Ön itt áll: PályázóknakPályázatokFiatal kutató által kezdeményezett kutatási témapályázat (FK_17)
Fiatal kutató által kezdeményezett témapályázat (FK_17)
Meghirdetés dátuma: 2017. január 23.
Módosítás:
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2017. február 28.
2017. február 28.
Postára adás határideje: 2017. március 9.
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Magánszemély
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, MTA intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Vállalkozói kutatóhely, Nonprofit kutatóhely
Keretösszeg
3 000 000 000 Ft
Pályaművek száma
75-100 db
Pályázható összeg
10 MFt/év
Pályázat futamideje
4 év
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
A felhívás célja olyan tehetséges, fiatal – 40. életévüket be nem töltött – kutatók támogatása, akik saját, önálló felfedező kutatási témájukat kívánják elindítani, és erre önálló kutatócsoportot kívánnak létrehozni. A pályázat keretében tematikus prioritások nélkül, bármilyen tudományterületen végezhető felfedező kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak. A támogatás forrása a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap.

A pályázat benyújtása

A pályázatok benyújtása elektronikus úton, az NKFI Hivatal Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerén keresztül lehetséges, legkésőbb 2017. február 28-ig. Benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet e határidőig a kutató elektronikusan véglegesített és a befogadó intézmény jóváhagyott, valamint a pályázat postai úton is beküldendő dokumentumai legkésőbb 2017. március 9-i postabélyegzővel feladva nyomtatott formában is beérkeztek az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatának levelezési címére. A pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség.

A pályázatokat – tudományterülettől függetlenül – angol nyelven kell benyújtani. Egyes pályázattípusoknál az angol nyelven történő beadás alól mentesülhet az a pályázat, melynek magyar nyelvű beadását az NKFI Hivatal – az erre vonatkozóan 2017. február 13-ig benyújtott kérelem alapján – előzetesen engedélyezte arra hivatkozva, hogy a kutatási programot a pályázó indoklása szerint kizárólag hazai szakértők tudják megfelelően értékelni.

A pályázók köre

A magyar vagy külföldi állampolgárságú kutató (vezető kutató) közösen pályázhat a befogadó intézménnyel, amely magyarországi székhelyű, jogi személyiségű

  • felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv vagy annak jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben kutatóhelynek minősül
  • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, amely 2 lezárt üzleti évvel rendelkezik, és nem tartozik az EVA hatálya alá (támogatás kizárólag nem gazdasági tevékenységhez igényelhet)
  • főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző non-profit szervezet.

A támogatás elnyerését követő megvalósítási időszakban a befogadó intézménynél a vezető kutatónak főállású munkaviszonyban, közalkalmazotti, illetve megbízási jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia.

A projekt konzorciumi együttműködésben is megvalósítható.

A vezető kutatóra vonatkozó egyéb feltételek

A vezető kutatónak a pályázat beadásának időpontjában doktori (PhD/DLA) fokozattal vagy az egyetemi doktori tanács igazolásával kell rendelkeznie, és magyarországi befogadó intézményhez kell kötődnie. Pályázatot kizárólag olyan kutató nyújthat be, aki 2017. március 9-ig nem tölti be a 40. életévét. A korhatár kérelemre emelhető a szülési szabadságon és a főállásban gyermekneveléssel töltött idő hosszával.

Egy pályázó legfeljebb egy pályázatot nyújthat be vezető kutatóként és egyszerre maximum két NKFI Hivatal által támogatott kutatási témapályázatban (PD, FK, K, NK, NF, NN típusok) és egy Nemzetközileg kiemelkedő eredményeket elért csoportok támogatása pályázatban (KK) lehet kutatásvezető. Egy támogatott FK típusú projekt vezetője legkorábban a támogatás harmadik évében nyújthat be kutatási témapályázatot. Egy vezető kutató legfeljebb két alkalommal részesülhet FK típusú támogatásban.

Támogatható célkitűzések, tevékenységek

A kutatási témapályázatban felvázolt kutatási és munkaterv alapján témamegkötés nélkül, bármilyen tudományterületen végezhető felfedező kutatás, az NKFI Hivatalhoz benyújtott projektterv megvalósításához szükséges tevékenységek támogathatók.

A rendelkezésre álló keretösszeg

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében az NKFI Alapból a 2017-2020 közötti időszakra a költségvetési törvényben foglaltak szerint, az NKFI Alap programstratégiájára figyelemmel összesen 1,5 milliárd forint keretösszeget biztosít, amelyből a 2017. évi kifizetésekre rendelkezésre álló forrás a 2017. évi programstratégia függvényében 0,5 milliárd forint. (A keretösszeg a beérkezett pályázatok összetétele miatt 3 milliárd forintra módosult).

Az igényelhető támogatás mértéke

Projektenként legfeljebb 40 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A támogatás maximális intenzitása 100%.

