Ön itt áll: PályázóknakPályázatokAz Európai Unió Horizont 2020 programjában, valamint egyéb közös EU-s és regionális programokban való magyar részvétel ösztönzése (EU_KP_16)
Pályázati felhívás az Európai Unió Horizont 2020 programjában, valamint egyéb közös EU-s és regionális programokban való magyar részvétel ösztönzésére (EU_KP_16)
Meghirdetés dátuma: 2016. április 19.
Módosítás:
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje:
Postára adás határideje: támogatási keret kimerüléséig
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Non-profit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, Egyéb (nem felsőoktatási) oktatási intézmény, MTA intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Egyéb költségvetési intézmény (nem oktatási vagy kutatóhely), Vállalkozói kutatóhely, Vállalkozás (nem kutató jellegű), Nonprofit kutatóhely, Egyéb nonprofit szervezet (nem kutató jellegű)
Pályaművek száma
30-60 db
Igényelhető támogatás
1.5-5 MFt
Pályázat futamideje
12-24 hónap
Kutatási tevékenység típusa
Innováció
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
A pályázati felhívás célja az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramjában, egyéb kutatási, fejlesztési és innovációs közös programjaiban, illetve regionális együttműködéseiben való magyar részvétel előmozdítása, a részt vevő hazai pályázók nemzetközi hálózatépítő és forrásbevonási kapacitásának erősítése. A felhívás a fenti célokat az NKFI Alapból támogatja, projektjavaslatok az alábbi témákban nyújthatók be:

MÓDOSÍTÁS

2016.12.13: Módosult az EU_KP_16 pályázati felhívás szövege és útmutatója

------------------------------------------

 • „A” alprogram: Horizont 2020, ECSEL, AAL és EUROSTARS programok pályázataira való felkészülés támogatása
 • „B” alprogram: a Duna Régió stratégiához kapcsolódóan nemzetközi értékelésében kiválasztott projektek magyar partnereinek konzorciumépítő együttműködésének elősegítése

A pályázat benyújtása

A pályázatok benyújtása elektronikus úton, az NKFI Hivatal Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerén keresztül lehetséges, valamint a pályázatot elektronikus adathordozón, a kinyomtatott és cégszerűen aláírt projekt adatlappal és annak mellékleteivel együtt, 1 példányban, zárt csomagolásban is meg kell küldeni az NKFI Hivatal levelezési címére.

Benyújtási határidő:

 • Az „A” alporgram esetében a pályázatok benyújtása a kitöltőprogram megjelenésétől a keret kimerüléséig folyamatosan lehetséges. Az értékelés egyszerűsített eljárásrendben, szakaszos elbírálással történik: a megadott értékelési határnapokig benyújtott pályázatok együttesen kerülnek elbírálásra. Az első benyújtási határidő 2016. június 10.
  Értékelési határnapok:
  • 2017. április 10.
  • 2017. július 10.
  • 2017. október 10.

 • A „B” alprogram esetében a pályázatok benyújtása a nemzetközi értékelés eredményéről szóló BMBF általi tájékoztatást követően lehetséges. Támogatás a rendelkezésre álló keret erejéig nyújtható.

A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be:

 • Magyarországon székhellyel rendelkező jogi személyiségű gazdasági társaságok, szövetkezetek
 • az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel rendelkező vállalkozások Magyarországon bejegyzett fióktelepei
 • költségvetési szervek, illetve annak jogi személyiséggel rendelkező intézményei
 • jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek

A felhívás keretében konzorciumi formában pályázni nincs lehetőség; ha a projektjavaslatban érintett nemzetközi pályázatban több magyar partner is részt vesz, ők külön-külön jogosultak az támogatást igényelni.

Támogatható célkitűzések, tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

 • Az „A” alprogram esetében:
  • a nemzetközi program hivatalos külföldi konzorciumi partnerkereső rendezvényén való részvétel 
  • pályázat és/vagy konzorciumi szerződés előkészítésére irányuló külföldi projekt előkészítő ülésen történő részvétel, hazai projekt előkészítő ülés szervezése
  • koordinátor esetében a pályázat és/vagy konzorciumi szerződés előkészítése, jogi, szabadalmi ügyvivői tanácsadás

 • A „B” alprogram esetében:
  • pályázat és/vagy konzorciumi szerződés előkészítésére irányuló külföldi projekt előkészítő ülésen történő részvétel (ülésenként legfeljebb 3 résztvevő utazási költségtérítése támogatható)
  • pályázat és/vagy konzorciumi szerződés előkészítésére irányuló hazai projekt előkészítő ülés vagy workshop szervezése

A rendelkezésre álló keretösszeg, az igényelhető támogatás mértéke

 • Az „A” alprogram esetében a rendelkezésre álló 2017. évi pályázati keretösszeg 54 710 150 Ft; a maximálisan igényelhető támogatás pályázatonként 1,5 millió Ft (koordinátor1 esetén 3 millió Ft). 
 • A „B” alprogram esetében a rendelkezésre álló 2017. évi pályázati keretösszeg 30 millió Ft; a maximálisan igényelhető támogatás pályázatonként 5 millió Ft.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

Módosult az EU_KP_16 pályázati felhívás szövege és útmutatója
Az Európai Unió Horizont 2020 programjában, valamint egyéb közös EU-s és regionális programokban való magyar részvétel ösztönzésére kiírt EU_KP_16 felhívás módosított szövege, valamint a pályázathoz kapcsolódó útmutató letölthető a pályázatot ismertető oldalról, a pályázati csomag részeként. Kérjük a pályázókat, hogy a jelenleg érvényes dokumentumokat használják, illetve a korábban már letöltött verziókat a megadott helyről frissítsék.

