeg
4 000 000 000 Ft
Pályaművek száma
110-130 db
Igényelhető támogatás
40 MFt
Pályázat futamideje
max. 4 év
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott felhívás célja olyan tehetséges kutatók ígéretes kutatási tevékenységének támogatása, akik saját, önálló felfedező kutatási témájukat kívánják elindítani, és önálló kutatócsoportot kívánnak létrehozni.

A rendelkezésre álló keretösszeg

Az NKFI Hivatal a posztdoktoroknak szóló alprogramra (PD_19) és a fiatal kutatókat támogató alprogramra (FK_19) a 2019–2023 közötti időszakban összesen 4 milliárd forint keretösszeget biztosít az NKFI Alapból.

Az igényelhető támogatás mértéke és az elszámolható költségek köre

Projektenként maximum 48 hónapra maximum 40 millió forint támogatás igényelhető. Rövidebb futamidő esetén az igényelt összeg időarányos csökkentése kötelező. A személyi juttatásokon és a munkáltatót terhelő járulékon kívül egyes meghatározott dologi költségek, valamint 20% általános költség (rezsi) számolható el. A projekt terhére elszámolható kutatói munkabér mértéke teljes foglalkoztatás esetén bruttó 600 000 Ft havonta, illetve keresetkiegészítés 200 000 Ft havonta. Az FK típusú pályázathoz csatlakozhat résztvevő kutató, valamint a projekt megvalósításába technikai segédmunkatárs és hallgató is bevonható.

A projekt futamideje

A projekt futamideje maximum 48 hónap. A projekteknek 2019. december 1. napján kell megkezdődnie. A projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült.

A pályázat benyújtása

Az NKFI Hivatal a törvény szerint lehetőséget biztosít a pályázatok kizárólag elektronikus úton történő benyújtására. Ebben az esetben a felhívás I. pontjában postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat a megjelölt módon elektronikus aláírással kell ellátni és az elektronikus beadási határidőig – azaz 2019. május 7-én (közép-európai idő szerint) 16.00 óráig – az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a pályázathoz csatolni.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumok mindegyikét azonos módon kell benyújtani, tehát minden ilyen dokumentumot vagy papíralapon vagy elektronikusan, elektronikus aláírással ellátva kell eljuttatni az NKFI Hivatalhoz.

Postai beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus beadási határidőig a pályázó elektronikusan véglegesített, a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, valamint amelynek a felhívás I. pontjában postai úton benyújtandóként megjelölt dokumentumait határidőben megküldték az NKFI Hivatal ügyfélszolgálati címére. Elektronikus beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus beadási határidőig a vezető kutató elektronikusan véglegesített, a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, továbbá csatolták hozzá az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a felhívás I. pontjában postai úton / elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat, elektronikus aláírással ellátva.

A pályázatokat – tudományterülettől függetlenül – angol nyelven kell benyújtani. Magyar nyelvű pályázat kizárólag – legkésőbb 2019. április 18-ig kérelmezett – előzetes engedély (ún. Hungarikum-engedély) alapján nyújtható be.

A pályázók köre

A vezető kutató közösen pályázhat a befogadó intézménnyel, amely magyarországi székhelyű, jogi személyiségű

  • felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben a törvény alapján kutatóhelynek minősül;
  • 2 lezárt üzleti évvel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság – amely nem tartozik az EVA vagy a KATA hatálya alá –, amennyiben végez kutatás-fejlesztő tevékenységet;
  • nonprofit szervezet, amennyiben a törvény alapján kutatóhelynek minősül.

A támogatás elnyerését követő megvalósítási időszakban a befogadó intézménynél a vezető kutatónak főállású munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia.

A vezető kutatóra vonatkozó egyéb feltételek

A támogatás csak olyan kutatónak ítélhető oda, akinek a fokozatszerzése vagy annak odaítélése 2007. január 1. utáni. A doktori oklevél megszerzését követően született gyermek(ek)et nevelő kutató a PhD/DLA fokozat megszerzésétől eltelt időtartamra vonatkozóan kedvezményt kérelmezhet. Egyéni elbírálás alapján bizonyos esetekben további engedmény biztosítható.