A projekt futamideje

A projekt végrehajtására a kezdéstől számítva legfeljebb 48 hónap áll rendelkezésre (48 hónapnál rövidebb futamidő esetén az igényelt összeg időarányos csökkentése kötelező). A projektnek 2017. szeptember 1. és 2017. december 1. között kell megkezdődnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A felfedező kutatásokat ösztönző felhívások főbb jellemzői

 
Kutatási témapályázat
Fiatal kutató által kezdeményezett kutatási témapályázat
Posztdoktori Kiválósági Program
Nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat
1. alprogram:
Nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat

2. alprogram:
Magyar-osztrák nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat

3. alprogram:
Magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat

Azonosító
K_17
FK_17
PD_17
NN_17
ANN_17
SNN_17
Pályázat elektronikus benyújtásának határideje
2017. március 2. 17:00
2017. február 28. 17:00
2017. február 27. 17:00
2017. március 21. 17:00
Pályázat postára adásának határideje
2017. március 9.
2017. március 28.
Maximális pályázható összeg
12 millió Ft/év
10 millió Ft/év
5 136 000 Ft/év
12 millió Ft/év
Elszámolható költségek
Személyi költségek + dologi költségek + befektetett eszköz költségek
Személyi költségek (beleértve a vezető kutató bérét)
+ dologi költségek + befektetett eszköz költségek
Posztdoktor kutató bére
(bruttó 330 000 Ft/hó + munkáltatói járulékok)
Személyi költségek + dologi költségek + befektetett eszköz költségek
Általános költség (rezsi)
20%
20%
5%
20%
Kutatás jellege
Alapkutatás
Alapkutatás
Alapkutatás
Alapkutatás
Maximális futamidő
4 év
4 év
3 év
4 év
3 év
Támogatott kutatások kezdete
2017. szeptember 1 – 2017. december 1.
Keretösszeg (támogatott pályázatok becsült száma)
6,5 milliárd Ft *
(135-160 db)
3 milliárd Ft *
(75-100 db)
1,5 milliárd Ft
(97 db)
1 milliárd Ft
(20-25 db)
Pályázat benyújtásának feltétele
PhD/DLA fokozat; nincs életkori megkötés
PhD/DLA fokozat;
40 éves életkorig pályázható
PhD/DLA fokozat 2010. január 1. utáni;
40 éves életkorig pályázható
PhD/DLA fokozat; nincs életkori megkötés
Pályázat megvalósítása
Magyarországi fogadóintézménnyel kell megvalósítani
Pályázat nyelve
Angol
Ismételhetőség
K típusú pályázat többször elnyerhető, de a támogatás első 12 hónapjában nem nyújtható be újabb kutatási témapályázat
FK típus kétszer elnyerhető, a támogatott időszak nem fedhet át; K típusú pályázat legkorábban a sikeres FK pályázat utáni harmadik évben nyújtható be
PD típus kétszer elnyerhető, a támogatott időszak nem fedhet át
NN, ANN, SNN típusú pályázat többször elnyerhető, a támogatott időszak nem fedhet át
Vezető kutatóként benyújtható pályázatok száma
Egy FK_17 vagy egy K_17 pályázat nyújtható be
Egy PD_17 pályázat nyújtható be
Egy NN_17 vagy egy ANN_17 vagy egy SNN_17 pályázat nyújtható be
PD_17 vagy korábban elnyert PD_16 mellett benyújtható; korábbi PD-vel legfeljebb fél év átfedés lehet
PD_17 vagy korábban elnyert PD_16 mellett benyújtható, az átfedő időszakra vezető kutató bére nem tervezhető
K_17 vagy NN_17 (ANN_17, SNN_17) mellett benyújtható; FK_17 mellett is benyújtható, de az átfedő időszakra vezető kutató bére nem tervezhető az FK_17 pályázatban
PD_17 vagy korábban elnyert PD_16 mellett benyújtható; korábbi PD-vel legfeljebb fél év átfedés lehet
Vezető kutatóra vonatkozó egyéb feltétel
Egy időben legfeljebb kettő NKFIH/OTKA által támogatott kutatási témapályázat (PD, K, FK, NK, NF, NN típusok) és legfeljebb egy Nemzetközileg kiemelkedő eredményeket elért csoportok támogatása pályázat (KK) vezetője lehet
Együttműködő partner
-
-
-
Külföldi kutatócsoport
Osztrák kutatócsoport
Szlovén kutatócsoport
Külföldi kutatástámogató szervezet
-
-
-
Nincs megkötés
FWF (Ausztria)
ARRS (Szlovénia)
Támogató szervezetek között van-e megállapodás?
-
-
-
Nincs
Lead Agency megállapodás
Pályázatbenyújtás helye
-
-
-
NKFI Hivatal (magyar pályázó); külföldi támogató szervezet (külföldi együttműködő pályázó)
NKFI Hivatal (közös pályázat), amennyiben a magyar partner igényel nagyobb összegű támogatást
Támogató szervezetek általi pályázatértékelés
-
-
-
Külön-külön; támogatás csak két pozitív döntés esetén adható
NKFI Hivatal értékel és javasol támogatást; külföldi támogató szervezet jóváhagyása szükséges

* Az eredeti keretösszeg a beérkezett pályázatok összetétele miatt, a felhívások közötti átcsoportosítással került módosításra.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

Fiatal kutató által kezdeményezett témapályázat 2017. évi nyertesei (FK_17)

Az először 2017-ben meghirdetett, 3 milliárd forint keretösszegű Fiatal kutató által kezdeményezett témapályázat (FK_17) c. új konstrukcióval az NKFI Hivatal célzottan ösztönzi a 40 évnél fiatalabb kutatók önálló tudományos munkáját. A felhívásra 2017. február 28-ig lehetett benyújtani tematikus prioritások nélkül bármely tudományterületen végezhető ígéretes, kutatói kezdeményezésű alapkutatási programok megvalósítására vonatkozó pályázatot, amely azt célozta, hogy a pályázó fiatal kutató saját kutatócsoportban önálló kutatást indíthasson.