A Felhívásban a változások a következők.

 • 2. pont az alábbiak szerint módosult:

  A támogatás forrása a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet 2. (Nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása) címe.

 • 3.1. pont az alábbiak szerint módosult:

  A jelen pályázati felhívásra pályázhatnak:
  1. Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, szövetkezet (GFO: 11X, GFO: 12X);
  2. Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepe (GFO: 226);
  3. költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei (GFO: 3XX);
  4. jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek (GFO: 57X).

 • 7.1. pont az alábbiak szerint módosult:

  A pályázatot (az NKFI Hivatal honlapjáról letölthető elektronikus kitöltőprogrammal kitöltött projekt adatlapot és a Felhívásban és az Útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (xzip formátumban, kizárólag nem újraírható, írásvédett CD lemezen), valamint a kinyomtatott és cégszerűen aláírt pályázati adatlap részét képező (konzorcium esetén tagonkénti) nyilatkozattal együtt, 1 példányban zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti időgarantált szolgáltatás igénybevételével (express postai szolgáltatás; futárposta-szolgáltatás) kell beküldeni akként, hogy kézbesítéskor az NKFI Hivatal a küldeményen feltüntetett adatok alapján egyértelműen megállapíthassa, hogy a pályázó a Felhívásban rögzített határidőben adta át a küldeményt a kézbesítési szolgáltatónak.


 • 7.2. pont az alábbiak szerint módosult:

  Ügyfélfogadási idő: H-CS 09:00-16:00; P 09:00-12:00


 • 7.3. pont az alábbiak szerint módosult:

  A pályázatok benyújtása az A” alprogram esetében a pályázat kitöltő programjának megjelenésétől a keret kimerüléséig folyamatosan lehetséges.

  A pályázatok értékelése és elbírálása egyszerűsített eljárásrendben történik szakaszos elbírálással.

  Értékelési határnapok:


  • 2017. április 10.
  • 2017. július 10.
  • 2017. október 10.

A Pályázati Útmutatóban a változások a következők.

 • 17. pont az alábbiak szerint módosult:

  Papír alapon, aláírva kizárólag a projekt adatlapot és a hozzá tartozó nyilatkozatot kell benyújtani, minden más dokumentumot a Kitöltő program „Dokumentum csatoló” menüpontjában kell csatolni, így nem szükséges papír alapon benyújtani azokat.

Csatolandó dokumentumok kiegészítése:

 • A pályázó hivatalos képviselőjének – a támogatási igény benyújtásától számított - 30 napnál nem régebbi, eredeti, pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája, vagy az aláírás minta közjegyző által hitelesített másolata, továbbá ha a pályázó több alkalommal nyújtott be pályázatot az NKFI Hivatalhoz, a pályázó nyilatkozata arról, hogy ezen okiratok 3 (három) évnél nem régebben benyújtott pályázathoz került(ek) csatolásra.

 • Költségvetési szervek kivételével a Kedvezményezett jogállásától függően:
  • gazdasági társaságok esetében hatályos cégkivonatuk 30 napnál nem régebbi eredeti vagy másolatának közjegyző által hitelesített példánya (cégkivonat helyett elfogadható az Igazságügyi Minisztérium mellett működő Céginformációs Szolgálat által kiállított hiteles igazolás is);
  • bírósági bejegyzésre kötelezett szervezet esetén a szervezet bírósági nyilvántartásban szerepelő adatairól szóló, 30 napnál nem régebbi kivonat eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példánya;
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy cégkivonata/létesítő okiratának másolata/bírósági nyilvántartásban szereplő adatairól kiállított kivonata 3 (három) évnél nem régebben benyújtott pályázathoz került csatolásra és az abban foglalt adatokban változás nem történt.