A felhívásra legfeljebb egy pályázat nyújtható be és e mellett nem nyújtható be PD_19, K_19, ANN_19 vagy SNN_19 pályázat.

Támogatható célkitűzések, tevékenységek

A program keretében tematikus prioritások nélkül, bármely tudományterületen végezhető felfedező kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak. A pályázatban felvázolt kutatási és munkaterv alapján kidolgozott, az NKFI Hivatalhoz benyújtott kutatási projekttervben kitűzött alapvető célok elérése érdekében végzett tevékenységek támogathatóak.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

Az "OTKA" fiatal kutatói kiválósági program 2019. évi nyertesei (FK_19)
A 12 évnél nem régebbi (2007. január 1-jét követően megszerzett) tudományos fokozattal rendelkező kutatók számára külön programban meghirdetett felhívás (FK_19) arra ad lehetőséget, hogy a fiatal kutatók saját kutatócsoportot alapítva Magyarországon indítsanak önálló kutatást. A célzottan fiatal, önálló kutatói pályájuk kezdetén álló kutatóknak meghirdetett témapályázat (FK_19) keretében idén 80 új projekt indulhat összesen 2,73 milliárd forintos támogatással.

A pályázati értékelési folyamat a kutatói témapályázatok értékelési rendszerét követve – a pályázati útmutatóban megjelent szempontrendszer szerint – külső anonim szakértők bírálatai alapján, szakértői csoportok (zsűrik) és tudományterületi kollégiumok részvételével zajlott. Elfogadva a döntéselőkészítő testületek javaslatát, az NKFI Hivatal elnöke 80 kutatási projekt támogatásáról döntött, az alábbi tudományterületi megoszlásban:

 

Tudományterület
Benyújtott pályázatok
(db)
Támogatott pályázatok
(db)
Pályázatok összesített igénye
(EFt)
Megítélt támogatás összesen
(EFt)
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma (BTTK)
72 17 2 026 628 458 490
Élettelen Természettudományok Kollégiuma (ÉTTK)
92 21 3 099 322 713 876
Komplex Környezettudományi Kollégium (KKTK)
57 14 2 044 819 524 871
Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma (OBTK)
133 28 4 601 887 1 030 348
Összesen
354 80 11 772 656 2 727 585


TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2019. november 14.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamidő
(hó)
Odaítélt támogatás
(EFt)
Állam, Jog és Politika 132513 Hoffman István: A nagykorúak cselekvőképességének korlátozása Magyarországon (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 24 607
Állam, Jog és Politika 131569 Papp Zsófia: Választási szabályok, képviselői szerepek és a képviseleti demokráciával való elégedettség (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 48 15 686
Állam, Jog és Politika 131990 Szabó Gabriella: Politikai kommunikáció az expresszivitás korában. Mi jellemzi az affektív, expresszív és vulgarizálódó politikai kommunikációt Magyarországon? (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 48 19 128
Gazdaság 132915 Fogarassy Csaba: A lineáris-körkörös üzleti transzformációk rendszerelemeinek fejlesztése Big Data segítségével (Szent István Egyetem) 48 40 000
Gazdaság 131422 Szobonyáné Szabó-Morvai Ágnes: Hogyan hatnak a kisgyermekkori körülmények az emberi tőkére? (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 36 23 322
Gazdaság 132343 Bakó Barna: Fogyasztói döntések, ösztökélés és szabályozás (Budapesti Corvinus Egyetem) 36 27 336
Irodalom 132528 Lénárt Tamás: Kivándoroltak. Az interkulturális irodalom poétikája (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 37 17 934
Irodalom 132710 Szabó Ádám: Nicasius Ellebodius levelezésének kritikai kiadása és kapcsolatrendszerének vizsgálata (MTA Könyvtár és Információs Központ) 36 29 896
Kultúra 132220 Bognár Szabina: Tagányi Károly (1856–1924) jogszokásgyűjtő programja és hagyatékának tudománytörténeti jelentősége (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 34 038
Kultúra 132785 Nagyné Dr. Frauhammer Krisztina: Nők, szerepek és praxisok a 19-20. század vallási kultúrájában Magyarországon (Szegedi Tudományegyetem) 48 20 148
Nyelvészet 131828 Zakariás Lilla: Intraindividuális variabilitás a nyelvi és munkamemória-folyamatokban post-stroke afáziában (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 39 258
Pszichológia – Nevelés 132248 Kekecs Zoltán: Sham hipnózis: Egy minimálisan hatékony vagy placebo hipnózis indukciós technika hipnóziskutatásban használható kontrollhelyzetként való validálása (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 39 981
Pszichológia – Nevelés 132165 Krajcsi Attila: A számmegértés új alapjai (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 17 382
Régészet 131556 Bartus Dávid: Római kori figurális bronzok Magyarországról (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 39 059
Társadalom 131997 Huszár Ákos: Az osztály változó jelentősége összehasonlító perspektívában (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 13 496
Társadalom 131826 Koltai Júlia: Az 1945 és 1989 közötti sajtó társadalomtörténeti elemzése a természetesnyelv-feldolgozás (NLP) módszereivel (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 25 755
Történelem 132451 Keller Márkus: A professzionalizáció története Magyarország a 19-20 században európai kontextusban (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 31 464
Fizika 131979 Vértesi Róbert: Kollektív jelenségek és a sokparton-kölcsönhatás vizsgálata LHC-energiákon keletkező kis rendszerekben könnyű és nehéz kvarkokkal (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 48 18 234
Fizika 132146 Pályi András: Kölcsönható rendszerek topologikus tulajdonságai (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 39 908
Fizika 132134 Pokol Gergő: Összetett plazma rendszerek integrált modellezése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 39 576
Fizika 132989 Mezei János Zsolt: A csillagközi tér jelentős hidrid kationjainak elektron-indukált reaktivitása (Atommagkutató Intézet) 48 28 171