A pályázati kiírás tervezése során az NKFI Hivatal a tavalyi év tapasztalataira is támaszkodott, mivel 2016-ban a kutatói pálya kezdetén járó szakemberek nagy számban nyújtottak be projektjavaslatokat a kutatói kezdeményezésű témapályázatra.
Az előzetes várakozásokhoz képest kétszer több, összesen 326 pályázat  érkezett az FK_17 felhívásra, több mint 9 milliárd forint támogatási igénnyel. Emiatt az NKFI Hivatal a keretösszeg emelését kezdeményezte, amely így a pályázatok egyharmadának támogatására biztosított fedezetet.

A pályázati értékelési folyamat a kutatói témapályázatok értékelési rendszerét követve – a pályázati útmutatóban megjelent szempontrendszer szerint, külső anonim szakértők bírálatai alapján, szakértői csoportok (zsűrik) és tudományterületi kollégiumok részvételével zajlott. Elfogadva a döntéselőkészítő testületek javaslatát, az NKFI Hivatal elnöke 108 kutatási projekt támogatásáról döntött, az alábbi tudományterületi megoszlásban:

Tudományterület
Benyújtott pályázatok
(db)

Támogatott pályázatok
(db)

Pályázatok összesített igénye
(ezer Ft)

Megítélt támogatás összesen
(ezer Ft)

Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományok Kollégiuma (AKÖFK)
70
20
2 038 512
581 356
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma (BTTK)
58
28
1 304 498
535 575
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományok Kollégiuma  (MFKMTK)
95
31
2 653 079
885 273
Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma (OBTK)
103
29
3 142 920
1 000 958
Összesen
326
108
9 139 009
3 003 162

Az alapkutatást támogató pályázati konstrukciók értékelési folyamatának újabb tapasztalatairól, tanulságairól az NKFI Hivatal elnöke 2017 februárjában nyilvános pályázói-értékelői fórumon adott tájékoztatást, a jövő évi felhívás megalapozása, a pályázók hatékony felkészülése és az értékelési rendszer folyamatos korszerűsítése céljából: KFI versenypályázati tükör a felfedező kutatást ösztönző programokról (2017. február 1.)

A NYERTES PÁLYÁZATOK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2017. július 10.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
A projektek további adatai az EPR-ben (hozzáférhetők 2017. július 14-től)
Futamidő
(hó)

Odaítélt támogatás
(EFt)