Tovább a pályázati felhívást ismertető oldalra: Pályázati felhívás az Európai Unió Horizont 2020 programjában, valamint egyéb közös EU-s és regionális programokban való magyar részvétel ösztönzésére (EU_KP_16) 

Utolsó módosítás: 2017. december 06.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Az Európai Unió Horizont 2020 programjában, valamint egyéb közös EU-s és regionális programokban való magyar részvétel ösztönzése (EU_KP_16), 7. forduló
A 2016 áprilisában meghirdetett pályázati felhívás célja az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramjában, valamint egyéb kutatási, fejlesztési és innovációs közös programjaiban, regionális együttműködéseiben való magyar részvétel előmozdítása. A felhívás a fenti célokat az NKFI Alapból támogatja az alábbi fókuszterületeken:
 • „A” alprogram: Horizont 2020, ECSEL, AAL és EUROSTARS programok pályázataira való felkészülés támogatása
 • „B” alprogram: a Duna Régió stratégiához kapcsolódóan nemzetközi értékelésében kiválasztott projektek magyar partnereinek konzorciumépítő együttműködésének elősegítése

A hetedik értékelési fordulóban a 2018. február 5-i beadási határidőig 4 pályázat érkezett be, összesen több mint 11,3 millió forintos támogatási igénnyel. A befogadott pályaművek formai ellenőrzése a felhívásban foglaltaknak megfelelően megtörtént. Ezt követően az „A” alprogram esetében a pályázati kiírásban rögzített tartalmi ellenőrzési szempontok alapján a kijelölt szakértői csoport tagjai a pályázati kiírásban foglalt kritériumok figyelembe vételével értékelték és rangsorolták a pályázatokat. A „B” alprogram esetében a befogadott és formailag megfelelt pályázatok tartalmi értékelését nemzetközi szakértői csoport végezte az adott program nemzetközi értékelési rendszere szerint, amely alapján kialakította a támogatásra javasolt projektek rangsorát. A pályázatokra az értékelések és a felállított rangsor ismeretében az Innovációs Testület meghozta döntési javaslatát, amely az „A” alprogram esetében a szakértői csoport, a „B” alprogram esetében a nemzetközi szakértői csoport előterjesztésétől nem tér el.

Az Innovációs Testület ennek alapján végül 4 pályázat támogatására tett javaslatot, összesen mintegy 11 millió forint támogatási összeggel a következő megoszlásban: „A” alprogram: 5 980 216 forint, „B” alprogram: 5 026 050 forint.

 

TÁMOGATOTT PROJEKTEK (7. FORDULÓ)

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2018. június 7.

Projekt azonosító száma
A pályázó(k) neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)

Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)

EU_KP_16-1-2017-0051
BioTalentum Kft. 
Felkészülés az "SC1-BHC-09-2018" pályázatra koordinátorként
2 990 108
2 990 108
EU_KP_16-1-2017-0052
BioTalentum Kft. 
Felkészülés az "SC1-BHC-27-2018" pályázatra koordinátorként
2 990 108
2 990 108
EU_KP_16-1-2017-0053
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Vezetési segédrendszerek fejlesztése személy- és teherszállító kerékpárokhoz
2 487 750
2 487 750
EU_KP_16-1-2018-0001
Semmelweis Egyetem
Mentális egészség megőrzésére, mentalis betegségek ellátására irányuló jó gyakorlatok, innovatív módszerek, integrált ellátási rendszerek vizsgálata, minőségi indikátorok fejlesztésével egy nemzetközi pályázat-előkészítő konzorcium keretében
2 538 300
2 538 300
Utolsó módosítás: 2019. június 26.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Az Európai Unió Horizont 2020 programjában, valamint egyéb közös EU-s és regionális programokban való magyar részvétel ösztönzése (EU_KP_16), 6. forduló
A 2016 áprilisában meghirdetett pályázati felhívás célja az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramjában, valamint egyéb kutatási, fejlesztési és innovációs közös programjaiban, regionális együttműködéseiben való magyar részvétel előmozdítása. A felhívás a fenti célokat az NKFI Alapból támogatja az alábbi fókuszterületeken:
 • „A” alprogram: Horizont 2020, ECSEL, AAL és EUROSTARS programok pályázataira való felkészülés támogatása
 • „B” alprogram: a Duna Régió stratégiához kapcsolódóan nemzetközi értékelésében kiválasztott projektek magyar partnereinek konzorciumépítő együttműködésének elősegítése

A hatodik értékelési fordulóban, 2017. július.11. és 2017. október 10. között 14 pályázat érkezett be, összesen közel 30 millió forintos támogatási igénnyel. A befogadott pályaművek formai ellenőrzése a felhívásban foglaltaknak megfelelően megtörtént. Ezt követően az „A” alprogram esetében a pályázati kiírásban rögzített tartalmi ellenőrzési szempontok alapján a kijelölt szakértői csoport tagjai a pályázati kiírásban foglalt kritériumok figyelembe vételével értékelték és rangsorolták a pályázatokat. A „B” alprogram esetében a befogadott és formailag megfelelt pályázatok tartalmi értékelését nemzetközi szakértői csoport végezte az adott program nemzetközi értékelési rendszere szerint, amely alapján kialakította a támogatásra javasolt projektek rangsorát. A pályaművekre, az értékelések és a felállított rangsor ismeretében az Innovációs Testület meghozta döntési javaslatát, amely az „A” alprogram esetében a szakértői csoport, a „B” alprogram esetében a nemzetközi szakértői csoport előterjesztésétől nem tér el.