Fizika 131982 Kovács Péter: Erősen kölcsönható anyag viselkedése extrém körülmények között QCD effektív modelljeiből (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 48 39 885
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 131895 Kicsiny Richárd: Megújuló hőforrásokból származó melegvíz optimális előállítása és elosztása (Szent István Egyetem) 36 30 000
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 131882 Czél Gergely: Nagy teljesítményű, szívós viselkedésű multifunkcionális hibrid kompozitok kifejlesztése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 39 984
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 132186 Géczy Attila: Gőzfázisú újraömlesztéses forrasztási technológiák vizsgálata és fejlesztése numerikus eszközökkel (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 34 879
Informatikai–Villamosmérnöki 131793 Kertész Attila: IoT eszközök és alkalmazások modelljeinek vizsgálata Felhő és Köd rendszerek hatékony vezérléséhez (Szegedi Tudományegyetem) 36 29 487
Informatikai–Villamosmérnöki 132823 Márton Gergely: Agy-gép interfészek támogatása gépi tanulással (Természettudományi Kutatóközpont) 48 39 998
Kémia 1 132742 Alapi Tünde: Új típusú, a kisnyomású higanygőzlámpákat helyettesítő fényforrások alkalmazhatóságának vizsgálata  a vízkezelésben (Szegedi Tudományegyetem) 48 31 704
Kémia 1 131409 Bakonyi Péter: Membrán-mikroba interakciók vizsgálata mikrobiális üzemanyag cellákban használt ionos folyadék tartalmú membránszeparátorok biológiai eredetű eltömődésének megértésére (Pannon Egyetem) 48 39 420
Kémia 1 132564 Endrődi Balázs: Gázdiffúziós elektródok szén-dioxid folyamatos üzemű elektrokémiai átalakításához (Szegedi Tudományegyetem) 48 39 440
Kémia 1 131446 Csapó Edit: Hangolható katalitikus és optikai tulajdonsággal rendelkező nemesfém nanoszerkezetek (Szegedi Tudományegyetem) 48 38 277
Kémia 1 131739 Nyergesné Illés Erzsébet: Hemokompatibilis mágneses nanostruktúrák teranosztikai célra (Szegedi Tudományegyetem) 48 39 986
Kémia 2 131586 Tóth András József: A körforgásos gazdaság fejlesztése: új fiziko-kémiai módszerek kidolgozása technológiai hulladékvizek kezelésére és azok értékelése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 33 278
Kémia 2 132385 Nagy Tibor: Tömegspektrometriás módszer kidolgozása kopolimerek azonosítására és ennek alkalmazása kopolimer alapú vonalkódok tervezésére és előállítására (Debreceni Egyetem) 48 24 000
Kémia 2 132133 Nagy Zsombor Kristóf: Új formulálási technológiák fejlesztése nanoszálas gyógyszerhordozó rendszerek előállítására (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 38 028
Kémia 2 132222 Kun Sándor: Új spirociklusos glikomimetikumok előállítása (Debreceni Egyetem) 48 39 912
Matematika–Számítástudomány 132060 Patkós Balázs: Halmazrendszerek, hipergráfok, kombinatorikus keresés (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) 48 22 621
Matematika–Számítástudomány 132524 Pap Gyula: Approximációs algoritmusok összefüggő részgráfokra és bejárásokra (Támogatott Kutatócsoportok Irodája) 48 27 088
Földtudományok 1 132418 Berkesi Márta: Szubdukciós fluidumok tanulmányozása: 3D zárványvizsgálatok (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 36 389
Földtudományok 1 131869 Haranginé Lukács Réka Zsuzsanna: Szilíciumgazdag vulkanizmus a Pannon-medencében a forrástól a felszínig: geokronológiai, vulkanológiai és petrogenetikai jellemzők (Támogatott Kutatócsoportok Irodája) 48 39 341
Földtudományok 2 131792 Horel Ágota: Talajnedvesség és szervesanyag térbeli átrendeződésének folyamata és hatása üvegházhatású gázok kibocsátására egy kisvízgyűjtőn (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 39 912
Földtudományok 2 132014 Breuer Hajnalka: A regionális klímamodellezés új megközelítése és alkalmazása a konvektív csapadék változásának vizsgálatára a Kárpát-medencében (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 24 000