Állam- és Jogtudomány–Politikatudomány
123907
Sebők Miklós: A kormányzás és a közpolitikai döntések minősége: Egy Big Data megközelítés (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
24
5 411
Állam- és Jogtudomány–Politikatudomány
124804
Körtvélyesi Zsolt: A kisebbségi jogok erősítése Európában a csoportos perlés lehetőségével (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
48
13 955
Állam- és Jogtudomány–Politikatudomány
124968
Inzelt Éva: A vállalati bűnözés jellemzőinek megértése: elméleti megfontolások és empirikus kutatás eredményei alapján (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
24
11 680
Állam- és Jogtudomány–Politikatudomány
125520
Fekete Balázs: A jogosultság kultúra hiánya a közép-európai jogi kultúrákban. Mítosz vagy valóság? (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
36
12 900
Filozófia
124970
Kocsis László: Empirizmus és atomizmus a huszadik századi angolszász filozófiában (Pécsi Tudományegyetem)
48
7 558
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika
124310
Hajdu Tamás: Időjárási sokkok és egészségi állapot: A klímaváltozás hatása a születési kimenetelekre és halálozásra Magyarországon (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
5 835
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika
124573
Ricz Judit: A fejlesztő államoktól az új protekcionizmusig: a fejlesztés-orientált beavatkozások átalakuló repertoárja a formálódó új világrendben (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
48
26 992
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika
124658
Lovász Anna: Verseny, nemek közötti különbségek, és a környezet szerepe - kísérleti eredmények online játékokból (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
8 953
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika
124800
Török Áron: Az élelmiszer minőségi rendszerek és rövid élelmiszer ellátási láncok gazdasági és társadalmi hatásai Magyarországon (Budapesti Corvinus Egyetem)
48
9 909
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika
125126
Habis Helga: Irracionalitás a pénzpiacon (Budapesti Corvinus Egyetem)
24
8 528
Magyar Irodalomtörténet–Modern Filológia
124877
Farkas-Kérchy Vera: Performativitás-elméletek és harcművészet-kutatás (Szegedi Tudományegyetem)
24
4 360
Nyelvtudomány
125206
Egedi Barbara: Uráli nyelvek névszói szerkezetei (MTA Nyelvtudományi Intézet)
48
34 448
Nyelvtudomány
125217
Siklósi Borbála: Lexikai tudásábrázolás disztribúciós szemantikai módszerekkel (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
48
37 588
Ókortudomány–Orientalisztika
125226
Vér Ádám: Az Újasszír Birodalom vezérkara (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
5 918
Pszichológia–Pedagógia
124225
Orosz Gábor: Az intelligenciával kapcsolatos vélekedések jelentudatos fejlesztése (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
28 427
Pszichológia–Pedagógia
124412
Kóbor Andrea: Probabilisztikus szekvenciatanulás a döntéshozatalban: EKP és fMRI tanulmányok (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
39 588
Pszichológia–Pedagógia
125007
Deák Anita: Érzelmi információ-feldolgozás: észlelés, (át)értékelés, egyéni különbségek (Pécsi Tudományegyetem)
36
15 995
Pszichológia–Pedagógia
125316
Boda-Ujlaky Judit: Éntudatos érzelmek szerepe a perceptuális döntéshozatali folyamatokra - sportolók és nem sportolók összehasonlítása (Testnevelési Egyetem)
36
13 538
Pszichológia–Pedagógia
125417
Forgács Bálint: Kommunikációs pragmatika csecsemőkorban: A beszéd bejóslása, a tudatelmélet, a beszélőváltás és a fogalmi fejlődés közti összjáték felderítése (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
39 993
Régészet–Magyar Őstörténet
124260
Siklósi Zsuzsanna: A fémművesség termékeinek és technológiájának elterjedése a Kárpát-medencében Kr.e. 5000 és 3000 között (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
39 757
Szociológia–Demográfia
124042
Kristóf Luca: Cirkuláció és disszenzus a magyar kulturális elitben (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
24
8 418
Szociológia–Demográfia
124384
Hajdu Gábor: Az abortuszszabályozás szigorításának hatása az újszülöttek egészségére, valamint a gyerekek és a szülők gazdasági, társadalmi jellemzőire (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
36
6 103
Szociológia–Demográfia
125276
Csata Zsombor: Az etnikai gazdaság intézményesülésének a kísérletei a romániai és a szlovákiai magyarok körében (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
48
28 410
Szociológia–Demográfia
125358
Keller Tamás: A padtársak hatása – hogyan befolyásoljak a padtársak egymás tanulmányi teljesítményét (TÁRKI Zrt)
48
37 142
Történettudomány–Tudomány- és Technikatörténet
123779
Nagy-L. István: A császári-királyi hadsereg magyar tábornokai 1787-1815 (Gróf Esterházy Károly Múzeum)
36
8 631
Történettudomány–Tudomány- és Technikatörténet
123974
Hegyi Ádám: A mindennapi élet egyháztörténeti forrásai a Békési Református Egyházmegye gyülekezeteiben 1711 – 1821 között: digitális dokumentációs tár kialakítása (Szegedi Tudományegyetem)
48