A befogadott pályaművek formai ellenőrzése után az Innovációs Testület végül 7 pályamű támogatására tett javaslatot, összesen 18 millió forint támogatásigénnyel a következő megoszlásban: „A” alprogram: 13 337 774 forint, „B” alprogram: 4 704 000 forint.

2017-BEN TÁMOGATOTT PROJEKTEK (6. FORDULÓ)

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2017. december 15.

Projekt azonosító száma
A pályázó(k) neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)

Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)

EU_KP_16-1-2017-0042
BioTalentum Kft. 
Felkészülés MSCA-ITN-2018 projekt koordinálásáraa (Prophet-NET)
2 938 747
2 938 747
EU_KP_16-1-2017-0043
BioTalentum Kft. 
Felkészülés az MSCA ITN "iNanoBIT ETN" pályázatra koordinátorként
2 938 747
2 938 747
EU_KP_16-1-2017-0048
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Felkészülés a "Hierarchikus lágy nanostruktúrák létrehozása biológia alkalmazások céljára " című H2020 MSCA-ITN-2018 pályázat koordinátorként történő beadására
1 598 000
1 598 000
EU_KP_16-1-2017-0037
Letsch Kft.
ELMA -  a jövő elektromos autójának alapja - új akkumulátorok váza
2 324 650
2 324 650
EU_KP_16-1-2017-0040
ARTO Kft. 
Trustedways.com az integrált közösségi rendszer
2 337 630
2 337 630
EU_KP_16-1-2017-0044
SUNSET SMART Kft. 
Intelligens LED világítási rendszer vezeték nélküli vezérléssel és felügyelettel
1 200 000
1 200 000
EU_KP_16-1-2017-0041
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Open Access nano- és mikrotechnológia laborinfrastruktúrák hálózatépítése a Dunamenti Régióban
4 704 000
4 704 000
Utolsó módosítás: 2019. június 27.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Az Európai Unió Horizont 2020 programjában, valamint egyéb közös EU-s és regionális programokban való magyar részvétel ösztönzése (EU_KP_16), 5. forduló
A 2016 áprilisában meghirdetett pályázati felhívás célja az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramjában, valamint egyéb kutatási, fejlesztési és innovációs közös programjaiban, regionális együttműködéseiben való magyar részvétel előmozdítása. A felhívás a fenti célokat az NKFI Alapból támogatja az alábbi fókuszterületeken:
 • „A” alprogram: Horizont 2020, ECSEL, AAL és EUROSTARS programok pályázataira való felkészülés támogatása
 • „B” alprogram: a Duna Régió stratégiához kapcsolódóan nemzetközi értékelésében kiválasztott projektek magyar partnereinek konzorciumépítő együttműködésének elősegítése

Az ötödik értékelési fordulóban, a 2017. április 11. és 2017. július 10. között 19 pályázat érkezett be, összesen több, mint 43 millió forintos támogatási igénnyel. A befogadott pályaművek formai ellenőrzése a felhívásban foglaltaknak megfelelően megtörtént. Ezt követően az „A” alprogram esetében a pályázati kiírásban rögzített tartalmi ellenőrzési szempontok alapján a kijelölt szakértői csoport tagjai a pályázati kiírásban foglalt kritériumok figyelembe vételével értékelték és rangsorolták a pályázatokat. A „B” alprogram esetében a befogadott és formailag megfelelt pályázatok tartalmi értékelését nemzetközi szakértői csoport végezte az adott program nemzetközi értékelési rendszere szerint, amely alapján kialakította a támogatásra javasolt projektek rangsorát. A pályaművekre, az értékelések és a felállított rangsor ismeretében az Innovációs Testület meghozta döntési javaslatát, amely az „A” alprogram esetében a szakértői csoport, a „B” alprogram esetében a nemzetközi szakértői csoport előterjesztésétől nem tér el.

A befogadott pályaművek formai ellenőrzése után az Innovációs Testület végül 5 pályamű támogatására tett javaslatot, összesen 11 millió forint támogatásigénnyel a következő megoszlásban: „A” alprogram: 6 803 113 forint, „B” alprogram: 4 550000 forint.

2017-BEN TÁMOGATOTT PROJEKTEK (5. FORDULÓ)

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2017. december 7.

Projekt azonosító száma
A pályázó(k) neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)

Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)

EU_KP_16-1-2017-0029
Síküveg Kereskedelmi és Feldolgozó Kft.
Innovatív biztonsági üveg kifejlesztése
1 179 467
1 179 467
EU_KP_16-1-2017-0033
Ikontent Digital Europe Online Marketing Tanácsadó Kft.
Akadálymentesítő portál - digitális tartalmak elérésének akadálymentesítése gyengénlátók számára
1 200 000
1 200 000
EU_KP_16-1-2017-0035
Debreceni Egyetem
Onkohematológiai betegségek vizsgálata és az eredmények bioinformatikai módszerekkel való értékelése - konzorcium létrehozása és pályázat beadása a H2020 programba
1 923 646
1 923 646
EU_KP_16-1-2017-0031
Eötvös Loránd Tudományegyetem
H2020 FET OPEN pályázat előkészítése: Kölcsönhatások Összehangolódását és Pszichofiziológiáját Vizsgáló Kutatószövetség (SPIRA)
2 500 000
2 500 000
EU_KP_16-1-2017-0025
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Hálózat a gépek és információs rendszerek intelligens és önadaptáló integrálásához
4 550 000
4 550 000
Utolsó módosítás: 2019. június 27.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Az Európai Unió Horizont 2020 programjában, valamint egyéb közös EU-s és regionális programokban való magyar részvétel ösztönzése (EU_KP_16), 4. forduló