Komplex agrártudomány 131550 Szita Éva: Klímaváltozás és pajzstetvek: új mezőgazdasági, erdészeti és kertészeti kihívások a 21. században (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 39 852
Komplex agrártudomány 131401 Künstler András: Hőstressz hatása árpa modellnövény védekezési folyamataira gombakórokozók fertőzése során (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 37 695
Növénytermesztés, állattenyésztés 131717 Cech Gábor: Természetes vízi ragadozó halak mételyeinek monitorozása és zoonótikus képességének vizsgálata (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 39 908
Növénytermesztés, állattenyésztés 131813 Sándor Renáta: Vetett és vetetlen tarló szerepének komplex vizsgálata klíma-és modelladaptációs céllal (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 39 622
Növénytermesztés, állattenyésztés 131465 Kemenesi Gábor: Denevérek által hordozott vírusok epizootiológiai vizsgálata és konzervációbiológiai hatása (Pécsi Tudományegyetem) 48 32 972
Ökológia és evolúció 131917 Bácsi István: Természetes és antropogén eredetű stressz hatása algák kitartó képlet képzésére és raktározott anyag felhalmozására (Debreceni Egyetem) 48 38 260
Ökológia és evolúció 131426 Takács Péter: Karakterisztikus Kárpát-medencei halfajok filogenetikai és evolúció-ökológiai vizsgálata tradícionális és alternatív módszerekkel (Ökológiai Kutatóközpont) 48 38 774
Ökológia és evolúció 132605 Borza Péter: A bentikus makroszkopikus gerinctelenek szűrű táplálkozású funkcionális csoportjának szerkezete és dinamikája: betekintés jellegek mérése és kísérletek révén (Ökológiai Kutatóközpont) 48 39 881
Ökológia és evolúció 132095 Horváth Zsófia: A konnektivitásvesztés hatása a biodiverzitásra kísérletes metaközösségekben (Ökológiai Kutatóközpont) 48 39 204
Ökológia és evolúció 132142 Bácsiné Béres Viktória: Szélsőséges klíma-események bentikus algaközösségekre gyakorolt hatása (Ökológiai Kutatóközpont) 48 39 061
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 131789 Bódi Nikolett: A bél neuro-immun kölcsönhatásait befolyásoló bélszakasz-specifikus szövettani és molekuláris változások streptozotocin-indukált diabéteszes patkányokban (Szegedi Tudományegyetem) 48 39 995
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 132587 Bölcskei Kata: A migrénnel összefüggő trigeminovaszkuláris aktivációs hálózatok vizsgálata transzlációs megközelítéssel (Pécsi Tudományegyetem) 48 38 568
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 132499 Ducza Eszter: Az aquaporinok szerepe az uterusz kontraktilitás szabályozásában és a koraszülés megelőzésében (Szegedi Tudományegyetem) 48 28 020
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 132454 Pozsgai Gábor: A dimetil-triszulfid szorongásoldó és antidepresszáns hatásának vizsgálata egér betegségmodellekben (Pécsi Tudományegyetem) 48 37 040
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 131946 Szeri Flóra: Kötőszöveti meszesedés, az alapkutatástól a klinikai mintákig (Természettudományi Kutatóközpont) 48 40 000
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 131944 Barna János: A HSF-1 új szerepeinek feltárása a sejtes stressz válaszok koordinálásában és az egyedfejlődésben (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 39 971
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 132812 Gál Anikó: Mitokondriális dinamikai útvonalak vizsgálata saját eseteinken kapcsán (Semmelweis Egyetem) 48 39 728
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 132666 Sebestyén Endre: A transzkripciós zaj, mint alternatív mutátor fenotípus rendszerbiológiai elemzése nagy mennyiségű szekvenálási adaton (Semmelweis Egyetem) 48 32 500