13 418
Történettudomány–Tudomány- és Technikatörténet
124684
Mátyás-Rausch Petra: Kincstári és bányaigazgatás Erdélyben és Felső-Magyarországon (1613-1657) (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
31 489
Történettudomány–Tudomány- és Technikatörténet
125374
Takács Róbert: Nyugati hatások és transzferek a magyar kultúrában és tudományban az 1970-es és 1980-as években (Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft.)
48
30 631
Fizika
123842
Csanád Máté: Konzorcium, fő p.: Az erősen kölcsönható anyag szisztematikus vizsgálata SPS, RHIC és LHC energiákon (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
21 000
Fizika
123959
László András: Konzorcium, társ p.: Az erősen kölcsönható anyag szisztematikus vizsgálata SPS, RHIC és LHC energiákon (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
18 920
Fizika
123894
Makk Péter: Ballisztikus elektron-transzport alacsony dimenziós nanoszerkezetekben (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
39 907
Fizika
124100
Palotás Krisztián: Újszerű anyagok felületeinek elméleti vizsgálata (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
34 991
Fizika
124723
Asbóth János: Topologikusan védett állapotoktól a topologikus kvantumszámítógépig (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
33 478
Fizika
125063
Pekker Áron: Alacsonydimenziós anyagok kémiai módosítása és spektroszkópiája (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
20 729
Fizika
125134
Salamon Péter: Lágy anyagok hangolható topológiája (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
28 383
Fizika
125270
Rácz Péter: Ultragyors folyamatok a nanooptikában (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
45
15 004
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
124352
Szebényi Gábor: Tervezhető határfelületi adhéziójú, szívós polimer kompozitok fejlesztése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
25 710
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
124361
Dombóvári Zoltán: Öngerjesztett rezgések megszüntetésének lehetőségei megmunkálási eljárásokban (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
33 116
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
124462
Bachrathy Dániel: Összetett Forgácsolási Modellek Nagyteljesítményű Számítástechnikája (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
37 888
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
124704
Józsa Viktor: Alacsony károsanyag kibocsátású égő fejlesztése korszerű folyékony tüzelőanyagokra (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
39 780
Informatikai–Villamosmérnöki
123957
Gulyás András: A természet által használt útvonalak tulajdonságainak vizsgálata valós hálózatokban (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
28 719
Informatikai–Villamosmérnöki
124413
Szaszák György: Mély tanulás alapú szemantikus reprezentációk kiterjesztése prozódiai-akusztikai jellemzőkkel beszéd automatikus tartalmi kivonatolásában és összefoglalásában (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
34 873
Informatikai–Villamosmérnöki
124584
Csapó Tamás Gábor: Artikulációs mozgás alapú beszédgenerálás (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
30 088
Informatikai–Villamosmérnöki
124913
Stumpf Péter Pál: Nagy fordulatszámú villamos hajtások irányítási kérdései (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
11 551
Kémia 1
124147
Jedlovszky-Hajdú Angéla: Biokompatibilis polimer mátrixok előállítása orvosbiológiai alkalmazásokhoz (Semmelweis Egyetem)
48
35 061
Kémia 1
124240
Enyedy Éva Anna: Rákellenes platinafém és tioszemikarbazon komplexek fejlesztése és vizsgálata (Szegedi Tudományegyetem)
48
37 304
Kémia 1
124460
Németh Zoltán: Információtechnológiai szempontból kiemelten érdekes átmenetifém-vegyületek lokális és környezeti hatásai összjátékának megismerése és irányítása (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
36 054
Kémia 1
124571
Kalmár József: Mikro- és mezopórusos szilárd anyagok szerkezete és alkalmazási lehetőségei (Debreceni Egyetem)
48
27 328
Kémia 1
124621
Höfler Lajos Tamás: Membránok az elektrokémiában (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
17 788
Kémia 1
124851
Szabó Tamás: Karboxilált nanorészecske-diszperziók orvosbiológiai felhasználása (Szegedi Tudományegyetem)
48
39 976
Kémia 2
123760
London Gábor: Molekuláris kapcsolók - Egységben az erő! (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
37 836
Kémia 2
123961
Bálint Erika: Heterociklusos aminofoszfonát- és aminofoszfin-oxid-származékok szintézise multikomponensű reakciókkal (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
23 990
Kémia 2
124331
Bognár Balázs: Biológiai rendszerek vizsgálatára alkalmas stabilis nitroxid szabad gyökök szintézise (Pécsi Tudományegyetem)
48
14 393
Kémia 2
124863
Varga Szilárd: Indol terpenoidok szintézise kaszkád reakciókkal (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
39 984
Kémia 2
125067
Bokor Éva: C-Glikopiranozil-heterociklusok új típusai és új biológiai alkalmazásai (Debreceni Egyetem)
48
35 664