A 2016 áprilisában meghirdetett pályázati felhívás célja az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramjában, valamint egyéb kutatási, fejlesztési és innovációs közös programjaiban, regionális együttműködéseiben való magyar részvétel előmozdítása, a részt vevő hazai pályázók nemzetközi hálózatépítő és forrásbevonási kapacitásának erősítése. A felhívás a fenti célokat az NKFI Alapból támogatja az alábbi fókuszterületeken:

 • „A” alprogram: Horizont 2020, ECSEL, AAL és EUROSTARS programok pályázataira való felkészülés támogatása
 • „B” alprogram: a Duna Régió stratégiához kapcsolódóan nemzetközi értékelésében kiválasztott projektek magyar partnereinek konzorciumépítő együttműködésének elősegítése

A negyedik értékelési fordulóban, 2016. december 11. és 2017. április 10. között 14 pályázat érkezett be összességében 30 millió forintos támogatási igénnyel. Ezek közül 7 bizonyult formai szempontból megfelelőnek és tartalmi értékelésre alkalmasnak.

Az „A” alprogram esetében a pályázati kiírásban rögzített tartalmi ellenőrzési szempontok alapján a kijelölt szakértői csoport tagjai a pályázati kiírásban foglalt kritériumok figyelembe vételével értékelték és rangsorolták a pályázatokat. A „B” alprogram esetében a befogadott és formailag megfelelt pályázatok tartalmi értékelését nemzetközi szakértői csoport végezte az adott program nemzetközi értékelési rendszere szerint, amely alapján kialakította a támogatásra javasolt projektek rangsorát. Ezt követően az Innovációs Testület a felállított rangsor és értékelések ismeretében 2 pályázatot elutasításra, ötöt pedig támogatásra javasolt az NKFI Hivatal elnökének. A negyedik fordulóban az „A” alprogram keretében 3 vállalkozás, a „B” alprogram keretében pedig 2 egyetem nyert összesen mintegy 10,3 millió Ft vissza nem térítendő támogatást az NKFI Alapból.

Ezt megelőzően a felhívás első értékelési szakaszában 9 projekt 14,6 millió forint támogatást, a második értékelési szakaszban 4 projekt közel 9 millió forint támogatást, a harmadik értékelési szakaszban 11 projekt összesen mintegy 14,5 millió forint támogatást nyert. A negyedik forduló döntéseivel együtt a felhívás 2016-2017. évi keretösszegéből 27,4% került felhasználásra.

Az „A” alprogramban tehát mintegy 35,5 millió, a „B” alprogramban pedig 24,2 millió forint keretösszeg a felhívás szerint továbbra is folyamatosan pályázható.

2017-BEN TÁMOGATOTT PROJEKTEK (4. FORDULÓ)

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2017. július 13.

Projekt azonosító száma
A pályázó(k) neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)

Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)

EU_KP_16-1-2017-0003
BioTalentum Tudásfejlesztő Kft.
Felkészülés a COST Action felhíváson  (2017) való részvételre koordinátorként
2 500 000
2 500 000
EU_KP_16-1-2017-0004
IncQuery Labs Kft.
Az IncQuery Labs Kft. felkészülése az ECSEL-eClarity 2017-es pályázatára és a H2020 TERES-ICT-05 2017-es pályázatára
530 104
530 104
EU_KP_16-1-2017-0007
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Arteria Danubia: Az Egészségrégiók Modellprogram implementációjának elemzése és megvitatása a Duna felső és alsó folyása mentén található országokban
1 269 800
1 269 800
EU_KP_16-1-2017-0009
Soproni Egyetem 
A Duna Régióba tartozó faipari kutatóközpontok hálózatának kiépítése a régiók oktatási, tudományos és gazdasági hatékonyságának valamint infrastruktúrájának fejlesztése érdekében a faipari termékek versenyképességének növelésével
4 527 132
4 527 132
EU_KP_16-1-2017-0014
Dent-Art-Technik Kft. 
Fogászati csont- és szövetregeneráció, csontpótlás
1 468 800
1 468 800
Utolsó módosítás: 2019. június 26.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Az Európai Unió Horizont 2020 programjában, valamint egyéb közös EU-s és regionális programokban való magyar részvétel ösztönzése (EU_KP_16), 3. forduló