Idegtudományok 132638 Farkas Elek Attila: Endoteliális prekurzor sejtek szerepe az agyi mikroerek regenerációjában (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 39 900
Idegtudományok 132322 Szegő Éva Mónika: Az extramitokondriális HSP10 neuroprotektív és agyi gyulladáscsökkentő hatásai Parkinson kórban (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 39 720
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 132773 Szöőr Árpád: T sejtek újraprogramozása szkelroderma célzott kezelésére (Debreceni Egyetem) 48 40 000
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 131603 Turiák Lilla: Célzott biológiai kezelés sikerességét előrejelző prediktív biomarkerek azonosítása tüdőrákban (Természettudományi Kutatóközpont) 48 38 603
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 132251 Németh Tamás: A neutrofil granulociták és a szinoviális fibroblasztok közötti kapcsolatok feltérképezése autoimmun ízületi gyulladásban (Semmelweis Egyetem) 48 39 536
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 132185 Czimmerer Zsolt: Az alternatívan polarizált makrofágok egyedi gyulladásos válaszkészségének hátterében álló molekuláris mechanizmusok felderítése (Debreceni Egyetem) 48 39 678
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 132296 Törőcsik Dániel: Alkalmazott faggyú-immunbiológia - Új szemlélet a gyulladásos bőrbetegségek hátterének tisztázásához és eredményes kezeléséhez (Debreceni Egyetem) 48 39 960
Klinikai Orvostudományok 131731 Woth Gábor: Súlyos égési sérült betegek korai hemoadszorpciós kezelése (Pécsi Tudományegyetem) 36 28 766
Klinikai Orvostudományok 131916 Medvecz Márta: Új neminvazív optikai képalkotó technikák ritka dermatológiai kórképekben (Semmelweis Egyetem) 48 32 040
Klinikai Orvostudományok 131864 Mikó Alexandra: GOULASH-PLUS: a krónikus pancreatitis korai fázisának diagnózisához szükséges biomarkerek vizsgálata (Pécsi Tudományegyetem) 48 39 996
Klinikai Orvostudományok 132834 Sarlós Patricia: A biológiai terápia hemosztázisra kifejtett hatása gyulladásos bélbetegégben (Pécsi Tudományegyetem) 48 39 652
Klinikai Orvostudományok 131531 Szendi Katalin: A harkányi gyógyvíz anti-inflammatorikus hatása (Pécsi Tudományegyetem) 48 35 559
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 132144 Matkovicsné Dr. Varga Andrea: Endotél BRAF mechano-jelátvitele tumor metasztázis képzésben (Semmelweis Egyetem) 48 39 997
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 131961 Juhász Szilvia: A MacroD2 szerepe a DNS-hiba javítási útvonalakban (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 40 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 132080 Borsos Barbara Nikolett: A P53 szerepének azonosítása a DNS károsodás által kiváltott transzkripcionális csendesítés során (Szegedi Tudományegyetem) 48 40 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 131984 Legeza Balázs: Az endoplazmás retikulumhoz kapcsolódó anyagcserebetegségek vizsgálata (Semmelweis Egyetem) 37 21 766
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 132971 Győri Dávid: Az oszteoklaszt-aktiválódás molekuláris mechanizmusainak vizsgálata a csontáttétek kialakulása során (Semmelweis Egyetem) 36 25 083
Sejt- és Fejlődésbiológia 132474 Gyöngyösi Norbert: A protein foszfatáz 2A szerepének vizsgálata a cirkadián oszcillátor és a sejtciklus metabolikus változásokra adott válaszában (Semmelweis Egyetem) 48 39 794
Sejt- és Fejlődésbiológia 132183 Szabó Áron: A gliális autofágia szerepe az axontörmelék és a béta-amiloid fagocitózisában Drosophilában (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 40 000
Sejt- és Fejlődésbiológia 131424 Kristóf Endre Károly: Humán adipociták hőtermelő képességének vizsgálata új elhízás- ellenes hőtermelő aktiválási mechanizmusok megismerésére (Debreceni Egyetem) 48 34 476
Utolsó módosítás: 2020. június 16.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

  • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
  • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
  • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
  • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
  • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az NKFI Alap 2024. évi Programstratégiája, a Neumann János Program végrehajtását támogatja, amelynek fókuszában az egyetemek, a kutatóintézetek és a gazdaság összekapcsolása áll. A 2024. évi Programstratégia kiemelt célja, hogy hozzájáruljon a magyar eredmények javításához az emberi erőforrások (kutatói utánpótlás, doktori képzésben résztvevők száma, STEM (MTMI) területen a felsőoktatásban tanulók száma) területén, az innovátor vállalkozások száma és aránya (termékinnovációt és / vagy folyamatinnovációt végrehajtó KKV-k száma és aránya) területén, valamint a szellemi tulajdonjogok (intellectual property, IP) (szabadalmak, védjegyek, formatervezési mintaoltalmak) területén.

Az alábbi táblázat a 2021-2024 közötti időszakra vonatkozó, az NKFI Alapból meghirdetni tervezett valamint meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

  2021 2022 2023 2024
NKFI Alap  pályázatainak  keretösszege
(milliárd forint)
189,844 89,838 63,779 176,263*
  Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2021)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2022)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2023)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2024)
Összes keret
(Mrd Ft)
Innovációs Alaprész
2021-2024
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI
59,06     Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ
30,149 KKV Fókuszterületi Innovációs Program
KKV Fókuszterületi Innovációs Program
2024-1.1.1-KKV_FÓKUSZ
50,00
Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV
3,00 Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
12,85 Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
2,00 Spin-off Program: kutatási eredmények piacravitele Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
7,00
Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjogvédelem
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50 Iparjogvédelmi Pályázat (IP)
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50
Nemzetközi programok
ECSEL közös EU-s programba való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL
;
Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.2-NEMZ
;
Az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (2021-ben Hollandiára is kiterjesztve)
2020-1.2.1-GYAK;
Az EIT KIC társulásokban történő magyar részvétel támogatása
2021-1.2.1-EIT-KIC;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2021-1.2.4-TÉT
;
A Magyar-Orosz alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU
;
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2020-1.2.3-EUREKA;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
A magyar-marokkói alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA
3,50 Nemzetközi programok
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
A magyar-török alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR
;
Egyetemi tanulmányokat külföldön folytató magyar hallgatók nyári gyakorlatának támogatása
2022-1.2.3-GYAK
;
A magyar-üzbég alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ;
A magyar-koreai alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR
6,00 Nemzetközi programok
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása
2022-1.2.8-KDT;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása
2022-1.2.7-EUROSTARS;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.1-ERA-NET;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.2-HE_PARTNERSÉG;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2023-1.2.4-TÉT
6,10 Nemzetközi Programok
HU-rizont Program
2024-1.2.3-HU-RIZONT;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködések támogatása;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése (EU_KP);
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat (EU_KKV);
Nemzetközi szakmai szervezetben való aktív részvétel támogatása kutatók és kutatási menedzserek részére (Networking+);
Teaming of Excellence 2025. kiírásra rásegítő pályázat,
Előkészítés alatt álló nemzetközi együttműködések.
17,155
Nemzetközi programokon belül meghirdetve.
(Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása 2021-4.1.2-NEMZ_KI)
  Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
0,10
            Nagyvállalati Fókuszterületi Innovációs Program
(Felhívás később jelenik meg)
15,00
            Innovációs Kockázati Tőkeprogram
(Felhívás később jelenik meg)
9,50
            Alkalmazott kutatási és innnovációs szolgáltatások fejlesztése
(Felhívás később jelenik meg)
2,50
Befektetés a jövőbe Alap
Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7,00            
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése
Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63            
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2,46            
Start KKV Program
KKV START INNOVÁCIÓ
2020-1.1.1-KKV START
12,00            
    Kompetencia Központok
Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
20,60        
    Startup Program
Startup Program
2022-1.1.2-STARTUP
4,06        
        Inkubátor támogatási program
STARTUP FACTORY 2023
2023-1.1.3-STARTUP
5,75    
Kutatási Alaprész
2021-2024
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21
12,90 Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
13,50 Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és Fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_23FK_23K_23, SNN_23
13,50 Kiválósági alapú kutatási támogatások
EXCELLENCE kutatási pályázati program
EXCELLENCE_24
ADVANCED kutatási pályázati program
ADVANCED_24
STARTING kutatási pályázati program
STARTING_24
Magyar-osztrák, ill. magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási pályázati programok
ANN_24, SNN_24
19,00
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21
3,00 Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_22
3,00    
Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-21-1, ÚNKP-21-2, ÚNKP-21-3, ÚNKP-21-4, ÚNKP-21-5, ÚNKP-21-6
4,00 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-22-1, ÚNKP-22-2, ÚNKP-22-3, ÚNKP-22-4, ÚNKP-22-5, ÚNKP-22-6
0,828 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-23-1, ÚNKP-23-2, ÚNKP-23-3, ÚNKP-23-4, ÚNKP-23-5, ÚNKP-23-6
0,710 Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program
(Felsőoktatási intézmények által kiírt ösztöndíjpályázatok)
10,00
Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894     Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2023
5,070
Mecenatúra pályázat
Mecenatúra pályázat
MEC_21
1,00         Tudományos mecenatúra program
Felhívás Tudományos Mecenatúra pályázathoz
MEC_24
1,00
            Research Grant Hungary
Felhívás Research Grant Hungary kutatási pályázathoz
RGH_S_24, RGH_L_24
6,00
            Nyugdíj - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,244
            Önköltség - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,264
            Proof of Concept: fejlesztési potenciál értékelés
(Felhívás később jelenik meg)
3,00
Tématerületi Kiválósági Program 2021
(Nemzeti-Egészség-Védelmi)

Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
(A keretösszeg magában foglalja a TKP2021 Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogramjához szorosan kapcsolódó Kooperatív Doktori Program Nemzetvédelmi Alprogram (NVKDP-2021) 1 milliárd Ft-os keretösszegét.)
75,00            
    Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
2022-3.1.1-DIÁKLABOR
2,00        
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
    Nemzeti Laboratórumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
26,60        

*A 2024. évi Programstartégia teljes keretösszege.

Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?