Kémia 2
125074
Szilágyi András Ferenc: Poliaszparaginsav és poliaszpartamid polimerek hatóanyag-leadás céljára szemészeti alkalmazásokban (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
33 588
Matematika–Számítástudomány
123962
Ráth Balázs: Véletlen térbeli folyamatok és kölcsönható részecskerendszerek makroszkopikus viselkedése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
11 498
Matematika–Számítástudomány
124016
Röst Gergely: Funkcionál-differenciálegyenletek a matematikai járványtanban (Szegedi Tudományegyetem)
48
19 952
Matematika–Számítástudomány
124141
Kevei Péter: Diszkrét és folytonos idejű sztochasztikus folyamatok viselkedése (Szegedi Tudományegyetem)
48
8 056
Matematika–Számítástudomány
124814
Pongrácz András: Algebrai invariánsok és számítási problémák (Debreceni Egyetem)
48
12 664
Bioinformatika–Rendszerbiológia–Biofizika–Szerkezeti Biológia
124254
Méhi Orsolya Katinka: A bakteriális rezisztencia evolúciójának szisztematikus jellemzése egy ígéretes új antibiotikumcsoporttal, a peptidomimetikumokkal szemben (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
39 996
Bioinformatika–Rendszerbiológia–Biofizika–Szerkezeti Biológia
124527
Tóth Judit: dNTP homeosztatikus hálózatok kvantitatív rekonstrukciója: rákellenes és antimikrobiális kutatást támogató alkalmazás fejlesztése (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
39 944
Idegtudomány
123831
Lőrincz László Magor: Azonosított dorzális raphe magi neuronok tüzelése és hatásai spontán és szenzoros állaptfüggő aktivitásokban (Szegedi Tudományegyetem)
48
40 000
Idegtudomány
124188
Gaszner Balázs: A Parkinson-kórhoz társuló hangulatzavar és a centrális projekciójú Edinger-Westphal mag kapcsolatának vizsgálata (Pécsi Tudományegyetem)
48
35 476
Idegtudomány
124434
Mátyás Ferenc: Középvonali thalamikus hálózatok szerepe félelmi és szorongásos folyamatokban (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
40 000
Idegtudomány
125035
Varga Angelika: A p-S10H3 gyulladáskeltő és termális hiperalgéziát közvetítő szerepének vizsgálata sejt specifikus és célzott pontmutáció indukálásávál  in vivo (Debreceni Egyetem)
48
37 976
Idegtudomány
125324
Újfalussy Balázs Benedek: Inferencia és predikció mintavetelezés alapján a hippokampuszban (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
39 992
Infraindividuális Biológia
123902
Bagi Zoltán: Hidrogenáz enzimek szabályozó szerepe a hidrogenotróf metanogének metán termelésében (Szegedi Tudományegyetem)
36
29 843
Infraindividuális Biológia
125038
Szalmás Anita: Tirozin-foszforilációs jelpályák átprogramozása humán papillomavírus onkoproteinek által: a citoplazmatikus protein tirozin foszfatázok szerepe a HPV fertőzésekhez társuló daganatok pathomechanizmusában (Debreceni Egyetem)
48
23 598
Infraindividuális Biológia
125053
Szöllősi Attila Gábor: A bőr sejt-függő mikrokörnyezetének hatása a bőr rezidens dendritikus sejtjeire (Debreceni Egyetem)
36
29 424
Infraindividuális Biológia
125166
Poór Miklós: Mikotoxinok kölcsönhatásainak vizsgálata albuminnal és ciklodextrinekkel (Pécsi Tudományegyetem)
48
18 492
Kísérletes Orvostudomány
123798
Tóth Péter József: Traumás agykárosodást követő autoregulációs zavar és vér-agy gát károsodás mechanizmusai (Pécsi Tudományegyetem)
48
37 976
Kísérletes Orvostudomány
123982
Venglovecz Viktória: Az alkohol és a dohányás szerepe a nyelőcső epitél sejtek iontranszport folyamataira (Szegedi Tudományegyetem)
48
39 808
Kísérletes Orvostudomány
124038
Szanda Gergő: A táplálékfelvétel és energiaforgalom szabályozásában résztvevő jelátviteli utak kölcsönhatásainak vizsgálata (Semmelweis Egyetem)
36
29 476
Kísérletes Orvostudomány
124114
Wilhelm Imola: Az agyi periciták szerepe a központi idegrendszeri metasztázisok kialakulásában (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
38 369
Kísérletes Orvostudomány
124442
Margittai Éva: A C vitamin kompartimentáció epigenetikai szerepe humán megbetegedésekben (Semmelweis Egyetem)
48
39 954
Kísérletes Orvostudomány
124483
Garami András: Tranziens receptor potenciál csatornák szerepe szisztémás gyulladáshoz társuló lázban és hipotermiában (Pécsi Tudományegyetem)
48
39 356
Kísérletes Orvostudomány
124634
Fenyvesi Ferenc: Ciklodextrinek farmakokinetikai és siRNS hordozó tulajdonságainak vizsgálata (Debreceni Egyetem)
48
23 950
Kísérletes Orvostudomány
124878
Zádori Zoltán: A COX-2 és alpha2-adrenoceptorok szerepének vizsgálata az NSAID-ok által indukált bélkárosodásban és diszbiózisban (Semmelweis Egyetem)
48
37 164
Klinikai Orvostudomány
123884
Lazáry Áron: STABILITÁS: in silico 3D szimulációs kutatások a spinális instabilitás specifikus formáinak egyénre szabott intervenciója érdekében (Budai Egészségközpont Kft.)
48
36 618
Klinikai Orvostudomány
124431
Szarvas Tibor Gábor: A PROSZTATARÁK TERÁPIA REZISZTENCIÁJÁNAK PROTEOMIKAI, GENOMIKAI ÉS FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA A TERÁPIÁS DÖNTÉSEK OPTIMALIZÁLÁSA CÉLJÁBÓL (Semmelweis Egyetem)
36
29 994
Klinikai Orvostudomány
124491
Fekete Andrea: SGTL2 gátlók pleiotróp hatásai diabéteszben: fókuszban a vese (Semmelweis Egyetem)