A pályázati felhívás célja az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramjában, egyéb kutatási, fejlesztési és innovációs közös programjaiban, illetve regionális együttműködéseiben való magyar részvétel előmozdítása, a részt vevő hazai pályázók nemzetközi hálózatépítő és forrásbevonási kapacitásának erősítése. A felhívás a fenti célokat az NKFI Alapból támogatja, projektjavaslatok az alábbi témákban nyújthatók be:

 • „A” alprogram: Horizont 2020, ECSEL, AAL és EUROSTARS programok pályázataira való felkészülés támogatása
 • „B” alprogram: a Duna Régió stratégiához kapcsolódóan nemzetközi értékelésében kiválasztott projektek magyar partnereinek konzorciumépítő együttműködésének elősegítése

A harmadik értékelési fordulóban 11 projekt nyert összesen mintegy 14,5 millió Ft vissza nem térítendő támogatást az NKFI Alapból.  

2017-BEN TÁMOGATOTT PROJEKTEK (3. FORDULÓ)

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2017. február 23.

Projekt azonosító száma
A pályázó(k) neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)

Projekt elszámolható összköltsége (Ft)
EU_KP_16-1-2016-0021
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
Európai városok felújítása természet-alapú megoldások demonstrációjával
1 100 000
1 100 000
EU_KP_16-1-2016-0022
European Weather Service Meteorológiai Szolgáltató Kft.
Villám becsapódásának, illetve zivatargóc, szupercella mozgásának pontos helyét, irányát előrejelző, alacsony költségű rendszer kifejlesztése
1 200 000
1 200 000
EU_KP_16-1-2016-0023
Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
ORAMA projekt konzorciumában való részvétel előkészítése
1 000 000
1 000 000
EU_KP_16-1-2016-0024
Útlabor Laboratóriumi és Technológiai Kft.
Beton-keverőüzemekbe új rendszerű, tisztán pneumatikus vegyszeradagoló gépegység-család kifejlesztése
1 200 000
1 200 000
EU_KP_16-1-2016-0025
Persecutor Vagyonvédelmi Kft.
Persecutor Kft H2020 programon való konzorciumi részvétele: Különlegesen energiahatékony moduláris rendszerű, bővíthető adatközponti struktúra nemzetközi projekt
1 292 000
1 292 000
EU_KP_16-1-2016-0027
Cyber Services Zrt.
Kiberbiztonság tudatosságát célzó fejlesztés
1 490 000
1 490 000
EU_KP_16-1-2016-0029
STYLUS Építőipari és Üzemeltető Zrt.
SMEInst-02-2016-2017 H2020 Nanoplast - új nanotechnológiai anyagok fejlesztése és alkatrészek gyártása az innovatív autóipar részére
1 000 000
1 000 000
EU_KP_16-1-2016-0035
OMTLAB Research Kutató Fejlesztő Kft.
Beltéri navigációs rendszer fejlesztése vakok és gyengénlátók számára
1 200 000
1 200 000
EU_KP_16-1-2016-0039
OMTLAB Research Kutató Fejlesztő Kft.
OMTLAB Research Kutató Fejlesztő Kft. által elkészített és benyújtott Horizont 2020 - KKV-eszköz pályázat innovatív vásárlókövető rendszer fejlesztésére
1 200 000
1 200 000
EU_KP_16-1-2016-0041
Szengram Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
SMEInst-01-2016-2017 Horizont 2020 Az infokommunikációs ágazat magas kockázatú start-up, valamint kis- és középvállalkozásainak támogatása - Virtual KATA - kismotorikus mozgásfejlesztős szoftver és hardver
1 904 450
1 904 450
EU_KP_16-1-2016-0043
MILLE Ásványvíz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
SMEInst-01-2016-2017  Innovatív élelmiszercsomagolások, a jövő csomagolóanyagai a fenntartható fejlődés mellett
1 904 450
1 904 450
Utolsó módosítás: 2019. május 17.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Az Európai Unió Horizont 2020 programjában, valamint egyéb közös EU-s és regionális programokban való magyar részvétel ösztönzése (EU_KP_16), 2. forduló

A pályázati felhívás célja az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramjában, egyéb kutatási, fejlesztési és innovációs közös programjaiban, illetve regionális együttműködéseiben való magyar részvétel előmozdítása, a részt vevő hazai pályázók nemzetközi hálózatépítő és forrásbevonási kapacitásának erősítése. A felhívás a fenti célokat az NKFI Alapból támogatja, projektjavaslatok az alábbi témákban nyújthatók be:

 • „A” alprogram: Horizont 2020, ECSEL, AAL és EUROSTARS programok pályázataira való felkészülés támogatása
 • „B” alprogram: a Duna Régió stratégiához kapcsolódóan nemzetközi értékelésében kiválasztott projektek magyar partnereinek konzorciumépítő együttműködésének elősegítése

A második értékelési fordulóban négy projekt nyert közel 9 millió Ft vissza nem térítendő támogatást az NKFI Alapból.

2016-BAN TÁMOGATOTT PROJEKTEK (2. FORDULÓ)

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2016. november 30.

Projekt azonosító száma
A pályázó(k) neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)

Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)

EU_KP_16-1-2016-0010
BioTalentum Tudásfejlesztő Kft.
MSCA-ITN-2017 projekt koordinálása
3 000 000
3 000 000
EU_KP_16-1-2016-0012
Agrárgazdasági Kutató Intézet
Az "RUR-16-2017: Az interaktív innovációs projekt megközelítések és az EU-s szakpolitikák végrehajtásának optimalizálása az innováció vidéki területeken történő felgyorsítása érdekében" elnevezésű Horizont 2020-as első körös pályázat előkészítése
433 428
433 428
EU_KP_16-1-2016-0015
Heim Pál Gyermekkórház
Felkészülés a "Hogyan szabjunk gátat a járványszerűen terjedő gyerekkori elhízásnak?" című, SFS-39-2017 azonosító számú Horizont 2020 pályázati felhívásra
2 499 698
2 499 698
EU_KP_16-1-2016-0020
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Modell alapú innovatív mérnöki módszerek alkalmazása az orvosi gyakorlatban - konzorcium létrehozása és pályázat beadása a H2020 programba
3 000 000
3 000 000
Utolsó módosítás: 2019. május 17.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Az Európai Unió Horizont 2020 programjában, valamint egyéb közös EU-s és regionális programokban való magyar részvétel ösztönzése (EU_KP_16), 1. forduló

A pályázati felhívás célja az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramjában, egyéb kutatási, fejlesztési és innovációs közös programjaiban, illetve regionális együttműködéseiben való magyar részvétel előmozdítása, a részt vevő hazai pályázók nemzetközi hálózatépítő és forrásbevonási kapacitásának erősítése. A felhívás a fenti célokat az NKFI Alapból támogatja, projektjavaslatok az alábbi témákban nyújthatók be:

 • „A” alprogram: Horizont 2020, ECSEL, AAL és EUROSTARS programok pályázataira való felkészülés támogatása
 • „B” alprogram: a Duna Régió stratégiához kapcsolódóan nemzetközi értékelésében kiválasztott projektek magyar partnereinek konzorciumépítő együttműködésének elősegítése

Az első értékelési fordulóban kilenc projekt nyert 14 millió Ft vissza nem térítendő támogatást az NKFI Alapból.

2016-BAN TÁMOGATOTT PROJEKTEK (1. FORDULÓ)

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2016. szeptember 28.

Projekt azonosító száma
A pályázó(k) neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)

Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)

EU_KP_16-1-2016-0001
BioTalentum Tudásfejlesztő Kft.
Felkészülés a"Nanotechnológiák in-vivo képalkotáshoz sejttranszplantáció és regeneratív eljárások követésére" című H2020 pályázat koordinálására
3 000 000
3 000 000
EU_KP_16-1-2016-0002
BioTalentum Tudásfejlesztő Kft.
Megbízható kockázatkezelési módszertan kidolgozása a modern orvosi terápiás termékek és/vagy orvostechnikai eszközökhöz mesterségesen előállított bioanyagokhoz kapcsolódóan NMBP-12-2017 projekt koordinálása
3 000 000
3 000 000
EU_KP_16-1-2016-0003
Ikontent Digital Europe Online Marketing Tanácsadó Kft.
Média akadálymentesítése a siketek és nagyothallók számára
1 200 000
1 200 000
EU_KP_16-1-2016-0004
Ikontent Digital Europe Online Marketing Tanácsadó Kft.
Digitális tartalmak elérésének akadálymentesítése gyengénlátók számára
1 200 000
1 200 000
EU_KP_16-1-2016-0005
SUNSET SMART Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Intelligens LED világítási rendszer vezeték nélküli vezérléssel és felügyelettel
1 200 000
1 200 000
EU_KP_16-1-2016-0006
Kaposvári Egyetem
A Kaposvári Egyetem FETOPEN-01-2016-2017 programban való részvételének támogatása konzorciumépítés és munkaprogram összeállításának céljából
1 480 000
1 480 000
EU_KP_16-1-2016-0007
Kaposvári Egyetem
Felkészülés Horizon2020 pályázat beadására az általános folyamatmérnöki  módszertan agrár- és élelmiszeripari alkalmazása területén
863 000
863 000
EU_KP_16-1-2016-0008
Kaposvári Egyetem
A Kaposvári Egyetem H2020 programokban való részvételének támogatása konzorciumépítés és munkaprogram összeállításának céljából
1 475 000
1 475 000
EU_KP_16-1-2016-0009
SKYLINE-COMPUTER Informatikai és Fejlesztési Kft.
DimensionBoard - Dinamikus tartalmak megjelenítése ipari környezetben, beágyazott rendszereken keresztül
1 200 000
1 200 000
Utolsó módosítás: 2019. május 17.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

 • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
 • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
 • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
 • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
 • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az uniós finanszírozású operatív program (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz - GINOP Plusz) KFI célú pályázati konstrukcióinak ütemezéséről és keretösszegeiről – az NKFI Hivatal az akkori szakpolitikai felelős javaslata alapján – az Éves Fejlesztési Keret (ÉFK) elfogadásakor döntött a Kormány.