48
38 728
Klinikai Orvostudomány
124632
Németh Balázs: Kimotripszinogén C (CTRC) promóter mutációk vizsgálata krónikus hasnyálmirigy-gyulladásban (Szegedi Tudományegyetem)
48
39 900
Klinikai Orvostudomány
124652
Lohinai Zoltán: Új biomarkerek azonosítása tüdő adenocarcinómában: microbiom és keringő biomarkerek vizsgálata (Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet)
48
39 976
Klinikai Orvostudomány
124984
Lazáry Judit: Biomarker és fenotípus profil vizsgálata a terápiás válasszal összefüggésben major depressziós zavarban szenvedők körében (Semmelweis Egyetem)
48
15 584
Klinikai Orvostudomány
125055
Oláh Attila: A kannabinoid jelátvitel új aspektusai egészséges és beteg humán bőrben (Debreceni Egyetem)
36
29 424
Molekuláris Biológia–Molekuláris Interakciók
124230
Varga Máté: A diszkerin mediált pszeudouridiláció szerepe a normális és kóros fejlődésben (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
39 663
Molekuláris Biológia–Molekuláris Interakciók
124661
Schamberger Anita: Nem kanonikus mikroRNS-ek érésének és hatásmechanizmusának vizsgálata (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
30 770
Molekuláris Biológia–Molekuláris Interakciók
125043
Lontay Beáta: A smoothelin-szerű fehérje 1 szerepe az inzulinrezisztenciához kötött jelátviteli útvonalakban (Debreceni Egyetem)
48
39 507
Agrártudomány 1
124266
Sepsi Adél: Az Rht gének hatása a hexaploid búza hő-stressz érzékenységére: meiótikus stabilitás és fertilitás (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
34 788
Agrártudomány 1
124748
Solymosi Katalin: A só- és szárazságstressz hatása a színtestek szerkezetére és működésére (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
29 696
Agrártudomány 1
125302
Riethmüller Eszter: Új stratégia a gyógyszerjelölt természetes vegyületek kutatásában (Semmelweis Egyetem)
36
11 220
Agrártudomány 2
124019
Kreizinger Zsuzsa: Madár Mycoplasma fajok virulencia faktorainak meghatározása (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
32 268
Agrártudomány 2
124585
Lujic Jelena: Nőivarú halak genetikai tartalékainak megőrzése (Szent István Egyetem)
48
39 844
Agrártudomány 2
124708
Hoffmann Orsolya Ivett: A motilin, motilin receptor és az oltógyomor helyzetváltozás kapcsolatának vizsgálata szarvasmarhában (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
48
39 720
Agrártudomány 3
123899
Maróti Gergely: Inter-kingdom alga-baktérium interakciók molekuláris mechanizmusainak feltárása és hasznosítása új antimikrobiális hatóanyagok azonosításában (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
39 475
Agrártudomány 3
124803
Waltner István: Talajnedvesség viszonyok komplex vizsgálata a Rákos-patak vízgyűjtőjén (Szent István Egyetem)
48
39 975
Agrártudomány 3
124871
Poór Péter: A sötétben kialakuló növényi védelmi válaszreakciók finomhangolása: a szalicilsav, a jázmonsav és az etilén szabályozó szerepe (Szegedi Tudományegyetem)
48
29 804
Földtudomány 1
123871
Németh Péter: Barlangi karbonátok szerkezete - Karbonát polimorf képződési folyamatok ásványtani és geokémiai vizsgálata barlangi képződményeken (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
38 457
Földtudomány 1
124807
Ruszkiczay Rüdiger Zsófia: A Balkán-félsziget negyedidőszaki fejlődéstörténetének vizsgálata glaciális és barlangi képződmények geokronológiai adatai alapján Macedóniában (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
48
36 762
Földtudomány 1
125198
Bodor Emese Réka: A bakonyi késő-kréta dinoszauruszok világának őskörnyezetrekonstrukciója növényi mezofosszíliák alapján (Magyar Földtani és Geofizikai Intézet)
36
1 940
Földtudomány 2
124256
Haszpra Tímea: Az éghajlatváltozás hatása légköri terjedési folyamatokra - dinamikai megközelítés (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
9 195
Földtudomány 2
125024
Vincze Miklós Pál: Nagyléptékű környezeti áramlási és klímadinamikai folyamatok kísérleti vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
10 272
Szupraindividuális Biológia
123813
Kovács-Hostyánszki Anikó: Inváziós növényfajok jellegspecifikus hatásai az őshonos növény és beporzó közösségekre, és méhészek általi használatuk különböző tér- és időskálán (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
48
36 258
Szupraindividuális Biológia
123880
Ozogány Katalin: Vezetők a vadlovak között (Debreceni Egyetem)
36
22 588
Szupraindividuális Biológia
124164
Tökölyi Jácint: Az öregedés és a rák evolúciós csereviszonya (Debreceni Egyetem)
48
28 920
Szupraindividuális Biológia
124404
Deák-Valkó Orsolya Emőke: Növényi terjedés új útvonalai - Vonalas létesítmények és emberi magterjesztés szerepe a tájléptékű biodiverzitás kialakításában (Debreceni Egyetem)
48
39 930
Szupraindividuális Biológia
124414
Németh Zoltán: Egy anya tudja a legjobban: A vonulási viselkedés anyai programozása (Debreceni Egyetem)
48
39 805
Szupraindividuális Biológia
124579
Gallé Róbert: Másodlagos élőhelyek és kis élőhelyfoltok szerepe a diverzitás megőrzésében (Szegedi Tudományegyetem)
48
20 439