Az NKFI Alapból finanszírozott 2022. évi hazai kutatás-fejlesztési és innovációs pályázati felhívásokat a Kormány által elfogadott éves Programstratégia tartalmazza
(1414/2022. (VIII. 18.) Korm. határozat).

Az alábbi táblázat a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó, meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

Forrás
Megjegyzés
Keretösszeg
2021
(Mrd Ft)

Keretösszeg
2022
(Mrd Ft)
VNT VT VNT VT
GINOP Plusz
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz
136,670 -
5 -
NKFI Alap
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap
189,384
-
143,8293
-
ITM (2021) Az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzata (2021) 11 - - -
RRF
Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz
153,141 -
39,750 -
SUM
 
490,195 -
188,5793 -

VNT= vissza nem térítendő
VT= visszatérítendő

Forrás
Pályázatok
Keretösszeg
2021
(Mrd Ft)

Keretösszeg
2022
(Mrd Ft)

VNT VT VNT VT

GINOP Plusz
2021-2022

ITM
2021

Vállalatok kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése
Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése
GINOP Plusz-2.1.2-21
136,67 - - -
Célzott kutatásfejlesztési szolgáltatások Célzott kutatásfejlesztési szolgáltatások nyújtása vállalkozások és kutatóhelyek, kutató-tudásközvetítő szervezetek számára
GINOP Plusz-2.2.1-22
- - 5 -
Energetikai pályázatok Hulladékhő hasznosítását, tárolását illetve piaci alapú felhasználását célzó fejlesztések megvalósítása innovatív hőtároló vagy átalakítási technológia által
2021-2.1.2-HŐ
5 - - -
Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív elektrokémiai tárolását elősegítő fejlesztések megvalósítása
2021-2.1.1-EK
6  - - -
RRF
2021-2022
Gyakorlatorientált felsőfokú képzések
Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális- és készségfejlesztése
RRF-2.1.2-21
81,476
- - -
Nemzeti Laboratóriumok Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
RRF-2.3.1-21
71,665
- - -
A felsőoktatási képzések és a felnőttoktatási intézmény alaptevékenységéhez igazodó szolgáltatások A felsőoktatási képzések és a felnőttoktatási intézmény alaptevékenységéhez igazodó szolgáltatások intézményi innovációja és a felsőoktatás felnőttképzési tevékenységének erősítése
RRF-2.1.3- 22
- - 39,750 -
Innovációs Alaprész
2021
-2022
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI; 2021-1.1.3-PIACI KFI
59,06 - 40,4673 -
KKV Start program KKV Start Innováció
2020-1.1.1-KKV START
12 - - -
Gyorsítósáv program Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV; 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
3 - 12,85 -
Iparjog Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG, 2021-1.1.1-IPARJOG
0,4 - 0,3 -
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2 - - -
Nemzetközi programok 2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL (2021); 2019-2.1.2-NEMZ (2021); 2020-1.2.1-GYAK (2021); 2021-1.2.1-EIT-KIC (2021); 2021-1.2.4-TÉT (2021); 2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU (2021); 2019-2.1.7-ERA-NET (2021, 2022); 2020-1.2.3-EUREKA (2021, 2022); 2021-1.2.2-EU_KKV (2021, 2022); 2021-1.2.3-EU_KP (2021, 2022); 2021-4.1.2-NEMZ_KI (2021, 2022); 2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA (2021), 2022-1.2.4-EUREKA (2022); 2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR (2022); 2022-1.2.3-GYAK (2022); 2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ (2022), 2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR (2022) 3,5 - 6 -
Kompetencia Központok Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
- - 20,7 -
Startup Program
Startup Program - - 8,5 -
Befektetés a jövőbe Alap Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7 - - -
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése Alkalmazott nemzeti kutatóintézet-hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63 - - -
Kutatási Alaprész
2021
-2022
Tématerületi Kiválósági Program 2021 Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
75 - - -
Új Nemzeti Kiválóság Program Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-1; ÚNKP-22-1
0,6 - 0,828 -
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-2; ÚNKP-22-2
Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-3; ÚNKP-22-3
1 - 1,2 -
„Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-4; ÚNKP-22-4
0,832 - 1,052 -
Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-5; ÚNKP-22-5
1,40 - 0,70 -
„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-6; ÚNKP-22-6
0,168 - 0,22 -
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok (OTKA)
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21;
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
12,9 - 13,5 -
Mecenatúra pályázat Mecenatúra pályázat
MEC_21
1 - - -
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21; KKP_22
3 - 3 -
Kooperatív Doktori Program Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894 - 2,832 -
Stratégiai K+F Műhelyek Stratégiai K+F Műhelyek
SKFM-2022
- - 3 -
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése Selye János Diáklabor hálózat kiépítése - - 2 -
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
Nemzeti Laboratóriumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
- - 26,6 -
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?