Utolsó módosítás: 2018. május 02.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

  • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
  • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
  • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
  • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
  • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az NKFI Alap 2024. évi Programstratégiája, a Neumann János Program végrehajtását támogatja, amelynek fókuszában az egyetemek, a kutatóintézetek és a gazdaság összekapcsolása áll. A 2024. évi Programstratégia kiemelt célja, hogy hozzájáruljon a magyar eredmények javításához az emberi erőforrások (kutatói utánpótlás, doktori képzésben résztvevők száma, STEM (MTMI) területen a felsőoktatásban tanulók száma) területén, az innovátor vállalkozások száma és aránya (termékinnovációt és / vagy folyamatinnovációt végrehajtó KKV-k száma és aránya) területén, valamint a szellemi tulajdonjogok (intellectual property, IP) (szabadalmak, védjegyek, formatervezési mintaoltalmak) területén.

Az alábbi táblázat a 2021-2024 közötti időszakra vonatkozó, az NKFI Alapból meghirdetni tervezett valamint meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

  2021 2022 2023 2024
NKFI Alap  pályázatainak  keretösszege
(milliárd forint)
189,844 89,838 63,779 176,263*
  Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2021)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2022)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2023)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2024)
Összes keret
(Mrd Ft)
Innovációs Alaprész
2021-2024
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI
59,06     Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ
30,149 KKV Fókuszterületi Innovációs Program
KKV Fókuszterületi Innovációs Program
2024-1.1.1-KKV_FÓKUSZ
50,00
Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV
3,00 Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
12,85 Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
2,00 Spin-off Program: kutatási eredmények piacravitele Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
7,00
Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjogvédelem
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50 Iparjogvédelmi Pályázat (IP)
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50
Nemzetközi programok
ECSEL közös EU-s programba való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL
;
Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.2-NEMZ
;
Az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (2021-ben Hollandiára is kiterjesztve)
2020-1.2.1-GYAK;
Az EIT KIC társulásokban történő magyar részvétel támogatása
2021-1.2.1-EIT-KIC;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2021-1.2.4-TÉT
;
A Magyar-Orosz alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU
;
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2020-1.2.3-EUREKA;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
A magyar-marokkói alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA
3,50 Nemzetközi programok
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
A magyar-török alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR
;
Egyetemi tanulmányokat külföldön folytató magyar hallgatók nyári gyakorlatának támogatása
2022-1.2.3-GYAK
;
A magyar-üzbég alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ;
A magyar-koreai alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR
6,00 Nemzetközi programok
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása
2022-1.2.8-KDT;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása
2022-1.2.7-EUROSTARS;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.1-ERA-NET;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.2-HE_PARTNERSÉG;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2023-1.2.4-TÉT
6,10 Nemzetközi Programok
HU-rizont Program
2024-1.2.3-HU-RIZONT;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködések támogatása;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése (EU_KP);
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat (EU_KKV);
Nemzetközi szakmai szervezetben való aktív részvétel támogatása kutatók és kutatási menedzserek részére (Networking+);
Teaming of Excellence 2025. kiírásra rásegítő pályázat,
Előkészítés alatt álló nemzetközi együttműködések.
17,155
Nemzetközi programokon belül meghirdetve.
(Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása 2021-4.1.2-NEMZ_KI)
  Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
0,10
            Nagyvállalati Fókuszterületi Innovációs Program
(Felhívás később jelenik meg)
15,00
            Innovációs Kockázati Tőkeprogram
(Felhívás később jelenik meg)
9,50
            Alkalmazott kutatási és innnovációs szolgáltatások fejlesztése
(Felhívás később jelenik meg)
2,50
Befektetés a jövőbe Alap
Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7,00            
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése
Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63            
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2,46            
Start KKV Program
KKV START INNOVÁCIÓ
2020-1.1.1-KKV START
12,00            
    Kompetencia Központok
Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
20,60        
    Startup Program
Startup Program
2022-1.1.2-STARTUP
4,06        
        Inkubátor támogatási program
STARTUP FACTORY 2023
2023-1.1.3-STARTUP
5,75    
Kutatási Alaprész
2021-2024
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21
12,90 Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
13,50 Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és Fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_23FK_23K_23, SNN_23
13,50 Kiválósági alapú kutatási támogatások
EXCELLENCE kutatási pályázati program
EXCELLENCE_24
ADVANCED kutatási pályázati program
ADVANCED_24
STARTING kutatási pályázati program
STARTING_24
Magyar-osztrák, ill. magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási pályázati programok
ANN_24, SNN_24
19,00
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21
3,00 Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_22
3,00    
Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-21-1, ÚNKP-21-2, ÚNKP-21-3, ÚNKP-21-4, ÚNKP-21-5, ÚNKP-21-6
4,00 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-22-1, ÚNKP-22-2, ÚNKP-22-3, ÚNKP-22-4, ÚNKP-22-5, ÚNKP-22-6
0,828 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-23-1, ÚNKP-23-2, ÚNKP-23-3, ÚNKP-23-4, ÚNKP-23-5, ÚNKP-23-6
0,710 Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program
(Felsőoktatási intézmények által kiírt ösztöndíjpályázatok)
10,00
Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894     Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2023
5,070
Mecenatúra pályázat
Mecenatúra pályázat
MEC_21
1,00         Tudományos mecenatúra program
Felhívás Tudományos Mecenatúra pályázathoz
MEC_24
1,00
            Research Grant Hungary
Felhívás Research Grant Hungary kutatási pályázathoz
RGH_S_24, RGH_L_24
6,00
            Nyugdíj - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,244
            Önköltség - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,264
            Proof of Concept: fejlesztési potenciál értékelés
(Felhívás később jelenik meg)
3,00
Tématerületi Kiválósági Program 2021
(Nemzeti-Egészség-Védelmi)

Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
(A keretösszeg magában foglalja a TKP2021 Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogramjához szorosan kapcsolódó Kooperatív Doktori Program Nemzetvédelmi Alprogram (NVKDP-2021) 1 milliárd Ft-os keretösszegét.)
75,00            
    Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
2022-3.1.1-DIÁKLABOR
2,00        
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
    Nemzeti Laboratórumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
26,60        

*A 2024. évi Programstartégia teljes keretösszege.

Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?